Előre, 1920. szeptember (16. évfolyam, 2915-2943. szám)

1920-09-16 / 2929. szám

ELŐRE [TGOLCSÓBB, LEGBIZTOSABB, LEGGYORSABB PÉNZKÜLDÉS MAGYARORSZÁG MINDEN RÉSZÉBE. — A nálunk feladott összegeket odaát törvényes és teljes összegű KÉSZPÉNZBEN KI­FIZETJÜK. — Kívánságára pénzét bármely magyaror­szági bankban kamatozólag elhelyezzük. KÖZJEGYZŐI ÜGYEK pontos és lelkiismeretes elintézése. HAZAI OK­MÁNYOK konzuli hitelesítését elvállaljuk. — FELVILÁ­GOSÍTÁST és tanácsot bármely ügyben készséggel ad BEMEIHÄLLfiMlBflNi? NÉMETH JÁNOS, elnök Főüzlet Fióküzlet 19 East 22nd Street 1597 Second Avenue a Bankpalotában comer 83rd Street NEW YORK CITY A Brewster auto­munkások sztrájkja Long Islandon levő Brewster auto­mobilmunkások tizennyolc hete, hogy példás szolidaritással vívják a harcot azért, hogy legalább olyan vi­szonyokat vívjanak ki, mint amilye­nek mellett a többi automobilgyá­rakban dolgoznak a munkások. A ti­zennyolchetes sztrájk a munkások összetartását csak fokozza és el van­nak tökélve a sztrájkot addig vívni, amig követeléseiket teljesítve lát­ják. A gyár tulajdonosa látva a mun­kások példás összetartását, a rend­őrséghez folyamodott segítségért. A rendőrség mint alázatos szolgasze- j mélyzet, most a piketeket zaklatja s | közülök többeket letartóztatott anél­kül, hogy arra a legcsekélyebb ok | fönforgott volna. Garrison újabb apellációjaa sztrájkolokhoz SZÍVESEN VISZONTLÁTNÁ A “RÉGI MEGBÍZHATÓ EMBE­REKET.” A szervezet tisztviselői ellen ingerli a szetrájkolókat. A heccelődésnek nincsen hatása. Lindley M. Garrison, a B. R. T. vasúttársaság- csődtömeggohdnoka, azzal a fogással próbál most szeren­csét, hogy éket verjen az Amalga­mated Union és a sztrájkoló munká­sok «közé. Hosszú felhívásban fordult tegnap a munkásokhoz, melyben a sztrájk eddift lefolyását vázolja, nagy cso­mó hazugsággal fűszerezve. Majd rámutat az union tisztviselőknek, Gompersnek, Hylan polgármester­nek és Smith kormányzónak a sztrájk befejezésére irányuló siker­telen:.kísérleteire. Megjegyzi, hogy a sztrájkolok egy hét alatt 300,000 dollárt veszítenek munkabérekben s hozzáfűzi, hogy az Amalgamated tisztviselői remélhetőleg kárpótolni* fogja őket. Végül felszólítja a mun, kásokat, hogy ne engedjék magukat tovább is hamis reményekkel félre­vezetni, hanem azonnal jelentkezze­nek munkára. “Akarjuk ,és szívesen látjuk vi­szont a régi megbízható és begyako­rolt embereinket. A történtek pedig menjenek feledésbe. Az agitátoro­kat és zavargókat nem fogadjuk 10,000 vörös katona tartja Azerbaidjar-t Tr*e Tran.latlon tiled »Ith the í*o»t master of New York on September 15 isa«, a* r.guir«« by the Act at Octo­ber «. mi Gruken Ihamharion, az örmény hadsereg hadnagya szerint, ßzoviet- Azerbaidjar Köztársaságot és Gand- ja (Elisabethpol) várost most 10,000 orosz vörös katona tartja megszáll­va és ez a hadsereg a tatár hadsereg kiegészítését képezi, amely most Ör- níényország ellen harcol. Ihamharion hadnagy most érkezett meg Erivan-ból, az örmény köztár­saság fővárosából és az Egyesült Ál­lamokban 40 napi túrát fog tarta­ni, A hadnagy elmondotta, hogy báró, Wrangel tábornok, a krimi bolsevik­ellenes csapatok parancsnoka, had­serege kötelékéből elengedett 35°° örmény önkéntest, hogy térjenek vissza Örményországba és védelmez­zék annak határait az orosz bolsevi- kgte ellen, (2) Franciák az amerikai árukat ismét eladják PÁRIS, szept. 15. A francia pénz- I ügyminiszterium az október 1-én ese dékessé váló 250 millió dollár ame­rikai kölcsönt úgy akarja vissza­fizetni, hogy az amerikai hadsereg­től megvásárolt 400 millió dollár ér­tékű fölszerelést eladásra bocsátja és az igy kapott pénzből akarja pótolni azt a hiányt, ami még hátra van ahhoz az összeghez, amelyet sike­rült az amerikai bankoktól kölcsön venni. A bányász tisztviselők nem egyeztek meg _____ 1 HAZLETON, Pa., szeptember 15. — A bányász tisztviselők a félbesza­kított tanácskozást tovább folytat- j ták, azonban érdemleges határoza-' tot nem hoztak. A tanácskozáson! több fölszólaló azzal érvelt, hogy; Wilso.i munkaügyi minisztert kellene \ fölkérni a közbelépésre. A küldöttek nagyrésze a terv el-! len foglalt állást és igy a hivatalos árulás elmarad. A szénbányászok továbbra is. “va­kációznak” és nem adnak semmi hitelt azoknak a szándékosan ter­jesztett hazugságoknak, amelyekkel azt hiresztelik, hogy a munkások nagyrésze már visszament a mun­kába. A tisztviselők mndent elkövetnek azért, hogy a munkásokat levegyék lábukról, azonban minden erőlködé­sük meddő kísérlet marad. Bomlik a cseh koalició SEMMI HATÁSA NINCS A FEL­HÍVÁSNAK. Aligha lesz egy ember a sztrájko­lok között, aki Garrison felhívásá­nak,,a hatása alatt kötélnek áll ég cserbenhagyja a munkástestvéreit. A sztrájkoló tömegek jól tudják, hogy a vezetőiket nem tehetik fele­lőssé, mert önmaguk és nem a veze­tők határozták el a harc azonnali megkezdését. Arról is meg vannak győződve, hogy a várakozás még súlyosabbá tette volna a helyzetüket. A sztrájk meglepetésszerűen érte a társaságot, mivel még nem volt rá kellően felké­szülve. A szervezet megsemmisíté­sét1, már,-régen elhatározták a vasul.; társaság autokratái és meg is kezd­ték volna azt, akár van sztrájk, akar nincs. A Brooklyn Labor Lyceumban Louis Fridiger, a sztrájkolok jogta­nácsosa", beszédet intézett a .megje­lent 4000 sztrájkodhoz, melyben többek közt a következőket mondot­ta: “Az a gentleman, aki azt mond­ta, hogy “a történtek menjenek fele­désbe”, úgy látszik bolond, mint egy róka. $7.— napibér és teljes ellá­tás mellett béreli fel a scabeket, na­ponta 100,000 dollárt ad ki a sztrájk letörésére és ezek után azt mondja: “a történtek menjenek feledésbe”. Mi is mondjuk ezt?” “Nem, nem, — hangzott a kiáltás — kitartunk a végsőkig.” “Szépen állunk — folytatta Fri­diger — ha egy szövetségi bíró meg­tagadhatja az intervjut olyan em­bertől, mint Samuel Gompers, aki százezreknek szenvedésén akart se­gíteni. Baklövés volt az elutasítá­sa, de összeforrasztotta és megszilár- ditotta a sorainkat.” Maxwell Pyser, a gyilkossággal vádolt nyolc sztrájkoló ügyvédje, ki­jelentette tegnap, hogy a pör tár­gyalásának áthelyezését fogja kérni Bröoklynból, mert a sztrájkolok el­len föltüzelt hangulat közepette a vádlottak nem számíthatnak becsüle­tes tárgyalásra. A nyolc vádlottat a 17 éves Fre­derick Friedman megölésével vádol­ták, akit a vonatra dobott kövek se- jesitettek meg halálosan. A Amalgamated New York és környéke lokáljai vasárnap reggel gyűlést tartanak a Brooklyn Labor Lyceumban, hogy megvitassák a B. R. T. sztrájkolóknak nyújtandó anyagi segély módszereit. A központ 1.0,000 dollárt utalt ki a munkások azonnali támogatására. PRÁGA, szeptember 15. A cseh­szlovák kormány elhatározta lemon­dását. A lépésre az adott okot, hogy nagy szakadás állott be a kormá­nyon levő koalíciós pártokban a szo­ciáldemokraták, mérsékeltek és radi­kálisok között. Ezt a hirt megerő­síti a hivatalos Narodni Listy is, a mely jelzi, hogy Masaryk elnök siet­ve utazott vidéki otthonából a cseh fővárosba. A cseh szociáldemokraták most a németekkel tárgyalnak, akiknek he­lyet ígérnek a kormányban. A jelenlegi kormány május 26-án lépett hivatalba koaliciós alapon, Vlastimil Tusar miniszterelnökkel az élén. Connecticut jóváhagyta a női választójogot HARTFORD, Conn., szeptember 15. Connecticut törvényhozásának mindkét háza ratifikálta tegnap a női választói jogról szóló alkotmány- módositványt, figyelmen kivül hagy­va .Holcomb koímányzónak azt az utasítását, hogy a legiszlatura csak azokkal az ügyekkel foglalkozzon, a melyeknek tárgyalására összehívták. A képviselőház 216 szavazattal 11 ellenében, a szenátus pedig egyhan­gúlag fogadta el áz affcotmánymódo- sitványt. A ^ibbi ügyek elintézése után úgy a szenátus, mint a képviselőház elna­polta magát kedden délelőtt 11 óráig, amikor a női választójogot fogja má­sodszor megerősíteni, ha a kormány­zó ragaszkodik az akaratához. Ezzel végleg elintéződött a női vá­lasztójog törvényének a sorsa és Tennessee állam törvényhozása hiá­ba próbálja a már elfogadott javas­latot újra megfontolás tárgyává ten­ni, mert Connectiuct a 37-ik állam, noha csak 36 állam jóváhagyása szükséges ahhoz, hogy a módosit- ványból törvény legyen. Sepimi kétely nincs már most az­iránt, hogy novemberben az összes ameirikai női polgárok szavazhatnak. Szervezeti gyűlés Passaicon Az Amalgamated Textile Work­ers of America passaici osztálya e hó 14-én, kedden este fontos gyűlést tartott a Parker és President streetek sarkán levő Schweighard Hallban. E gyűlés feladata a fiók megalakítá­sa és a tisztviselők megválasztása volt. Az Amelgamated kebelébe szerve­zett magyar munkások szép szám­ban jelentek meg a gyűlésen, ame­lyen A. J. Musté, központi titkár és E'. H. Neuwald, az Előre munkatár- 1 sa is megjelentek. . A tagság a fiókra vonatkozó -alap­szabályokat, azok felolvasása után el­fogadta és azzal módosította, hogy a vezetőség nem köthet szerződést a munkáltatókkal. Azután több vitás kérdés elintézése után a választások­ra került sor, amelyek szintén a leg­nagyobb rendben folytak le. . A záróbeszédet E. H. Neuwald tartotta, aki rámutatott azokra a hi­bákra, amelyeket az Amalgamated Textile Workers of America a múlt­ban elkövetett és a jelenlevőket fel­szólította arra, hogy a jövőben élje­nek a legszigorúbb kritika jogával a szervezettel szemben. Egy-két hó­nap elegendő ahhoz, hogy az Amal­gamated bebizonyítsa rátermettségét ja szervezésre, amely esetben a pas- i saici magyar munkások támogatni 'fogják a saját érdekükben. De ha ! nem, akkor a passaici magyar mun­kásoknak el kel fordulniok az Amal- 'gamatedtől és olyan ipari szervezet­ben kell tőmörülniök, amely a mai igényeknek megfelelő. Az előadó kifejtette, hogy az Egy Nagy Szervezet megvalósítása érde­kében .minden lehetőt el kell követni. Ha a munkáltatók azt hitték, hogy a munkásoknak nincsen és nem lesz szervezetük, tévedtek, mert a pas­saici szövőgyárakban tovább folyik a kizsákmányolás és amig kizsákmá­nyolás van, addig szervezkedés is lesz, hogy védekezhessünk a kizsák­mányolás ellen. A jelenlevők óriási tapssal fogadták ama kijelentései, hogy többé nem azért szervezkedünk és sztrájkolunk, hogy egy szervező­vel töbebt kapjunk, hanem azért, hogy megkapjuk munkánk teljes gyümölcsét és minden sztrájkkal újabb csapást mérjünk a gyilkos ka­pitalista rendszerre. A szervezet havonta kétszer fog jgyülésezni. még pedig a hónap min- 'den második és negyedik kedd esté­i jén. A kínai forradalmárok haladnak előre FIG YEIJEM. Az L'neÉr-fél« nagy bútoráruhá­zát, amely a First Ave 1439. szám alatt a 71—75-lk utcák között van, AZ Arlington Furniture Co. VETTE AT. Ez a változás a vásárló közönség­nek alkalmat ad arra, hogy búto­rát vagy szőnyegét egyenesen a gyárból vásárolja és ezáltal 30 vagy 50 százalékot megtakarít­hasson. (Ez több mint holmi ki­árusítást hirdetés.1" Ezen cég a munkások jónkarója. Kérje Herceg elvlársot, aki ma­gyarul is beszél. A BÉCSI MAGYAR ÚJSÁG 30 megjelent számát megkaphatja, ha beküld 1 dollárt levélben erre a cím­re: Charles Brown, közjegyző, 348 East 81st St., New York . 23-ig---------o--------­FONTOS! PEKING, szeptember 15. Hong Kongóból érkező táviratok azt jelen­tik, hogy Waehow városa a forra­dalmárok kezébe került. A forradal­mi csapatokat Chang Ching Ming tá­bornok vezeti, akinek célja a milita­risták hatalmát megtörni. A forradalmi csapatok bevallott célja Kwangtung és Kwangel kör­nyékét a legrövidebb időn belül megtisztítani a militaristáktól és helyreállítani az alkotmányos kor­mányzatot. A cantonban tartózkodó militaris­tákat a forradalmi csapatok három oldlról egyszerre támadták és nyolc napi kemény harc után legyőzték őket. ' Az Előre Otthon Sgyesület Inc., most szombaton este 8 órakor, na­gyon fontos gyűlést tart a Munkás Otthonban, amely alkalommal beszá­molnak az eddigi tisztviselők. Az összes választmányi tagok föltétien megjelenése szükséges. 16, 17, 18 A titkár. ESTI ANGOL TANFOLYAM. A Munkás Otthonban (6-08 számú terem) újonnan megnyílik a már harmadik' éve fönnálló esti angol tan­folyam, amely minden kedden és csü­törtökön 7.30-kor kezdődik. Első tan­folyam ma kezdődik a közismert Mr. Läufer tanítása mellett. Föltétien szükséges, hogy ma mindenki — aki a tanfolyamban részt akar venni — pontosan megjelenjen, mert csak ak­kor adhat a Board of Education in- i gyen tanárt, ha elegendő hallgató j lesz. A tanítás teljesen ingyenes. NEM MEGLEPETÉS DE JÚL TUDOTT DOLOG hogy egész New York városában, down-town csak­úgy, mint a York viliében, az egyedüli egye­temet végzett óhazai gyógyszerész DR. VARGA JÁNOS A MAGYAROK TUDÓS PATIKUSA 1299 SECOND AVENUE (Corner 68th Street). A Columbia Egyetem 3 első dijat nyert (2 aranyérem és $100) gyógyszerésze. I) R V -V R G \ rceeptkésrltéoif nem innakodáshan »scerr.ett * 4 nynlkorlnton, tie tudoinfinyos képzettségen nyag~ szik és Így biztos. r> R V ARCA készítményeit amerikaszertY dicsérik tisztásán ** * ’ A lv u 1 «fűkért és fiHUIraiilhatatlan hatásukért. n n VAR d \ tanácsot ad finnek.*»mely gyfigyszerhatántanbeli, * * a ív u A élettani és vegyi tudományon nlnpszik és Így megbízható tanács. OLYAN, AMKLYET SEHOLi \EM KAPHAT MÁSHOL MÉG DRÁGA PÉNZ- ÉltT SEM. [) D vad r; A LILIOM KRfiMJK minden más liliom krémet ki- v * w a íy u n szorított a piacról kitűnő összetétele, ártalmat*« lansága és rfigtönszépltő hatása által. Egy pró­ba meggyőzi önt erről. Ara 50 cent; a szappan ára SS vagy 50 cent. tí i> tr i p f' \ gyógy tárában ezer és ezer dolog Várja önti ott JJ1 JA . » il IV O A minden szükségletét fedezheti jutányos áron, fi­nom kiszolgálás mellett. NEFELEDJE EL A CÍMET: DR. VARGA, 68thSt. és Second Ave. D’Annunzio katonái ~ szigeteket szállnak meg True translation filed with tffe Post master of New York on September 15 1920. as required by the Act of Oc­tober fi. 1917. RÓMA, szeptember 13. — Az ideér­kezett jelentések szerint Gábriellé D’Annunzio csapatai a Fiúmétól dél­nyugatra húzódó Quarnero-öbölben megszállották Arbe, Cherso és Veg- lia szigeteket. A jelentés szerint, a szigeteken le­vő olasz hatóságok csatlakoztak d’Annunzjp önkénteseihez. (3) |---------o--------­LINCSELTEK ALABAMABAN. MONTGOMERY, szept. 15. — Ez egyszer történetesen fehér embert lincseltek meg. Az áldozat Alto Windham hartfordi lakos, akinek az volt a bűne, hogy az utcán haladó nőkre különféle megjegyzéseket tett. Egy asszony, akit Windham szin­tén csúnya szókkal illetett, telefonon | értesítette a férjét. A férj viszont telefonon föllármázta ismerőseit és Windhamot rövidesen elfogták. A fölbőszült emberek Windham-ot a városon kívül hurcolták és föl­akasztották. MAGYAR MUNKÁS OTTHON 350 E. 81st St., New York MINDEN SZOMBAT ÉS VA­SÁRNAP ESTE SZALAY SÁNDOR hegedűművész hangversenye*, lvitiinö magyar konyha. Ter­mek mulatMágokra, lakodal­makra. társas vacsorákra és ' gyűlésekre jutányos árban. FAGYLALT ÉS JEGESKÁVÉ. Elsőrendű biliiárd Hssztaiok. A MAGYAR MUNKÁSSÁG TALÁLKOZÓ HELYE. Telefon» Lenox 8307 é» 10141. PÉNZKÜLDÉS! Magyarország bármely résiébe teljes biztonság mellett lehet ptest feQldeni MARTÓN JÓZSEF pénzktildésl és hajójegy Irodájából. Nagyon sok amerikai magyarnak szüksége lesz a közel jövőba* való hazautazásra MAGYAR KORONÁRA mit mái most bMmltliat magának ém ut akár haiftutaaásra, akár máj cél.km hamui.;hatja Márton József pexHitioDesi les hajójegy irodája altap ál Amrlcan Railroad Expréí* Co. egyedüli megbízottja Cllfton-ban, 14. J.-37Vi PARKER AYeS'CE CLIFTOX, N. J. Vidéki Mgradtlfuket pontom* elintézek, a levelekre rögtön v&iuzolok Kölcsönére és adományára szükség van! Küldje erre a címre: Jós. Ker- i tesz, 3SO E. 8ist St., New York City. BERNÁTH VILMOS VENDÉG!,« ÉS CUKRÁSZDÁJA *08 E. Sflth St., a 2-ik és 3-ik Ave. közt. A legfinomabb hazai mödra késztllt kávé és cukrász sütemé­nyek minden időben kaphatok. NYITVA ÉJJEL-NAPPAL. Sió AbADAR hezediimUvésa hangversenyez. FIGYELEM! J. B Á T K Y NŐI ÉS FÉRFI SZABÓ 400 E. OOth St.. JXerr York City. Elvállal átalakítást, festést és el­ad uj és viselt divatos ruhákat. Keresse fel öt. mielőtt ruhát vásárol. ...................... 1 1 ...... ■-! Az I. W. W. magyar csoportjai­nak a tegnapi lapszámban megjelent hirdetése helyesen igy hangzik: “Az I. W. W. new yorki ma­gyar csoportjai szeptember 20-án kedden este 8 órakor a Munkás Otthon nagytermében nyilvános előadást tartanak. “Tárgy: Az I. W. W. válasza a! Harmadik Internacionale fölhívá­sára. Előadó: Rothfischer Ká­roly.” BROWN KAROLY S46 East Slst Street, New York, N X. , A Munkás Otthon és az “Előre” hivatalos közjegyzője. Elvégez mindenféle fordítási, köz­jegyzői és óhazai ügyeket. Családok és hozzátartozók kihozatalához szűk- t zéges konzuli nyilatkozatokat és kér- _ vényeket jutányosán elkészit. Meg- ! £ hataljnazásokat, szerződéseket, átru­házási okiratokat, valamint minden féle okiratokat jutányosán elkészit és könzulilag hitelesít. — Esténként a Munkás Otthon irodájában található. ~j^0K0S| tudja, hogy a legjobb MAGYAR FOGORVOS DR. WINTER V. MIKLÓS | 78-tk UTCA, FIRST AVE. sarkán. Arany, platina hidak, tömések. ! Fájdalom nélküli foghúzás. Mér- ; sékelt díjazás. Könnyű feltételek, j Mérsékelt díjazás. 10 évi jótállás. , —C Tel. Rhinelander 6653. ------- | Nr . ... m THE STATE BANK 878 GRAND STREET NEW YORK, N. Y, Megszerzi az útlevelét és a h a j ó j egyet. Pénzt minden országba küld. Pénzt vált a legolcsób­ban. Takarékbeté­tek kamatoz­nak. A bank vagyona 70 millió. BETEVŐINEK száma több mint százezer. —t u: ■■■ ■■■ ■■■ ■■------------------­CHICAGÓI MAGYAR ÜGYVÉD, HITES ÜGYVÉD ÉS JOG­TANÁCSOS. GOTTLIEB LAJOS lágyén tani» mindennemű kttn- fa Váltó-, váló- és büntető­ügyekben. — órfife naponta eata 8-lg. Szerdája délután 5-lg. Va­sárnap délelőtt ii)-töl 12-t®, 1522 S. Halsted 9t, ,/ emeleten. Telephone: Dlversey 8184. iMtnclazok. akik harsai módon ké­szített eledeleket és ezzel együtt kellemes szérakozist keresnek, lá­togassanak el családostól ŐZE GÉZA Magyar Vendéglőjébe ahol szombaton és vasárnap első­rendű ZENEKAR is játszik. Bil- liárd asztalok, külön terem lako­dalmakra vagy gyűlésekre. 847 EAST Ö4th STREET, NEW YORK CITY. SZABADALMAKAT kieszközöl és értékesít a wash­ingtoni Szabadalmi Hivatalban be­jegyzett szabadalmi ügyvivő, mér­nök, a budapesti Állami Techno­lógián a gépészet volt szaktanára: GYULA W1TTÄL 1117 TRIM VAK BLIGDING 154 NASSAU ST., NEW YORK. Tel.: Beekmaiä'tU'll. Díjtalan tanácsadás naponta d. e. 10—1-lS és kedden és csütörtökön este 7—9-ig. ÁRVERÉSEN megvett T É L I KAMATOK öltönyök, nadrfigok olcsó árban kaphatók. JACK THE TAILOR 312 Kast öth Street. 2-lk és 3-tk Ave.-k között. MAGYAR VENDÉGLŐ SINGER & JANKI TULAJDONOSOK. 1487 Flriít Ave», 77. és 78-ik utcák között, N*w York. Minden szombat s vasárnap este KAPOSY, A “VAJDA” és zenekara HANGVERSENYE Z. Kitűnő konyha. Biliiárd te­rem. Családok s a szlnmagyar- ság találkozö helye. (all.) HAZAUTAZOK lakár van már hajójegyük vagy ni ars, n saját érdekükben jöjjenek el vagy Írjanak erre n címre: ; KISS EMIL, Bankár 133 SECOND AVE., NEW YORK, # L E M E Z - ÚJDONSÁG Sió Aladártól “Kitörött a hegedűm” és “Szépen szói a furulyám”. SZÍVÓS TESTVÉREKNÉL 120 E. 3rd St., NEW YORK CITY. gXXIIUnXXXXTZHZIXTTZTTTZYZTTTZTTXTITXZIIllXXXXXA ; ELoLEGES JELENTÉS! : 1 1 IÄ “Naturfreunde” Turista Egyesület | ; 1920 OKTÓBER HÓ 16-ÁN és 17-ÉN a Labor J Temple összes termeiben (234 East 84th St., N. Y.) fogja rendezni NAGYSZABÁSÚ “ i 10 ÉVES JUBILEUMI ÜNNEPÉLYÉTj M H S Belépő di.j mindkét napra háborús adóval J együtt őö cent. — Különleges attrakciók. t Fizessen elő az Előre Képes Fo­lyóiratra még ma. Három do'ÍJ| egy évre. Támogassa saiát lapl^i Rendkívüli választások New York hat assembly rfistfietjé- ben ma folynak le a rendkívüli vá­lasztások, melyeket Smith kromány- zó rendelt el a kizárt szocialista kép­viselők helyének a betöltésére. A választásokat a bronxi 3-ik és 4-ik, a brooklyni lo-ik és 23-ik és a new yorki 8-ik és 17-ik assembly dis- trietben tartják. A 17-ik kerület ki­vételével szocialisták képviselték az összes kerületeket és a választók hangulatából Ítélve, _ ezúttal ismét őket küldik be az albany-i törvényho­zásba. r. ... . A demokraták és a republikánusok erősen felkészültek a harcra és négy- kerületben fúzióra léptek a szocialis­ták ellen, hogy biztosítsak a győzel­met. Ji Si hosszabbítsa me&az ÉLETÉT Ép fogak jó egészséget jelentenek ! VEfag^yMéRSÉKELT ÁRAK és MINDEN MUNKÁÉRT jótállás. Telefon : Rhinelander 87£>ö. Bridge-munkák 22 karátos aranyból, szájpadlás nélkül. — Arany, platina, porcellán és ezüst tömések. Arany-koronák. TELJESEN FAJDALOM NÉLKÜLI FOGHÚZÁSOK. Dr. Orwan Gyula és Dr. Black M. magyar fogorvosok First Avenue ás 77th St., a Commonwealth Bank épületben. Nyitva naponta d. e. »-töl «ste 7.30-ig. Va.Arnap 8-töl, dóit 12 ór&ig. HA MEGBÍZHATÓ HELYEN AKAR PÉNZT KÜLDENI, HAJÓJEGYET VENNI, ÚTLEVELET SZE­REZNI, CSALÁDJÁT VAGY ROKONAIT KIHOZATNI, ÚGY FORDULJON A MAGYAR MUNKÁS OTTHON HAJÓJEGY ÉS PÉKZKÜLDÖ OSZTÁLYÁHOZ 350 EAST 81st ST., NEW YORK CITY

Next

/
Thumbnails
Contents