Előre, 1920. szeptember (16. évfolyam, 2915-2943. szám)

1920-09-16 / 2929. szám

ELŐRE A MAGYAR PRÉS. Máshol a keresztény emberek vi­rágokat préselnek az imakönyvek­ben. A keresztény magyar nemzet imádságos könyvében — hallgassá­tok csak — emberi kezeket préselnek. Sztankovszky Tibor, rendőrileg ki­nevezett gyilkos kezéről van szó. Azt szoritották a keresztény nemzeti présbe a rendőrség hangfogó cellá­jában, addig szoritották, mig ki nem vallotta, hogy ő is résztvett a Tisza megölésében, de — Friedrich bizta­tására. Egy hét óta tárgyalják ezt a förtelmes bünpört, politikai bün- pörök legmocskosabbját, egy hét óta képül mindennap más-más gyilkos a hadbírók elé, egy hét óta mondja el mindennap más-más megkínzott em­ber más-más formában egyre ugyan­azt a mesét: hógy Friedrich is ott volt, hogy Friedrich is bujtogatott, Hogy csak ő bujtogatott, hogy pénzt Ígért az ölésért, hogy a rendőrség szörnyüket müveit azokkal, akik Friedrich ellen vallottak és ezért ke­rülnek ezek az adatok csak most — a főtárgyaláson — a nyilvánosság elé. És akkor jön egy ember, Zom- bofi Tóth Róbert boxmester és köz­jegyzői okiratban vallja, hogy... Hogy éppen azokat kínozták a rend­őrségen, akik nem akartak Fried- richre vallani, hogy éppen a Sztany, kövszky kezét srófolták a présbe, mert nem akart Friedrichről kom­promittálót tudni. De hát mi ez? Örültek háza? Vagy Magyarorszá­gon csak a prés fontos, és az, hogy miért préselik az embert, az mind­egy; Egyszer Friedrich ellen, egy­szer Friedrich mellett? Ki ölte meg Tiszát? A tárgyalá­son nem derül ki. Egy percig azt is lehet hinni, hogy Sztanykovszky, de aztán úgy fest, mintha Friedrich maga lőtte volna le és végül azt sem tudni, hogy nem Almássy Denise grófnő és Radvánszky Antal báró voltak-e a tettesek. Csak egy vala­mi látszik egészen bizonyosnak, az, hogy a gyilkosok nincsének a vád­lottak között. Talán — bár. ez az egyetlen, ami nem valószínű — tá­lán még Friedrich sem tudója a Ti­sza megöletésének. Nyolc vagy tiz ember áll a bírák előtt, néhány vád­lott “szökésben van,” egyik nap ma­gukra veszik a bűnt, másik nap le­tagadják, egyik nap vállalják a kö­telet, másik nap a biráik felé nyuj. fogatják. Az a szörnyűséges mér­kőzés, ami a hadbíróság előtt fo- j lyik, mindennap vedli a bőrét. Egyik! nap Horthy az ügyész és Friedrich a vádlott, másik nap fordítva. Köz­ben sok minden kiderül az egész ma-; gyár politikai trágyadombot újra ; meg újra felv&svillázzák napról- • napra és csorog a trágyalé. Csak l egy nem derül ki, hogy ki ölte meg j Tiszát. Ellenben kiderül, hogy Horthy fel akarja akasztatni Friedrichet, de Friedrich nem hagyja magát. És] kiderül, hogy Friedrich ki akarja j heréltetni Horthyt, de Horthy nem hagyja magát, A nagy magyar1 ágyasház eresztékeiben megőrültek a poloskák és haláltáncot járnak.! Friedrich köszörülteti a bicskát Horthynak. Horthy vereti a kötelet Friedrichnek. Ki a gyilkos? Talán Sztupka őrnagy, vagy Mondada szá­zados, a hadbirák? És Tisza talárt ott ül közben a hallgatóság sorában, viruló egészséggel. Mert akár ott is ülhetne. Ö nem fontos személye en­nek a színjátéknak, ami itt folyik, ; Itt csak két fontos személy van: 1 Horthy és Friedrich. A többi: nép­ség, katonaság, kötélverők, hóhérok, j bicskások, osztenburgok, nem fonto-: sak. A két főszereplőn kívül talán ] egyedül csak a prés fontos. A ma­gyar prés. A nagy magyar prés. A mai Ma­gyarország jelképe. Sztanykovszky boldog ember, neki csak a jobbkezc volt a présben, de a magyar proletá- riátus, az egészen benne van. És ki! kezeli a prést? Emberek, tudok egy mesét. Volti egyszer egy nagy prés, amit a kirá­lyok és a kormányzók kezeltek. Ők j préselték benne az alattvalóikat., Aztán egy szép napon félretették a I prést, nem kellett már többet, nem j vólt kit préselni: Azt Mondták: pro-; letárdiktatura van. Aztán visszajöt-. tek a prés régi gazdái, csakhogy a j prés nem hagyja magát. A prés' megőrült, önállósult, független lett i a régi gazdájától. A prés magának 1 dolgozik és várja, amíg egyszer be­kaphatja a gazdái fejét. És most ott állnak mindketten a prés előtt:' a kormányzó és a jogforrás. És! mindegyik a másiknak afejét nyújt- j, ja az öncélúvá vált, éhes présnek.; Vajjón melyiket fogja előbb meg-,, enni? (A Prolet áh.) j A VALLÁS NEM AKADÁLY A BEVÁNDORLÁSRA. WASHINGTON, szeptember 14. Vallási szempontból nem szabad kü- jlönbséget tenni senkivel és meg­győződése miatt nem lehet senkit ja partraszállásból kizárni. Ezt a dön- ! test hozta az igazságügyi hivatal j George H, Biddle ügyében, aki F.llis jlslandot mellőzve, Kanadán át akart j bejönni az országba. Biddle titkára az úgynevezett I11- jternational Bible Student Ass’n-nek, : amelyhez a “Standfast” szekta is (tartozik és a mely szekta a háború alatt erős ellentállást fejtett ki és ]pacifista mozgalmat folytatott. Bidd­le tagja ennek a szektának. MAGYAR aiMKASLEAVYOK! Ha. privat vagy üzleti helyet ke­res. forduljon bizalommal a l MTKl) GMPLO YMEST AGENCIES, lue. JW5 E. 7-ml St., íi-lk Avc. «árok. A legjobb helyekben válogathat. Ingyen helyezzük el és mi az ÖN - érdekelt képviseljük. R. Withrtmrg, Prés. Mahany helyettes igazságügyi ál- j lamtitkár úgy döntött az ügyben( , hogy Bidle-t vallási felfogása miatt jnem lehet eltiltani attól, hogy bejö- ; uessen az országba. Mahany azt mondja, hogy akár hisz viálaki isten­ben, akár nem, ez nem ok a partra­szállás vagy az ország területére lé­pés megakadályozására. Biddle egy kongresszusra érkezett Kanadából az Egyesült Államokba. r 1.~-. —v A bojkot megszűnése f»ta Ismét alkalora nyílott arra, hogy hozsátartosAlt Magyarorsztitf b&rmey ré­szében segítse. De ha pénzt küld, vagy haJAje- gyet vesz, vagy bármely áhazai iiícyben intézkedik, nagyon fontos, hogy megbízható és közismert Céghez fordo I jón, a mely már 17 év óta szolgálja az amerikai magyarságot. Ruttkay Jeni Bankháza 106 Avenue B, New York, N.Y. V---------—... -----------------­MIÉRT?.. Egy Budapestről most érkezett új­ságból vesszük át ezt a kis hirt: ’’Miért...? A ”N. S. I.” jelenti Nagykanizsáról: A hadifoglyok ha­zaszállítása érdekében a Móve Nagy­kanizsán gyüjtőnapot szándékozott rendezni. Azonban a társadalom a nemes cél iránt olyan közömbösen viselkedett, hogy a kanizsai Move elnöke föliratot v 11 kénytelen in­tézni a honvédelmi miniszterhez, u melyben bejelentette, hogy Nagy­kanizsán beszünteti a gyüjtönap elő­készítő munkálatait. Más forrás alap ján úgy tudjuk egyébként, hogy Nagykanizsán nemcsak a hadifog­lyok akcióját hagyták abba, de a színházi előadásokat sem tartják meg.” ■ A budapesti lap ennek a kis hír­nek azt a címet adja, hogy ”mi4rt?^ Pedig jól tudja, csak nem mondhatja meg, hogy azért dőlt dugába a terv’, mert Nagykanizsa közönsége egyál­talán nem tartja kívánatosnak a ha- j difoglyok hazaszállítását abba az or-: szagba, ahol gumibotokkal, szöges­dróttal és szuronnyal fogadták' őket; a Move gyilkos haramiái. Csak itt; Amerikában vannak még mindig, újságok, amelyek erre a célra pénzt gyűjtenek és vannnak egyének, akik A legtöbb betegségek rossz fogaktól származnak. Ha megakarja óvni egészsé­gét s meghosszabbítani éle­tét, úgy KERESSE FEL: DR. ROTH BENJAMIN FOGORVOST 129 So. BROAD STREET, TRENTON.N.J, F ájdalom nélküli foghúzás. .............. ■ 11 ». 11 ■■■■«■ mi—— «L*>nrm ■■ n■■inMawaHawiaaM, Ezúton értesítem Trenton murt- késeégAt, hogy 66 HANCOCK ST. alatt DOHÁNY és ZÖLDSÉG üzletet nyitottam. Szíves pártfo­gásukat kéri, elvtársuk taRbay itiuas. v. k. cs. Trenton, Sí. J.- ni. 11 wi na ............... ...............­> ' "■ 1 —* ............. Dr. E. S. SNOWE FOGORVOS kéri a magyarság pártfo­gását. — 393 George St., New Brunswick, N. J. adnak is pénzt erre a kárhozatos, ; mindenképen rossz célra. Nagykanizsa közönsége a hallat- > lan üldözés elenére és az akasztófa; árnyékában is bátrabb és józanabb 1 magatartást tanúsított, mint Ameri-! ka sok magyar telepének közönsége.---------o--------­A RÖVIDLÁTÓK. AZ ELŐRE KÖNYVKERESKEDÉ­SÉBEN KAPHATÓK A KŐVET­KEZŐ KÖNYVEK: A napokban fog megjelenni: A magyarországi fehér terror cimü füzetünk, amely a magyár ural­kodó osztály gazság.it ismerteti, kü­lönös vonatkozással az amerikai ma­gyar munkásságra. Ára 5 cent. Ren­deléseket már most elfogadunk. Marx: Bérmunka és tőke ....—.25 Bang G.: Európa történelmi válságai ..................... ..—.50 Ebert J.: Amerika ipari fej­lődése ...................................—'.05 Trotzky: A bolsevikek és a világbéke ............,............. 1.00 Liebknecht: A tudás hatalom..—.20 Ransome: Néhány szó Orosz­ország érdekében .........—.10 Williams; A bolseviki és a szovietek .............................--.15 Baskys A munkásosztály föl­adatai ................... ..............—.10 Ameringen: Osztályharcok Amerikában ........................—.20 Háború. Egy német katona elbeszélései ...........................—.35 Kaczander József: Munka Után novellák tkötve) ................ I.—• Szocialista propaganda ..............—.05 Néhány szó a tisztességes megélhetésről .....................—.05 A szocialista balszárny kiált­ványa ................................ ...—.05 Munkéskönyvtár ........................—.25 Magyarország a .-'.borúban....—.05 Az osztályharc.......................... ..— 15 Mi okozza a válságot? ..............—.10 Egri Lajos: Halhatatlanság ..—.25 * Viszontelárusitók minden rende­lésnél 20 százalék l - Ivezményt kap­nak. Rendelések, az összeg mellékelé­sével, a következő címre küldendők: Charles Varga, 350 East 81st St., New York, N. Y. mm PATENTOK ül I Jntfiiijoit kieftr.kftxlénében for­duljon hbnlommal I MANUFACTURERS PATENT CO. I 1133 Broadway, Now York City. I Szabadalmi -ügyvédeink és mér- I nökéink DÍJTALANUL adnak I útbaigazítást. érdekes magyar I könyvünket INGYEN küldjük. I ÍRJON, ha dolgozik vary érdek­U ödik találmányok iránt. I POLACHEK ZOLTÁN főmérnöknek. SSHsi LAPUNK NEW YORKI KÉPVISELŐI. Lapunk és az Előre Képes Folyó­irat előfizetés és hirdető* szervezé­sére, vállalatunk Balogh Istyáii :cs Vadas József elvtársakat bízta meg. Előbbi a Yorkville kerületben az 54- ik utcától a 86-ik utcáig működik, mig az utóbbi a város Dowai-Town-i részben az 54-ik utcáig és a 86-ik utcától a város' felső részében fog előfizetéseket fölvenni. Az Előre Ké­pes Folyóirat ma már nem kapható a new yorki sztendeken, igy elvár­juk, hogy olvasóink lapkezelőinknek nehéz munkájában segítségére lesz­nek. . -L‘ r : 1 pályázat! A detroiti Magyar Munkás Ott­hon (.96 Gould Ave.) pályázatot hir­det gondnoki állásra. Pályázati ha­táridő szeptember 18. Nagyon elő­nyös föltételek. Bővebb fölvilágosi- tást készséggel ad a titkár: A. Hor­váth, 140 Thaddeus St., Detroit. Mich. 14, 15, 16. FÖLHÍVÁS. A 19-ik osztály most csütörtökön, e hó 16-án este nyolc órakor tartja rendes havi gyűlését. Kéretnek az osztály tagjai, hogy a gyűlésen mi­nél számosabban jelenjenek meg, mert ez alkalommal a konvenció kül­döttei teszik meg jelentésüket. 15—16 A titkár. Az egészséges gyermek boldog gyermek. Védje meg gyermeke egészségét az által, hogy mindig kéznél tarl ♦zorulás, bélgörcs, hasmenés és székrekedés ellen egy üveg. BAMBINOT Gyors hatású, kellemes és éredményés. Gyermekek szeretik s mindig többet kérnek belőle. Követelje mindig az eredeti csomagot, amelyen a Bambino Baby képe látható. Ara 50 cent üvegenkint, postán küldve a gyárból 60 cent. F. AD. RICHTER & CO., Bash Terminal Bldg. No, 5, BROOKLYN, N. Y PONTOS ab p at a at g’i m |a h a IVVbI PENZKÚLDÉS MAGYARORSZÁGBA CZECHO-SZLOVÁKIÁBA THE UNITED BANKING AND SAYINGS CO. Cor. Lorain és West 25th St., Cleveland, Ohio. A legnagyobb bank a West Sideon. Minden szombat este 6 óráig nyitva. 1 *55252535 l 5 RABOLJÁK AZ UTASOKAT A KIKÖTŐ VÁROSOKBAN ÓVATOSSÁG AZ OKOS EMBER JELSZAVA. KÉSZFIZETŐ CHECKET vehet nálam a VILÁG BÁRMELY PÉNZITÉZETÉRE és nem kell félnie az utón, hogy lelketlen rablók pén­zétől megfosszák. * ÚTLEVELEK I és CSALÁDOK KIHOZATALA ÜGYÉBEN FORDUL­JON BIZALOMMAL HOZZÁM. $ JOHN NÉMETH JR* BANKER H 281 w. GIRARD AVE. 437 PENN AVE. 1 PHILADELPHIA, PA. PITTSBURGH, PA. '«Klli ... .>ÉÍIS .«mwWHK Philadelphiában, az ottani zsidó zsinagógák egyikében hitszónokla­tot tartott dr. Joseph H. Krauskopf rabbi és élesen kikelt az uj női divat ellen, amelynek jellege a — mezte­lenség. — A társaságbeli hölgyek — mon­dotta a rabbi — ama szokása és újab­ban felvett divatja, hogy félmeztele­nül szeretnek megjelenni, nem kü­lönbözik intencióiban a félvilági hölgyek és hivatásos kurtizánok cél-, jaitól. Vagyis a rabbi ur — magyarán mondva — úgy gondolja, hogy av “becsületes” úri dámák meztelensége ' a testvásár egyik neme és éppen oly aljas, mint a nyilvános prostituláta- ké. vAzt is mondotta még a rabbi, hogy az erkölcsök elvadulása és a házas­ságtörések és válások tömege szin­tén ennek tudható be. A rabbi is és mindazok, akik igy gondolkoznak, a társadalmi felfo­gás szempontjából rövidlátók. A bruzsoázia mesterséges izgalom-haj- hászása, a ledérség “erkölcsének” feltámasztása, az arany imádása, a paráználkodás kultusszá való emelé­se — nem degeneráció, hanem olyan trmészetes folyamat, amely a ha­nyatló római és bizánci társadalmik aggóniáját jellemezte. Haldoklik a rend. Ez az egész. A PÉNZ IS NEHEZEN DOLGOZIK, HA ALKALOM KÍNÁLKOZIK. Takarítson belőle, amennyit csak tud, anélkül, hogy fukarkodna, avagy magától s családjától bármit is megvonna. Azután helyezze el bankunkba, ahol biztonságban lesz, s emellett 3%-ot kamatoz. MERCER TRUST COMPANY A HARANG-ÓRÁS BANK Broad and Market Sts. TRENTON, N. J. Nyitva szombaton este 7-től 9-ig. Magyar Munkás Otthon 37 16th Ave., NEWARK, N.J. KITŰNŐ MAGTAR KONYHA. A MAGYAR EGYLETEK KÖZPONT­JA. MINDEN VASARNAP ESTE műkedvelői előadás s tánc KEZDETE. ESTE 8 ÓRAKOR. ........» ' - ........... ; WM. KOVÁCS Moving — Express — Storage 1265 SECOND AVENUE Tel. Rhinelander 4929. NBJW YORK. (66—67-lk utcák között) Elfogadok ctonUigolAit és költőnké d«it automobillal helyben és vidékre. SÁNDOR költözködés helyben és vidéken, fele­lősség mellett. Kofferokat vasútra és hajóállomásra szállítunk. 1545 First Avenue, New York. (80. és 81. utcák közt) TeL Lenox 3694 NINCS TÖBBÉ a new yorki standeken az Előre Képes Folyóirat Csak akkor kaphatja meg, ha előfizetését még ma be­küldi a kiadóhivatalnak, hogy már a legközelebbi számot is megkaphassa. Előfizetési ára egy évre $3.—; fél évre $1.50. Előre Képes Folyóirat 33 FIRST STREET, NEW YORK CITY. |j|L REMÉNYI 'míf' tánciskolája ft'JM ITT E. 84 St- N.«Y.lk l?í NYITVA: délelőtt 10 ■Pin«» érátél este 11 érát*. VÁtöjT magánórákat JsÍNM' BÁRMELY IDŐBEN * Telefon: 7772 Lenéz. Külön n.Etély GYERMEKEKNEK. >■__________ _ -...— , „i. COSULICH LINE Közvetlen hajózás DubroY- nikba (Gravósa) és Triesztbe. Szeptember 18-án “ BELVEDERE” II. o*iet. *200.00, 111. o»*t. *100.00 és. $6.00 fejedé NEVŰ HAJÓKON. “COL U M B I A ” Szeptember 30-án Jegyeket JUGOSZLÁVIA é* SZER- BIA bármely részébe. /Nagyszerű első, második és harmadik osztá­lyú fülkék. — Harmadik oaxt&iyii utasok ingyen bort kapnak. PHELPS BROS & CO., VEZeHÜGYXOKSEGE-1 West St., New York, N.Y. ■ ‘ ........... - ——i AMERIKAI MAGYAR MUNKÁSOK SZÖVETSÉGE Az Amerikai Magyar Műn* kások Szövetségének végre­hajtó bizottsága, bárkinek megadja a szükséges fölviiá- gositásokat és utasításokat, ha mozgalmi ügyekben erre a címre ír: American Hungarian Wor­kers’ Federation, 350 East 81 Street, New York City. ... — .X--— - V , ! CHARLES RECHT i :: ügyvéd 47 West 43nd Street, ;; ,! (Bryant Park Building) ; J New York, N. Y. ;; Telefon: Vanderbilt 236a. ;; AZ “ELŐRE” JOG- ; ■ TANÁCSOSA. I! LLU1Ü SABAUDO vonal. 3 State Street NEW TORK CITY OKTÓBER 6-AN Regina Dltalia OKTOBER 30-AX Re D’ltaJia Minden nagyobb magyar városig szóló jegyek Is válthatók. Harmad oar.tdlyn ntnsok ingrén bort kopnak. Hozzátartozók kihozatala Európából MEGSZÖKÖTT A JAVÍTÓ­INTÉZETBŐL. BEDFORD, szeptember 14. Miss Deila Laude, kisétált tegnap az álla­mi javító intézetből. Áz őrök lát-j ták, amikor kiment az intézetből, de azt hitték, hogy valahova kiküldték és nem is tettek kísérletet a vissza­tartására. MEGVESZETT ELEFÁNT. SALINA. Kan., szept. 14. — Egy idomított elefántot agyonlőttek teg­nap egy itteni cirkuszban. Éppen meg akarták nyitni a cirkuszt, ami­kor az elefánt megveszett és dühé­ben mindent összedöntött. Hadseregi fegyverből tizenöt golyót küldtek a testébe, mielőtt* ártalmatlanná tet­ték. Tízezer dollár volt az értéke. —:----o——— ELŐFIZETŐINKHEZ! Ezúttal ismételten fölkérjük elő­fizetőinket arra, hogy előfizetésük beküldésénél vegyék tekintetbe azt, hogy az Előre és az Előre Képes Folyóirat évi előfizetési ára $11.—, félévi $5.50 és negyedévi $2.75. --------o------— Kölcsönére és adományára szükség vanl Küldje erre a címre: los. Ker­tész. 3AO E. 81st St. Nevs? York City. ELŐRE MŰKEDVELŐ KÖR KZ “ELŐRE” JAVARA SZEPTEMBER 19-ÉN, VASÁRNAP lesz megtartva az idei nagy SZÜRET! MULATSÁG a Führer’s Parkban, Jackson Ave. és 25-ik utca, Elmhurst, L. I. Körmagyar tánc, szőlő lopás, különféle atrakciók és mindazón szórakoztátó dolgok, amelyek egy kelle­mes nap eltöltéséhez kellenek, és kitűnő ételek lesznek a közönség rendelkezésére bocsátva. NAGY ZENEKAR. Jegyék előre váltva 40 cent, a pénztárnál 50 cent, hadiadóval együtt. Az útirányt figyelje lapunk más helyén. Hetenként nagyobb csoportok érkeznek M Ha Amerikába, akiknek ügyeit mi intézzük el. Jr haza Mi nem “nyilatkozatokat” Iratunk alá, ff akar mellyel Ön nem ér célt. Nekünk három ff utalni hivatalnokunk van Európában, akik Jf minden idő minden ügyben személyesen járnak ff és pénzresz- el és az utasok az ő. felügyeletük ff teség nélkül, alatt jönnek egész Amerikáig. ff írjon nekünk 9 Kihozatali sikereinkről már so- ff küldjön előleget, kan meggyőződtek. Kérjen rész ff hogy kellő helyét letes felvilágosítást arról, hogy ff foglaljunk lé ré- i hogyan hozathatja ide család-^^ szére. ’ját gyorsan, baj és kellemet, ff Ha útlevele nincs, snild lenség nélkül. Óhazai ff jö5t azonnal négy da- ügyeket elvállalunk és ff rab fényképet s'rövid idő tRzokat európai hivatal- ff alatt meff fogjuk Önnék nokaink pmtosan ff útlevelét szerezni, elintézik. ff Ha pénzt küld általunk, Ma-’ ff gyarországon levő hivatal nó- ff kunk személyesen ki fogja azt ff fizetni. Betéteket elhelyezünk ff bármely óhazai bankba, vagy a ff Postatakarékpénztárba. ff Bármily ügyben készséggel meg­ff adunk minden felvilágosítást. írjon ff vagy jöjjön el személyesen e címre: ff ~ r r m. • ■ I « r 39 Cooper Sq. 1 |féNZKÜI^ ............... j HAJÓJEGYEK PONTOS ÉS* MEGBÍZHAT^ minden tekintetben Kiss Emil bankháza, a mely már több mint két évtizede szolgálja kipróbált becsületességgel és felülmúlha­tatlan szakavatottsággal az amerikai ma­gyarságot. A saját jól felfogott érdekében cselekszik ha minden ügyben ezen címre ír: KISS EMIL BANKÁR 133 SECOND AVE, NEW YORK _______* umm w um imn ii mii mi ui i n ~j jnn»uaN.jHiinHoaRBpnat. jtps PÉNZVÁLTÁS 1.......... . "j HAZAI ÜGYEK j a

Next

/
Thumbnails
Contents