Podhradczky József: A pannonhalmi apátság alapító levelét nem készitették az ottani szerzetes férfiak: hanem az Szent István királynak eredeti hiteles oklevele (Buda, 1868)

4 király 1001-dik évi oklevele ellen háborút, előbb Koller Józseffel 1770. 1772. 1773. 1775-dik években folytatott barátságos levelezésben, minek költsönös tartalma főképen a pécsi püspökök so­rát, Szent István királynak 1001-dik évi okleve­lét, és a II. Sylvester pápától küldött magyar koronát illette. De Cörnides több magyar tu­dóssal is közölvén ellen okait, Szent István ki­rály oklevelének eredeti valóságát mind az ítélő székek előtt, mind pedig az iskolákban nyilván tagadni kezdették. Cörnides tanácslására 1779-ben névtelenül Benczúr József Pozsony város tanácsának egyik tagja támadta meg már csak azért is, mivel 1774- ben a szent mártom monostor a „tertia pars tributi de Posonio“ miatt a város ellen a királyi tábla előtt folyt perét megnyerte. A ma­gyar Curia, midőn ezen oklevél a maga eredeté­ben a törvényszéknek bemutattatott, a szent király iránt viseltető mély tiszteletből a garádi- csig az oklevél elébe ment, mond Horvát István, azt tisztelettel palotájába kisérte, hitelesnek meg­ismerte, s rendelésénél fogva a főapátságot iga­zaiban még a pozsonyi vámra nézve is meg­erősítette. Figyelmet gerjesztett ez a mind a megtáma- dók, mind pedig a védők részéről nagy tűzzel viselt okleveles háború küföldön is, bár sem Benczúr, sem Cörnides az eredeti oklevelet soha sem látták, s így álságáról mind a ketten csupán Desericzky hibás példánya után okoskodtak. Benczúr megtámadásának e sikere volt, hogy

Next

/
Thumbnails
Contents