Rákóczi Ferenc: II. Rákóczy Ferencz és nevezetesebb kortársainak némely kiadatlan eredeti leveleik (Pest, 1861)

RATH MÓR kiadásában Pesten a „vastuskóhoz“ megjelentek: SZALAY LÁSZLÓ ADALÉKOK a magyar nemzet történetéhez a 16. században. Ara 2 frt. 40 kr. ^ Fiume a magyar országgyűlésen. Ara 40 kr. AZ ANGOL PARLIAMENT ÉS ELJÁRÁSA. y í Irta MAY ERSKINE TAMÁS, az angol alsóház segédjegyzője. "■* Az 1859-ben megjelent 4-dik eredeti kiadás után áldolgozla BARSI JÓZSEF. Ara 3 frt. Rogerius mester, váradi kanonok siralmas éneke Magyarországnak IV. Béla király idejében a ta­tárok által történt romlásáról. Tamás spalatói esperes „Historia salonitájából“ a,tatárjárás története. Nagy Magyarország dolgáról. Fordította Szabó Károly. 8-rét 101 lap, csinos borítékban 1 ft. ujpénzb,en. Jelen füzetben veszi az olvasó Rogeriusnak a hazánkat 1241- és 1242-ben pusztította tatárjárás szemtanújának, általa „Siralmas éneknek“ méltán czimzett szomorú korrajzát. Oly részletesen , és az események eleven benyomása alatt oly élénk színezettel irta ő meg e gyászos évek történetét, melyek közé saját buj- dosása és rabsága viszontagságait gyermeteg őszinteséggel beszőtte , hogy mun­káját, mely e kor történeteire nézve a leghitelesebb és legelső rendű forrásunk , a rajta természetesen elömlő sötét színezet mellett is , a figyelmes olvasó bizonyosan a mily tanulságosnak , egyszersmind oly érdekesnek fogja ismerni. Mintegy kiegészítő mellékdarabja_e munkának a hasonlóan egykorú Ta­más spalatói esperes krónikájának azon része , melyben ezen tatárjárás történetét Írja le. Á tatároknak Horvátországban és a tengermelléken tett had­járatáról , IV. Béla családa és környezete dalmátországi tartózkodásáról, ő mint szemtanú igen érdekes képet ad , és ez eseményekre nézve munkája első rendű forrás jelentőségére emelkedik. A harmadik darab „Nagy Magyarország dolgáról“ a tatárjárást megelőző évekből való , és érdekes világot vet őseinknek azon volgántuli hazá­jára , melyből mai bonunkba költözködtek.

Next

/
Thumbnails
Contents