Réső Ensel Sándor: Attila sirja (Pest, 1864)

Attila sírja. Ha vizsgáljuk a krónikákat és legendákat, melyek Attiláról szólagak nak, vajmi sokszor és sokféleképcn találkozunk a romboló, az alapitó, a pokoli, a hittudós, az erényes s ki tudja hányféleképen nevezett Attilával, a keresztyén világ lelkében ma is élő „Isten ostorával.“ De hol van ő, a hununk közös atyja és dicsősége? hol bolyong e hős szelleme? hol siroszlopa, mely megszenteli a tájékot? Ez óriásnak, kinek karja két nagy hadat zúzott semmivé, a ki két római császárt tett hübérenczeivé, a ki hetven feldúlt város romjain toro zott áldomást — hasztalan igyekeztünk eddig megismerni sírhelyét! Az „A 11 i 1 a - m o n d á ku igy Írnak e nagy férfi haláláról : ’) A hó­dítónak a 453-ki tél alatt, itáliai hadjáratból visszatérte után s azon pilla­natban, midőn a keleti birodalom megrohanására készült, kedve kereke dett megházasodni — — Ildikó szépsége által elragadtatva, őt ágyába vezette, hanem, midőn másnap sokáig meg nem jelent s halotti csend uralkodott a men) egzői teremben, az őrök betörték az ajtót s u r o k he­lyén csak vér ten gerben úszó testet találtak, az ágy mellett fiit az ifjú nő, fátyolába burkolva. (Sistoire d. Attila 1. k. 8. fej. 228. lap.) Természetes volt-e ezen halál ? A temetési gyászéuek hivatalos színben tűnt ette fel az eseményt és ragaszkodott ahhoz, hogy Attila halá'a természetesen tői tént, házassági gyö­nyöreinek közepette. Cassiodorus azt mondja krónikájában, hogy a hunnok királyát orra vérének megeredése ölte meg. Marcellinus comc's tőrszurással öleti meg őt asszonyi kéz által, ez árnyalatot ismétli az alexandriai kró­nika. Jornandes Cassiodorus véleményén van stb. stb . Nem akarjuk itt á nagy férfiú halálozása körüli eseményeket adni, czélunk sirjának felkeresése. Magyar hagyomány szerint Attila Tárnok völgyében van eltemetve ! Tárnokvölgye Fehérmegyében esik, keletfelől a Duna, éjszakról a Vértes-hegyek, délről síkság kerítik. Jemandes2) Attila sírhelyét a magyar hagyomány szerint a száz­halmi (batai) nagyszerű hun temetőbe helyezi. Kézai mondja:3) Attilát eltemették Béla, Kado- C8a és a többi kapitányok mellé. ') Thierry Amadé után Szabó Károly. Pest, 1864. 61. lap. ') De origine et rebus Gotthorum. Cap. 49. 'j Kézai Simon mester .Magyar krónikája“ 1862. 36. lap. Ez iró a XIII. század utolsó felében, Kun László király idejében élt s irt. (Cap. 4. §. 4.) 1*

Next

/
Thumbnails
Contents