Ráth Károly: A magyar királyok és erdélyi fejedelmek hadjárati, utazási és tartózkodási helyei (Győr, 1866)

Péter - Aba - Péter másodszor

2 PÉTER, Urseolus Otto velencei doge és Gizela — I. István király nővérének — fia. Első Ízben 1038—1041. 1040. Bretizláv cseh fejedelmet segítve hadakozik III. Henrik német császár ellen1) Bajorországban.2) 1041. Aba Sámuel s a felkelt nemzet által az országból kiszorítatott s sógorához Albert osztrák herceghez futott.3) ABA SÁMUEL, István király Sarolta nővérének férje. 1041 mart. 22. — 1044 jul. 5. 1041. Csanádon mart. 22. megkoronáztatott. 1042. Tuln-nál (Austriában) febr. 15. Albert osztrák her­ceget megverte s másnap seregével hazaindult. 1043. III. Henrik német császár berontván, Abát a Vág- és Garantól is visszanyomja.4) 1044. Csanádon (Maros) mart. 11-én a székes-egyházban Gellért, ottani püspök, keményen megfeddi. Méfőnél (Győr mellett) jul. 5. csatáz III. Henrik- és Péterrel, de megveretik s elfogatván megöletik. Eltemettetett a sári monostorban.5) PÉTER, másod ízben 1044—1046. 1044. A méfői csata után Székes-Fehérvárra megy a csá­szárral s ott ez maga kezével megkoronázza s a királyi székbe visszahelyzi. 1045. Henrik újra Magyarországba jön s Székes-Fehér- várott apr. 7-én Péter neki egy aranyos lándzsát nyújtván át, jobbágyi hűséget Ígért. 1046. Az Árpád hercegek részére történt mozgalom alkal­mával Székes-Fehérvárból kizáratván Mosonyba szalad. Innét I. Endre által visszahivatik s midőn az ellene vetett cseleket észrevevé, Fehér megyében Zámolynál egy lakban három nap védi magát, de elfogatván s megvakítatván, Fehérvárott meg­halt s Pécsen az általa épített szent Péter apostol székesegy­házában eltemette tik/’) ») Horváth: MO. tört. I. 152. '3) M. Sion III. 567. Szalay I. 137. 3) Hor­váth eml. helyen 153. 4) uo. 154. 6) Ipolyi eml. hely. 25. ®) Chronicon Bu- dense 100. Thuróczy krónikája II. 41.

Next

/
Thumbnails
Contents