Szabó Károly: Szabó Károly kissebb történelmi munkái 1. (Budapest, 1873)

E L ő SZÓ. Midőn kissebb történelmi dolgozataim közzűl, melyek 23 év óta külömböző folyóiratokban jelentek meg, e két kötetet tevő czikkeket kiválogatva közre bocsátom, őszintén megvallva némi elfogódással lépek az olvasó közönség elébe. Lehetetlen ugyanis azt a kérdést nem vetnem magam elébe : vajon e czikkek újabb közlésével, me­lyeknek a magyar őstörténelemre vonatkozó nagyobb részét „A magyar vezérek kora“ czímfí nagyobb mun­kámban fölhasználtam, hasznos- szolgálatot teszek-é irodalmunknak ? Úgy tetszik azonban előttem, hogy azokra nézve, kik történelmünket mélyebben óhajtják tanulmányozni, a jelen gyűjtemény már csak azért sem fog fölösleges­nek tetszeni, mert nagyobb munkámban gyakran hivat­kozom értekezéseimre, melyek több mint 20 év alatt

Next

/
Thumbnails
Contents