Erdélyi Szemle, 1936 (21. évfolyam, 1-8. szám)

1936 / 1. szám

PHH : j Biblíöteca Uooctitluijf Féi^ífianii din CLUJ. M.MkL.i9U— I V EXEMPLAR LEÓAL. | ERDÉLYI SZEMLE pgDIPH——W—— ERDÉLY LEGRÉGIBB SZÉPIRODALMI, MŰVÉSZETI, AZ ERDÉLYI SZEMLE IRODALMI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI TUDOMÁNYOS ÉS KULTÚRPOLITIKAI FOLYÓIRATA KÖRÉNEK HALADÓ SZELLEMŰ FÜGGETLEN LAPJA Huszonegyedik évfolyam. SZERKESZTI: S. NAGY LÁSZLÓ 193 6. január. Szerkesztőség és kiadóhivatala Cluj, Calea Marechal Foch (volt Calea Victoriei) 43. TARTALOM: Dr. Bartha Ignácz: Vezércikk. B. Balla Béla: Politikai tanulmány. Egyed Zoltán, Fodor László: Versek. Rozsos Etel: Elbeszélés, Dr. Pintér Jenő: Erdélyi csillagok, továbbá Dr. Gergely Endre, Kibédi Sándor, Dr. Kiss Elek, Makkai Endre, Sztojka László Walter Gyula es mások Írásai Buday György fametszetei: bA nagy hegyitolvaj, c. székely népballada illusztrációja. ,fogarasi István* c. székely népballada illusztrációja. Dr. BARTHA IGNÁC: „Szükség néktek újonnan születnetek“ Egy erdélyi templom ajtóján láttam újév napján ezt a bibliai idézetet. . . Mintha gyökeret eresztett volna a lábam a földben, úgy állottam a templom ajtaja előtt és újra és újra elolvastam János evangélista beszédének ezt a kikapott mon­datát. És úgy éreztem, mintha csak hozzám szólna az Apostol, mintha nekünk mondaná ezt a beszédét, nekünk, erdélyi magyaroknak, most az Úr 1936. esztendejében. Milyen meg­kapó szimblóum, jelkép, valóban ez a bibliai mondás ma egy erdélyi templom ajtóján. Mintha nekünk mondaná: Testvéreim, erdélyi magyarok, ha élni -akartok, meg akartok maradni fiaitokban, unokáitokban is ezen a földön, ha hetediziglen és még további időkig, szükség néktek újonnan születnetek. Bizony mondom, szükség néktek újonnan születnetek. Véssük jól emlékezetünkbe ezt a mondatot. Vésse jól emlékezetébe minden erdélyi magyar ember, Iennt és fennt egyaránt, úr és szegény, vezető és vezetett, politikus és iró, gazdag és proletár, mindenki. És emlékezzünk, hogy egy erdélyi templom ajtóján hirdették ezt nekünk, 1936 Újév napján, a magunk nyomorúságainak, külső és belső perleke­déseinek legsúlyosabb idején. S mert templom ajtójáról hir­dették : intöjelnek kell vennünk. Intőjelnek, hogy tovább nem vihetjük már úgy sorsunkat, ahogy eddig vittük, változtat­nunk kell mindenen, amit eddig rosszul csináltunk, változ­tatnunk kell, újra kezdenünk, elölről kezdenünk, újjá születnünk. Évek óta keressük, kutatják legjobbjaink a módját, hogy miként kellene változtatni ezen a mi erdélyi nyomorúságun­kon. Mindenféle nemzetmegváltó ötletekkel próbálkoztak, szédítettek, akartak jót és nemeset az egész erdélyi magyar­ság érdekében, de ilyen találóan, ilyen röviden és bizonyítón még senki sem világította meg előttünk az útat, mint Pál apostol közel kétezer esztendős mondása. Erdélyi testvéreim, magyarok! Hallgassátok meg az Apostol intő szavait, fogadjátok be a lelketekbe, kicsiny és nagy, szegény és gazdag, úr és földmives, munkáltató és munkás egyaránt, szívleljétek meg ezeket az egyszerű szava­kat: szükséges néktek ujjonnan születnetek. »És szülessen újra minden erdélyi magyar gondolkodó és cselekvő ember az ő lelkében. Ne nézzük, ne várjuk, hogy más mit csinál, mindenki szülessen újra önmagában, ha jó és áldozatos lélek, legyen még jobb és áldozatosabb, ha féltékenységet, irigységet hordott magában vesse ki onnan és ültessen nemes jó tulajdonságokat helyébe. És ha minden erdélyi magyar ember igy újjászületett, újjá fognak születni intézményeink, szervezeteink is és megújul az egész test, az egész erdélyi magyarság. Testvéreim, erdélyi magyarok ! Halljátok meg az Apostol hozzánk is szóló figyelmeztetését, véssétek jól emlékezetekbe és ne felejtsétek el soha semmilyen tettetekben, hogy szük­séges néktek újonnan születnetek, mert máskülönben elnyelnek a mult hibái, tévedései, mulasztásai. Erdélyi magyarok, hallgassatok, figyeljetek a szóra! És, ha mindenki újjá született, fogjuk meg egymás ke­zét és igy induljunk el az uj Élet felé, melynek kapúi tágra- nyitottan állnak előttünk. Az új életben új feladatok megoldásai és új kötelezett­ségek várnak reánk. Kötelességek.

Next

/
Thumbnails
Contents