Esti Budapest, 1952. április (1. évfolyam, 1-23. szám)

1952-04-02 / 1. szám

fl MDP BUDAPESTI PflRTBIZOTTSftGfl ÉS fl FÖVÓR0S1 TflnÓCS LflPJß I. ÉVFOLYAM, I. SZÁM. ARA 60 FILLER SZERDA, ÁPRILIS 2. Sztálin elvtárs válasza amerikai lapszerkesztők kérdéseire MOSZKVA, április 2. (TASZSZ) Amerikai vidéki lapok szer­kesztőinek egy csoportja kör­utat tett nyugateurópai és kö­zépkeleti országokban. E cso­port — ötven szerkesztő nevé­ben — azzal a kéréssel fordult J. V. Sztálin elvtárshoz, a Szov­jetunió Minisztertanácsának elnö­kéhez, hogy válaszoljon a jelen­legi nemzetközi helyzettel kap­csolatos négy kérdésre. A J. V. Sztálin elvtárshoz e kéréssel fordult lapszerkesztők az USA 21 iállamában megjelenő lapokat képviselnek — a többi között Kaliforniában, Texasban, Kansasban, Michiganban, Ala- bamában, Louisianában, Pennsyl­vaniában, Tennesseeben, New- Jerseyben, Minnesotában, Ohió- ban és más államokban megje­lenő lapokat. A J. V. Sztálin elvtárshoz in­tézett kérést a következők ír­ták alá: James Wick (Daily Ti­mes!, Niles), John Johnston (Daily News, Chicago), Evelina de Pentima (Beacon, Wichita), Hugh Boyd (Home News, New Brunswick), David Howe (Free Press, Burlington), Philipp Mil­ler (Tribune, Royal Oak), Irene Bedard (Tribune, Hibbing), Anna Eloisa (televíziós adóállomás,1 Birmingham), Helen Farmer (Daily Iberian, New Iberia), John Corkoran (televíziós adóállomás, Philadelphia), Paul Jenkins (Mor. ning Post, El Centro), Elliot Tim (rádió-adóállomás, Akron), Ar­thur Hoyles (Review, Alliance), Ronald Woodard (rádió-adóállo­más, Dayton), Roy Pinkerton (John Cripps News Paper, Ven­tura) és mások. J V. Sztálin elvtárs március 31-én eljuttatta az amerikai lap- szerkesztők kérdéseire adott vá­laszát. (MTI) ' MOSZKVA, április 2. (TASZSZ) Amerikai vidéki lapok szerkesztőinek egy csoportja e lapok ötven*szerkesztőjének nevében négy kérdéssel for­5 leiszabadulásunk nagy ünnepére, április 4-re új, szin- í pompás jelmezeket kap a Szakszervezetek Központi Miivész Együttesének tánccsoportja. Képünkön a „karosai’’ me- nyecskeruhái próbálják. *K)OC)OOOCXK>OOOOOOOOC)<XXXX)OOOOOCXXXX>OÍXX)COC>COOCXXXXX>CO<X>CXXX>OOOOCXXXJOOOOOOOOCXXXX>OOOC Budapest dolgozói a felszabadulás ünnepére készülnek dúlt Sztálin elvtárshaz. A kérdésekre Sztálin elvtárs az alábbi válaszokat adta: Kérdés: Közelebb van-e most a harmadik világháború, mint kél vagy három évvel ezelőtt? Válasz: Nem, nincs közelebb. Kérdés: Hasznos volna-e a nagyhatalmak vezetőinek találkozása? Válasz: Lehetséges, hogy hasznos volna. Kérdés: Alkalmasnak lurtja-e Ön a jelenlegi időpontot Németország egyesítésére? Válasz: Igen, alkalmasnak tartom. Kérdés: Milyen alapon lehetséges a kapitalizmus és kommunizmus egymás mellett élése? Válasz: A kapitalizmus és a kommunizmus békés egymás mellett élése teljes mértékben lehetséges, ha megvan a kölcsönös óhaj az együttműködésre, a készség a vállalt kötelezettségek teljesítésére és ha bel árt­ják az egyenlőség elvét, valamint a más államok belügyeibe való be nem avatkozás elvét. (MTI) Budapestre érkezett a Szovjetunió kormányküldöttsége Vorosilov marsall a küldöttség vezetője Szerdán érkezett Magyaror­szágra a hazánk felszabadulása hetedik évfordulójának ünnepsé­gein résztvevő szovjet kormány- küldöttség. A küldöttség vezetője Kli­ment Jefremovics Vorosilov marsall, a Szovjetunió Mi­nisztertanácsának elnökhe­lyettese, a Szovjetunió Kom­munista (bolsevik) Pártja Politikai Bizottságának tag­ja, a küldöttség tagjai: Alekszandr Jefremovics Bo­gomolov, a Szovjetunió külügyminiszterhelyettese és Jevgenyij Dimitrijevics Ki- szeljov, a Szovjetunió buda­pesti nagykövete. A küldöttséget a határállomáson C'erő Ernő elvtárs, államminisz­ter, Kiss Károly elvtárs, kül- ügyminisztér és Szabó István elvtárs, altábornagy, honvédelmi miniszterhelyettes, a Magyar Dolgozók Pártja Politikai Bi­zottságának tagjai fogadták. Az útvonal valamennyi nagyobb állomásán a magyar dolgozók kitörő lelkesedéssel köszöntötték a felszabadító Szovjetunió kül­döttségét. Délelőtt a budapesti dolgozók ezrei sorakoztak fel a Keleti­pályaudvar környékén. A Szovjetunió kormánykül­döttségének fogadásán, a Keleti-pályaudvaron megje­lent népünk szeretett vezé­re, Rákosi Mátyás elvtárs. Ott volt a fogadáson Dobi Ist­ván, a minisztertanács elnöke. Jelen volt a Magyar Dolgozók Pártja Politikai Bizottsága és Központi Vezetősége, a Népköz- társaság Elnöki Tanácsa és Mi­nisztertanács számos tagja, vala­mint ott voltak a baráti álla­mok budapesti képviselői. Tizenegy óra élőtt néhány perccel a szovjet és a magyar himnusz hangjai mellett gördült be a különvonat a Keleti-pálya­udvarra. Nagy taps köszöntötte a vonatból lelépő Vorosilov marsallt és a küldöttség többi tagját A szovjet vendégekét Dobi István, a minisztertanács elnöke üdvözölte. Az üdvözlésre Vorosilov marsall válaszolt. A nagy tapssal fogadott vá­lasz után a Szovjetunió kül­döttségének tagjai Rákosi Má­tyás elvtárs és Farkas Mihály elvtárs kíséretében elléptek a Jelsorakozott díszszázad előtt. A pályaudvar előtt a küldötte­ket a budapesti dolgozók hatal­mas lelkesedéssel, a szovjet­magyar barátság, a nagy Sztálin éltetésével üdvözölték. ÉPÜLŐ BUDAPESTÜNK Számos csepeli, angyalföldi, újpesti ház kap az idén gázt Az idén tovább bővül a fővá­az újpesti Erzsébet-utca gáz­csöveinek lerakását és április végére már megindul ebben az utcában is a gázszolgáltatás. Az új csövek lerakásán kívül számos helyen nagyobb vezeté­kekkel cserélik jel az eddigi gázcsöveket. pill ér rendszerű emeletsorba. A hátralévő két emeletet 14—14 munkanap alatt építik fel, és így a dolgozók valóraváltják április 4-re tett fogadalmukat: május 10-re felépül mind az öt emelet. A szófiai városi tanács elnöke a Népstadion építkezésén ros gázhálózata. A tervek sze­rint litzenötezer méternyi gáz­csövet fektetnek le.. Gázt kap majd a csepeli Széchenyi-utca, Angyalföldön pedig a Göncöl- utcában. a Máglya-utcában és a Mosoly-u'cában vezetik be a gázt. A jövő héten kezdik meg édesanyák beteg gyermekükkel tágas váróterembe mennek, melynek falán színes festmények elragadó mesevilágba viszik a nézőt. A váróteremből három korszerű rendelőszoba és_ egy kvarcolófülke nyílik apró öl­tözőszekrényekkel, asztalokkal, fogasokkal. “ A rendelőintézet reg­gel fél 9-től este nyolc óráig áll a betegek rendelkezésére. Ivan Pasov elvtárs, a szófiai városi tanács elnöke, felesége, a szófiai tanács két osztály­vezetője, Nezvál Ferenc elvtárs, a Budapest Városi Tanács VB- elnökhelyettesének kíséretében ma . délelőtt meglátogatta a Népstadion építkezését. Nagy érdeklődéssel tekintették meg a munkát. Az építkezés vezetői elmagyarázták, árusítófülkét április 4-én a KÖZÉRT Ötvenkét helyen létesít a KÖZÉRT árusító-fülkét április 4-én a felvonulási főútvonala­kon. — Ezenkívül többszáz KÖZÉRT-dolgozó élelmiszerek­kel megrakott hatalmas tálcák­kal kiséri a felvonulókat. A fel­vonulást kisérő KÖZERT-dol- gozók az üdítőitalok kivételével ugyanazokkal az élelmiszerek­kel látják el a felvonulókat, mint a kijelölt árusító-fülkék. Csaknem ezer KÖZÉRT-dolgozó vesz részt április 4-én a fel­vonuló tömegek élelmiszerellá­tásában. A KÖZÉRT munkájába belekapcsolódnak a kerületi ven- déglátöipuri üzemek is. úgynevezett pilonjai előregyár­tóit elemekből készülnek. A le­látó ' legmagasabb pontja har­mincöt méter magas. A bolgár vendégek végigjárták az egész építkezést, majd Pasov elvtárs kijelentette, megragadta az a nagyszerű munkalendület. mely- lyel a magyar munkások és mérnökök az ötéves terv egyik nagy létesítményét építik. Az április 4-ét követő munka­szüneti nap áthelyezésére vo­natkozó minisztertanácsi határo­zatnak megfelelően április 3-án, csütörtökön a szombati munka­napokra előírt vonatok, tehát az úgynevezett hétvégi távolsági mun-ásvonatok is közlekednek Április 4-én, pénteken a bu- dapestkörnyéki vonalakon a ren­des munkanapokon közlekedő valamennyi vonat indul, hogy a budapesti felszabadulási ünnep ségeken a vidéken lakó dolgc zók részt vehessenek. Április 5-én, szombaton csal a vasárnapi munkaszünetes nap ra előírt vonatok indulnak Április 6-án, vasárnap a hé fői munkanapokra előirt vonató: tehát az úgynevezett hételeji t volsági munkásvonatok is köz lékednek. Április 7-én, hétfőn a vonaté' közlekedése a keddi munkanap na-k felel meg. Épül a földalatti székhaza Budán. a Böszörményi-útón épül a Földalatti Vasútépítő Vállalat ötemeletes székháza. Kedden délután megkezdték a negyedik emelet falazási mun­káit. Több mint nyolcvanezer téglát dolgoznak be egy-egy Ma délben átadták rendeltetésének a Csengery-utcai csecsemő- és gyermekgyógyászati rendelőt Ma délben ünnepélyes keretek között adták át rendeltetésének a Csengery-utcai új, korszerű csecsemő- és gyermekgyógyá­szati rendelőt. Az új rendelő­ben a gondozónő elkülönítő fül­kében helyezi el a fertőzőbete­geket: Minden fülke apró mos­dóval, fekvőhellyel és szellözte- tővel van ellátva. A gondozónő előzetes vizsgálata után az hogy a lelátó Személyvonatok közlekedése április 3-tól április 7-ig Még nincsen teljesen készen a hatalmas emelvény, serényen dolgoznak rajta. Az ékalakú tribün a Sztátin-úttal néz szem­be, tizenhat méter magas hom­lokzatának vörös díszítése mesz- sziről köszönti majd a Sztálin- útról felvonuló dolgozókat. A nagy ünnep reggelén'■ a katonai díszszemle befejezése után 10 óra előtt öt perccel érnek az első sorok a Hösök-terére. A Sztálin-úton négy nyolcsoros oszlopban az úttörők, a DISZ. MTH. a sportolók, az MRSZ, SZHSZ, vasutasok és a XI. és Vili. kerületek jönnek. A Dó­zsa György-úti aluljáró irányá­ból a MD.'. HF. IV- VI.. V.. I.. II. és XII.. a Thökölij-út felöl a XXI., IX.. VI/.. X.. XIV., XVIII.. XIX. és XX. kerületek érkéznek a dísztribün elé. . A felvonuló dolgozókat a köz. ponti várakozóhelyeken a Lö­völde- és Madách-téren, a Rudas László és Bajcsy-Zsilinszky- úton az üzemi kultúrcsoportok kedves, színes műsora fogadja és menet közben , is szórakoztat­nak a vidám kultúrbrigúdok. Az üzemekben a felszabadu­lás ünnepének örömére min­denütt ünnepségeket tartanak és a Hösök-terérői a felvonulás után ide mennek a dolgozók. Az Április 4 Gépgyár dolgozói a vállalat nevéhez mé.ltóan készülnek a nagy nem­zeti ünnepre. A menet élén ifjú Marhojfer Ferenc .viszi majd a vállalat gyönyörű, nagy, vörös selyem lobogóját. Ezt a meg­tiszteltetést a március 9-i és az április 4-i versenyszakasz­ban elért eredményeivel érde­melte ki. A zászló után a menetben hatalmas festmény kö­vetkezik, amely azt mutatja be, hogy az üzem kollektívája a napi tervek teljesítésével ho­gyan harcol a jövőért. A vál­lalat dolgozoi képeken mutat­ják be azt is: mit jelentett éle­tükben a Szovjetunió segítsége. Hűen szemléltetik, a gyár ho­gyan nőtt Ti a romokból, ho­gyan fejlődött csaknem három­szorosára a réginek. Kultúrter­met, gépeket, egy sor új épüle­tet kaptak. A felvonuláson ezek képeit is megmutatják az ünneplő dolgozók. AGyapjúfonó ésSzövőgyár dolgozói sem maradnak el a színpompás felvonulásról. Elké­szült legszebb dekorációjuk is. Hatalmas, 4 méter hosszú és 2 méter magas vászon transzpa­renst visznek az" első sorok után. Erre festik fel a Szovjet­unió térképét — amelyből a gyapot- és pamutbálák egész so­ra gurul gyáraink felé. Ötlete­sen mutatják be ezen, hogyan lett a gyapotból fonál, hogyan került gépeikhez és mennyire emelkedett termelésük. A íe- gyeirífeztit felvonulás érdekében már - kijelölték a sorfelelősöket. Hármas sorokban helyezkedik el az üzemi énekkar, hogy már messziről hallható legyen: a Gyapjúfonó- és Szövőgyár dol­gozói jönnek, ünnepeinek. Az Egyesült Izzó legjobb doigozói egymással ver­senyeznek, hogy jó munká­juk jutalmaként az első sor­ban vihessék az április 4-i felvonuláson Lenin. Sztálin és Rákosi elvlársak arcké­pét. A menetben közel 300 sztahánovista ad hírt kis táblá­ján kiváló eredményeiről. Az első sor közepén Pioker Ignác elvtárs, KoSsuth-díjas sztahá­novista gyalus táblája arról számol majd be, hogy ötéves tervének befejezése után 1955. évi tervét is teljesítette április 4-ig. Az élelmezésügyi minisztérium a mi felszabadult életünk és a kapitalista országok dolgozói­nak életszínvonala. közötti kü­lönbséget mutatja be képekben és számokkal. Ezek a képek és adatok beszédesen bizonyítják majd mindenki előtt: mit jelent .a szabadság a dolgozó nép szá­mára. A Maróczy Géza-emlékverseny végeredménye A' Maróczy Géza-emlékver­seny utolsó fordulóján is rend­kívül heves küzdelmek folytak. Három játszma maradt függő­ben. amelyek lejátszására ma délelőtt a ipargitszigeti ' Nagy­szállóban került sör, kettőt fel­adtak. Ma délelőtt ^ csak a Ge­reben—Szmiszlov függőj átszmá a került sor. Tegnap Szmisz- >v mélyenszántó manőverekkel ■1 végjátékban előnyösebb hely ötbe jutott és helyzeti előnyét :éső.bb anyagi előnnyé változ­atta át. A 'függőállásban - zmiszlovnak gyaiogelönye volt A függőjádszmában Szmisz- 'ov gyalogelőnyét tíz lépés alatt erélyes és ponlos játékkai ér­vényesítette. Ezzel Szmiszlov nagymester utolérte Bolvinnik világbajnok és Stuhlberg nagy­mester pontszámút és igv oszt­ja velük a III,—IV.—V. helyet. A Maróczy Géza-emiékver- seny végeredménye tehát a kö­vetkező: /. Kérész 12.5 p, II. Geller 12. III.-IV.-V. Botvin- nik, Stuhlberg, Szmisztov ti, VI. Szabó 10.5, VII.—Vitt. Pct- rósz fan és Pllnik 9.5, IX, O'Kelly 9, X. Benkő 8.5, XI- XII. Barcza. Szily 8, . XIII.— XIV. Golombek, Kotinauer 7, XV. Gereben 6. XVI. Troia■ nescu 5.5, XVII. Sliwa.ö-, XVIII. Platz 2 pont. VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK!

Next

/
Thumbnails
Contents