Esti Budapest, 1952. június (1. évfolyam, 50-74. szám)

1952-06-02 / 50. szám

I. ÉVFOLYAM, 50. SZÁM ARA 60 FILLER HÉTFŐ, 1952 JUNIUS 2. A MDP BUDAPESTI PÁRTBIZOTTSÁGA ÉS A FŐVÁROSI TAÍlACS LAPJA Budapest dolgozó népe egységes abban a nagy akaratban, hogy megvédi országát, megvédi gyönyörű fővárosát A BÉKEMOZGALOM TOVÁBBI FELADATAIRÓL TANÁCSKOZOTT A BU DAPESTI BÉKETALÁLKOZÓ Nincs oly «‘ró. amely mcgiiirlicinc a bi'hcrri harcoló ncjick iTlcniillásjíf Az elnökség tagjainak meg­választása után Rutskai Ká­roly, a Budapesti Békebizottság titkára köszöntötte a megjelen­teket, Ezután Pongrácz Kálmán elvtárs, a Budapesti Városi Ta­nács VB-einöke mondott ün­nepi beszédet. Bevezetőben ar­ról szólt, hogy az elmúlt na­pokban dapesti francia követséget is, hogy átadják üzemük dolgozói­nak tiltakozását a nemzetközi munkásosztály nagy fia,, a béke nagy harcosa, Jacques Duclos letartóztatása miatt. a tiltakozás hulláma sö­pört végig hazánkban, a röpgyíílések százain hang­zott dolgozóink követelése a fővárosban is: „Szabad­ságot Duclos-nak!“ Az imperialisták .újabb gyalá­zatos gaztette jogos felháboro­dást váltott ki s ennek nyomán az imperialisták most ismét ta­pasztalhatják: sem Koreában, sem másutt nincs oly erő, cmely megtörhetné a békéért harcoló népek ellenállását. Elmondotta, hogy több fővá­rosi nagyüzem munkásküldött­sége szombaton felkereste a búj Pongrácz Kálmán elvtárs, a Budapesti Városi Tanács végre­hajtó bizottságának elnöke az ünnepi beszédet mondja. Mellette jobboldalt Jelena Csuhnyuk elvtársnő, a szovjet nép küldötte foglal helyet, baloldalon Ziatka Georgieva Vaszileva elvtársnő, a Bolgár Nőszövetség küldötte ül. Ha Ridgway és társai nem tanultak még a nép árulói­nak sorsából, most megta­nulhatják majd, milyen fé­lelmetes és legyőzhetetlen a népek ereje. A továbbiakban beszélt a koreai nép hős harcáról, a kocsedo- szigeli hadifoglyok világraszóló, bátor tetteiről. Majd rámutatott arra, hogy Sztálin elvtárs leg­utóbbi nyilatkozata növelte a béketábor erejét, új erőt, új len­dületet adott a békeharcnak. (Folytatás a 3. oldalon) Hatalmas küzdelem, két világcsúcs az 50 kilométeres magyar gyaloglóbajnokságon Gorkij-fasor. Vasárnap reggel fél 7 óra. Az ÉDOSZ-székház előtt két fa közé kifeszítik a fe- hérbetüs, piros alapú feliratot: „Cél!" A rajt-helyen gyalogló- versenyzőink gyülekeznek, hogy az 50 kilométeres magyar baj­nokságon küzdjenek egymással. Egymásután teljesítik a ver­senyzők a köröket, s a fasor két oldalán mind nagyobb számú néző helyezkedik el. A tizedik kilométernél Lászlónak már mintegy három perc előnye van Róka előtt, akit Somogyi kö­vet. Egyre forróbban tűz a nap. Róka erősít és a huszadik és harmincadik kilométer között so­kat behoz hátrányából, sőt a huszonnyolcadik kilométernél be is éri a bajnokot. Közben kiderül, hogy a har­minc angol mérföld teljesí­tésekor Róka Antal négy óra 21 perc, 12.6 másodper­ces idejével több mint tizen­öt másodperccel megjaví­totta a svéd J. Liunggren világrekorját. Az utolsó öt kilométer... Róka még tud erősíteni és a nagy hőség ellenére frissen mo­zog. A hajrában ismét erősít és biztosan nyeri — ez alkalom­mal már negyedszer — a baj­nokságot. Négy óra 31 perc, 21.6 má­sodperces idejével Róka nemcsak László Sándor ta­valyi országos csúcsát ja­vította meg, hanem új vi­lágrekordot állított fei, megdöntve Ljunggren régi vi­lágcsúcsát (4 óra, 32 perc 52 .másodperc) is. A Boráros-téri hídon megkezdték a villamosvágányfektetés alépítményi munkáit Rendeztek a Baross-tér villamosforgalmát • Idén szerte a fővárosban sor­ra kicserélnek számos régi villamosvágányt új, korszerű sínekre, több helyen új vágá­nyokat fektetnek íe vagy az út szélén futó sínpárokat középre helyezik. A Boráros-téri híd épí­tése során már megkezdték a hídon a villamosvágányfektetés alépítményi munkáit. Csütörtök éjszaka befejezték a Baross-té- ren a vágányátrendezés mun­kaiját és ezzel rendezték a Ba­ross-tér villamosforgalmát. Most már megszűnik a villamos tor­lódása: a Fiumei-út torkolatá­nál, mivel a fiúmeiúti villa­mosok közvetlenül a Festetics- utcán át jutnak ei a; Keleti- pályaudvar homlokzata elé s így nem kell aégighaladniok a Baross-tér egész hosszán. A tér rendezése előtt a Rákóczi- úti és a fiúmeiúti villamosok­nak ideiglenes közös megálló­helyük volt, ez is zavarta: a for­galmat. Most külön választot­ták a megállóhelyeket. Vasárnap véget ért az 0KI8Z első küldöttgyűlése Az OKISZ első országos kül­döttgyűlése vasárnap folytatta tanácskozásait. A gyűlésen megválasztották a 75 tagú választmányt, majd ha­tározati javaslatot fogadtak el. A határozatban a kisipari szö­vetkezetek képviselői küldöttgyű­lésen megvitatott tapasztalatok alapján a többi között megfo­gadták, hogy első negyedévi le-' maradásukat a havi tervek ma­radéktalan teljesítése mellett legkésőbb szeptember 30-ig min. den iparágban behozzák. A küldöttgyűlés táviratban üd­vözölte Rákosi elvtársat. Távira­tot intéztek az Országos Béke­tanácshoz is, amelyben megfo­gadták, hogy jó munkával har­colnak a békéért. Vasárnap reggel a fővárosi Kerületek, üzemek, hivatalok, in­tézmények félezer békekövete gyűlt össze a Zeneművészeti Főiskola nagytermében, hogy béketalálkozón beszéljék meg eddigi békemunkánkat, a fel­adatokat. A tanácskozáson megjelent Rónai Sándor elvtárs, az El­nöki Tanács elnöke, Szabó István elvtárs altábornagy, hon­védelmi miniszterhelyettes, Ha- rustyák József elvtárs, a SZOT elnöke, az MDP Politikai Bi­zottságának tagjai. Szabó Pi­roska elvtársnő, az Elnöki Ta­nács titkára, Csikesz Józsefné elvtársnő, a Budapesti Párt- bizottság másodtitkára, Pon­grácz Kálmán elvtárs. a Bu­dapesti Városi Tanács végre­hajtó bizottságának elnöke, Pesta Lászió, a végrehajtó bi­zottság elnökhelyettese, Lukács György elvtárs, Kossuth-díjas akadémikus, a Béke-Világ- tanács tagja, Bereczky Albert református püspök, Szabó Im­re katolikus püspök, Bccsz- lóczy Miklós, a Katolikus Pa­pok Országos Békebizottságá­nak elnöke és a lömegszerveze tek képviselői. A küldőitek viha­ros tapssal köszöntötték a fel­szabadító szovjet nép küldöttét, Jelena Csuhnyu'i mérnököt, va­lamint a bolgár nőszövetség képviselőjét, Zlatka Georgieva Vaszilevät. Sós Imre, a Vörös Csillag Traktorgyár ifjúmunkása és Kozma Gizella, a Rákosi Müvek repülő-szakosztályának tagja, feszül­ten figyelik a Magyar Szabadságharcos Szövetség és a Ma­gyar Repülő Szövetség a béketalálkozó napján rendezett repülőbemutatókat. Mindkettőjük a sztálini sólymok példáját követve, választották ezt a gyönyörű, sok bátorságot és hő­siességet követelő sportágat. Szerdán nagy sztrájkkal tiltakoznak Párizs dolgozói a francia kormány gaztettei ellen Beszámoló a vasárnapi sport­eseményekről o 6. oldalon v________________j . cxxxxxxx»ootoooocx)ococxxxoooocx)ooc)<x)ococx>xxx3ocxx)C)ocx3ooocooocioooooooooooooooooooooc 3000000L ‘ XXXXXXXXXXXJCXXXXXJOOOCOOOOi EÉKETALÁLKOZO ÉS GYERMEKNAP BUDAPESTEN Jelena Csuhnyuk, a Szocialista Munka Hőse magyar sztahanovistákkal a Zeneakadémián: Kárpáti Gyulával (Marhavágóhíd), Éliás János­sal (Földalatti Gyorsvasát) és Peczanek István- néval (Magyar Posztógyár) A Városligetben nagyszámú lelkes közönség nézte végig a béketalálkozó tiszteletére rende­zett kultúrműsort. A béketalálkozó és a gyermeknap alkalmából < Városligetben bábjátékelőadásban gyönyörköd­hettek a gyermekek. Varga Gyula, a Bp. Előre súlyemelője a béke­találkozó tiszteletére rendezett bemutatón a Városligetben 105.5 kg-os eredményével meg­javította a középsúlyú szakításban az országú* rekordot. PÁRIZS, június 2. A CGT párizsi körzeti bizottságának szombati rendkívüli ülése után a vezetőség fel­hívással fordult a párizskörzeti dolgozókhoz, akcióra szólítva fel őket Duclos elvtárs és Stil elvtárs és a többi bebörtönzött békeharcos szabadonbocsátása érdekében. A felhívás a többi között ezeket mondja: — Készítsétek elő szerdára munkahelyeteken a sztrájkot! Szerdán mindenki legyen a vál­lalatában! Sztrájk a munka­helyeken a fasizmus, a nyomor és a háború útjának elállására! A szajnamegyei vas- és fe'm- munkás szakszervezet szintén felhívást adott ki, felszólítva a dolgozókat, hogy szerdán vala­mennyi párizskörnyéki vállalat­ban szervezzenek sztrájkot mun­kahelyükön. A Francia Kommunista Párt közleménye az újabb rendőri terrorakciókról PÁRIZS, június 2. A Francia Kommunista Párt titkársága közleményt adott ki és ebben élesen tiltakozik a párt székháza és helyiségei, va­lamint egyéb demokratikus szer­vezetek ellen szombaton lefoly­tatott rendőri műveletek miatt. (Folytatása a 2. oldalon)

Next

/
Thumbnails
Contents