Esti Budapest, 1952. szeptember (1. évfolyam, 127-152. szám)

1952-09-01 / 127. szám

fl MPP BUDAPESTI PflBTBIZPTTSÓGfl ÉS fl FŐVÁROSI TflnflCS LflPJfí I. ÉVFOLYAM, 127. SZÁM. 'ÁRA 60 FILLÉR HÉTFŐ, 1952. SZEPTEMBER 1. Megkesstladött as iskolaév Kitárultak a kapuk Az újpesti Könyves Kálmán gimnázium épülete messze ki­magaslik a környező házak kö­zül. A folyosókon két hónapig csend volt, csak a kőművesek kopácsolása jelezte, hogy a ház­ban azért van élet. Ma délelőtt kitárultak a ha­talmas kapuk, az előcsarnokot és a folyosókat újra birtokba vették ai diákok. Hosszúlábú, nyúrga fiúk álldogálnak kisebb nagyobb csoportokban. Délelőtt tíz óra. Egy óra múlva, tizen­egykor kezdődik az új iskolaév ünnepélyes megnyitója. Addig azonban sok megbeszélni való akad. még. Amíg a diákok az első nap izgalmával készülnek a megnyi­tóra, fenn az osztálytermekben Jávor József pedellus az utolsó simításokat végzi, hogy minden a legnagyobb rendben fogadja a tanulókat. A IV/B-ben hófe­hérre sikálva a dobogó, » te­remben még érzik a frissen mosott padló és az újonnan meszelt fal jó, tiszta szaga. Faith Károly történelem- és la­tinszakos tanár be-benyit egy- egy osztályba, végignéz a pad­sorokon: a szülő szeretetével és gondosságával ellenőrzi, helyén van-e minden, mire növendékei megérkeznek. Nagy öröm ide visszatérni Az óra már féltizenegyet mu­tat. A tanári szobában és az igazgatói irodában lázas készü­lődés folyik. Dr. Halász Gyula összeállítja a beiratkozott diá­kok statisztikáját, a többi ta­nárnak is akad tennivalója, mindenki sürög-forog. Nem üres a ű/SZ-szoba sem. Készül az ünnepi beszéd a megnjéitórai, az új cikk . a faliújságra. Ur Györgynek, aki az idén elsős, még a fülei is belepirosodtak a cikkírás izgalmába. — Jó volt a nyár, jó volt a vakáció — mondja Kocsis Jó­zsef a Ilf/C-ből —, de mégis igen nagy öröm visszajönni a jól ismert jalak közé, újra érez­ni, hogy komoly, nagy munka kezdődik. Az idén legalább két renddel jobb akarok lenni, mint tavaly. Belevegyül az ünneplőbe öl­tözött diákok csoportjába és megindulnak az elsőemeleti díszterem felé. Nemsokára kez­dődik az ünnepség. Akik ma először Vannak iskolában Ma délelőtt 10 órakor tartot­ták az ünnepélyes tanévnyitót az angolutcai általános iskolá­ban. Édesanyák, édesapák ké­zenfogva vezették gyermekeiket ai szépein feldíszített iskolába. Nagy nap ez az elsőosztályosoik életében, de a szülők életében is. A feldíszített előcsarnokban vörösnyakkendős úttörők állnak díszőrséget. A falon szép deko­ráció: arany betűk ragyogják: „Üdvözöljük az elsöosztályoso- kat!” FiataJ anya hajol le kis­lányához: „Nézd Erzsiké, azok a szép betűk téged köszöntenek" — és boldogságában megcsókol­ja az izgalomtól kipirult kis­leányt. Az iskola udvarán gyülekez­nek a gyerekek. Az elsőosztá­lyosok kerekedő szemekkel cso­dálják a „felsőbb" osztályoso­kat, akik vidáman, „magabizto­san" kergetőznek. Tíz órakor mindenki elfoglalja a helyét a feldíszített tornateremben. Nem­sokára megkezdődik az ünnep­ség. Szöszke kisleány vékony hangocskájával igyekszik ren­det teremteni a hangosikodók között: „Gyerekek — kiáltja —, hallgassatok már!" Megkérdez­zük tőle a nevét: „Judit va­gyok — vágja ki büszkén — és elsőosztályos! Már kicsi ko­rom óta vártam, hogy iskolába mehessek. S most nagyon örü­lök ám, hogy itt vagyok! Tibi, az unokatestvérem nem akart eljönni. Alig tudtuk rábeszélni. S most tessék nézni, hogy inte­get. Már nevet is! , „Én is lámpalázas vagyok.. De nem minden gyerek olyan „magabiztos", mint Juditka. A sok érdekes látnivaló, az ünne­pélyesarcú felnőttek izgalma rá­juk is átragad. Devecseri Lászlóné pedagógus nagy buz­galommal rendezkedik a gyere kék között: „Én is olyan lám­palázas vagyok, mint ezek a csöppségek. Nem csoda, éle­temben először tanítok tniíjfl elsőosztályosokat. Nagyón szép munka lesz..." Örül itt ma mindenki. A ta­nári kar, a szülők és a gyere­kek. Munkában gazdag hóna­pok várnak mindannyíokra. A kis elsőosztályosok megismer kednek a betűvetés tudományá­val, a „felsősök” előtt pedig még szélesebbre tárul a tudás kapuja. A cél közös: még több tanult és művelt ember, ne­velni a szocialista hazának! Szeptember elsején indul az őszi moziévad közönségszervezőinek versenye A Fővárosi Mozgóképszínhá­zaik Egyesülésének igazgatója, Sásdi Károlyné ismertette a mo­zik kerületi igazgatói, a propa­gandisták és a moziüzem veze­tői előtt az őszi évaid beköszön­tése alkalmából az eddigi ered. ményeket és a legközelebbi ter­veket. Rámutatott arra, milyen örvendetesen javul a mozik lá­togatottsága. 1952 első félévében kétmillióval több mozilátogató volt Budapesten, minit 1951 első felében. Ismertette a legközelebb vetítésre kerülő filmeket, Budapest tizenegy mozikerüle­tében szintén értekezleteik vol­tak, amelyeken megjelentek a kerületi pártbizottságok, a ke­rületi tanácsok népművelési osztályának képviselői, a tö­megszervezetek képviselői és a nagyüzemek kultúrpropagandis- tái. Az üzemi kultúrpropaigan- disták és közönségszervezők csatlakoztak Szaffián - Borbála versenykihívásához, aki tudva­levőleg versenyre hívta ki a kö­zönségszervezőket. Az őszi mo­ziévad közönségszervezöihek versenye szeptember 1-én kez­dődik és október 30-ig tart. Az értékelés november 7-én lesz. Beszámoló a vasárnap sportjáról a 6. oldalon $ A rovaros legjelentősebb sportesemenye a üózsa-pályán le­♦ zajlott kettős labdarúgómérkőzés volt. Különösen jó játékot ♦ láthatott a nagyszámú nézőközönség a Bp. Bástya—Csepeli j Vasas mérkőzésen. Képünkön Geller egy veszélyes csepeli támadást tisztáz, a Bástya kapuja előtt. India egyik tartományában szörnyű éhínség dühöng: A szovjet szakszervezetek nagymennyiségű élelmiszerrel és pénzzel segítik az éhező vidék lakosságát MOSZKVA, szeptember 1. (TASZSZ) Az indiai Andhra tartománybeli éhezőket segítő egyesült bizottság Tanguturi Praka- szam elnökkel és Krisna Rao főtitkárral az élén a következő levelet intézte V. V. Kuznye- covhoz, a Szovjetunió Szakszervezetei Központi Tanácsának elnökéhez: A Szovjetunió Szakszervezetei Központi Tanácsa elnökének Szovjetunió, Moszkva. Kedves Barátunk! Andhra tartomány kétségbeejtő helyzet­ben van. A tartományban ször­nyű éhínség dühöng. Kérjük Önt — és Önön keresztül a különböző szovjet társadalmi szervezeteket — segítsék pénz­zel bizottságunkat. A pénzen rizst, tejet, konzerveket és más élelmiszereket vásárolhatunk az éhező lakosság számára. Értesítést küldünk Önnek az éhezők megsegítése terén vég­zett eddigi munkánk eredmé­nyeiről. Levelünket befejezve, kérjük Önt, segítse bizottságunkat, hogy újabb ingyenes étkeztető­helyeket és egészségügyi állo­másokat szervezhessünk. Reméljük, hogy rövidesen megkapjuk igenlő válaszát. Kö­szönettel és testvéri üdvözlettel Krisna Rao főtitkár. A Szovjetunió Szakszerveze­tei Központi Tanácsa a követ­kező táviratban felelt az Andhra tartománybeli éhezőket segítő egyesült bizottságnak: Krisna Raonak, az Andhra- tartománybeli éhezőket segít egyesült bizottság főtitkárának. India. A Szovjetunió Szakszerve­zetei Központi Tanácsa meg­kapta az Ön levelét, amelyben segélyt kér Andhra tartomány éhező lakossága számára. A szovjet szakszervezetek a Szovjetunió munkása! és min­den dolgozója nevében mély együttérzésüket fejezik ki Andhra tartomány és Madrasz állam vidékeinek dolgozói iránt. A lakosság megsegítése érde­kében az egyesült bizottság rendelkezésére bocsátanak: 10.000 tonna búzát, 5000 tonna rizst, 500.000 doboz tejport. Ezenkívül a szovjet szakszerve­zetek 250.000 indiai rúpiát ad­nak az éhezők számára. A Szovjetunió dolgozói őszin­tén kívánják, hogy az egyesült bizottság munkája eredménye­ként sokmillió éhező ember szabaduljon meg szenvedéseitől, az őket ért súlyos csapástól. A Szovjetunió Szakszervezetei Központi Tanácsa V. Kuznyecov. Az idén még 15 helyen állítanak fe! a fővárosban forgalomirányító őrhelyet Néhány hónapjai a Marx-téren betonalapra épített forgalom- irányító berendezésből irányít­ják a közlekedési rendőrök a forgalmat. A kitünően bevált kezdeményezés nyomán most újabb helyeken építenek for­galomirányító őrhelyeket. A November 7-téren már el­készült a torony betonalja és megkezdték az alap építését a Gellért-téren is. A Bajcsy-Zsi- linszky-út—Nagymező-utca és Rudas László-utca sarkán, vala­mint a Széna-téren s még 11 helyen létesítenek forgalomirá­nyító őrhelyet. A November 7- téri szeptember 20-ra készül el, a többi építését is befejezik ok­tóber 1-ig. Az Astoria, az Etnke erkélye, valamint a Margit-hid budai hídfője mellett most már a Szent István-körút és a Kiss József-utca sarkán is mikrofo­non át figyelmeztetik, óvják a budapesti dolgozókat a közle­kedési balesetektől, a szabály­talan közlekedéstől. A Rákóczi- út és a Nagykörút kereszteződé­sénél a forgalmat néhány nap. ja aiz Emke erkélyéről Irányít­ják, ahonnan jobban áttekinthe­tik a közlekedést. A Thököly-út, Dózsa György-út sarkán szin­tén erkélyről irányítják a for­galmat. A közeljövőben a Rá­kóczi-út és a Múzeum-kőrút sár. kán elhelyezett közlekedési lám­pákat az Astoria erkélyéről irá­nyítják. (MTI) j VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! „Nagyon jó lesz iskolába járni...” Az Angol-utcai általános iskola elsőosztályosai az ünnepélyes tanévnyitón Az építőipar sportolóinak felvonulása Az Állami Aruház divatbemutatója Nagy izgalom a bábszínház előtt Építők napja J a hűvösvölgyi Nagyréten y *f

Next

/
Thumbnails
Contents