Esti Budapest, 1952. november (1. évfolyam, 180-203. szám)

1952-11-01 / 180. szám

VIIÄG 1 EGYESÜLJETEK ! l ÉVFOLYAM, 180. SZÁM- $ ARA 60 FILLER SZOMBAT, 1952. NOVEMBER VERSENYBEN A KERÜLET BECSULETEERT A vállalások teljesítésével, harcolva a lemaradás ellen készülnek az ünnepre a versenyző X. és XIII. kerületi üzemek 7VT éhány nappal ezelőtt a X. kerület vasas-üzemei versenyre hívták a XIII. kerület vasas-üzemeinek dolgozóit a no­vember 7 tiszteletére tett vállalások határidő előtti teljesítésére. A két kerület üzemeiben azóta fokozódott a verseny üteme, a dolgozók mind jobb eredményeket érnek el adott szavuk teljesí­tésében. Most négy üzemet látogattunk meg, megnéztük, hogyan sikerült leküzdeni az akadályokat, hogyan érik el a kiváló tel­jesítményeket. Az alábbiakban a Gheorghiu-Dej Hajógyár, a Csiszológépgyár, a Kőbányai Kovácsárugyár és a Fémtömegcikk Müvek dolgozóinak munkájáról számolunk be. Ahol túlteljesítették a tervet A befogott anyag sebesen fö­lfog a műhely egyik eszterga­gépében. Jez József elvtárs, a Kőbányai . Kovácsárugyár szer­számkészítő műhelyének vezető­je, figyelmesen követi a kés út­ját. Hirtelen megszólal; — Te, Pista — mondja tanít­vány áruik —, ez az anyag gyor­sabb fordulatát is előírna. Meg­látod, sikerül. ' Az elffitUt- .hónapok alatt fez élvtársat nem egyszer látták Megállni Horváth István, a-fia­tal'esztergályos gépe mellett. Ilyenkor megmutatta az új, fej­lettebb .munkamódszereket, át­adta értékes tapasztalatait , a fiatal Esztergályosnak. Jéz elv- társ munkája is hozzájárult ah- koz, hogy a gyár, harmadik ne­gyedévi árutermelési tervét 118.2 százalékra teljesítette. Az üzemben most tovább akapják javítani az eddigi eredményeket. A dolgozók, a Hagy Októberi Szocialista i Forradalom 35. év­fordulója tiszteletére megfogad­ták, hogy ezévi árutermelési tervüket november 30-rá befe­jezik. ' — Azt szeretném — mondja Jez elvtárs —, hógy a mi űze­tnünk kiváló eredményeket ér­jen el, a X. és XIII. kerület vasas-üzemei, közti Versenyben. Tervünk határidő előtt való tel­jesítését számos újítás segíti ' elő. .4 harmadik ' negyedévben például 138 újítást nyújtottunk be. Én egy ócskavasból-kivett marógépet alakítottam át, amellyel 1.6 percről 0.6 percre csökkentettem az orsóékek meg- mu-nkálásánpk idejét. Lemaradtok a fegyelmezetlenek miatt Héis záznyolc v anötezer forint. Ebből az összegből tíz eszterga - padot lehetne elkészíteni. A X. kerületi üzemek közül a Fém­tömegcikk Művek ez év három­negyed éve alatt ilyen összeggel maradt adósa államunknak. — Háromnegyed év alatt — mondja Kovács elvtárs párt- titkár — gyárunkban 13.152 óra eseti ki a termelésből a mu­lasztások miatt. Nincs olyan nap, hogy nyolc-tíz igazolatlan mulasztás ne lenne. Nemrégen voltak. olyan napok, amikor a szerelőműhelyből ■ negyvenhét igazolatlan mulasztó és „beteg” maradt távol munkahelyéről. A hibák kijavítására a .gyár­ban ezen a héten rendkívüli taggyűlést tartottak. Ezen a taggyűlésen a dolgozók szavu­kat adtak, hogy jó eredmények­kel segítik a X. kerület többi üzemeit a XIII. kerület üzemei­vel folyó párosversenyben. Meg­fogadták, hogy eddigi lemaradá­sukat behozzák és ezévi tervü­ket maradéktalanul teljesítik. Mégis elkészült a tenaeriáró-haió Néhány nappal ezelőtt még égy volt, hogy a Gheorghiu- Dej Hajógyárban Jnég kell ••vál­toztatni az épülő 1100 tonnás tengerjáró-hajó kifutásának nap­ját. A programúi Írod a* szerve­zer.lensége miatt a gépműhely dolgozói az utolsó napon kap­ták meg az árbocdaru szerelé­séhez a kovácsolt alkatrészeket. Ráadásul rosszul -hűtötték le az anyagot, amely megkeménye­dett. Tört, ha fúrták, esztergál­ták. Abba kellett emiatt hagyni a munkát és újból hevíteni az acélt. Ez újabb munkakiesést jelentett. Kóbor elvtárs, a gépműhely sztahanovistája és munkatársai azonban nem adták fel a har­cot. Az a eéí, lebegett előttük, hogy másnap délelőtt a darunak próbakészen állnia - kell. Zuhogó esőben szerelték össze, a darut, * víz kabátjuk alá folyt, a Duna felől fújó szél vörösre csípte ar­cukat, de ők csak dolgoztak; meg akarták mutatni, hogy méltó társcúk a kommunizmust építő szovjet embereknek. Munkájuk eredményes volt. A Duna újpesti öbléből rövide­sen kifut az 1100 tonnás tenger­járó-hajó. Az egész gyár segítette a szerelóbrigádot Egy hónappal ezelőtt, amikor november 7-e tiszteletére az angyalföldi Csiszológépguár sze- relöbrigá.dja vállalta, hogy ter­ven felül négy szerszámgépei készít el, sokan hitetlenül csó­válták fejüket. — Üres beszéd az egész — mondogatták. De hogy ne legyen az, arról Hetijelentés a békeharc eseményeire! Cikk a 2. oldalon : Ma délután indul útjára a Budapesti Békebizottság és a iő- ; városi közlekedési vállalatok békebizottságainak viflamosko- | csikra szerelt békekiállítása. A kocsikra hangszórókat is tel- S szereinek, amelyek a harmadik magyar békekongresszusra való i készülődésekről tájékoztatják a hallgatókat. A mozgó béke- ; kiállítás egy hónapig a város különböző pontjain tartózkodik. A kocsikon az utolsó simításokat végzik. Ä Szovjetunió javaslata az ENSZ-ben a koreai kérdés igazságos rendezésére részvéteiével, amelyek nem vesz-, nek részt a koreai háborúban; hogy az említett bizottságot utasítsák arra; haladéktalanul te­gyen intézkedéseket a koreai kérdés rendezésére oivan szel­lemben, hogy Koreát maguk a koreaiak egyesítsék a fent em­lített bizottság ellenőrzése alatt.” A MAgy&r Do5*jo*cfc Pár: •. köny-v’iáadójia, a Szikrai, hfl-rma- dik bővített kiadásban, ötven­ezer példányban adta ki Rákosi Mátyás eMáfs válogatott beszé­deinek és cikkeinek gyüjterité- nyét. A harmadik kiadás Rákosi Mátyás elvtárs öt újabb beszédé­vel és két cikkével bővült. Az új kiadás, tartalmazza a fels,za- badü’ásuiik ötéves évfordulója alkalmából, 1950. április 3-án«!- moixiott beszédét; a DISZ első kongresszusán, "1950.. június, 17- én elhanigzoii beszédet; az „Öt­éves « Társadalmi Szemle" című cikket, a Magyar Dolgozók Párt­Kitüntették az ötvenéves Illyés Gyulát A Népköztársaság Eínöki Ta­nácsa -Illyés Gyula Kossuth- díjas írót és költőt 50. születés­napja alkalmából, kimagasló írói és költői munkássága"elis­meréséül a Magyar Népköztár­sasági Érdemrend II. {okozatá­val tüntette ki A kitüntetést szombaton délelőtt Dobi István •elvtárs. a Népköztársaság El­nöki Tanácsának elnöke nyúj­totta át Illyés Gyulának. Ma reggel megkezdődtek Budán a vasgvű jtő napok Budán november 1 és 10-e között tartják a ya-sgyüjtőnapo- kat. Buda utcái reggeltől estig hangosak a hangszórókocsik fel­hívásaitól. A lakók lelkesen készülnek a vasgyüjíönapokra. Október 28-án Buda hat ke­Á vitamin-kenyér születésénél a századosúti Kenyérgyárban Az 1300. számú KÖZÉRT-ben ntár az első órákban nagy öröm­mel vásárolják az új vitamin-kenyeret. A századosúti Kenyérgyár süj tőüzemében sokan állnak köri« egy hatalmas, dagasztó-csészéft Gasztonyi. Kálmán sütőipari vél gyészmérrcök fehér zacskóból fh nőm, cukorszerű port hint a tészta közé. B. 1. P. P. 'Vi­tamin. Szovjet szakkönyvek hosz- szas tanulmányozása után nálunk is bevezetik a vita­min-kenyeret. „Tepsiben” sütik és formáiéban is eltér a mi „v«kn!nk”-től. Szögle­tes a formája, kalácsszerű, finom spongyás a’ bele és sok előnye között egyik legdöntőbb: háromnapos korában is friss. A héját nem kell, levágni. VTíü- mintartalmánál fogvá rendkívül egészséges A dolgozók, különös gonddal és figyelemmé] készítik az új kenyeret, Hollóst bácsi 68 évét meghazudtoló gyorsasággal haj­togatja ;és, rakja.' .-A. vadonatúj pléhtepsibeá tésztát. Kun János művezető; szinte őrt áll a. .’pit henő kenyér mellett, „úgy, fi­gyeli;’ hogyan kel- az új, fészja. Éjjel tizenkét órakor kerül az első kenyér tésztája aké- mencébe és negyed kettő­kor már kész az új kenyér. Szekula elvtárs felkap egyet és siet a műszaki osztályra. Felvágják az első darabot. Még á kés sem húzza ősz sze a belét, finom az illata, de az íze is. Ma délelőtt a Sütőipari Tröszt, a SUTÉRT Mintaboltjai. és a nagyobb KÖZÉRT-üzietek meg- kézdték a- vitamin-kenyér, .árusí. fását; kilója 3 forintba kérul. rül-etében összeültek a fémgyüj- tő bizottságok, hogy megbe­széljék a vasgyüjtés előkészü­leteit. A fémgyüjtö bizottságok a kampány idejére növelték az átvevőhelyek számát. Az 1 ke­rületben tíz, a II. kerületben tizenhárom, a III. kerületben tizenöt, ,a XI kerületben tizen- három, a XH. kerületben nyolc és a XXII. kerületben hét ál- vevőhelvet állítottak fel" a kam­pány idejére. *4 kerületi DISZ- bizottságok is megtették. dz elő­készületeket a fémgyűjtés le­bonyolítására. Az l. : kerületben Schubert Győző; a fémgyűjtés! .bizottság vezetője, versenyre hívta az ősz- szes . fémgyüjtö . bizottságokat. Az első' nagyszabású, jól élőké- szítéit gyűjtési napot holnap délelőtt’fél 9; és fél ;2‘ óra' kö­zött tartják aá I. kerület fia­taljai. ■ iíjhfu- '------- ■ <9 H-------­- ' yA- r'ú ;• v­t szovjet zene iinuéfr' tíz napja A magyar rádió november 3-tól kezdődően idén is meg­rendezi a szovjet zene ünnepi tíz napját. Az ünnepi műsorok­ban kiváló szovjet zeneszerzők művei hangzanak fél.. neves szovjet és magyar .művészek, együttesek tolifiácSölásában. A tíz nap során .több'mű .magyar- országi bemutatójára is sor ke­rül. (MTI) 59030 íBEKEHUt. UTASA. BUDfíPFST fl MDP BUDAPESTI PhRTBIZOTTShG A ÉS R FŐVÁROSI TAFIACS LRPJfl gondoskodtak a szerelöbrigáil tagjai. Amikor- tervüket meg-, kapták, összehívták a brigádot és elosztották a munkái,- ,Desáh- ne'r és Horváth, elvtársakmak,. <* legjobb ' szakmunkásaknak,, a legkényesebb munkái; a- főszán- szereléseket adták, ' 'Szigetvárt elvtársnak, a találékonyságáról is híres munkásnak, a sok ügyes­ségei kívánó. torsokat. A ■fiaiaiakai az öregebb szakmunkások mellé osztották be, így nemcsak maga­sabb teljesítményekre voltak ké­pesek, hanem valósággal iskola volt számukra a munka. A brigádértekezletre meghív­ták a gépmííhelyiekel is. Szerző. dési kötöttek az alkatrészek szál­lítására. A gépmüheluiek vállal­ták, hogy az alkatrészeket a gép felépítési sorrendje szerint ké­szítik el, így a szerelde folyama­tosan tud dolgozni. így is történt. Az egész gyár kollektívája segített a vállalás teljesítésében. NEW YORK, november 1. (TASZSZ) A. J. Visinszkij eivtárs, a Szovjetunió külügyminisztere az BNS’Z-közgyűlés politikai bizott­ságának október 29-i ülésén mondott beszéde befejező részé- . ben a következő határozati ja- j vaslatot terjesztette elő; „A Közgyűlés, mnuan megiai­ryalta a Korea egyesítésére és iciyreáltítására alakult bizott- lág beszámoló jelentését, elen­gedhetetlennek tartja: olyan bizottság alakítását, ímely a koreai kérdés békés endezésével foglalkozik a köz- retienül érdekelt klek és más illamok, köztük olyan államok Sen Jozset elvtars, a Kőbányái Kovácsárugyár szerszámkészítő műhelyének vezetője, átadja munkamódszerét tanítványának, Horváth István ifjúmunkás esztergályosnak. Megjelent Rákosi Mátyás elvtárs „Válogatott beszédek és cikkek“ című kötetének ói, bővített kiadása « II. facmgress’-usáa elhangzóit jeszbmaiót és zárszót. „A boise- űzmus hatalmas ügye” című likket, a Központi Vezetőség 1951. november 30-i ülésén e>!- íangzott beszámolót, va>i amint t Magyar Dolgozók Pártja pád- biiskoláján, 1952. február 29-én, .Népi demokráciánk útja” cím­nél megtartott előadást. Az új dadás részletes tárgymutatót ártawnaz. Rákosi Mátyás elvtárs váloga­tott beszédeinek és cikkeinek gyűjteménye a harmadik kiadás. 531: agyúit eddig összesen 180.000 példányban jelem meg. Tömeges kilépések Adenauer pártjából BONN, november 1. (ADN) Az utóbbi időben mind gyakrabban fordult eiő, hogy a kereszténydemokrata unió (Adenauer pártja) tagjai törne-. gesen lépnek ki a pártból. Adenauer pártjának helyi- szer­vezeti elnökei és más funkcio­náriusai is egyre nagyobb számban fordítanak hátat a pártnak, mert nem értenek egyet a bonni szövetség; kancellár po­litikájává!. A. volt keresztény- demokrata párttagok közül so­kan a centrum pártba lépnek át, amely a szovjet kormány javaslatainak szellemében szál! síkra a háborús különszerződés eilen,, az össznémet megegyezés és a négyhatalmi értekezlet megtartása mellett. Rather, a kereszténydemokra­ta képviselőcsoport tagja le- mondott minden páftbeij funk­ciójárói, mert nem volt haj­landó továbbra is támogatni Adenauer politikáját. Kaufmann. fVürtemberg-Baden volt pénz­ügyminisztere bejelentette, hogy Adenauer politikája elleni til­takozásaképpen kilép a keresz­ténydemokrata unióból. Ren- vert, Gladbeck város tanácsá­nak kereszténydemokrata tagja ugyancsak hátat fordított a pártnak és' ugyanakkor lemon­dott megbízatásáról, mert — mint mondottá leiküsmer-eíé. vei összeegyeztethetetlennek tartja Adenauer politikájának támogatását

Next

/
Thumbnails
Contents