Esti Budapest, 1952. december (1. évfolyam, 204-229. szám)

1952-12-01 / 204. szám

nxMMNI fl MDP BUDAPESTI P ft RT BÍZÓT f S fl G fl tS fl FOVflRQSI TfinflCS LAPJA L ÉVFOLYAM, 204. SZÁM. ÁRA 60 FILLÉR HÉTFŐ, 1952. DECEMBER 1. VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! A Központi Vezetőség útmutatásait tettekre váltják a budapesti üzemek dolgozói Gépgyártó iparunk 1952 elmúlt tíz hónapjában 37.9 százalékkal több gépet gyártott, mint 1951 hasonló időszakában „Iparunk egészét tekintve megállapíthatjuk, hogy szo­cialista iparunk gyors ütem­ben, egészségesen fejlődik, s ha a még fennálló jelen­tős hibákat és hiányosságo­kat kiküszöböljük, minden lehetőségünk megvan arra, hogy a továbbiakban újabb, még jelentősebb sikereket érjünk el." (Gerd etviársmk a Közpon­ti Vezetőség ülésén mon­dott beszámolójából.) A jobb kooperációért Ma reggel a Lőrinci Henger­műbe különösen korán érkeztek az emberek. Már a kapunál, ki­sebb Csoportokba verődve, így köszöntötték egymást: „Olvastad Gerő elvtárs beszédét a tegnapi Szabad Népben?" Kiss István elvtárs, a Vorosi- lov-brigád vezetője, ezzel fo­gadta brigádja tagjait. — Elvtársak, Gerő elvtárs el­mondta beszédében, hogy termie­lésünk emelkedett. De van még javítanivalónk bőven, s ez itt, a mi műhelyünkben annyit je­lent: fel kell vennünk a harcot a selejt ellen, csökkenteni kell a lehető legkisebbre. Vigyáznunk kell, ne fordulhasson többet elő, hogy nem törődve a minőség­gel, a technológiai fegyelem be­tartásával, nyakra-főre készítsük a lemezeket, nem törődve azzal, hogy az a megrendelésnek meg­felel-e. A hengerészbrigád tagjai -fi­gyelemmel hallgatták végig Kiss elvtárs szavait. Válaszul megfogadták: Arra törekszenek: a megrendelésnek megfelelő mé­retű és minőségű lemezt gyárt­sanak. Ne fordulhasson elő ni. az, hogy a Láng-gyár hiába vár­ja a megrendelt lemezt, mert vastagabbra sikerült, így egy másik üzemnek kell átadni. Nemcsak a fizikai, hanem a műszaki dolgozók 'között - is nagy visszhangja volt Gerő elv­társ beszédének. Egymásután mentek be Hanuia elvtárs üzem­vezető szobájába, hogy megbe­széljék; mi a tennivaló. Székely elvtárs, az üzem jelenlegi MEO-vezetője, hatalmas irat- csomóval, érkezett és elsőnek 8 kért szót. — A selejt egyik okozójá­ról szeretnék először beszélni. A múlt hónapban /gyakran előfordult, hogy különböző mé­retű, illetve vastagságú le­mezeket egyszerre melegítet­tünk. Ennek azu-tán az leit az eredménye, hogy míg a véko­nyabb lemez tökéletes, jó minő­ségű lett, addig a vastag majd­nem használhatatlan. — Tudjuk jól, mit •jelent, ha a Lőrinci Hengermű nem'szállít megfelelő minőségű lemezeket a különböző vállalatoknak — mondia Hanuia elvtárs. — Ke­vesebb mozdony, kevesebb hajó és kevesebb gép készül orszá­gunkban, ha nem szállítjuk idő­ben, keltő mennyiségben és mi­nőségben a különböző lemeze­ket. A lőrinci Hengermű dolgozói most újabb vállalásokat tesznek Sztálin elvtárs születésnapja tisztelet éré. De ezeknek a val­latásoknak — helyesen — most már a túlnyomó része a minő- eégre vonatkozik. Az exporttervek teljesítéséért A MAVAG Mozdony- és Gép­gyár dolgozói ma reggel az új hónap kezdetével újult lendület- ^ tel kezdtek munkához, hogy a Központi Vezetőség útmutatása nyomán, minél nagyobb sikere­ket érjenek el évi tervük teljesí­tésében, Jónás Pál elvtárs, az üzem műszaki főosztályának vezetője alaposan áttanulmányozta Gerő elvtárs beszédét. — Nagyon megragadta fi­gyelmemet az, amit Gerő elv­társ a párt- és kormányhatáro­zatok végrehajtásával kapcsolat­ban mondott. Szinte „leadmi­nisztráltuk” ezeket a határoza­tokat és kevés gondot fordítot­tunk az ellenőrzésre. Különösen vonatkozik ez a minisztérium rendeletéire, valamint azokra a rendeletekre, amelyeket mi ké­szítettünk az üzemben. Tanulsá­gul Gerő elvtárs beszédéből azt vonom le, hogy 1953-ban és még az 1952. év hátralévő részében ^ sokkal nagyobb- gitidoi- k£U\f'jr.rT dítanunk a határozatok ellenőr­zésére, mint ahogy eddig tettük. — Nagyon örülök annak, hogy Gerő elvtárs, amikor az export­ra gyártó üzemekről beszélt, el­mondotta, hogy hibáink mellett a mi üzemünk javított munká­ján. A munka szervezettségében, a fegyelemben még mindig van­nak bajok nálunk. De ha most a nekünk szállító vállalatoktól és a minisztérium’ illetékes szer­veitől még több segítséget ka­punk, évi tervünk hátralévő ré­szében nagy eredményeket ér­hetünk el. A MAVAG Szivattyúgyárában dolgozik Kántor Kálmán elv­társ, sztahanovista esztergályos. Olvasta Gerő elvtárs beszédét és elgondolkodott rajta. — Ami a mi üzemünk, a Szivattyúgyár évi tervét illeti, bizony, novemberben is lema­radtunk. Most legfőbb problé­mánk az, hogy saját üzemünk öntödéjéből megkapjuk időben és sokkal jobb minőségben az öntvényeket, mint eddig. Na­gyon akadályozta munkánkat az, amikor megkaptuk az önt­Láíogatás ■ két áruházban Riport az 5. oldalon vényeket és megmunkálás köz­ben kiderült, hogy sok benne a: selejt. — Évi tervünk teljesítésére itt. a Szivattyúgyárban komoly Vállalásokat tettünk. Az évből még egy hónapuink hátra van és ez a Szivattyúgyárban sok időnek számít. Ha most időben megkapjuk az öntvényeket, ak­kor mi vállaljuk, hogy évi ter­vünket maradék nélkül telje­sítjük. A téli sport kedvelői, a műkorcsolyázók is megkezdték elő­készületeiket a bajnokságra. Képünkön Jurek Eszter egyik új gyakorlatának bemutatása közben. Előkészületek a Szovjetunió negyedik országos békeértekezletére MOSZKVA, december /. (TASZSZ) A Szovjetunióban élénk előké­születek folynak a negyedik országos békeértekezletre. Or­szágszerte megválasztják a kül­dötteket: sztahanovistákat, kol- hozoarasziokat, tudósokat, épí­—---------a © ■--------------­tömunkásokat, írókat, művésze­ket. A Bjelorussz Szovjet Szocia­lista Köztársaság békebizottsága Minszkben tartott teljes ülésén 45 küldöttet választott. 27 kül­dött képviseli az értekezleten Szovjet-Litvániát. A vasárnapi vasgyüjtós híreiből Budapest fiataljai vasárnap 3 szemerkélő eső ellenére már kora reggel százával gyülekez­tek a ű/SZ-bizottságok, isim oz-emek-előtt,- hogy. újabb rohamra induljanak a vas- gyüjtö napok sikere érdekében. Sokan kis kézikocsikkal sze­relték fel magukat, előre gon­dolva arra az eshetőségle, hogyha nagyobb zsákmányra bukkannak, 'egyen mivel elszál­lítani. A MÉH Vállalat is. szá­mos teherautót és lovaskocsít biztosított a vas. és fémanya­gok zavartalan elszállítására. A Vili. kerületi Bezerédi- utcai MTH-iskola fiataljai közül vasárnap 300-an indultak vas- gyüjtésre. A környező utcákban végigjártak minden házat, és teherautókon szállították a közeli átvevőhelyre az össze­gyűlt vasanyagokat. Vasárnapa VIII. kerületben mintegy 2000 fiatal lelkes munkáját dicséri az a tíz tonna ócskavas, amit ősz- szegyüjtöttek és amiből négy traktor készül majd mezőgazda­ságunk számára. ■ Hatalmas lelkesedéssel végez, ték a vasgyüjtést vasárnap a III. kerületben a 46-os MTH tanulóintézet ifjúmunkásai, akik kézikocsikon, lovaskocsikon gyűj­tötték kerületükben az ócska­vasat. A kora délutáni órákig 45 tonna vasanyagot gyűjtöttek össze és szállítottak be a közeli átvevökelyre. Ebbő! a mennyi­ségből 18 teherautót lehet gyár­tani. A IX. kerületben gyatrán folyt vasárnap a gyűjtés. Annak el­lenére, hogy a kerületi DISZ bizottság bejelentette, hogy 500 fiatalt mozgósítottak a vasár napi nagyszabású vasgyüjtő- napra, csak néhányan jelentek meg és azok is rövid idő múlva szétszéledlek. Ugyancsak rosz- szul szervezte meg a XIV. ke­rületi D/5Z-bizottság is a va­sárnapi gyűjtést. Előzőleg 600 fiatal mozgósítását jelentették, ennek ellenére összesen négy fiatal jelent meg vasárnap. A IV. kerületben 2000 fiatal indult vidámen, aőtaszAvat var sat gyűjteni. A föbbszáz mázsa vasat gépkocsikkal szállították be az átvevőhelyre. A vasárnapi vasgyüjtő nap után a kerületek versenye a kö­vetkezőképpen alakult: Első he­lyen áll az I. kerület, 2864 má­zsa gyűjtéssel, második a III. kerület, harmadik a II. kerület, negyedik a X. kerület, ötödik a IV. kerület, hatodik a XIII. kerület. Utolsó helyen a XVII. kerület áll 259 mázsás vasgyüj- tési eredménnyel. lj állaíok érkeztek az Állaákertbe Az ÁMatkertet a fővárosi és a vidéki dolgozók és gyerme­keik százezrei látogatják. A há­ború pusztításaiból újjáépült Állatkert állatállománya az ál­lam és a baráti országok támo­gatásával egyre gazdagodik. E hónapban ismét új állat­fajokkal és fajtákkal gyarapo­dott az Allatkert. Több egzo­tikus állat érkezett hazánkba, közöttük kettő, nálunk eddig is­meretlen szikaszarvas, három óriás szalamandra, három bam­buszfácán, két javai véreb, több majom, aligátor, nemesíácán, papagáj és egyéb különleges állatok. Az Allatkert új lakóit máris többszázan tekintették meg új otthonukban. (MTI) hétvégi esemenyek I Gorkij-könyvtár ist tartott a könyvtáros konferencia tisz­teletére. Képünkön a Gorkij-kórus oroszul énekel. Vasárnap délelőtt divatbemutatót tartottak a Gellért-szállóban. I A bokrétautcai ipari tanuióotthon vasárnap avatta éttermét — a Az egyik legnagyobb sikert aratott modell. [ kulturált étkezés is hozzátartozik a jövő szakmunkásainak életéhez * c ^ L T

Next

/
Thumbnails
Contents