Esti Budapest, 1953. január (2. évfolyam, 1-26. szám)

1953-01-02 / 1. szám

Ma, pénteken délelőtt tíz óra­kor a népek bécsi békekon­gresszusán részt vett, jelenleg Budapesten tartózkodó argen­tin, chilei és uruguay-i küldöt­tek tiszteletére az Országos Béketanács sajtófogadást ren­dezett a Művészeti Szövetségek Házában. Parragi György, az Országos Béketanács tagjának megnyitó szavai után dr. Samuel Kőbán, az argentin delegáció vezetője, szólalt fel. Bevezetőjében arról beszélt, hogy Argentínából negy­ven küldött vett részt a népek bécsi világkongresszusán. A küldöttség legjellemzőbb vonása az volt, hogy az egész népet képviselte, minden társadalmi réteget, vallási és politikai meg­győződést. A békekövetek között tíz munkás, művészek, festők, szobrászok, fiatalok, öregek, nők stb. voltak. Ezután beszá­molt az argentin békemozgalom fejlődéséről. Elmondta, hogy a stockholmi felhívásra három és fél millió aláírást gyűjtöttek. A felhívás kibocsátása óta há­rom nagy békekongresszust tar­tottak. Hangsúlyozta, hogy Dél-Amerikában is össze­olvad a békéért folytatott harc az Egyesült Államok imperialistái elleni harc cal. zik le, t függőségben él az Et.ült Államoktól. Igen jólesizéssel tapasztalta, hogy a majr dolgozók élet- színvonala yen magas, idézte ötéves teirk számadatait, örömmel zélt arról, hogy Magyarorsztn megszűnt a munkané'.ktg. Hozzátette: náluk, sajn egyre több a munkanélkifteszélt ezután a chilei dolgo sivár helyzeté­ről, a hatat méretű gyer- mekhalandó:ól. Végül ismét rátért magyszági tapaszta­lataira. Sza'azza! fejezte be: reméli, nenára elmondhat­ják, hogy áik számukra a tapasztalától és ők fel is használták iit. Ricardo Sanguinetti, az uru­guay-i delegáció vezetője beszá­molóját a bécsi kongresszuson szerzett élményeinek ismerte­tésével kezdte. Ezután az újság­írók tettek fel kérdéseket. An­tonio Gomez egyetemi hallga­tó arra a kérdésre, rait csinál majd otthon, azt felelte: erköl­csi kötelességének tartja részt- venni a. békemozgalomban és beszámolni a bécsi élmények­ről. Ezután Hector Paez chilei rézbányász számolt be a chilei bányászok békeharcáról. (La­punk zártakor a sajtóértekezlet tart) Ma: Heti rádióműsor a 4. oldalon Ujr“sten tegnap délben született az új esztendő első gyer­meke, a főváros TV. kerületi szülőkórházában. A gyermek boldog apja Guzsaly József, a Magyar Pamutipar dolgozója. Képünkön • fiatal anyát a kis Józsikával láthatjuk. Aűbőrbő! készült cipő- és díszműáruval kísérleteznek Néhány példát is elmondott az 1 argentin békemozgalom küzdel­meiről. Az egyik városban pél­dául tizenötezer dolgozó vonult fel és tüntetett azért, hogy Argen­tina ne küldjön katonákat Koreá­ba. Ez a mozgalom olyan szélessé vált, hogy a kormány kényte­len volt engedni a nép akara­tának. Rátérve a biológiai há­ború kérdésére, elmondta, hogy ha voltak is korábban olyanok, akik kételkedéssel fogadták az imperialisták ilyen gaztetteiről szóló híreket, a kínai küldöttség bizonyítékai után egyetlenegy sem akadt, aki ne győződött volna meg a biológiai háború létezéséről, valóságáról. Ezután Oscar Astudillo, a chilei delegáció vezetője, szó­lalt fel. Elmondotta, hogy Chile népét harminckét küldött képvi­selte Bécsben, közöttük olyan híres személyek, mint Pablo Neruda. Elmondotta, hogy Chile hatmillió lakosú, igen gazdag ország, de a gazda­ságot az Imperialisták fölö­A Budape&iripari Szövet­kezetek Szövőnek Lenin- körúti helyiséi szakmai ki­állítás nyüt_ íamely a bu­dapesti cipés’őrdiszműves-, szíjgyártó- ésrgesszövetke. zetek által etíett minta­darabokat mu be. A kiállításorátogatók kö­zött e lejgn.b feltűnést olyan cipő. lordiszmclaru keltette, amelymyaga nem bőr. Ezek a _fs női félci­pők, aktatáskáiéi kézitás­kák különböző en, fényes és matt kivitel észültek és csak a szakik tüzetes vizsgálata alkalmából derült ki, hogy nem bőrből. A kiállított tárgyakat a Helyi Ipari Újításokat Kivitelező Vál­lalat készítette és állította ki. Anyaguk: polivinklorid, amit PVC néven ismernek és már régebben felha--nálták a terme- j lés más területén. Az új anyag- 1 bői ‘ készült mubörárükaí Hasz­nálatban most próbálják ki. Ha beválnak, megkezdődik sorozat- gyártásuk, ami jelentős megta­karítást tesz majd lehetővé nép­gazdaságunk számára. (Tudósí­tónktól.) Kim ír Szén elvtárs újévi üdvözlete Pusztító csapásokat kell mérni az ellenségre, mindig és mindenütt, ahol csak támad PHEN1AN, január 2. (TASZSZ) Kim ír Szén elvtárs, a koreai néphadsereg főparancsnoka a következő újévi üdvöz­letét intézte a koreai néphadsereg katonáihoz és tisztjeihez: 1,200.000 «r ibolya, 2 millió csokor hóvirág januárban Tavassiak virág lesz a fővárosban Az év első lében — imint az időjárcengedi — újból megnyílna.gy nép­szerűségnek örv,jrágcsár- iák. az eddigi •gy virág­csárda helyett c tavasz­ra már ötven főváro­sunk képét. A i’itták mel­lett, úgynevezett$ áruso­kat is beállítana n fő­útvonalakon kis ’bői áru­sítják majd a vi\ terv szerint nyolcvan q árust állítanak munkábameny- nyiükei csinos kq lát­ják el. Közeli és távol előszö­vetkezetek, egyéntálkodó Néphadsereg katonáig tiszt- helyettesei, tisztjei és táborno­kai! — Az 1953-as évnek, a har­cok és győzelmek új évének be­köszöntése alkalmából a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság kormánya; a Munkapárt és a magam nevében üdvönöm önö­ket, hazánk sza>baóságának és ^'J-'í-etlenségépeV K".< harcosait Az elmúlt évben a koreai néphadsereg, szoros együtt­működésben a kínai népi önkéntesekkel, ragyogó győ­zelmeket aratott és az arc­vonal valamennyi szaka­szán sikeresen visszaverte az ellenség vad támadásait, hatalmas veszteségeket oko­zott az ellenségnek ember­ben és hadianyagban. Az amerikai intervenciósok az- -riba,í - annak- ellenére, hogy a hős koreai néphadsereg és a kínai "zni ■n.tések rendszeres, íiatalmas csapasokkal mértek rá szégyenletes vereséget a koreai arcvonalon — nem mondanak '■ agresszív kísérleteikről, meg- ísRotUj a fegyverszüneti tár. "'•aiások Mytatasá* és ki akar­jak' terjé-.zrenf a kaianmjrhábo- rút. A néphadsereg katonáinak és tisztjeinek az ellenség gonosztetteire gondolva ál­landóan és fáradhatatlanul emelniük kell harci készült­ségüket, éberségüket, to­vábbra is erősíteniük kell az egységekben a harcké­pességet és a katonai fe­gyelmet. A koreai néphadsereg kato­náinak és tisztjeinek szilárdan kell védelmezniük az arcvonalon elfoglalt állásaikat és a hadmű­veleteket élénkítve, harci kikép­zésüket tovább tökéletositve, pusztító csapásokat kell mér- niök az ellenségre, mindig és mindenütt, ahol csak támad. Meggyőzőéire ricrrngvor-TR-p­hadsertg összes katonái és tisztjei még jobban erősítik majd az új évben a harci barátságot és szolidaritást a kínai népi ön­kéntesek iránt és továbbra is a hazafiság, a hősiesség, az állha­tatosság példáját mutatva, meg- hiusitfák az ellenség katonai ka­landjait. hogy új harci sikereket és győzelmeket érjenek el. dolgozó parasztok már január­ban egymilliókélszázezer csokor ibolyát szállítanak fel Szeged környékéről — az ország leg­gazdagabb ibolyatermő vidéké­ről — Kaposvár és Sopron kör- < nyékéről pedig kétmillió csokor hóvirágot hoznak a fővárosba. Eddig külföldről — Hollan­diából, Belgiumból — hozták a tulipánt. A magyar agronómu- sok a szovjet tapasztalatok se­gítségével, most gyönyörű magyar tulipánt tenyésztettek ki, amely néhány héten belül ugyan­csak megjelenik fővárosunkban. (Tudósílónktól.) 15.S81 tanuló Budapesten a dolgozók iskoláiban A dolgozók iskoláinak évő! évre növekszik a létszáma. Bu­dapesten a dolgozók általános- iskolai tanfolyamaira a tanév elején 4575-en iratkoztak he, míg az előző tanulmányi évben csak 2565-en jelentkeztek. Kul- túrforradalmunk eredménye, hogy egyre több nő akar tanul­ni: a beiratkozottak között 2275 nő van. A hallgatók száma szük­ségessé tette a tanfolyamok számának növelését. A mm: év­ben 32 általánosiskolai tanfo­lyam volt; ebben a tanévben már 47. A dolgozók öt léié középiskolájában a létszám: 4466. Az ipari technikumok esti tagozatára 6740 dolgozó Jelent­kezett. A középiskolai tanulmá» nyokat folytató dolgozók ossz létszáma: 11.406 A dolgozók iskoláinak segí tésére a kerületekben az oktatá­si állandó bizottságok keretében albizottságok alakulnak ’’ven albizottságok létrejöttek már és eredménvesen működnek a II., V., VII. és XV. kerületekben. A MÜDÖSI liultiix'O’wt'rrnak bemutatója A Mezőgazdasági és Erdé­szeti Dolgozók Szakszervezete megalakulása óta elsőízben vesz részt az országos ku’túr- versenyen. A csoportok lelke sen készülnek a területi bemu­tatókra. Az ünnepélyes meg­nyitó. .egyben az első területi bemutató folyó hó 3-án, szom­baton délután 5 órakor kezdő­dik a Jókai-uíca 2—4. szám alatti kultúrteremben. új esztendő első hétköznapján túrt ént Ma délelőtt kiváló teljesítmény született a MAVAG ő, Farkas Sándor elvtárs öntő a műszak első öt órájában _ lékos eredményt ért el. A színházak központi díszletműtermében is nagy lendülettel indult meg a munka. A Nemzeti és a Madách Színház részére készülő díszletek festésével kezdték az évet. Az új esztendő első házasságát a IX. kerületben Méhes Tibof és Schilling Katalin kötötte. Képünk: Kátlay János anyakönyv­vezető gratulál a fiatal párnak. V ■ , p <u m o/ - pl m irMW ■ —- iproletárjai fgyesVijetek: mmffPfsr ~fí MDP BUDAPESTI P RTBIZOTTSftGfl ÉS fl FŐVÁROSI TRnÓCS LAPJA 11. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM. ÁRA 60 FILLÉR PÉNTEK, 1953. JANUAR 2. A népek bécsi kongresszusán részt vett argentin, chilei és urupay-i küldöttek beszélnek bécsi és mayarországi élményeikről

Next

/
Thumbnails
Contents