Esti Budapest, 1953. február (2. évfolyam, 30-50. szám)

1953-02-05 / 30. szám

- VTLAG PROLETÁRJÁT EGYESÜLJETEK 1 yBUűtíPísr fl MDP BUDAPESTI PARTBIZOTTSAG A ÉS A FŐVÁROSI TflílACS LAPJA II. ÉVFOLYAM, 30. SZÁM. • 'ÁRA 60 FILLÉR CSÜTÖRTÖK, 1953. FEBRUAR 5. HÍREK BUDAPEST ÉLETÉBŐL A közelmúltban kultúrváróterem nyílt a Déli-pályaudvaron. Itt az utazóközönség olvasással, különféle társasjátékokkal, sakkal, dominóval töltheti el a várakozás idejét. Emellett rádió is van a kultúrváróteremben. Naponta 500—600 a látogatók száma. Szombaton mintegy ezer ember fordul meg a helyiségben. A közönség kérésére ezentúl nemcsak hétköznapokon, hanem vasárnap is nyitva lesz a váróterem. Rákosi elvtárs parlamenti beszámolóját tanulmányozzák az asszonyok Budapest MNDSZ-szervezetei- ben kisgyűléseken beszélik meg az asszonyok Rákosi élviürs parlamenti beszámolóiát. A kisgyűléseken Rákosi e!v- társ referátumából különösen a népszaporulatról, az anya- és gyermekvédelemről, a taka­rékosságról szóló részeket vi­tatják nagy érdeklődéssel az MNDSZ-asszonyok A X. kerü­leti X/14-es alapszervnél Tóth Sándorné háziasszony ötgyerme. kés családanya, MNDSZ-tag el­mondta. hogy eddig is sokat ka­pott a párttól: gyermekei tanul­hatnak. a kicsik gondos fel­ügyelet mellett óvodába járhat­nak. De most Rákosi elvtárs beszéde után még jobban érzi. világosabban látja államunk szerető gondoskodását. Megfo­gadta. hogy résztvesz a szülői munkaközösség munkájában és még több társadalmi munkát vé­gez. A VII/8-as alapszervezet - nél Bujtor Józsefné MNDSZ nő- itevelC" a" következőkéi mondta'. — Rákosi elvtárs beszéde még jobban megmutatta, hogy a párt milyen nagy gondot for­dít az anyák és gyermekek egészségére. Minden előfeltéte­le megvan, hogy a családok örüljenek a bő gyermekáldás­nak. Mi, asszonyok elítéljük azo­kat a nőket és orvosokat, akik magzatelhajtást követnek el. A legsúlyosabb büntetést kérjük az ilyen bűnösökre! A Rákosi elvtárs beszámoló­ját megvitató MNDSZ össze­jöveteleket egybekötik békekis- gyíílésekkel. A főváros minden kerületében tartottak MNDSZ békekisgyííléseket. amelyeken erélyesen tiltakoztak a Rosen- berg-házaspár jogtalan halálra- ítélése ellen. Elkészült a Moszkva-tér rendezési- és a téli cirkusz környékének beépitési terve A Budapesti Városi Tanács városrendezési és építészeti osz­tálya a kidolgozás alatt álló ál talános városrendezési terv ke­retében megszervezte és ütemez­te az 1953-ban sorra kerülő munkákat. Több értekezleten megvitatta és megállapította a tervezésbe bevont városkörnyék határait, tervezetet dolgozott ki az ipari telepítés céliára felhasz­nálható területekről valamint a közinlézményhálózatról A rész letes városrendezési é3 szabá­lyozási tervek közül a munka­tervnek megfelelően elkészítette a Szentendrei-út szabályozási tervét, a Moszkva-tér részletes rendezési tervének két változa­tát, a téli cirkusz környékének beépítési tervéi, a Gubacs-dülő (Mária Valéria-telep) részletes rendezési tervprogrammját. A középítési .engedélyek iránti ké­relmek benyújtásának és gyors elintézésének elősegítése érde­kében „Középitési útmutató" ké­szült, amely minden felmerülő kérdésre felvilágosítást nyújt (Tudósítónktól.) Gondoskodás a rövid- és divatáruról A belkereskedelmi miniszté­rium utasítást adott ki a rövid­es divatárucikkek forgatomba- hozatalával kapcsolatos hiányos­ságok megszüntetésére. Az uta­sítás megállapítja. hogv a kis­kereskedelmi vállalatok, áruhá­zak a rövidárucikkek forgalom- bahozatalával kapcsolatban nem járnak el kellő gondossággal, nem helyeznek súlyt a dolgozók megfelelő igényeinek kielégíté­sére Ez megnyilvánul például abban, hogy egyes boltokban, áruházi osztályokon a rövidáru- tíkkek tárolása elhelyezése nél­külözi a szakszerűség legalap­vetőbb követelményeit „Ki kell emelni — írja a mi­nisztérium utasítása — a buda­pesti RÖLTEX Vállalat e terű létén elkövetett mulasztásait A nevezett vállalat főfetndata a \kossdg megfelelő mennyiségű. minőségű és választékú rövid­árucikkekkel való ellátása, azon­ban közel hároméves fennállása alatt e feladatának nem tett eléget kellő mértékben Nagyobb sálat helyezett a mennyiségi ki­szolgálásra (a közületek felé irányuló eladásokra), boltjai nem tükrözték vissza a rövid­árukereskedés jellegét A vál lalat és a boltok dolgozói nem vették figyelembe a lakosság szükségleteit, igényeit és álta Iában elhanyagolták a rövidáru cikkekkel való foglalkozást.“ A hiányosságok megszünteti se érdekében az utasítás ki­mondja hogy az egyes boltok, áruházi osztályok vezetői köte­lesek gondoskodni a megfelelő mennyiségű és választékú áru­ról A boltok kirakatainak is tükrözniük kell a rövid és di­vatáru választékot. Felhívja az Az angol kormány felelőssége az árvíz- katasztrófában Cikk a 2. oldalon A Péterfy Sándor-utcai kórház géptermében Hídvégi Lajos elvtárs, a gépterem vezetője elektromos távhőmérő segítségé­vel könnyen állapítja meg az épület egyes helyiségeinek hő­fokát. A mutató állása szerint gombnyomással irányítja a meleg elosztását az egyes épületrészekbe. (Dolezsál László felvétele) zalmának és barátságának jegyében folyik. A kommunista párt a válasz­tásokon a pártonkivüliekkel, a szakszervezetekkel, ifjúsági és egyéb szervezetekkel egy tömb­ben indul. A hejyi szovjetek . küldöttei közé legelső helyen a béke nagy zászlóvivőjét, Joszif Visszá- rionovics Sztálint jelölte a nép. J V Sztálin legközelebbi mun­katársait a kommunista párt és a szovjet kormány vezetőit szintén egyhangú lelkesedéssel jelölték. Az államhatalom helyi szerveibe a dolgozók a nép leg­jobb fiait és leányait küldik — az ipar, a szállítás és az épít­kezések élenjáró sztahanovistáit, a legnagyobb termést elérő pa­rasztokat. a tudomány, az iro­dalom és a művészet dolgozóit Több mint 320 jelöltet java­soltak a dolgozók küldötteinek Moszkva területi tanácsába A jelöltek között vannak Lídia Malova, a „Párizsi Kommun” gyár munkásnője, Zinajda Ka- garina, ismert közéleti személyi­ség, Arkagyij Pervencev író, Mihail Jasznov, a moszkvai vá­rosi tanács végrehajtó bizottsá­gának elnöke és mások. A választási előkészületekkel együtt nagy mértékben fokozó­dik a tevékenység termelési és politikai vonalon egyaránt. 96.000 forint értékű építőanyag terven felül A Kőbányai Téglagyár dol­gozói ígéretet tettek arra, hogy április 4 tiszteletére az első negyedévben több mint 250.000 forint értékű építőanyagot ter­melnek terven felül A vállatás teljesítéséért egyes téglaégető kemencék dolgozói a kommu­nista téglakihordók kezdeménye­zésére • párosversenyt indítottak. A verseny eredményeként túl­teljesítették |anuári tervüket és 96.000 forint értékű építőanya­got termeltek terven felül. Ezzel teljesítették április 4 tiszteletére tett vállalásuk januárra eső ré­szét. Uj bemutatókra készülnek a budapesti színházak Valamennyi, budapesti színház új bemutatóra készül A Nem zeti Színház együttese „Szomov és a többiek" című Gorkij-dara­bot próbálja, A színjátékot Be­nedek Árpád és Mészöly Dezső fordították A négyfeivonásos drámát Benedek Árpád a lenin- grádi színművészeti főiskola ösztöndíjas hallgatója rendezi. A Katona József Színház Ber­nard Shaw „Pygmalion" című színjátékét mutatja be március­ban A darabot Gellert Endre Kossuth díjas, a Magyar Nép- köztársaság érdemes művésze rendezi A Magyar Néphadsereg Színháza Borisz Lavrenyov, a Nagy Októberi Szocialista For­radalomról irt színművének be­mutatójára készül Lavrenyov drámáját A. V Szokolov. a leningrádi Gorkij Színház Bu­dapestre érkezett Sztálin-díjas főrendezője rendezi A Madách Színházban az idény végén Shakespeare Romeo és Juha című színjátékát mutatják be Mészöly Dezső öl fordításában Az Ifjúsági Színház együttese A Madách-glmnázium tanulói érdekes szemléltető eszközöket készítettek több falusi Iskola számára. A különböző földrajzi, történelmi, természettudományi térképeket és rajzvázlatokat kiállításon mutatták be. A nagy gonddal és szeretettel ké­szített szemléltető eszközöket rövidesen elküldik a falusi iskolák * tanulóinak. Both Béla irányításával B. Ro­moson szovjet író „Mindenkivel megeshetik" című szinjátékát próbálja A darab főhősé egy mozdonyvezetőnő, aki bátor helytállásával bebizonyítja, hogy a nők egyenértékű munkát tud­nak végezni a férfiakkal. A színház művészei a próbák alatt tapasztalatcserét folytatnak a Hámán Kató Fűtőhöz dolgozói­val Az Ifjúsági Színház Ka­maraszínháza szintén szovjet darab bemutatójára készül Lju- bimova szovjet Író „Hólabda“ című Sztálin-díjjal kitüntetett darabját hozzák színre A Fővá­rosi Operettszínház román dal­játékot mutat be tavasszal. A daljáték címe: „Nem volt még szebb lako­dalom". Ezenkívül még egy bányászoperett is szerepel a színház idei műsorán amelyet Mesterházi Lajos ..Boldogság“ eimö novellájából Mesterházi Lajos és Halász Péter (r. a ze­nét V'.ncze Ottó komponálja Romhányi József verseire 63.5 kilós vizát fogtak a Dunában Ritka halászzsákmánvra tet­tek szert február 1-én ercsi ha­lászaink Az ottani „Ságvári Endre” halászati termelőszövet­kezet Sztrucska-brigádja egy 53.5 kilós 213 cm hosszú vizát kerített hálójába, mely a Fekete- tengerből vándorolt fel a Du ná.ba hogv a tavaszi hónapokra 'kráinak lerakásához helvet ke ressen A viza mostanában rit­kaság a Dunában Az elmúlt év­ben a gvőri halászokat hozta izgalomba egy hat-hét méterre becsült viza megjelenése, enuelc azonban áradáskor sikerült megszöknie A mostani fogáé tudományos szempontból is ér­dekes mert felhívta a Ügyeimet arra, hogy a viza — e2 az izle> tes húsú tengeri hal. amelynek ikrája a kaviárt adja — bízol nyos körülmények között talált meg fs honosítható Az Ercsinél kifogott viza Puskin-utcai étterem és büfft vállalathoz terült. A Szovjetunióban teljes erővel folynak az előkészületek a helyi szovjetek választásaira MOSZKVA, február 5. (TASZSZ) A Szovjetunióban teljes erővel folynak az előkészületek a helyi szovjetek megválasztá­sára. Az OSZSZK-ban, Ukrajnában, Bjelorussziában, Grúziában, Moldáviában, Litvániában, Észtországban február 22-én lesz a szavazás, Üzbekisztánban, a Karél-Finn Szovjet Szocia­lista Köztársaságban, Kazahsztánban, Turkméniában, Örményországban, Lettországban, Kir­giziában és Tádzsikisztánban pedig március elsején. Az Azerbajdzsán SZSZK-ban március 15-én lesznek a választások. A köztársaságokban, a terüle­tiken és a körzetekben ezekben a napokban mindenfelé gyűlése­kéi és tanácskozásokat tarta­nak. Igen sok helyen már be­fejezték a küldöttjeiének össze- í rsát az üzemek, gyárak, kol­hozok, .VZOvk-iZOÍ-;,- ■ i.'kiW.&l.y-Al és tudományos intézetek dolgo­zóinak jelölése alapján. A választási munkákban több- millió ember vesz részt a lakos­ság minden rétegéből. Ez a vá­lasztási előkészület, mint a múltban, most is a munkások, parasztok és értelmiségiek szoros együtt­működésének, kölcsönös bi­utasítás az áruházi kereskedelmi igazgatóság, a tanácsok keres­kedelmi osztályainak a figyel­mét arra, hogy szervezzenek munkaversenyt a rövid- és di­vatáru kerfakzQelmi szakma leg' /óbb dolgozói a elméért, (i'uaösi- tónktól.) ládakésiííés gépesítése A Budapesti Ládagyár ké­szíti nehézipari exportunk szá­mára a nem egyszer szoba nagyságú ládákat. Kötéseiket mindig időben teljesítették, sőt terven felül a múlt évben fél­millió forint értékű árut készí­téltek. Ez évben még jobb mun­kát akarnak végezni. Ezért a többi között szakmai oktatói tanfolyamot szerveztek Az itt végzett kiváló sztahanovisták most vizsgáztak és az ország különböző üzemeiben átadják tudásukat és tapasztalataikat. Az oktatói tanfolyamon különö­sen fontos ládaszegezési eljárá­sokat sajátítottak el. A Buda­pesti Ládagyár sztahanovistái a Kovaljov-módszer alapján olyan szegezési munkamódszert ala­kítottak ki, amelynek eredmé­nyeképpen 15 százalékkal gyor­sították a ládaszegezési és se- lejtmentesen dolgoznak A Bu­dapesti Ládagyárban most dol­gozzák ki a hatalmas ládák ké­szítésének gépesítését Eddig például kézzel forgatták munka közben a nagysúlyú, sokszor nyolcmázsás ládafenekeket Ezt a munkát is gépesítik A nagy szegeket kalapáccsal ütötték, ez­után ezt is gép végzi.

Next

/
Thumbnails
Contents