Esti Budapest, 1953. március (2. évfolyam, 51-76. szám)

1953-03-02 / 51. szám

Reggeli látogatás a március 1 után született csecsemőknél rasarnap ünnepi hangulat uralkodott a szövetséges köztár­saságok fővárosaiban, a kisebb és nagyobb városokban, a fal­vakban és munkásiakóíelepeken, amelyeknek lakossága megvá­lasztotta képviselőit aiz államha­talom helyi szerveibe. A szovjet emberek első kül­döttjükké a haladó emberi­ség nagy vezérét, Sztálin elvtársat választották. Sok választókörzetben Sztálin elvtárs legközelebbi harcostár­sait, az ország legkiválóbb ál­lami és közéleti személyiségeit jelölték. Küldötté választottak tíz- és tízezer munkást, kolhoz­Világító szerelőszemiiveg Gépkocsivezetőinknek gyak­ran okoz nehézséget — különö­sen országúton — a szerelési munkák elvégzése sötétedés után, világítás hiányában. Nem minden gépkocsibán van sze­relőlámpa, így az éjszakai sze­relések megkönnyítése az autó­közlekedés igen sok dolgozóját foglalkoztatja és sok értékes javaslat kerül felszínre. Közülük a legérdekesebb üartner Jenő javaslata. Szem­üvegre kapcsolható, rendkívül ki$ helyet igénylő és olcsón elő­állítható világító berendezés. .A világítást két fém-irányító er­éjszakai autószereléshez nyővel ellátott sofita.--izzó biz- tosíl-j a. Az akkumulátoron kívül áramforrásként zseblámpaelemet is lehet alkalmazni, ha ehhez megfelelő izzó áll rendelkezés­re. A világítással ellátott szem­üveg egyik előnye az alváz alatt végzendő munkáknál je­lentkezik, miután az üvegbeté­tek megvédik á szemei az esetleges szennyeződésektől. A készülék gyakorlati kipró- oálását a napokban tartották meg nagy sikerrel. (MTI) édesanya a Jó/ros-kórházban: 21 éves, egy kétéves kislánya már van, a második ma hajnalban született. Földiné a 402-es számú KÖZ­ÉRT árudavezetője, szombaton még estig dolgozott, így a teljes háromhónapos szülési szabadság előtte van. A mosoly és a szo­morúság váltakozik arcán, mikor arról beszél, hogyan él az ő bol­dog kis családjuk és milyen volt az ő gyermekkora. — A férjem hivatal segéd, a kislányom a tanács bölcsődéjé­ben van. En hét és félórát dol­gozom mindennap vagy reggel hattól fél 2-ig vagy fél 2-től 9-ig. Marad bőven időm a ház­tartásra- és a gyerekek nevelé­sére. Esténként vagy a férjem, v-agy én hozzuk ha®a a> kis­lányom a bölcsődéből ... Néhány hónap múlva odakerül ma;jd a testvére is. Esténként, amikor együtt vagyunk, sokszor eszembe jut aiz én gyerekkorom. Apám kőműves volt, annyit volt mun­ka nélkül, hogy nem tudtak ott­hon tartani, egyéves koromban kiadtak menhelyre, elkerültem vidékre parasztokhoz, 9 éves voltam, mikor újra találkoztam a szüleimmel, ügyszólván soha nem ismertem a családi étet melegét, az anyai szeretetet. Mikor a szüléimhez visszakerül­tem, néhány hét múlva apámat elvitték katonának, meg is halt a háborúban... En igazán el­mondhatom, hogy 'most -rit&Véle- tem minden szakaszában érzem a nép állama szerető gondosko­dását. Munkatársaim egész ter­hességem alatt szeretettel vettek körül, kíméltek. Nyugodtan dol­gozhatom, jó helyen van a gye­rekem, most pedig felemelt, 600 forintos szülési segélyt, cse­csemőkelengyét kapok. Igyek­szem majd úgy nevelni a gye­rekeim és magam is úgy dol­gozom, hogy viszonozzuk az államnak, a hazának ezt a gon­doskodását. Készül a II-es A Ganz Villamossági Gyár nagy gépszerelőműhelyében lá­zas munika folyik. A „Szabad Nép" gombolyítóbrigád a sztálinvárosi II-es turbogenerá- tor állórészén dolgozik. Igye­kezni kell, m-ert magasfeszült­ségű első próbára megy ez a gépegység. Április 4 tiszteletére a brigád vállalta, hogy további megmunkálásra március 20 he­lyett már 18-ra átadja az álló- részt a szerelőknek. Februárban úgy dolgoztak, hogy behozták tavalyi és ja­nuári lemaradásukat, száz szá­zalékra teljesítették havi tervü­ket és csütörtökön elkezdték a sztálinvárosi turbogenerator munkálatait. Ez tette lehetővé, hogy már szombaton délben első elektromos próbához állíthatták a gépegység alapgombolyítássat ellátott állórészét, A nagyfe­Bezárt a Műjég Vasárnap este befejezte idei évadját a Műjégpálya. A záró- ünnepségen — a Csepeli Vasas rendezésében megtartott műkor­csolyázó bemutatón — részlvet- tek legjobb műkorcsolyázóink, köztük a főiskolai világbajnok­ságot nyert SzőMősi—Vida pár is. A Műjégnek, az elmúlt évad­ban az eddigi éveket_ jóval fe­lülmúlóan, mintegy 150 ezer lá­togatója volt. _________ Ma reggel már nem hozták működésbe a fagyasztó berende­zést és néhány nap múlva, amikor a jég teljesen elolvad, megkezdik a városligeti tó nyári évadjának előkészítését. Április 4-re ismét vízzel töltik fel a tó medrét és megkezdődik a cső- nakázók időszaka. (Tudósítónk­tól.) A tegnapi szép idő kicsalogatta a pesti embereket a szabadba. Képünk a pestiek egyik kedvenc sétahelyén, a Gellérthegyen készült Talán soha annyi izgalommal nem várták Budapesten — és az egész országban az újszülötteket, mint február 28-ról március l-re virradó éjjel. A különös ebben a várakozásban azonban az volt, hogy a szülők azon izgultak: csak egy kicsit később jöjjön a gyerek, hiszen ha éjfél után születik, tehát március 1-én, ak­kor a minisztertanácsi határozat értelmében megkapják az in­gyen csecsemőkelengyét, a felemelt szülési segélyt. turbogenerator Sztálinvárosnak PHENJAN, március 2. (Uj-Kína) „A baktériumháború amerikai bűnöseit a koreai nép és a világ valamennyi békeszerető népének bírósága elé kell állítani'’ — írja a „Nodon Szi-nm-un” című koreai -lap vezércikkében. Frank H. Schwäble ezredes és Roy H. Bley őrnagy vallo­másával foglalkozva, a- „Nodon | Színműn” rámutat, hogy az I amerikai haditengerészeti légi­erő magas-rangú tisztjeinek -köz­lései további -bizonyítékokat szolgáltatnak arra, hogy az amerikai intervenciósok lábbal tiporják a nemzetközi egyezmé­nyeket y és semmibe veszik az emberi erkölcsöket. A .koreai nép azonban, amely gazdag tapasztal átokét szerzett a bakteriológiai hadviselés le­I -küzdése terén, nem ijed meg az I ilyesfajta hadviseléstől, bármi­lyen arányokban alkalmazza is az amerikai imperializmus. A ko­reai nép kész szétzúzni minden el lenséges összeeskü vést és telje­sen felkészült Eisenhower úgy­nevezett új offenzívájára, amely szoros összefüggésben áll az ellenségnek azzal a törekvésé­vel, hogy kiszélesítse a bakté- riumlhadviselést — írja- a „No­don Színműn”. Ünnepi lelkesedés légkörében folytak le a helyi szovjetek választásai a Szovjetunió nyolc köztársaságában réné kislánya. Kuíomé férj« a Beloiannisz-gyár asztalosé, vi­rággal 'köszöntötte már kora reggel az édesanyái. Ma reggel, a kis Erzsi szop­tatása után beszélgettünk Kutor- néval. Nyolc éve házasok, »lig­áiig remélte már, hogy gyerme­kük lesz, most olyan boldog, mint még soha életében. Nevetve tépi össze az utal­ványt az olcsóbb pelenkára, ezt még akkor kapta, ami­kor nem jelent meg a ren­delet. Most már nem ol­csóbb — ingyen pelenkát kap Erzsiké az államtól. Földi Paine a legfiatalabb szültségű próba sikerült, mire a brigád módosította vállalását: újabb három nappal lerövidíti az állórészgombolyítás határide­jét. A mai nap folyamán ai gom- bolyítókhoz kerül a gépegység forgórésze is. A brigád tagjai előre elkészítették a szükséges anyagot, hogy a gombolyítás közben anyaghiány miatt ne le­gyen fennakadás a munkában. Erre is vállalást tettek ai bri- gádtaigok, a forgórész 15 napos gombolyítási idejét három nap­pal lerövidítik és jelenlegi 130 százalékos átlagukat 135 száza­lékra emelik. A nagygépgyártás nem telje­sítette tavalyi tervét, januárban is adósa maradt a népgazda­ságnak. A „Szabad Nép” gom­bolyítóbrigád ezekért a lemara­MOSZKVA, március 2. (TASZSZ) Az Üzbég, Kazah, Lett, Kirgiz, Tadzsik. Örmény, Turkmen és Karél-Finn Szovjet Szó- cialista Köztársaságokban március 1-én tartották meg a dolgozói* küldöttei helyi szovjetjeinek választásait. Amint ismeretes, az OSZSZSZK-ban, Ukrajnában, Bjelorussziában, Grúziában, Litvániában, Észtországban és Moldvában február 22-én zajlottak le a választások. parasztot és szovjet értelmiségit. A TASZSZ tudósítói jelenté­seket közöltek arról,, milyen ha­talmas politikai fdlendiilés kö­zepette zajlottak, le ai szavazá­sok Szovjet-Kelet köztársaságai­ban. Már kora reggel ünneplőbe öltözött emberek élénik csoport­jai öiettek a választóíhelyiségek felé. Kazahsztán fővárosa, Alma- Ata március 1-én különösen ko­rán ébredt. Azokban a körzetekben, ahol Sztálin elvtársat jelölték az alma-atai városi szovjet kül­döttévé, száz és száz vá­lasztó még hajnalban, jóval a szavazás kezdete előtt el­indult a szavazóhelyiségek felé. Lelkes megnyilatkozásokat je lentettek a tudósítók a több városból és faluból is. Szombaton a XVI. kerületben 2000 sorfát ültettek cl 230 kilométert ölel fel A kedvező időben a XV., XVI. és XXII. kerületben a ta­nácsok segítségével már meg­kezdték a fásítást. Különösen jó munkát végeznek . 0 háztömb- megbizottak, akik a lakóik bevo­násával társadalmi munkával eddig már több száz sorfát ültet­tek el a főváros utcáinak járda- szegélyeire. Egyedül a XVI. ke­rületben szombaton már közel kétezer sorfát ültettek el. Nem ez a helyzet a XVIII. kerületben. A kerületi tanács me­zőgazdasági osztálya nem tartja fontos feladatának a fásítást. Nem szervezte meg a munkát és így késlelteti a fásítási terv a tavaszi fásítási terv mielőbbi teljesítését. Arra hi­vatkoznak, hogy nincs megfele­lő munkaerő, pedig a háztömb­megbízottak már önállóan, a ta­nács tudta nélkül hozzá is kezd­tek a fásításhoz. Természetes azonban, hogy jobb eredményt érnének el, ha a tanácstól se­gítséget kapnának és a sorfákat a helyszínre . szállítanák. Sürgősen meg kell kezdeni a XVIII. kerületben is a fásítást, végre kell hajtani a fásítási ter­vet. Ha a főváros kerületei tel­jesítik tavaszi fásítási tervüket, több mint 230 kilométerrel nö­vekszik majd a főváros utcáinak fásított része. (MTI) Földi Pálné mosolyogva öleli magához újszülött kislányát. Legelsőnek március elsején Buda,pesten a> csepeli szülőott­honban Fazekas Imrén é kis­lánya, Fazekas Rózsi látta meg a napvilágot — éjfél után né­hány perccel. Fazekasné férje a csepeli Szabadkikötőben idő­mérő, Fazekasné pedig daru- kezelőnő. Rózslika első gyerme­kük: az édesanya kellemes gondja: mit válasszon az ingyen­kelengyébe, tipegőt-e. vagy flaneíltakarót, esetleg kocsi­paplant, a pelenka és a réklik mellé... A János-kórházhan éjfél után egy órával született Ktlior Lm­Beszámoló a vasárnapi sport­eseményekről o 4. oldalon í A labdarúgó Magyar Népköztársasági Kupáért folyó küzdel­• mek során a Bp. Honvéd bajnokcsapata 11:1 (5:0) arányban • győzte le a Bp. Etőrét. Képünkön: Kocsis az ötödik gólt fejeli. „Állítsák bíróság elé a haktériumháborií amerikai bűnöseit“ w VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! ' fl MDP BUDAPESTI PÓRTBIZOTTSÓGR ÉS fl FŐVÁROSI TflnftCS LRPJfl II. ÉVFOLYAM, 51. SZÁM. ARA 60 FILLER HÉTFŐ, 1953 MÁRCIUS 2 d ásókért éppúgy felelős, mint a gyár valamennyi brigádja és dolgozója. Éppen ezért most azért harcol, hogy jó eredmé­nyeivel a nagygépgyárat ne­gyedévi tervének teljesítéséhez segítse. (MTi) fi év vénéin a vakolási munkák ZO szazakkal népekkel végzik 1953-ban például a vakologepek számát négyszeresére emelik. Év végére a vakolási munkák húsz százalékát már korszerű gépekkel végzik. (MTI) Az építőipar önköltségének csökkentését a fokozottabb gé­pesítés is elősegíti. Negyedik tervevünkben ezért különösen sok gondot fordítanak az épí­tőipari munkák gépesítésére.

Next

/
Thumbnails
Contents