Esti Budapest, 1953. április (2. évfolyam, 77-100. szám)

1953-04-01 / 77. szám

A. felsaabadulási hót lendületére! a músotlih negyedévi terv teljesítéséért Győzelmekről, jó felkészülésről számolnak be a legfrissebb jelentések Virágdíszbe öltöztették, nagy lelkesedéssel, zászlókkal ünnepelték a Csepel Autógyár dolgozói a húszezredik motort. Elkészült a húszezredik motor Három évvel ezelőtt készült el a Csepel Autógyár első há­rom tehergépkocsija. Azóta az ott készült mo­torok ezrei hajt­ják a kombájné kát és traktoro kát, a billenő platós tehergép kocsikban és a földszállító dóm. perekben szol­gálják a terv nagy építkezé­seit, az autóbu­szok motorjai pedig országon belül és messze aiz ország ha­tárain túl hirde­tik népi demo­kráciánk gyors ütemben fejlődő iparának újabb és újabb ered­ményeit. Az üzem dol­gozói az év első két hónapjában nem teljesítet­ték tervüket. Márciusban az­után, csatlakozva p - felszabadu­lási héthez, harcba indullak a lemaradás behozásáért. Napról napra születtek meg a mind szebb eredmények és március 30-án havi tervét már 114 szá­zalékra túlteljesítette az üzem. A felszabadulási hét napjai­nak győzelmei közül is messze kiemelkedik az az esemény, amelyet tegnap délelőtt tíz óra­kor a motorgyár szereidéi ében ünnepeltek. Elkészült a húsz­ezredik magyar motor és do­bogni kezdett a szive. Az üzem különböző részei a tízórai versenyértékeléskor, disz. pécser-teleíonon értesültek a nagy eseményről. A hír gyor­san terjedt. Ebédidő, alatt kül­döttségeket választottak, hogy azok az első műszak leteltével üdvözöljék a motorgyár dolgo­zóit. Bensőséges ünnepség zajlott le a műszak végeztével a mo­torgyári szereidében. Matló elv­társ, a szerelde vezetője, adta át a húszezredik motort és megfogadta: a felszabadulási hét után is lankadatlan lendü­lettel dolgoznak tovább, hogy az Autó- és Traktoripari Tröszt vállalataihoz intézett versenyki­hívásuk értelmében az első de­kád tervének túlteljesítésével megalapozzák az áprilisi terv tiz százalékos túlteljesítését. A rövid beszéd után a különböző üzemrészek küldöttségei lelkesen köszöntötték a motorgyár dol­gozóit. Ezután hetven kiemel­kedő teljesítménvt elért motor­gyári dolgozó pénzjutalmat ka­pott. Az ünnepség befejeztével a húszezredik motor a dolgozók lelkes éljenzése és a zenekar indulójának hangjai között gör­dült tovább következő állomása: a fékpad felé. Békebizottsági tagok kezdeményezése A Budapesti Irodabútorgyár március 30-án befejezte első ne­gyedévi tervét és március 31-én teljesítette április 4 tiszteletére tett felajánlását: a dolgozók 140 darab íróasztalt készítettek ter­ven felül A versenytáblán Komáromi Ferenc kétszeres sztahanovista neve mellett az áll: Huszonöt nappal előbb teljesítette negyed éves tervét Ebben a nagyszerű eredményben részes Gombos Ist­ván Munka Érdemrenddel ki­tüntetett kétszeres sztahanovis­ta művezető is. Gombos és Ko­máromi elvtársak együtt kerül­tek az üzembe. Sokat versenyez­tek egymással; de mindig Gom­bos lett a győztes. Komáromi elvtárs néha kicsit irigyelte is, de amióta művezetője lett Gom­bos elvtárs, az ő jó szervezésé­nek köszönheti, hogy teljesítmé­nyét 170 százalékra emelte, mi­nőségi munkát végez. Komáromi elvtárs tagja a békebizottsá^- nak. Sokszor beszélget dolgozó­társaival a békéről. Tudja, hogy példát kell mutatnia a békeharc­ban, ezért most elhatározta, hogy második negyedéves ter­vét huszonhat nappal előbb fe­jezi be száz százalékos minőségi munka mellett. Amikor Gombos elvtárs meg­hallotta Komáromi elvtárs fel­ajánlását, odament hozzá és megszorította a kezét: „ígérem neked, hogy mindenben segítek. Tovább könnyítjük a belső anyagmozgatást, és töröm a fe­jem, mit javíthatnánk még a munkán.” Komáromi elvtáns felajánlása nyomán Balogh László, Németh Géza, Harth Lajos, Sztankó Zsuzsanna. Bokor Károly, akik az első negyedéves tervet ti­zenöt—húsz nappal előbb befe­jezték, szintén a minőség meg­javításával segítik a második negyedév sikerét. Megszületett a közös elhatározás: a Buda­pesti Irodabútorgyár dolgozói a második negyedévben 90 szá­zalékos minőségi átlagukat 96 százalékra emelik. Levelezőnk jelenti Pataki Lajos elvtárs, marós­éi g.yaJusrészlegün-k művezetője felajánlotta április 4 tiszteletére, hogy 20.000 forinttal teljesíti túl részlegük a tervét. Tegnap egy órakor jelentette: vállalását ai marós- és gyalusrészleg 23.550 forinttal túlteljesítette. Vidor Lászlóné, a Szerszámgépjavító és Gyártó Vállalat dolgozója. Makó a fejlődés útján Makónak a fel- szabadulás előtt nem volt számotte­vő ipari üzeme. A felszabadulás után azonban megválto­zott a város arcu­lata. Amellett, hogy Makó termelőszö­vetkezeti várossá alakult, s a nagy üzemi gazdálkodás eredményeként me zögazdasága roha mosan fejlődik ipara is gyors ütem ben növekszik. Az ötéves terv harntadik évében kezdte meg műkö­dését a Makói Gép­gyár, amely az or­szág minden részé­be szállít különbö­ző mezőgazdasági gépeket. 1953-ban az üzem tovább fej­lődik. Csak kaza- lozó elevátorból mintegy ezerrel ké­szítenek többet, mint tavaly. Már nagy ütemben fo­lyik az újtípusú ka- zalozók gyártása, ezek kezelése sok­kal könnyebb és biztonságosabb, mint a régié. A gé­pet kis átalakítás­sal cukorrépa és kukoricaszár rako­dására is fel lehet használni. Az üzem- ben jó ütemben ha­lad a közel két- millióforintos beru­házással készülő nagy szerelőcsar­nok építése, ahol futódaru végzi majd az anyag mozgatá­sát. A Makói Faáru­A koreai népi kormány Csou En-laj elvtárs javaslatai értelmében megtette az előkészületeket a további intézkedésekre Kim Ir Szén elvtárs nyilatkozata Kim ír Szén marsall, a Koreai Népi den a következő nyilatkozatot tette: PHENJAN, április 1. (Uj-Kína) Demokratikus Köztársaság miniszterelnöke ked­„Csou En-laj, a Kínai Népköz- társaság központi népi kormá­nya Népi Közigazgatási Taná­csának elnöke és a központi népi kormány külügyminisztere 1953 március 30-án nyilatkozatot tett a beteg és sebesült hadifog­lyok kicseréléséről és az egész hadifogolykérdés rendezéséről a koreai fegyverszüneti szerződés megkötése érdekében. A .Koreaj Népi. Demokratikus Köztársaság kormánya ezzel kapcsolatban a következő nyi­latkozatot teszi: A Kínai Népköztársaság kor­mányának említett nyilatkozatát a Kínai Népköztársaság kormá­nyának és ,a Koreai Népi Demo­kratikus Köztársaság kormányá­nak együttes és egyhangú véle­WSSWWsW ménye alapján dolgozták ki. A Koreai Népi Demokratikus Köz­társaság kormánya teljes mér­tékben egyetért a politikai hely­zetnek a nyilatkozatban kifejtett elemzésével és a nyilatkozatban felsorolt különféle konkrét kö­vetkeztetésekkel és javaslatok­kal. A Koreai Népi Demokratikus Köztársaság kormánya nem­csak szívvel-lélekkel támogatja “ KírsaL Ncpkíuiiisá-sif k«r mányának ezt a nyilatkozatát, hanem teljesen igazságosnak is tartja azt a koreai háború meg­szüntetése céljából. A Koreai Népi Demokratikus Köztársaság kormánya a két fél között Ke- szonban és Panmindzsonban folytatott tárgyalások során ál­landóan a béke megóvására és megszilárdítására irányuló po­litikáját követte és minden erő­feszítést megtett a háborúnak végetvető megállapodás mielőb­bi megkötése tide kébe a. (Folytatás a második oldalon) Vendégművészek érkeznek hazánkba Április első napjaiban két kiváló művész, Ka-rel Ancerl cseh karmester és Gertler Endre hegedűművész érkezik A sikondai éjjeli szanatóriumot a komlói szénbányászok részére létesítette államunk. A bányászokat műszak után autóbuszok szállítják a szanatóriumba, ahol négy hé­ten keresztül díjtalan ellátásban részesülnek. A képen a szanatórium társalgója. gyárban a legutób­bi év folyamán mintegy százzal emelkedett a dolgo­zók száma. Az idén ez az üzem is to­vábbfejlődik. Uj iparvágányokat épí­tenek, a vagonok kirakását nem kézi erővel, hanem futó­daruval végzik majd. Újabb gyárak Debrecenben A múltban csak mezőgazdaságáról ismert Debrecen, egyre inkább fejlett ipari várossá for­málódik. A régi kis­üzemek korszerű felszerelésekkel gya­rapodtak. néhány közülük nagyter­melésű gyár lett. A ruhagyár például, amely a felszabadu­lás utáni években a város egyik mel­lékutcájában négy kis szobában kezd­te meg működését, ma korszerű, futó­szalagrendszerrel termelő nagy üzem. Külön ebédlője, könyvtára, kultúr­terme van, zuha­nyozók és öltöző­szekrények állnak a dolgozók rendelke­zésére. Az ötéves terv adta Debrecennek a Hajdúsági Gyógy­szergyárat, az Or­vosi Müszergyárat, az új üzemek so­rába tartozik az Autójavító Vállalat, továbbá a helyiipa­ri vállalatok: a Kenyérgyár, a Ta­tarozó Vállalat, a Lakatos és Vasöntö Vállalat stb. Ötéves tervünk keretében tovább fejlődik Debrecen ipara. Már épül a város legnagyobb gyára, a gördülő- csapágy gyár. Az el­múlt évben felépí­tett korszerű Ba­romfifeldolgozó- üzemen és Hütőhá­zon kívül ez évben új tejüzem létesül. Többmillió forintot fordítanak a deb­receni gázgyár kor­szerűsítésére, ötmil­liót a debreceni téglagyárak fejlesz­tésére. Vágóhíj épül Polgáron Polgár község öt­éves tervünk kere­tében fejlődik, gaz­dagodik A község­től néhány kilomé­ternyire felépült tervünk egyik nagy létesítménye: a pol­gári sertéshizlalda, amelyben több mint 20.000 sertés szá­mára van férőhely. Csinos, fásított utak vezetnek a sertés­ólakhoz. A hizlal­dának három kör­zete van, minden körzetben őt utcá­val, a kis utcákon az iparvágánynak mintegy 10 kilomé­ternyi sinhálózata van. Ezeken jut el napi 650—700 má­zsa takarmány a sertésekhez. A hiz­laldának külön ön­működő berendezé­sű vízszolgáltatása van, ennek céljára több, közel 100 mé­ter mélységű kutat fúrtak. Korszerű vasúti rakodóhely is épült, valamint a hizlalda dolgozói részére két 60—60 személyes, fürdővel ellátott munkás- szállás és napfé­nyes, világos iroda- helyiség. 1953-ban kez­dik meg a több mint tiz helyiség bőt álló vágóhíd építését, s felépül a harmadik 60 szemé­lyes munkásszállás is. hazánkba. A művészek több' hangversenyt adnak a főváros­ban. Gertler Endre első hangver­senyét április 2-án tartja a Ba.rtók-teremben. Műsorán Bach, Beethoven és Debussy-művek szerepelnek. Közreműködik Petri Endre zongoraművész. Karel Ancerl első hangver- senyén — április 6-án — a Filharmóniai Társaság zeneka­rát vezényli az Operaházban. A Magyar Rádió Szimfonikus Ze­nekarát április 9-én vezényli a kiváló cseh karmester. Műso­ron Smetana hat szimfonikus költeményből álló „Hazám”-so­rozata szerepel. Gertler Endre április 8-án ai Zeneművészeti Főiskola nagy­termében zenekari hangverse­nyen lép fel. Vivaldi G-moll he. gedűversenyét és Bartók Rap­szódia hegedűre és zenekarra” című művét adja elő. Az Állami Hangversenyzenekart Vaszy Viktor vezényli.' Karel Ancerl április 12-i hangversenyének műsorán Beet- hoven III. Leonora-nyitánya, Chopin E-moll zongoraversenye és Dvorzsák IV. Szimfóniája szerepel. A zongoraversenyt Be­nedikt Klára zongoraművésznő adja elő. (MTI) Síép győzelemmel kezdett Brüsszelben ifjúsági labdarúgó­válogatottunk Tizenhat csapat részvételével kedden nagyszabású nemzetközi ifjúsági labdarúgótorna kezdő­dött Belgiumban. Magyarország válogatottja első mérkőzését Gandban Svájc ifjúsági váloga­tottjával játszotta és a talál­kozó a magyar csapat 4:0 (2:0) arányú győzelmével ért véget. Egyéb eredmények: Luxem­burg—Ausztria 4:3 (1:3), Íror­szág—Hollandia 1:0 (0:0), Ny li­gát-Németország—Argentina 3:2 (2:2), Törökország—Francia- ország 1:0 (1:0). Jugoszlávia— Észak-lrország 5:1 (2:0). Anglia — Belgium 2:0 (hosszabbítás után). Spanyolország—Saarvidék 5:0 (1:0). A jó idő beálltával vízreszálltak az evezőssport kedvelői. Meg­elevenedett a Duna. Vidám fiatalok csónakjai szelik a habokat. (Dolezsál László felvétele.) A földalatti munkás­szállásának élete Cikk a 4. oldalon VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEKI yBUOmST fl MDP BUDAPESTI PflRTBIZOTTSflGfí ÉS fl FŐVÁROSI TflílftCS LfíPJfl II. ÉVFOLYAM, 77. SZÁM. ÁRA 60 FILLÉR SZERDA, 1953. ÁPRILIS 1,

Next

/
Thumbnails
Contents