Esti Budapest, 1953. május (2. évfolyam, 102-125. szám)

1953-05-04 / 102. szám

^9 090 írfC U J O Népünk szeretett vezére, Rákosi Mátyás elvtárs, Gerő Ernő, Farkas Mihály, Révai József, Dobi István elvtársakkal a május elsejei ünnepségen. Az Angyalföldi ' Textilmíívek lelkes iíjai a Sztálin-téren május elsején. A május elsejei felvonulás éle a Sztálin-téren. wlXg PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK I BÜOfíPIST fl MDP BUDAPESTI PflRTBIZOYTSflGR ÉS R FŐVÁROSI TfiRflCS LRPJR !i. évfolyam, iü2. szám. Ára 60 fillér hétfő, 1953. május 4. A Francia Kommunista Párt megszilárdította eredményeit a községtanácsi választások második fordulójában PÁRIZS, május 4. (MTI) Franciaországban vasárnap zajlott j.e a községtanácsi vá­lasztások második fordulója, mintegy' 18.000 olyan községben, amelynek Iélefczáma 9000-nél kisebb. A választás második for­dulója is teljes mértékben iga­zolta a múlt vasárnapi első for­dulóban megnyilvánult politikai irányzatot. A Francia Kommunista Párt­nak a második forduló so­rán sikerült tovább szilárdí­tania és megjavítania az első" fordulóban elért nagy­szerű eredményeket. A Francia Kommunista Párt va­sárnap számos új szavazatot és községtanácsi mandátumot szer­zett. A párt választási győzelme következtében egész sor újabb községben a községtanácsosok többsége kommunista lett. Ilyen községek például Viselte (Isere-megye), Lanestere (Fi­tt is tere-megye), Fresnois (Pas- de-Galais), Dizes-Sur-Mer (Cal­vados) és így tovább. A választás első részeredmé­nyei meggyőző módon tanúskod­nak arról, milyen nagy vissz­hangot keltett a Francia Kom­munista Párt politikája a vá­lasztók legszélesebb rétegei kö­rében, egyben pedig mutatják, hogy a párt ellen irányuló ter­rorintézkedésekkel széniben egy­re jobban szélesül a francia dol­gozó tömegek ellenállási front- ja. (Tudósítás a tuniszi válasz­tásokról a 2. oldalon.) Mérgesgáztámadás hadifoglyok ellen, egy nappal a hazatelepítés előtt Összefoglaló jelentés a beteg és sebesült hadifoglyok átadásáról KESZON, május 4. (Uj-Kína) A koreai-kínai fegyverszüneti küldöttség május 3-án összefoglaló közleményt adott ki a beteg és sebesült hadifoglyok átadásáról. A beteg és sebesült hadifoglyok kölcsönös hazatele­pítésének kezdete óta a másik fél összesen 6670 beteg és sebesült hadifoglyot telepített haza. Az Uj-Kína hírügynökség kü- töntudósítója a hadifoglyok utolsó csoportjának hazatelepí- tésévél kapcsolatban a követke zőket írja: Az utolsó csoport tagjai kö­zött huszonegy nő van. A vasárnap hazatelepített hadifoglyok közül igen sok a hazaindulás előtti napon ‘i 'lit meg. amikor az ame­rikaiak mérgcsgáz-támadást intéztek ellenük. Az incidens április 30-án tör­tént, amikor a Csezsíz-szigeti 8-as táborban összegyűjtött hetvenöt hazatelepítendő beteg és sebesült hadifogoly küldött útján engedélyt kért az ameri­kaiaktól, hogy búcsút vehessen a táborban maradó bajtársai­tól. Az amerikaiak a küldöttet kegyetlenül megverték, azután délután 2.50 órától kezdve három al­kalommal összesen több mint 200 mérgesgáz-gráná- tot dobtak a részlegre. A foglyok legnagyobb része el­vesztette eszméletét. Igen so­kan véres vagy földes váladé­kot hánytak. A gránátok, fel­gyújtották és elpusztították a BECS. május 4. (TASZSZ) Az Osztrák Nemzeti Bank áp­rilis 30-án bejelentette, hogy a schilling külkereskedelmi árfo­lyamát olymódon változtatja meg, hogy egy dollárért ezután huszonhat schillinget kell fizet­ni az eddigi huszonegy schilling, harminc groschen helyett. Ilyen­formán az osztrák valuta ér­téke körülbelül 22 százalékkal csökkent a dollárhoz viszonyítva. sátrat: több eszméletlenül fek­vő beteg és sebesült hadifogoly égési sebeket szenvedett. Az amerikaiak ezután kivonszolták őket, lerángatták róluk ron­gyaikat és új amerikai egyen­ruhába bújtatva. Puszanba szál­lították őket. Az Osztrák Nemzeti Bank kö­zölte, hogy a schilling árfolya­mának megváltoztatása május 4-én lép életbe. Az Österreichi­sche Volksstimme a közleménnyel kapcsolatban megállapítja, hogy a schilling külkereskedelmi ár­folyamának megváltoztatása el­kerülhetetlenül a külföldről be­hozott élelmiszerek és nyers­anyagok árának emelkedését vonja maga után. Az osztrák kormány amerikai politikájának legújabb „eredménye 22 százalékkal leértékelték a schillinget Vidáman, lendületesen indult meg a munka ma reggel a budapesti üzemekben „Elsején felvonultam, láttam Rákosi elvtársat" A Kismotor- és Gépgyárban korán reggel indulók pattogó ritmusait közvetítette a hangos- híradó. Jóval fél hét előtt már sűrűn csengett a bélyegzöóra a kapubejáratnál. A szépen kita­karított műhelyekben gépeiket vizsgálgatták a kék munkaruhás esztergályosok, fúrósok. A gyár dolgozói kis csoportokban röp- gyűléseken beszélték meg, mik a teendők, hogy minél jobb eredményt érjenek el a válasz­tási békeversenyben, amivel elő­segítik második negyedévi ter­vük 110 százalékos teljesítését — mert ezt akarják elérni. Komáromi Tibor köszörűs if­júmunkás már elkezdte a mun­kát. Vígan fütyürészi a dalt, amit a hangszóró közvetít. „Há­romnapi pihenés után vígan megy a munka — mondja. — Elsején felvonultam, láttam Rákosi elv társat. Voltam utca­bálban, megnéztem több sport­bemutatót. Vasárnap este újra eszembejutott a gyár. havi tervemet 200 százalék fö­lött teljesítettem. Most elhatá­roztam, hogy májusban ennél is magasabb átlagot érek el.’’ A szereidében Musztafa János 190 százalékkal fejezte be csü­törtökön a munkát- Ma reggel azzal az elhatározással kezdett dolgozni, hogy túlszárnyalja ezt az eredményt. így gondolkod­nak a szereidében a többiek is. De úgy látszik, olyanok is van­nak, akiknek nem volt elég a háromnapi pihenés, akik nem ér­tették meg, hogy minden perc, ami a termelésből kiesik, sú­lyos károkat okoz népgazdasá­gunknak. Nem értette meg ezt a szereidében dolgozó hat ipari tanuló, akik nem jelentkeztek munkára hétfőn reggel. Szabó József, Szabó László, Ragánui Miklós, Pulai István. Foki Ti­bor, Gombás István nemcsak a szereidére hoztak -szégyent, ha­nem az egész gyárral Nem volt hétfőn reggel egyetlen későn- jövő, egyetlen hiányzó sem raj­tuk kívül. Április Új módszert vezettek be ma reggel A Fémáru- és Szerszámgép- gyár homlokzatán ma reggel még ott vannak az ünnepi de­korációk. Az öltözőkben jóked­vű, pihent dolgozók az ünnep szórakozásairól számolnak be egymásnak — ki a Szigeten volt, ki a Népligetben, mások színházban vagy labdarúgómér- kö zésen, — de a beszélgetés hamarosan ráíerelődik a párt­nak adott ígéretre. Nézzük, mit vállaltak az elv- társak? A második negyedév­ben 4 százulékkal túlteljesítik a készárutervüket, exporttervü­ket pedig 5 százalékkal. Meg­mozdult az egész gyár a vá­lasztási békeversenyre. Szavaz­nak az öntök: a selejt leszorí­tásával az első negyedévhez viszonyítva 3.5 tonna öntvény megtakarítását ígérték. A mű­szaki értelmiség sem marad el. A gyár technológusai az Ipari Szerelvények Gyárától a szov­jet úgynevezett örvénylő menet­vágás módszerének leírását kapták meg néhány héttel ez­előtt Másnap felkeresték az üzemet, szemügyre vették az új módszert. A rajzok a menet­vágás egészen különleges meg­oldását tárták a gyár szakem­berei elé. A technológusok ki­váló munkájának eredményeként már ma reggel az új mód­szerrel indult a munka s ennek segítségével például egy-egy vezérorsó menetvágásának ide­jét a szokásos 320 percről 25 percre csökkenthetik. A választási békeverseny so­rán még igen sok fontos kér­dést keli megoldaniok az elv- társaknak. A pártbizottság, a párt aktivistái javíthatnak pél­dául munkájukon úgy. hogy a verseny során irányítsák a dol­gozók figyelmét a' -selejt csök­kentésére, valamint az elvtársi segítségnyújtásra. Mert igen sokan teljesítenek WO száza­lék alatt, különösen a forgá­csoló műhelyben, ahol a Röder- mozgatom csak papíron létezik. E feladatok megoldásával tel­jesíthetik. sőt túlteljesíthetik a pártnak adott Ígéretüket, még szebben, még méltóbban sza­vazhatnak a Magyar Függet­lenségi Népfrontra, hazánk to­vábbi felemelkedésére.

Next

/
Thumbnails
Contents