Esti Budapest, 1953. június (2. évfolyam, 126-151. szám)

1953-06-01 / 126. szám

Hétvégi kulturális és sportesemények Budapesten Ma hazaérkezett Moszkvából a magyar filmművészeti küldöttség Latabár Kálmán, Kossuth-díjas> színművész, a küldöttség egyik tagja a ferihegyi repülőtéren. Ma reggel 7 óra 45 perckor megérkeztek a ferihegyi repülő­térre a Szovjetunióban járt ma­gyar filmművészeit küldöttség tagjai. Ahogy földet ért a kar­csú, ezüstösen fénylő gép, máris megindult a 'kölcsönös üd­vözlés. Művészeink vidáman in­tegettek kifelé. A küldöttség fo­gadtatására megjelent Non György elvtárs, a népművelési miniszter első helyettese, szín­házi és filmművészeti dolgozók, s a küldöttség családtagjai, hozzátartozói. A gépből virággal, ajándékok­kal megrakodva szálltak ki mű­vészeink. Magukkal hozták a szovjet nép szeretetét, s azokat a gazdag élményeket, amelyek­ben ottartózkodásuk ideje alatt részük volt, így született Tumpek György világcsúcsa Vasárnap délután a Nemzeti Sportuszodában ai Dp. Munka- erőtartalékok meghívásos úszó­versenyén Tumpek György, & Bp. Honvéd versenyzője a 1Ö0 mé­teres férfi piiiangóúszásban 1:04.3 perces idővel megdöntötte a nyugatnémet Klein 1:05.8 per­ces világ- és Európa-csúcs ered­ményét. Tumpek nagyszerű rajt után eröieljes csapásokkal kezdett és kitűnő stílusban 18.3 másod­perccel tette meg az első 33.1/3 •métert. Fordulója is jól sikerült és egy testhossznyi előnnyel kö­zeledett a 66 2j3 méter (elé. A mezőny fokozatosan leszakadt, senki sem tudta követni Tumpe­ket, aki 80 méternél hatalmas hajrába kezdett és 1:04.3 perces nagyszerű világcsúccsal ért cél­ba. 100 méteres férfi gyorsúszás­ban Ipacs (Bp. Dózsa) 59 2 mp- cel, a 200 méteres női mell­úszásban Killermann (Bp. Kinizsi) 2:59 2 perccel, a 10» m-es ifjú­sági gyorsúszásban Székely R. (Bp. Kinizsi) 1:09.9 perccel, a 100 m-es férfi hátúszásban Gyöngyösi (Bp. Előre) 1:09.6 perccel győzött. A 110 m es női gyorsúszásban Novák Éva (Bp. Kinizsi) 1:08.8 perces. a 40» m-es férfi gyorsúszásban Csordás (Bp. Kinizsi) 4:44.8 perces, a 200 m-es ifjúsági pillangóúszás­ban Kunsági (Bp. Kinizsi) 2:46 4 perces és a 100 m-es férfi ifjú­sági hátúszásban Hoffmann (Bp. Lokomotiv) 1:12,5 perces idővel győzött Latabár Kálmán gyermekei legnagyobb örömére játékokat rejtő csomagokat hozott magá­val s egy balalajkát is. Horváth Teri, Szöpényi Éva kezét n óriási csokor virág. — Moszkvai virágok!... olyan kedvesek voltak hozzánk, hogy még késő este is kikísérlek ben­nünket. Akkor kaptuk... — új­ságolja Horváth Teri. Mindenki kérdez, s a művé­szek boldogan válaszolnak. De nem lehet azt csak úgy „egy- szuszra” elmondani, mennyi él­ményben volt részük, mindazt, amit ott láttak és tanultak. Pécsi Sándor fényképfelvéte­leket szed elő bőröndjéből. Kiev, Moszkva ... Szovjet művészek­kel, szovjet emberekkel való találkozás nagyszerű pillanatait örökítették meg a felvételek. Bessenyei Ferenc, Latabár Kálmán, Szörényi Éva és mind­annyian a szovjet városok szép­ségét dicsérik. A megérkezés pil­lanatában még csak nagy vona­lakban mondják el, milyen örö­met jelentett számukra ez a lá­togatás, de az igazi értéke, nagysága és gazdagsága csak munkájuk során domborodik majd ki, felhasználva mindazt, amit a világ élenjárd és leg­fejlettebb művészetétől, a szov­jet művészettől tanultak. Vasárnap este 56 vasas művészeti együttest jutalmaztak meg Vasárnap este a vasasszak­szervezet székhazában díjkiosztó ünnepséget rendeztek ai legjobb vasas művészeti együtteseik ré­szére. Az ünnepség keretében 56 művészeti együttest jutal­maztak meg. A jutalmak között rádiók, zenegépek, hanglemez­albumok, ólomkristály és he­rendi porcelán emléktárgyak, táncruhák, tánccipők és okleve­lek voltak. A díjak kiosztása után a Magyar Rádió énekkara jutalom- hangversenyt adott a legjobb kuitúrcsoportok részére. A Becs—Budapest—Becs nemzetközi országúti kerékpáros távverseny mezőnyével a határig ígyéni összetettben Szabii, az összetett csapatversenyben Magyarország csapata győzött NEHÉZ LENNE ÖSSZE- SZAMLÁLNI, hogy vasárnap Budapesttől -Bécsig hányán néz­ték végig a legjobb magyar és osztrák kerékpárosok második napi küzdelmét. Az ünnepélyes budapesti rajtra a Nemzeti Színháznál került sor, ahol a zuhogó eső ellenére sok érdek­lődő gyűlt össze. Az első kilométereken Pilis- csabánál és Leányvárnál nagy helyezkedés folyt. Nemcsak a kerékpárosok között, hanem a kísérő gépkocsik között is. Csaknem egész gépkocsikaraván kísérte a mezőnyt. Valamennyi gépkocsi igyekezett minél köze­lebb kerülni a versenyzőkhöz, hogy jobban láthassa a küzde­lem alakulását. MOTOROS HÍRVIVŐK kötöt­ték össze a különböző gépko­csikat egymással és a szétszórt mezőny tagjaival és hozták és vitték a verseny legújabb híreit: — A magyar Kozsiknak és az osztrák Hammerlnek három perc az előnye ... utánuk négy magyar és négy osztrák ver­senyző következik. Győrben rész-hajrá volt. Az úttesten hatalmas számok hív­ták fel a kerékpárosok figyelmét, hogy hány méter választja el őket a részhajrá céljától. A vá­rosba két osztrák és két magyar versenyző együtt futott be. A részhajrát végül is fej-fej mel­letti küzdelem után az osztrák Linthoudt nyerte a magyar Al­bert előtt. Sebaj! A magyar ke­rékpárosokat nem Csüggeszti ez Kép a Becs—Budapest—Bécs nemzetközi országúti kerékpáros távversenyről el, mert az a taktikájuk, hogy pillanatnyi előnyért, vezetésért, nem 'kockáztatnak semmit. Szinte külön párosvensenyek alakulnak ki egy-egy osztrák és egy-egy magyar közt. Minden magyar versenyzőnek az a tö­rekvése, hogy együtt haladjon egy-egy osztrákkal. A csapatver­senyben az első nap hat perces időelőnyt szereztünk és ha va­sárnap nagyjából azonos időt fut a magyar csapat az osztrák­kal, akkor a csapatversenyben miénk a győzelem. ÍGY IS TÖRTÉNT. Kerékpá­ros válogatottunk tagjai — meg­valósítják taktikájukat — és Hegyeshalomra, az osztrák-ma­gyar határra, együtt érkezik hat magyar, ötvös, Albert, Szabó, Közeik, Csömör és Farkas, öt osztrák kerékpárossal. •k A bécsi célnál ezrekre menő tömeg várta a befutókat. Az él­csoport tagjai közül a hajrában Trieb bizonyult a legjobbnak Öt­vössel és Lauschával szemben. Eredmények: Budapest—Bécs (260 km): 1. Trieb (osztrák) 8:00:37 óra, 2. ötvös (magyar) 8:01:12 óra, 3. Lauscha (osztrák) 8:01 14 óra, 4. Reisinger (osz­trák) 8:01:33 óra. 5. Linthoudt (osztrák) 8:01.34 óra. 6. Szabó (magyar) 8:01.48 óra. Egyéni összetett versenyben: (Bécs—Bu­dapest—Bécs 520 km): 1. Szabó (magyar) 15 04:58 óra, 2. Lauscha (osztrák) 15:07 03 óra, összetett csapatversenyben: t. Magyaror­szág (Szabó. Csömör Farkas, Ró­zsik, ötvös, Sipos) 91:19.19 óra. 2. Ausztria 91:22:27 óra. A „Föliámadott a tenger“ 250.000. nézője A „Föltámadott a tenger" cí­mű film kétszázötvenezredik né­zőjét, Mészáros Lászlót, a MA VÁG dolgozóját, szombaton este ai Vörös Csillag-mozi nyolc­órai előadása előtt üdvözölték. Ebiből az alkalomból átnyújtot­ták neki a Kossuth-emlékköny- vet és a „Föltámadott a tenger” című film két fényképét, melye­ket Makiári Zoltán és Görbe Já­nos, a film két főszereplője ír­tak alá. í Groslcs magasra ugorva véd a Bp. Dózsa—Bp. Honvéd labdarúgó rangadómérkó'zésen „A fasiszták nem térhetnek vissza a nemzeti élet irányításához" Togliatti elvtárs választási beszéde ROMA, június 1. (TASZSZ) A TUnita közölte Palmiro Togliatti elvtársnak a május 29-én Alessandria városában tartott választási gyűlésen el­hangzott beszédét. Togliatti elv­társ beszédét az egész megyé­ben rádión közvetítették. Togliatti elvtárs rámutatott, hogy a kereszténydemokrata párt főként kétfajta ’fegyvert alkal­maz, hogy az új parlamentben megszerezze az abszolút többsé­get: a hazugságot és a megfé­lemlítést. A kereszténydemokra- — párt — folytatta Togliatti elvtárs — néni állt elő semmi­féle komoly választási program­mal. Hatalmának megtartása céljából szövetkezett a szociál­demokratákkal, a liberálisokkal, a köztársaságiakkal, a német­barát déltiroli párttal és meg­próbálja elhitetni a választók­kal, hogy ez a tömb a „cent­rum” tömbje. A szociáldemokraták, a libe­rálisok és a köztársaságiak vi­szont, akik a kereszténydemo­krata pártot támogatják, azt próbálják elhitetni, hogy aki nem bízik a klerikális pártban, az szavazhat szövetségeseire, mert azok „világi” pártok. De ez is hazugság, mert, aki a szociáldemokratákra, a liberálisokra és a köztársa­ságiakra szavaz, az csak a kereszténydemokrata pártot segíti, hogy megkapja az abszolút többséget. Sok választó, aki öt eszten­dővel ezelőtt a keresztényde­mokratákra és csatlósaikra sza­vazott, számot vet ezzel a ha­zugsággal. Ezért hát a keresz­ténydemokrata párt újból elő­rántja régi fegyverét: a megfé­lemlítést. Azt állítja, bogy ha a vezetése alatt álló tömb nem biztosítja a maga számára az abszolút többséget, akkor Olasz­országban „zűrzavar” keletke­zik. A klerikális pártot irányító embereket, —»jelentette ki Tog­liatti elvtárs — megvadítja a hatalomvágy, mert mögöttük az előjogokat élvező csoportok ál­lanak, amelyek abban az illúzió­ban ringatják magukat, hogy ha­talmuk örökké tart. Ezt az illú­ziót szét kelt foszlatni, hiszen Olaszország mindenekelőtt azoké az olaszoké, akik munkájukból élnek. A szociáldemokraták azt ál­lítják, hogy a kereszténydemo­krata tömb győzelme szükséges, mert ellenkező esetben a mon- archista és fasiszta reakció új­ra hatalomra jut. Ez is hazug­ság, amelynek az a célja, hogy megfélemlítse a választókat. A fasiszták nem térhetnek vissza a nemzeti élet irányí­tásához, mert a nép élén most olyan pártok állanak, amelyek meg tudnák aka­dályozni ennek a visszaté­résnek minden kísérletét. A fasizmus veszélye azonban magában a klerikális pártban rejlik, amely a nyílt reakció uralmát szeretné újjáteremteni a dolgozók ellen. A monarchia és a fasizmus veszélye a klerikális pártból indul ki. É veszély széi- oszlatásának egyetlen lehetősé­ge, hogy az olasz nép a balol­dali munkás- és demokratikus pártokra szavaz. Feloszlatták a libanoni parlamentet BEIRUT, június l. (TASZSZ) Május 30-án feloszlatták a li­banoni képviselőházat. A beiruti rádió és a beiruti lapok közlése szerint a parlament feloszlatá­sának oka az a kérdés volt, amelyet Habib Mutran park­menti képviselő vetett fel a par­lament legutóbbi ülésén. Mutran szerint a legutóbbi községi vá­lasztások során, a falusi bírák választása alkalmával megvesz­tegetésre került sor és ugyan­csak megvesztegettek parlamenti képviselőket, amikor bizalmat szavaztak Szaeb Szálam jelen­legi kormányának. Mutran ki­jelentése szerint a képviselők pénzt kaptak mind a kormány támogatásáért, mind pedig azért, hogy ellene szavaztak. A lapok rámutatnak arra, hogy Szalam miniszterelnök nyomban a parlament ülésének befejezése után az elnökhöz sie­tett és nyomatékosan meg­kérte, hogy egyezzék bele a par­lament feloszlatásába. A mi­niszterelnök azzal indokolta a feloszlatás szükségességét, hogy ű parlament minden tekintélyét elvesztette. Samun elnök különböző politi­kai tényezőkkel folytatott meg­beszélések után beleegyezett a parlament feloszlatásába. Az új parlament 77 képviselő helyett csapán 44 képviselőből fog állni. Adenauer üzenete Lísi iiíunvcrnek BERLIN, június 1. (MTI) A DMP nyugatnémetországi hírszolgálati iroda vasárnap es­te a következőket jelentette: Adenauer szövetségi kancel­lár, a Kelet és Nyugat közötti viszony további fejlődésére vo­natkozó aggodalmak miatt félre­érthetetlen diplomáciai lépést tett: óvást emelt az Egyesült Ál­lamok kormányánál az ellen, hegy a bonni és párizsi szerző­dések életbelépése előtt négy­hatalmi értekezletet tartsanak Németország kérdésében. Aden­auer, üzenetének átadására pén­teken Párizsba küldte Hallstein külügyi államtitkárt, aki ott a kancellár meggondolásait Bru­ce amerikai különmegbízottal közölte. Bruce ezután Eisenho­wer elnökhöz továbbította Aden­auer vétóját. Hallstein váratlan párizsi utazásához Adenauer előzőleg kikérte Conant bonni amerikai főbiztos jóváhagyását. A nicaraguai békevédelmi bizottság felhívása BUENOS AIRES, június 1. (TASZSZ) A chilei sajtó közli, hogy Ni­caragua dolgozói követelik az azonnali koreai tűzszünetet és a koreai probléma békés megoldá­sát. Az „El Siglo” című lap kö­zölte azt a felhívást, amelyet a nicaraguai békevédelmi bizott­ság az Egyesült Nemzetek Szer­vezetéhez, valamint az Egyesült Államok, Kína és Korea kor­mányához intézett. A felhívás tiltakozik a koreai nép ellen irá­nyuló hadműveletek folytatása ellen. Június másodikén megkoronázzák II. Erzsébetet LONDON, június 1. (MTI) Londonban június 2-án meg­koronázzák II. Erzsébetet, az Egyesült Királyság királynőjét.-----■ é ■-----­Ausztráliai bányászok és cukorgyári munkások sztrájkja SIDNEY, június I. (TASZSZ) Newcastle közelében harmadik hónapja tart a legnagyobb ausztráliai kohóipari vállalat, a „Broken Hill Proprietary Com­pany” tulajdonában lévő John Darling"- szénbánya munkásai­nak sztrájkja. A sztrájk azért tört ki, mert a bánya vezető­sége elbocsátotta a szakszerve­zet elnökének hely éltesét. Newcastle körzetében több bá­nya dolgozói immár két hónap­ja sztrájkolnak a John Dar­ling” bányászaival vállalt szo­lidaritásuk jeléül. Az ausztráliai lapok közük, Jiogv a „Broken Hill Proprietary Company’’ ko­hóipari vállalat vezetősége el­bocsátó végzést küldött a John Darling” ötszáz sztrájkoló bá­nyászának. A bányászszakszer­vezet északi tagozatának vezetöi- sége azonban úgy döntött, hogy nem ismeri el az elbocsátási végzést. Május 11 óta tart a brisbanei cukorgyári munkások sztrájkja, akik munkabéremelést követel­nek. A „Colonial Sugar Refining Company” cukoripari társaság vezetősége sztrájktörők bevoná­sával tett kísérletet a sztrájk meggyengítésére, a szakszerve­zeti tagoknak azonban eltökélt szándékuk, hogy folytatják a sztrájkot és kivívják a győzel­met.

Next

/
Thumbnails
Contents