Esti Budapest, 1953. július (2. évfolyam, 152-178. szám)

1953-07-01 / 152. szám

Ma lépett életbe a kereskedelem általános üzleti szabályzata C algótarján — ^ zóldelő he­gyek, s csendes cső. bogású patakok ko- szorúzta város —- határában egy ha­talmas tölgyfa áil. A környék lakúi gyakran felkeresik e helyet. Itt, a fa tövében gyűltek össze 1919 május 2-án a Salgótarján és a dicső prole­tárdiktatúra védel­mére hadra kelt magyar Vörös Had­sereg katonái. A méltóságteljes töl­gyet messzire kí­gyózó erős gyökerei szilárdan kötik a talajhoz, jeges vi­harok tépték, nap égette — mégis ma szebben virágzik, áj, friss hajtások nőnek öreg lomb­jában ... Salgótarján év­ezredes település. Gazdag és érdekes neolitleletek tanú­sítják, hogy már az ősember lakta a környező hegyek: Pécskő, Baglyaskő- vár barlangjait. Az errefelé található helységnevek a honfoglaló magyo- rok emlékét őrzik hűségesen. A tatár­járás utáni okleve­lek már irásb an Milyen cikkek árát szállították le? Tudósítás a 3. oldalon • Nagy a forgalom a fagylaltárusító helyeken. Képünk a fel­szabadulástéri Jégbüífében készült. * Ifjabb intézkedések az életszínvonal emelésére a N$met Demokratikus Köztársaságban ügyi minisztériuma, a párt és a kormány új politikai irányza­tának szellemében elrendelte, hogy július l-töl az élelmiszer­jegyek húsra szóló szelvényeit teljes mértékben hús ellenében kell beváltani. Németország Szocialista Egy­ségpártja Központi Bizottsága és a Német Demokratikus Köz­társaság kormánya határozata értelmében országszerte jelen­tékenyen kiszélesítik a lakás­építési terveket és azok meg­valósítását. Erjurtban nagyará­nyú lakásépítkezés indult meg. A kormány további összegeket juttatott a lakásépítkezés költ­ségeinek fedezésére. Brr!in szovjet övezetében megszűnt minden közlekedési- és forgalmi korlátozás Dolgozóink szórakoznak a hármashatárhegyi vendéglőben. Á megfiatalodott Salgótarján Korszerű munkáslakóház, a Sztahanov-utcában. örökítették meg a birtokló nemzetsé­gek, nagyurak, ki­rályi családok egy­mást. váltó, de egy­formán rabszolga­ságot jelentő ural­mát ... Ebből a szem- üontból lényeges változást nem ho­zott a város tör­ténetében új kor­szakot nyitó fordu­lat: a barnaszén felfedezése, a bá­nyászat megindu­lása sem. A sze­rény, völgybe-húzó­dó, hegylábához si­muló palóc falucs­ka ugyan az egyik napról a másikra az ország egyik legnagyobb bá­nyavárosává nőtt, de vele együtt ér­kezett a kapitaliz­mus minden átka is: létbizonytalan­ság, éhbér, munka- nélküliség! Már egy adat is hűen mutatja a Horthy­BERLIN, július I. (MTI) Dibrova vezérőrnagy, Berlin árovjzLövezetének parancsnoka, fíinusTf^el'KatatytaiehílöHá jú­nius 17-én kiadott rendeletét, amely szerint a szovjet övezet területén az éjszakai órákban járművek és gyalogosok nem közlekedhetnek. Berlin szovjet övezetében július 1-én megszűnt minden közlekedési és forgalmi korlátozás. Dibrova vezérőrnagy, a szov­jet övezet parancsnoka, a nyu­gati övezetek parancsnokainak újabb levelére válaszolva ismét kijelentette: a Kelet- és Nyugat- Berlin közötti kapcsolat és ösz- szeköttetés visszaállítását csak abban az esetben engedélyezi, ha az amerikai, angol és francia övezet katonai parancsnokai megfelelő intézkedésekkel. bizto­sítják, hogy Nyugat-Berlinből nem. küldenek többé Kelet-Ber.- iinbe rendzavarást szító fasiszta ügynököket. A rendes bíróságok tárgyalják a berlini provokációk bűntetteseinek pereit Az NDK igazságügyim niszf erének nyilatkozata fasizmus sötét évei­nek fokozódó ki­zsákmányolását: -I huszas években pél­dául az Acéláru­gyár kétezer mun­kása közül 1400- nak még lakása sen< volt, ezek toldozoli foltozott, ablaktalan barakokban, hulla­dékból összetákolt, megszüntetik az eljárást azok­kal szemben, akikről bebizonyo­sodott, hogy nem követtek el semilyen bűncselekményt (gvuj- togatás, gyilkosság, rablás, síb.) bár resztvettek a provokációs sztrájkokban és tüntetésekben, de a provokátorok vezették félre őket. Ezzel szemben azokat a személyeket, akikről bebizonyo­sodik, hogy aktiv provokációs tevékenységet folytattak és bűn­cselekményeket követtek el, a törvény teljes szigorával bünte­tik. Július 1. (MTI) Washingtonban, Londonban és Párizsban kedden este egyide­jűleg közzétett hivatalos közle­mény szerint a három nyugati hatalom külügyminisztere júliué 10-én összeül Washingtonban. A iondoni rádió jelentése szerint külügyminiszterek a bermu­dai értekezlet elhalasztása kö­vetkeztében ülnek össze." Volt angol hadifoglyok a koreai háború megszüntetését követelik LONDON, július 1. (TASZSZ) Negyvenhat volt koreai angol hadifogoly a „Daily Worker"- hez intézett levelében felszólítja az angol népet, harcoljon a ko­reai háború megszüntetéséért. A levélírók elbeszélik a koreai há­ború borzalmait, írnak arról, hogyan gyilkolják napalmmal a koreai nőket és gyermekeket. Rámutatnak, hogy ha az Egye­sült A I tárnok kormánya be akarta volna fejezni a háborút, akkor a háborúnak már rég vége len­ne, mert elfogadták volna Csou En-laj-nak, a Kínai Népköztár­saság külügyminiszterének a hadifogolykérdésben március vé­gén lett javaslatát. Kormányalakítási tárgyalások Finnországban HELSINKI, július 1. Június 30-án Paasikivi köztár­sasági elnököt meglátogatták a parlamenti képviselőcsoportok elnökei és beszélgetést folytat­tak vele a kormányválság meg­oldásáról. A Finn Nép Demokra­tikus Uniója képviselőcsoportjá­nak vezetői azt a kívánságukat fejezték ki. hogy a Finn Nép Demokratikus Uniója, az Agrár- szövetség és a Szociá!demokra‘- ta Párt képviselőiből alakítsanak új kormányt. Rámutattak, hogy nem ellenzik a határidő előtti parlamenti választások megtar­tását, ha az szükségesnek bizo­nyul. A Szociáldemokrata Párt par­lamenti csoportjának képviselői a képviselőház sürgős feloszla­tása és új választások megtar­tása mellett foglaltak állást. Ja­vasolták, hogy az új képviselő­ház megválasztásáig hivatalnok- kormányt alakítsanak. Az Agrárszövetség képviselő- csoportjának álláspontja ezideig nem ismeretes. (MTI) VILÁG Pl EGYESÜLJETEK! BUDAPEST A MDP BUDAPFSTI PÁRTBIZOTTSÁG A ÉS A FŐVÁROSI TflnACS LAPJA II. ÉVFOLYAM, 152. SZÁM. ÁRA 60 FILLÉR SZERDA, 1953. JtILIUS 1. A belkereskedelmi miniszter utasítására még a múlt évfcen, a szovjet szocialista kereskede­lem tapasztalatainak hazai vi­szonyokra való felhasználásával, megkezdődött a kereskedelem általános üzleti szabályzatának kidolgozása. A szabályzatterve­zetet a tél folyamán valamennyi kereskedelmi dolgozó bevonásá­val megvitattak és figyelembe- véve a fogyasztók javaslatait is, készült el a szabályzat. A fogyasztók kívánságára a szabályzat a többi között elren­deli, hogy a kirakatban elhelyezni csak olyan árukat szabad, ame­lyek az üzletben is kapha­tók. Ha az üzletből a kirakatban el­helyezett áru esetleg elfogyott, ennek az árunak mintáit a kira­katból azonnal be kell venni. Az üzletek nyitási és zárási idejéről, az esetleges ebédszü­netről és munkaszüneti naipró az üzletekben és annak bejára­tánál még a zárvatartás idejt alatt is jól látható helyen hirdet­ményt kell kifüggeszteni. Az élelmiszerüzletek pénz­tárainál a napi- kereslet tár­gyát képező legfontosabb árucikkek árait ki kell füg­geszteni. Az élelmiszerek súlyával kap­csolatos viták elkerülése érde­kében a szabályzat kötelezővé teszi, hogy a boltok tegyék le­hetővé a fogyasztók számára i kiszolgált árucikkek súlyának méretének ellenőrzését. Ebből'; célból a négynél több munka hellyel rendelkező üzletekben el lenörző mérlegeket, súlyokat mércéket kell elhelyezni úgy, hog; a vevők ahhoz könnyen hozzá­juthassanak. A fogyasztók régi kívánság; az, hogy az olyan iparcikkeket amelyeket kiválasztottak, de pH lanatnyilag nem tudnak átven ni, a bolt tegye félre. A sza bályzat szerint a vevő álta kiválasztott, de ki nem fize tett iparcikkeket az üzletbe! egy napon át a vevő kívánsá gára meg kell őrizni. A vevi által kifizetett nagykiterjedé sű tárgyakat megőrzés cél jából három napig tárolja a: üzlet. Sok panasz fordult elő, hog a megvett iparcikkeket a bo! :ok nem hajlandók kicserélni. Mától a fogyasztók kíván­ságára az iparcikkeket ki kell cserélni. Az árucsere határideje 8 nap. A szabályzat célja, hogy a kereskedelmi dolgozók maga­tartásában is döntő változás álljon be. A szabályzat részle­tesen előírja azt, hogyan kel a szocialista kereskedelem dol­gozóinak a vevőkkel foglal- kozniok. A szocialista kereske­delemben a vevők bizalomma fordulnak az eladókhoz és ta­nácsot, segítséget várnak tőiül vásárlásaik lebonyolításához. Az áru esetleges hiányossá­gaira a vásárló figyelmét fel kell hívni. Az áru használatára, minősé­gére vonatkozóan is felvilá­gosítást, tanácsokat kell adni a vevőnek. A pénztáraknál nem egy­szer támadt nézeteltérés a pénztáros és a vevő között. Amennyiben a vevő nem ért egyet a pénztárossal a visz- szaadást illetően, azonnal pénztárzárlatot kell csinálni. Az üzleti szabályzat rövid kivonatát minden üzletben ki kell függeszteni _ a fogyasztók I táiéknz.iatása céliából. A Hárrnashatárhegryen BERLIN, július 1. (MTI) A Német Demokratikus Köz­társaságban eddig az élelmiszer- jegyek húsra szóló szelvényei­nek egy részére hal-féléket szol­gáltattak ki a lakosságnak. A Német Demokratikus Köztársa­ság közellátási és kereskedeiem­BERLIN, július I. (TASZSZ) A Neues Deutschland interjút közöl a Német Demokratikus Köztársaság igazságügyminisz­terével, Max Fechnerrel a |ú- nius 17-i fasiszta provokációk­kal kapcsolatos perekről. Amint Fechner kijelentette, a provokációkban résztvevő sze­mélyek peréit a rendes bírósá­gok tárgyalják, a rendes bíró­sági eljárás szabályainak be­tartásával. Az igazságügyiminisztérium útmutatásainak megfelelően A három nyugati hatalom külügyminisztere július 10-én ül össze Washingtonban vedlett viskókban húzódtak meg csa­ládostul. Ma talán nincs egyetlen utca sem, ahol ne találnánk a felszabadult élet alkotásait. Ez az impo­záns, hatalmas, mo­dern vonalú épü­lettömb a megyei tanács új székha­za, az a kertes ház, a három új bölcső­de egyike, emitt a háromemeletes épü­let fiú-kollégium, amott egy most ké­szült munkásszálló emelkedik, erre íz új fürdőben gyö­nyörködhetünk. Távozóban még- egyszer visszatekin. lünk a városra, mégegyszer meg­csodáljuk a szép estét ígérő különös fényeket. A városi tanács végrehaitc bizottságának tit­kára — aki végig­kísért bennünket a városon — moso- 'yogva jegyzi meg „Ezt a fényt nem- sak késő délutár. áthatjuk és nerr. s csak a házak-m ‘ereken, hanem ni •mberek arcán, sze­mében is ... Ez ni új élet derűje." Bodnár Ott«

Next

/
Thumbnails
Contents