Esti Budapest, 1953. augusztus (2. évfolyam, 179-203. szám)

1953-08-01 / 179. szám

A kormányprogramm megvalósításáért Ma délelőtt megkezdődtek a fővárosban a tatarozást munkálatok előkészületei Megérkeztek az első állványok a Kálvária-térre. Augusztus 1. Nevezetes napja a főváros életének. A kormány­programm megvalósítása útján ma kezdődtek meg a város kü­lönböző kerületeiben a tatairozási munkálatok előkészületei, a bi­zottságok helyszíni szemléi, a tatarozóüállalatok felvonulását a helyszínre. Röggel 9 órakor népes bizott­ság gyülekezett a Mafakovszkij- utca 9. számú ház előtt is. Itt voltak a Lakásgazdálkodási Igazgatóság, a BUVATI, a KIK, a kerületi tanács megbízottai. A BUVATI ehhez a tatarozáshoz külön müemlékszakértőt küldött ki. A budapesti műemlékek a helyrehozatal szempontjából há­rom kategóriába vannak sorol­va. Az első' kategóriába azok az épületek tartoznak, amelyeket a legapróbb részletekig meg kell védeni. A Majakovszkij-utca 9. számú ház első kategóriájú mű­emlék, 1780. körül „copf-stílus­ban épült. A ház ezidőszerint nagyon elhanyagolt állapotban van, a folyósok vasrácsai sok- helyen leszakadoztak, az ács- szerkezet korhadt, a csatorna hiányos, a vakolat letöredezett... De homlokzata szerencsés vé­letlen folytán megmaradt eredeti mivoltában, míg a, mellette lévő épületek homlokzatát a kapita­lista időkben történt renoválások alatt tönkretették. Dr. Borsos Béla, a BUVATI megbízottja nagy gonddal ma­gyarázta a műemlék megóvásá­val kapcsolatos feladatokat. Ki­adta az utasítást, hogy bontsák le a már jóideje üres üzlethe­lyiségek portáljait, állapítsák meg az eredeti architektúrát és aszerint állítsák helyre. Közöl­te, hogy az építkezés tartama alatt a mérnökök állandóan kint tesznek és ellenőrzik az építkezést. A házban nagy örömet kel­tett a bizottság megjelenése. Gergely Józsefné az I. emelet 7-ből elmondta, hogy ennek a lakásnak a lakói 15 éve, ő ma­ga két éve szorgalmazza, hogy hozzák rendbe a lakást, mert oldalról állandóan beázik. A bizottság tagjai megnyugtat­ták, hogy most már nem kell tovább járnia, mert a tatarozás során minden lakást rendbehoz­nak, természetesen azokat a munkálatokat végzik csak el, amelyek egyébként nem a la­kókat terhelik. A helyszíni szemle eredmé­nyeként a bizottság megállapo­dott, hogy hétfőn megkezdik a felvonulást, a kémények, a tűz­fal, a macskalépcsö kijavítását, megjelennek a villanyszere­lők... A bizottság ezután folytatta útját, hogy szemügyre vegye a tatarozásra kijelölt többi épüle­tet. ★ A 42/1-es Építőipari Vállalat ma reggel megkezdte a felvo­nulást a Kálvária-térre. A vál­lalat dolgozói a; többi között azt kapták feladatul, hogy a Kálvária-tér és a Baross-utca sarkától kezdve hozzák rendbe a Kálvária-térnek a József At- tila-mozi felé eső oldalát. Ök tatarozzák a Baross-utcának a Kálvária-tér és Orczy-tér kö­zötti szakaszán a páratlan számú házaikat, valamint egy sor házat az Illés-utcában is. Összesen 32 ház tatarozását végzik el ezen a környéken. — Tegnap kaptuk meg a fel­adatot — mondja Brozsek An­tal elvtárs, a 42fl-es Vállalat tatarozási felelőse. — A mai nap folyamán be is fejezzük a felvonulást. Öt fuvarral szállí­tunk ide anyagot, létrákat, deszkát, az ideiglenes műve­zető-bódét és 2000 folyóméter csőállványt. Tegnap az első ház munkáinak költségvetését is megcsináltuk. 75 ezer forint­ba kerül eszerint a Kálvária­tér I. számú ház tatarozása. Hétfőn reggel megkezdjük az állványépítést a háznál. Min­denfajta munkát elvégzünk, ami szükséges, kőműves-, asztalos-, üveges-, bádogosmunkákat egy­aránt. A házakat a régi formá­jukban állítjuk helyre és kelle­mes, világos színekre fogjuk a homlokzatokat festeni. Decem­ber 31-ig befejezzük a munkát. Egyemeletes ház áll a Baross, utca és Kálvária-tér sarkán. Itt kezdik meg hétfőn reggel a munkát. — Nagyon örültünk tegnap délután, amikor itt járt nálunk a bizottság — mondja Kesely Sándorné házfelügyelő^ — Meg­kérdezték a lakók véleményét, mi meg körbefogtuk az elvtár­sakat és mindenki megmondia, hogy mit kellene kijavítani. Szépen felírtak mindent, amit mondtunk. Kijavítják a falakat, a pincét, tetőt, befestik az ajtó­kat, ablakokat. Van egy rossz kéményünk, azt is megjavítják, hogy' ne füstöljenek a tűzhelyek. Még a mosókonyhát is tataroz­zák, meg a konyhában is kija­vítják a köveket. ■« Boldogan beszél Kesely Sán­dorné. Szavában a gazda fele­lőssége tükröződik akkor, ami­kor búcsúzóul ezt mondja: — Azután ha rendbehozták a házat, nagyon vigyázunk rá. Azt akarjuk, hogy mindig szép legyen. A tizermégyhónapos kaposvári ikertestvérek. Csordás Lacika, Jancsika. Pistike és Gyurika » völgyutcai csecsemőotthon kertjében „pancsolás‘‘ közben. Felvétel: Gink Károly (Magyar Fotó) lllltlIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIilllltlillllllilllllllllinilllllllllilHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIttlIllltlIttlIlllIflIllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllHlllllllllllllllillllllllllUI Mao Ce-tung és Csou En-laj elvtársak választávirata Malenkov és Molotov elvtársaknak központi népi kormánya Népi Közigazgatási Tanácsának el­nöke, külügyminiszter, pénteken táviratban válaszolt G. M. Ma­lenkov, a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége Mi­nisztertanácsának elnöke és V. M. Molotov, a Szovjet Szo­cialista Köztársaságok Szövet­ségének külügyminisztere üd­vözlő táviratára. A távirat szövege a következő': A Szovjetunió újabb jegyzéke Törökországhoz a feketetengeri szorosokat látogató külföldi hadihajók ügyében Ma reggel megnyílt a Keleti-pályaudvar melletti nagy KÖZÉRT-bolt, ahol háztartási cikket is árusítanak Több tanácsbeszámolón felve­tették a dolgozók, hogy a Ke­leti-pályaudvar környékén, de elsősorban a Thököly-út elején nagyon hiányzik egy KÖZÉRT- bolt, különösen, amióta a Ke­leti-pályaudvar előtti „gombá”-t megszüntették. A környék megfelelő élelmi­szerellátásának biztosítására a VII. kerületi KÖZÉRT Vállalat ma reggel 7 órakor nyitotta meg a Keleti-pályaudvar indu­lási oldalával szemben, a Thö­köly-út 8. szám alatt az új, nagy KÖZERT-boltot. Az üzlet­ben két műszakban 17—17 el­árusító dolgozik. Egyelőre két pénztárat állítottak fel, de ha szükséges, egy további pénztá­rat létesítenek. A bolt néhány hétig reggel hattól délután öt óráig iarf nyitva, majd a vilá­gító-berendezés elkészítése után este tíz óráig hosszabbítják meg a nyitvatartási időt. Az üzlet­ben a gyümölcs-, Mirelité-, édesség-, csemege-, fűszer-, to­vábbá a tej- és kenyérosztály mellett háztartási-cikk árusítás is tesz. A szép, világos, nagy­ablakos üzletnek korszerű rak­tárhelyiséget építettek, a bolt dolgozói pedig külön öltözqszo- bát és mosdót kaptak. (Tudó­sítónktól.) Kiküldött munkatársunk telefonielentése A román fővárosban, egy nappal a VIT megnyitása előtt BUKAREST, augusztus 1. Amikor a Román Népköztár­saság földjére lépünk, először három szót tanulunk meg: „Pace si prietenie”, magya­rul: „Béke <js barátság". E szavakkal üdvözölnek minde­nütt az állomásokon a vá­rakozók, e szavakat olvassuk a virágokból kirakott kertek kö­zött. ezt írták a dolgozók fehér kaviccsal kirakva a vasúti sínek mellé, ezek a szavak világíta­nak fehér betűkkel a Királyihágó meredek oldalán. Egész Románia népe öröm­mámorban úszik és szíve mele­gével érzj e szavak igazát, szépségét. Clujnál öreg anyóka nyújt jel apró színes virágcsok­rot a vonat ablakába. Nevet öregesen, boldogan, kezében reszket a piros muskátli, a sár­gafejű bársonyka. — Vigyétek kedveseim a szép találkozóra, tiétek az élet, a jövő — fordítják ai néni sza­vait. Bukarest szinte éjjel-nappal tnnepel. Egymást érik a vona­tok. repülök, melyek ezerszámra szállítják a vendégeket. Már azt hinné az ember, hogy nem ma­radt virág a bukaresti kertek­ben, amikor újra és újra virág­erdővel fogadják az új érkező­ket. Az utcákon zászlók erdeje. Feliratok a világ minden nyel­vén. Emberek, akik soha nem látták egymást, kezet ráznak, jelvényt cseréinek. A vendé­gek mindent látni akarnak. Ro­mán barátaink pedig mindent meg akarnak mutatni, ami új, megszépült életük eredménye. Az ívlámpákon zászlók, hang­szórók. A Balcescu-körúton szobrok és festmények, feliratok és zászlók ezrei. Ezen az úton halad majd a felvonuló fiata­lok sokasága a Sztálin-úton ,át a tribünök felé. Uj vendéglők nyíltak egyre- másra. A város különböző te­rein mintegy 50—60 szabadtéri színpad készült, a Szabadság- parkban 80 tagú ifjúsági kórus próbál. Koreai fiatalokat ölel­getnek a bukarestiek. Az öröm határtalan. Meleg baráti együtt­érzéssel üdvözlik ezeket a fia­talokat, akik erejükkel, soha nem lankadó hősiességgel ki­vívták a végső győzelmet. Hin­du fiú vegyül közéjük. Ö is részt kér e barátkozásból. „VI- vát India, Vivát Korea" — kiált­ja lelkesen... Stoica Radu brailai fiatal parasztifiú vadonatúj ruhában ül az Augusztus 23 kultúr- és sportpark nézőterén. Ragyog a fekete fiú arca. hogyne örülne, 137 fáradságos naip van mö­göttük. Most ott ül és csodálhat­ja a kis román pionírok virág­táncát a' hatalmas zöld gyepen, ahol Stoica Radu pár nappal ezelőtt még az ekszkavátort irá­nyította. — Szép az élet — mondja önfeledten s nagy fekete sze­mével ránknevet. — Szeretnél-e te is tornász­ni? — Szeretnék, de nekem most más feladatom lesz. Tanulni, tanulni, hogy én is tovább me­hessek, mert Romániának sok ilyen gyönyörűségre lesz szük­sége. — Látta. Bukarestben milyen összevissza házak vannak? — kérdezi hirtelen a fiatal fiú. — Ezeket az urak építették, pén­zük, szeszélyük, ízlésük sze­rint. Én olyanokat szeretnék építeni, mint a Scanteia háza, A bukarestiek, de az egész ország ünnepléssel tekint a most épülő hatalmas Scanteia nyomdaipari kombinátra, az újságírás otthonára. Nem csak erre, hanem mindarra!, ami széppé, gazdaggá teszi életü­ket. Most az egész világ if­júságai tanúja lehet a testvéri román nép hatalmas küzdelmé­nek, amelyet felemelkedéséért, új, boldogabb életéért folytat. Holnap felvonul a világ ifjú­sága az Augusztus 23 kulíúr- és sportparkban, hogy megmu­tassa roppant erejét, azt, hogy nincs szebb a világon, mint bé­kében. barátságban, boldogan élni. Bukarest népe várja a nagy napot. Percze Erzsébet MOSZKVA, augusztus U (TASZSZ) 1953 július 20-án Zorin, a Szovjetunió külügyminiszterhe­lyettese szóbeli jegyzéket nyúj­tott át Törökország moszkvai nagykövetének. E jegyzék az amerikai és angol hajóhad kü­szöbönálló isztanbuli látogatá­sával kapcsolatban az utóbbi időben gyakorivá váló külföldi hadihajó-alakulatok látogatását sajátos katonai tüntetésnek mi­nősíti. A török külügyminisztérium július 24-én jegyzékben vála­szolt és ebben a montreux-i egyezményre hivatkozva, az ide­gen tengerészeti erők látogatá­sát udvariassági látogatásnak minősíti. Július 31-én a török külügy­minisztérium július 24-i jegyzé­kére válaszképpen Zorin, a Szovjetunió külügyminiszterhe­lyettese a török nagykövetség tanácsosának jegyzéket nyújtott át. Ebben a jegyzékben a Szov­jetunió külügyminisztériuma ki- egészítőleg megjegyzi, hogy az utóbbi években jelentősen megnőtt a nagy külföldi hadihajó-alakulatok látoga­tásainak száma a fekete­tengeri szorosokban. A jegyzék felsorolja 1950-től 1953-ig a feketetengeri szoroso­kat meglátogató hajók számát, majd így folytatja: ,Jjz említett körülmények között, amikor a külföldi hadihajók látogatásai a feketetengeri szorosokban az említett nagy méreteket érték el, nem lehet valami váratlan­nak tekinteni a Szovjetunió kül­ügyminisztériumának kérését az­iránt, hogy a török külügymi­nisztérium adjon kiegészítő tá­jékoztatást a nagy külföldi ha­dihajó-alakulatok gyakoribbá váló látogatásairól a feketeten­geri szorosokban. Mégis a török külügyminiszté­rium július 24-í válaszjegyzéké- ben lehetőnek tartotta ezt az egész kérdést az ügy for­mális és az adott esetben lényeges jelentőséggel nem bíró oldaláról tekinteni. Ami a szovjet fél említett felhí­vását illeti, a török külügymi­nisztérium lehetőnek tartotta, hogy a Szovjetunió számára jelentős és a két szomszé­dos állam normális kapcsolatai­ban teljesen természetes kérdés­ről szóló kiegészítő tájékozta­tásra vonatkozó kérést sajátos beavatkozásnak tartsa egy Tö­rökország illetékességébe tar­tozó kérdésbe, bár ilyen követ­keztetésre semmi alap sem volt. A Szovjetunió külügyminiszté­riuma elküldi ezt a választ a tö­rök külügyminisztérium július 24-i jegyzékére, hoigy megerősít­se az ez év július 20-i jegyzé­kében felvetett kérdés jelentősé­gét;• Egy iráni faluban a lakosság megakadályozta az amerikai filmvetítést TEHERAN, augusztus 1. Teheráni sajtójelentés szerint az iráni főváros közelében lévő Golhak község lakossága meg­akadályozta egy uszító amerikai film bemutatását. A faluban az amerikai nagy- követség sötétedéskor szabadtéri filmvetítést akart rendezni. Az összeverődött tömeg azonban elkergette az amerikaiakat. Előző este az amerikai nagy- követség filmvetítő autója a teheráni rádióállomás közelében lévő örmény lakónegyedben egy szovjetellenes filmet aka-rt vetí­teni. Amikor a lakosság meg­tudta. mi az amerikaiak szán­déka, felháborodásában kőzá­port zúdított rájuk. Az ameri­kaiak pánikszerűen elmenekül­tek. a MDP BUDAPESTI PÁRTBIZOTTSÁGA ÉS R FŐVÁROSI TRflflCS LAPJA II. ÉVFOLYAM, 179. SZÁM. Ára 60 fillér SZOMBAT, 1953. AUGUSZTUS L PEKING, augusztus 1. ( UJ-KI NA) Mao Ce-tung, a Kínai Nép- köztársaság központi népi kor­mányának elnöke és Csou En- Idj, a Kínai Népköztársaság „G. M. Malenkov elvtársnak, a Szovjetunió Minisztertanácsa elnökének, V. M. Molotov elvtársnak, a Szovjetunió külügyminiszterének. Szívből köszönetét mondunk a szovjet népnek és Önöknek a -koreai fegyverszüneti egyezmény aláírása alkalmából küldött üdvözletért. A koreai fegyverszünet megvalósítása nagy diadala a béke és a demokrácia világtáborának, amelynek élén a Szovjetunió áll. A szovjet kormánynak és a szovjet népnek a koreai kérdés békés rendezése érdekében kifejtett állhatatos erőfeszítései nagymértékben hozzájárultak a koreai háború befejezéséhez. A kínai nép a nagy szovjet néppel, a hős koreai néppel és a világ minden békeszeretö népé­vel szoros egységben tovább folytatja erőfeszítéseit a Távol-Kelet és az egész világ békéjének megszilárdítása és megvédelmezése érdekében. Mao Cc-tung, a Kínai Népköztársaság központi népi kormányának elnöke, Csou En-laj, a Kínai Népköztársaság központi népi kormánya Népi Közigazgatási Tanácsának elnöke, külügy­Peking, 1953 július 31." miniszter.

Next

/
Thumbnails
Contents