Esti Budapest, 1953. szeptember (2. évfolyam, 204-229. szám)

1953-09-01 / 204. szám

59090 VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! A MDP BUDAPESTI PARTBIZOTTSAGfl ÉS fl FŐVÁROSI TAIlACS LflPJfl II. ÉVFOLYAM, 204. SZÁM. ARA 60 FILLER KEDD, 1953 SZEPTEMBER 1. A HARMADIK NEGYEDÉVI TERV TÚLTELJESÍTÉSÉÉRT Jelentés u szeptember havi verseny első napjáról Ma reggel 9 óráig: |Vét ifjúmunkás önlő egész napi tervét túlteljesítette a Kőbányai Vas- és Acélöntődében Bárdos Károly és Gáspár Rudotí elvtársak formaösszerakás köz­ben megbeszélik: fokozhatják teljesítményüket, a minőségj köve­telmények betartásával. A Kőbányai Vas- és Acélön­tődé minden dolgozója úgy is­meri Bárdos Károlyt és Gáspár Rudolfot, mint az őrök verseny­zőket. Tegnap délután is felke­resték őket s megkérdezték: „No, fiúk, holnap áj hónap in­dul. elseje lesz, most is verse­nyezni fogtok?’’ A két fiatal egy­másra nézett, összenevettek, majd természetes „igen”-ne\ vá­laszoltak Ma reggel **tán, amikor megkapták a<z első dekád mun­káit, gondosan áttanulmányoz­ták a müveletterveket. Nagy lendülettel kezdtek a Győri Autógyár részére készülő öntvényekhez. Először Bárdos elytárs kiáltott át társának úgy nyolc óra körül: — Már harminc darabbal kész vagyok.' Es te? Gáspár elvtárs jókedvűen, vá­laszolt: — Én már a harminckettedik- nél tartok! Node erre Bárdos elvtárs sem .hagyta magát és negyed tízkor már hatvan darab öntvény so­rakozott mellette. Közben elfo­gyott a formaszekrény és mind­kettőjüknek várni kellett a kö­vetkező csapolásig. Addig sem ültek azonban tétlenül: Bárdos elvtárs felkereste Major Ferenc ifjúmunkást és néhány szakmai kérdést megmagyarázott neki. Amerre ment, mindenütt szíve­sen fogadták ai fiatal kommu­nista elvtársi segítségét. Kilenc óra húsz perc: Meg­szólal a csengő: kezdődik a csa­polás! Pillanatok alatt odaér­nek a kemencéhez, nem mu­lasztják el egyetlenegyszer sem a csapolás nagyszerű pillanatát. Aztán rögtön munkához fognak, öntik az izzó acélt a gömbölyű formákba. Olaszi Rezső, az ön­töde egyik művezetője örömmel szemléli a két fiatal munkáját. — Ezzel a munkával megint megkeresitek a 3000—36Ő0 fo­rintot, mint az elmúlt kórlapok­ban — mondja. Az ifjúmunkások közben el­készülnek az első sor forma le- öntéséve] és örömmé) újságol­ják egymásnak eredményeiket. Mind ai ketten 60 darab formát öntöttek 9 óráig, holott egész napra 24 darab szerepel a terv­ben. -lói -kezdték a hónap első napját, az új versen ysz akaszt. A kerület életéről A munkafegyelem megszilárdításának eredménye A Kié ment Gottwa'd Villa­mossági Gyár új szerelőcsarno­kának építkezésénél Horváth Mihály, sztahanovista kubikos ez évben még egyetlen hónap­ban sem teljesítette 170 száza­lék alatt tervét. Mint nép-ne­velőt azonban bántotta az, hogy a mellette dolgozó Nagy László ku bikosbrigád jáb an hetenkint 3—4 dolgozó is hiányzik igazo­latlanul. Horváth eMá-rs augusztus elején a szálláshelyen kereste a Afagy-brigádot. Elmondotta az-t, hogy a brigád laza munkafe­gyelme gátolja- a többi brigád tervszerű munkáját i-s. És ezzel visszatartják a- vállalások telje­sítését. Nagy Lászlóék megkér­dezték: miért gátolja más bri­gádok munkáját az. ha náluk hiányzanak. Horváth eivtárs megmagyarázta, hogv a hiány­zókat más brigádokból kell pó­tolni. így a kölcsönadó brigád sem tudja felajánlását teljesí­teni, azonkívül romlik a munka- szervezés, s a fegyelmezett bri­gádok is kevesebbet keresnek. Nagy László erre levelet írt a hiányzóknak, megírta azt, amit a népnevelő elmondott és fel­szólította a hiányzókat, térje­nek vissza munkahelyükre. A hiányzók a levél vétele után visszajöttek. A teljes létszámú brigád, mely ezelőtt sokszor a 100 százalékot is alig teljesí­tette augusztusban 138—150- százalékot ért el. Elhatározták: ezt, az eredményt a szeptemberi versenyben tovább növeli-k. van szó., A telje® ülést rövid bevezető beszéddel Ilja Erenburg nyitotta meg. Elmondotta, hogy a Szovjet Békebizottság elnöksé­ge azért hívta össze a mostani teljes ülést, hogy megtárgyal­ják: hogyan segíthetik elő a szovjet békeharccsok a Béke­világtanács budapesti üléssza­kán hozott döntő fontosságú határozatok megvalósítását. A teljés ülés napirendjén egy kérdés szerepel: „A Béke­világtanács ülésszakának ered­ményei és a békebizottságok feladatai a Szovjetunióban." Az előadói beszédet N. Sz. Tyiho­nov, a Szovjet Békebizottság elnöke mondotta-. — Mindazok számára, akik elgondolkozna1!-: a* békeszerető népek legközelebbi jövőjének kérdésén — mondotta — vilá­gossá válik, hogy az erő politikája, a durva diktátum politikája súlyos vereséget szenvedett. A Béke-Világlanács budapesti nyilatkozata megállapítja, hogy békésen lehet minden nemzet- közi nézeteliérést rendezni, hogv a különböző rendszerek békés egymásmelleit élése le­hetségessé válik, ha minden nép tiszteletben tártja azt az életformát, amelyiket egy másik nép szabadon választott. (Folyta!ás a 2. oldalón.) A trieszti kérdés miatt erősen kiéleződött Olaszország és Jugoszlávia viszonya ci JCereai Qléfi.haditPtg, <tntk- ét ÁjánecqijiiUeténtk dítzhemulabé(a Jelenet a „Paraszttánc‘‘-ból. meg a jugoszlávellenes ellet-« rendszabályokat”, amelyek kö­zött a keleti határra történő csapatáthelyezések is szere­pelnek, „hogy triód nyíljék haladéktalan nul visszaverni bármely csapást, melyet Jugoszlávia esetleg ránk mérni próbál Ezekkel az intézkedésekkel kapcsolatban felfüggesztették a katonák szabadságolását. A Tanjug jugoszláv hírügy­nökség trieszti jelentést közöl ar­ról, hogy a Jugoszláviához kö­zel fekvő körzetekben olasz csapatmozdulaiok folynak. A Reuter iroda jelenti Bel- grádból: Augusztus 30-án a Tanjug, a hivatalos jugoszláv hírügynök­ség közölte, hogy jugoszláv hi­vatalos körök „szándékos provo­kációnak" tekintik azokat az olasz közléseket, hogy Jugo­szlávia annektálni készül Trieszt B.-övezetét. A jugoszláv kor­mány képviselője kijelentette, hogv nem kommentálja ezt a kérdést. évben négy nagymestert címet adományozott. Nemzetközi nagy­mesteri címet kapott Szolus (Szovjetunió). Rossolimo (Fran­ciaország), Pirc és Trifunovic (Jugoszlávia). Nemzetközi mes­teri címet kapott többi kö­zött Szp'aszkij (Szovjetunió), aki egyúttal a 'legfiata­labb nemzetközi mester. Rajta kívül a csehszlovák Fi­lip nyert nemzetközi mesteri címet. ★ A csapaiolimpiát 1954 szep­temberében Buenos Airesben rendezik meg. Ragozin nagymester, szovjet delegátus a kongresszuson is­mételten meghívta az Egyesült Atlamok csapatát a Szovjet­unióba, Argentína delegátusa pedig a Szovjetunió csapatát hívta meg Argentínába. Asztalos Lajos Különleges ’szaközlctrk nyílnak Az ATEX Váci-utca 8. alatt most nyitotta meg „Különleges­ségi szövet’’-szaküzletét. Itt ki­zárólag a helyi ipar által ké­szített kéziszövésü ruha■, és ka­bátszöveteket hoznak forgalom­ba. A boltban ezideig nem gyár­tott, különleges mintájú és mi­nőségű szöveteket — így az évek óla hiányzó gyapjú dublé női -kabátszövetet — magas gyapjútartalmú, férfi, öltönyszö- veteket árusítanak. Már az első napokban igen nagy volt a ve­rők érdeklődése és sokszáz vá­sárló kereste fel az újszerű bol. tot. Közvetlenül mellette nyílt meg az ATEX „Selyemszaküzlet"-e, ahol a magyar ipar többszáz­féle minőségű, mintájú és színű tisztaselyem és műselyem anya- I gai között válogathatnak a vá­sárlók. Most érkezeti eredeti kí­nai. selyem ruhaanyag, amelyet sz a bolt hoz forgalomba, ROMA, szeptember 1. (TASZSZ) Az utóbbi napokban Trieszt helyzetének kérdésével kapcso­latban erősen kiéleződött Olasz­ország és Jugoszlávia viszonya. Hírek terjedtek el arról, hogy mindkét fél katonai lépéseket ké­szít elő. . Az olasz külügyminisztérium hivatalos nyilatkozatot tett közzé a jugoszláv hírügynökség jelentésével kapcsolatban, amely szerint Jugoszlávia hivatalosan te­rületéhez szándékszik csa­tolni Trieszt B.-övezetét. Az olasz külügyminisztérium nyilatkozata rámutat, hogy amennyiben Jugoszlávia való­ban megteszi ezt a lépést, akkor „Olaszország kétségtelenül úgy fog reagálni, ahogy azt népünk lelkiismerete megköveteli'’. Az ARI olasz hírügynökségnek a Quocidiano című lapban meg­jelent közlése szerint Pella mi­niszterelnök, Temiatti, hadügymi­niszter és M arras, a vezérkar főnöke két tanácskozáson vitatta Új iskola, kibővített diákotthon fogadja a tanulókat az I. kerületben tatarozást és átalakítási munká­latokat. Míg tavaly csak 96 diák számára volt itt férőhely, addig az idén 150 diákot lát el az ott­hon. Jutott a 180.000 forintból fürdőre és zuhanyozóra, a kony­ha korszerűsítésére és a gáz bevezetésére is. A Donát-utca 48. számú ház előtt még ott vannak az állványok és folyik a diákotthon épületének külső ta­tarozása, de a tiszta hálóter­mekben 150 ágy, a hatalmas ebédlőben 150 szék, a tanuló­szobában a rengeteg könyv már a diákok rendelkezésére áll, (T udósítónkiól.) Cikk a 3. oldalon Kezdődik a tanév. Az Agrártudományi Egyetem kapui meg­nyíltak a tanulni vágyó fiatalok elölt. Képünkön Molnár Endre. Sárközi Ferenc, Szeghy Éva és Olioza Lidia beiratkoznak a* agronómiái kar első évfolyamára. Tegyük országunk dolgozóinak életét egyre jobbá — ez a Szovjetunió belpolitikájának tél ja — hangoztatta Tyihonov elvtárs a Szovjet Békebizottság teljes ülésén MOSZKVA, szeptember 1. (TASZSZ) Augusztus 31-én Moszkvában, a Szakszervezetek Székházának Október Termében kibő­vített. teljes ülést tartott a Szovjet Békebizottság. A teljes ülésen megjelentek a szakszerveze­teknek, a Komszomo! központi bizottságának, a Szovjet Nők Antifasiszta Bizottságának. a Szovjet Ifjúság Antifasiszta Bizottságának és más társadalmi szervezeteknek a képviselői. Neuhausenben hétfőn bonyolí­tották le a sakkvilágbajnokjelöl- tek versenye második fordulóját. A forduló változatos, izgalmas küzdelmeket hozott. A verse­nyen több nagy meglepetés szü­letett: Eredmények: Geller— Eúwe 0:1, Szmiszlov—Szabó döntetlen, Kérész—Averbach 0:1! (Kérész elnézett egy gyalo­got s bár mindent elkövetett hibája helyrehozásáért, Aver­bach nagyszerű játékkal meg­szerezte a győzelmet), Bron- stein—Neudorf döntetlen, G!i- gorics—Taimanov döntetlen. Két játszma — a Stahlberg—Kotov és a Reschewsky—Petroszjan- játszma függőben maradt. Az előbbiben Stahlbergnek nyerési esélye van, míg az utóbbiban a döntetlen valószínű. ★ A jövöévi férfi világbajnoki elődöntő európai -V/zóna-verse- nyének rendezését Nyugit-N é­metorszag, míg a B/zona-verse- nyének megrendezését ismét Csehszlovákia vállalta. Bizottságok alakultak a leve­lezési- és feladványvilágszövet- ségek bevonására a Nemzetközi Sakk Szövetség keretében. A feladványbizottság elnöke Ra­gozta, szovjet delegátus, a FIDE alelnöite lett, a bizottság tagjai közé beválasztották Neu- komm Gyulát, a Társadalmi Sa If kszöve tség fela d van y-bizot t- ságának elnökét, a világhírű feladvány-szerzőt is. A Nemzet­közt Sakk Szövetség ezzel az intézkedésével elfogadta a ma­gyar delegátus által tett elő­terjesztést. A FIDE állandó szabálybi­zottságot jelölt ki, amelyben helyet kapott a magyar delegá­tus is. Egyúttal elfogadták elő­terjesztésünket a sakkszabályok 9. pontjának revíziójára. A FIDE minősítő bizottsága es Ma dclclöiíí tclefonjelentésiink IS'cahansenböl a sakkvilágbajnokjelöllek versenyéről Ma kezdődött a tanítás első- ízben az I., ' Attila-utca 109. szám alatt lévő, most épült fiú­iskolában. A 2,300.000 forint költséggel épült iskolarészben 15 helyiség van, ezek közölt fizikai előadóterem, hatalmas rajzterem, korszerűen felszerelt tornate­rem, úttörőotthon és hét tante­rem. Különböző, jól felszerelt szertárakkal is rendelkezik az iskola, minden emeleten hatal­mas zsibongók várják a tízperc­ben pihenő tanulókat. Ugyancsak ma nyílik rrfeg az /. kerületben az átalakított Do- nát-utcai diákotthon, melyen 180.000 fonjitjértékben végeztek

Next

/
Thumbnails
Contents