Esti Budapest, 1953. október (2. évfolyam, 230-256. szám)

1953-10-01 / 230. szám

VILA G PROLET Al']AI EGYESÜLJETEK! HÍREK A FŐVÁROS ÉLETÉBŐL Jluemlék-jellegű lakóházak tatarozása Állandóan ellenőr ik a főváros ivóvízét szségügji Intézetben az Országos Közeg A most folyó általános tatarozások során több műemlék-jellegű lakóházat tataroznak. így remi behozzák a II.. Fó'-u. 11 — 13, az I.. Hunyadi János-út 9. a III., Kolosy-tér 3, a VII., Majakovszkij-utca 9. számú lakóházakat. Képünkön a II.. Fő-utca II —13. számú ház állványok között. Négy új autóbuszjárat indul A kormányprogramul nyomán a Budapesti Városi Tanács köz­lekedési igazgatósága fontos in­tézkedéseket tett a főváros köz­lekedésében fennálló nehézségek enyhítésére. Az intézkedések eredménye, hogy az eredetileg tervbeli ’döpoiitnát lén\,egeseti. előbb, már október 5-én négy autóbuszjárat indul a főváros különböző részein, elsősorban olyan helyeken, ahql a közel- ben eddig nem állt közlekedési eszköz a dolgozók rendelkezé­sére. A Fővárosi Autóbuszüzem 36-os jelzéssel új járatot lé­tesít a XVIII. és XIX. kerü­let között. Ez a járat a XVIII. kerület, Vörös Had­sereg útja és a Marx Ká- roly-utca keresztezésétől a Pozsonyi-úton (XIX. ke­rület) végig fog közlekedni a Csíki-utca sarkáig. Nagy előnyt jelent ez különö­sen a Pozsonyi-út és a> Csi ki- utca környékén lakó dolgozók­nak, akiknek eddig mintegy 20—25 percet kellett gyalogol­nak az első közlekedési esz­közig. Az új autóbuszvonalon 80 fil­léres vonaljegy és 4.50 forintos hetijegy lesz érvényben. Budán a II. kerület 49-es jel­zéssel kao új autóbuszjáratot. A kocsik a Moszkva-tértöl in­dulva a Fillér-utca, Bimbó-utca és Gábor Áron-utca érintésével jelentősen megkönnyebbítik a Rózsadombon lakúk utazását. Ezen az új vonalon egyforintos vonaljeggyej vagy hatforintos hetijeggyel lehet majd közle­kedni. Az 54-es jelzésű új autó­buszjárat köti majd össze október 5-től a IX. kerületet a XIX. kerülettel. Ez a járat a Nagyvárad-tértől a kispes­ti Malinovszki-út és Achim- utca sarkáig közlekedik. Az egyforintos vonal jeggyel vagy nyoicforintos hetijeggyel igénybevehető járat létesítésére a les-pesti élmunkásházak la, kóinak régi kívánsága teljesül. Budafokon a AXII. kerület­ben a Kossuth Lajos-utcától in­dul 58-us jelzéssel új járat a Mátyás király-út és Szondy- utca keresztezéséig. Ezen a ré­szen a lakók 40—45 perces gya­loglástól mentesülnek az új autóbuszjárat megindulásával. Az október 5-én meginduló új autóbuszjáratok forgalomba helyezése szerves része a dol­gozókról való fokozott gondos­kodásnak. A hetijegyek haszná­lata révén pedig mintegy 50 százalékos megtakarítást jelent az autóbusszal munkába járók számára. Az Országos Kőzegészsc : ügvi Intézet vízbakteriológi osztályán rendszeresen elten örz'k a főváros ivóvizét. Vízmüvek egyes Rútjaiból ha vonta, a főnvomó csövekb minden nap, ezenkívül napon1 •' egy kerületből — a nagyobb kerülelek havonta kétszer- háromszor kerülnek sorra - vesznek vízmintát. A vizminti ból megállapítják', hogy eg köbcentiméter vízben hány bak­térium van és elöjordul-c benn szennyezést jelentő baktérium. A vízben lévő baktériumok számának hirtelen emelkedés ■■ arra figyelmeztet, hogy a viz műben valami hiba van. Cső-re­pedés esetén például rögtön ki mutatja a- vízvizsgálat a bakté­riumok számának szaporodását, amelyek tisztátalan vízből, föld­ből, porból vagy levegőből ke­rülhetnek a vízbe. Ha ilyen esc-' előfordul, azonnal értesítik a Vízmüveket, ahol rögtön megte­szik a szükséges intézkedése­ket. megjavít jók a csörepedés , öblítik a vezetéket, fertőtlenítik a vizet. A finom, selyemszűrőn áten­gedett víz szüredékének mikre- szkopos vizsgálatával megálla­pítható az is, hogy a bakténi - mohon kíaüj milyen paru,,.;. élő vagy élettelen alkatrészeket tartalmaz a víz. Ezek jelzik azt. hogy milyeii a vízi minő­sége. de megmutatják azt is, ha a vízműben van hiba, például felszíni víz került be *valamely módon a vízmű kútjába. A vízvizsgálatok eredményét a laboratóriumban a grafikonon jelzik. Ezekkel napról napra megfigyelhető az egyes kerüle­tek, kutak, íönyomócsövekben a víz baktériumtartalmának vál­tozása. A vizsgálatok több év­tizedes tapasztalata alapján megállapítható, hogy a fővárosi ivóvíz a követelményeknek meg­jelelő. Az Országos Közegészségügyi Inlézet vízbakteriológiai osztá. j Iván ezenkívül ellenőrzik az ásványvíz, szikvíz, niíijég, a strandok, gőzfürdők, uszodák vizének tisztaságát is. Havonta ezernél több vizsgálatot végez­nek a főváros különböző helyei­ről származó ivó- és más víz­mintákból. (MTI) ■ Szigeti Gizella, Czétényi Piroska és Pártos György, az Epítő- j ipari Műszaki Egyetem másodéves hallgatói tanulmányképpen a í Vajdahunyadvár épületcsoportjának építészeti megoldásait rajzoljak. (Huba László felvétele) I • *••••&*••••••••••*•••••••••• ••••••»•••••••••••■••••»••••••••••••••«•••••'•••••••a* ■VÉ Malenkov elvtárs távirata Mao Ce-fung elvtársnak: A kínai nép Kelet elnyomott népeinek hatalmas támasza lett Karinthy a humorista, az író és költő, s a kritikus — háromciklusos irodalmi eszlrád-est a Zeneakadémián A Szovjetunióban a legnép­szerűbb esztrád-műsorok az iro­dalmi estek. Az Országos Fil­harmónia most szovjet példára hazánkban először, irodalmi esztrád-esteket rendez. Október­ben a Zeneakadémián kerül sor egy háromciklusos Karinthy-est­re: „Karinthy a humorista", „Karinthy az író és költő”, va­lamint „Karinthy a kritikus" címmel. Ezeken az esteken a kö­zönség vidám, szórakoztató mű­sor keretében értékes irodalmi ismereteket kap. A Karinthy-est érdekessége, hogy szereplői Karinthy Fri­gyes kortársai lesznek, akik már a-z ő idejében is játszották da­rabjait. Ilyenek például: Ascher Oszkár, Mezei Mária, Dénes György, Herczeg Jenő. Ebben a szellemben tervezik novemberre a „Budapesti séta a budapesti emléktáblák között’’ című zenés-irodalmi esztrád- műsort is. Ennek keretében nagy költők, nagy muzsikusok éle­tét és müveit ismertetik, ugyan­csak hangulatos, szórakoztató formában Az irodalmi esztrád-műsorokat a budapesti .bemutató előadások után vidéki színházakban és üzemekben is műsorra tűzik. (MTI), tömb meg­kezdi a: Este hétre jár az idő. A Böszörményi-út 19:a. lépcsőhá. zában gyülekeznek a lakók. Ki­sebb csoportokban, beszélgetve várják a röpgyülés kezdetét. Azután előlép a bízott, s ismertetni röpgyülés célját. Elmondja, hogy miért fordul ismét a hoz, tokosokhoz a Békekölcsön kibocsátásával. — Az eddigi kölcsönökből építettük hazánk nagy létesít­ményeit — mondja — s a mostani, még az eddigieknél is nagyobb mértékben emeli a dolgozók életszínvonalát. Ismerteti a ke­rület eredményeit, melyeket szo­ciális és kulturális téren elért, Lakógyűlés a békekölcsön jegyzésről s amelyek a iövőben fokozódni fognak, hisz a most jegyzendő összeg is a dolgozók további felemelkedését szolgálja, — Vé­gezetül elmondja, hogy a mun­kahelyeken, milyen lelkesedéssel jegyeztek a dolgozók. A szomszédban, a 19/c-ben szintén ezért gyűltek össze a lakók. Itt a körzeti beketitkár szólt a jegyzés jelentőségéről. államunk dolgozók- N egyedik Elmondta, hogy az közvetve és közvetlenül visszatérül. Most az árleszállítás után, mindenki ta­pasztalhatta, hogy az államnak kölcsönzött pénz fól kamatozott. A röpgyülés itt is befejező­dött. Néhányan azonban még ott maradtak. Felhasználva ai tömb- bizalmi és a békebizottsági tit­kár jelenlétét, elmondták, hogy ők mit várnak. Távirat Szerkesztőségünkhöz az alábbi távirat érkezett: A 46 1-es Építőipari Vállalat csillebérci dolgozói jelentik: pár­tunk és kormányunk célkitűzé­seinek mielőbbi megvalósításá­hoz úgy járultak hozzá, hogy a jegyzés napján a dolgozók 98 százaléka még a korareggeli órákban lejegyzett és felajánlás­képpen az' előirányzott napi ter­vet 214 százalékra teljesítette. Csillebérci munkahely. Németh kőművesbrigád MOSZKVA, október 1. (TASZSZ) A K'iaj Népköztársaság k;- kiáitásániaik negyedik évforduló, ián G. M. Malenkov elvtárs üd­vözlő táviratot küldött Mao Ce- tung ©Marsnak. „Az elmúlt négy év alatt — hangzik á távirat — az egész világnak megmutatja a Kinai Népköztársaság életrevalóságát és erejét, azt, hogv sikeresen vi­szi keresztül Kínában a törté­nelmi átalakulást és biztosítja a gazdasági életnek, a kultúrának é= a nép:cinegek anyagi helyze­tébe«* -re .-tűnél kedését. A Kínai Népköztársaság nemzetközi erő lett, amely nem engedi meg az imperia­listáknak, hogy akadálytala­nul leigázzák Ázsia népeit, hogy büntetlenül olyan poli­tikát folytassanak, amely Ázsiát egy úiabb világhá­ború tűzfészkévé tenné. A koreai események arról tonus, kodnak, hogv a kinai nép Kelet elnyomott népeinek hatalmas tá­masza lett a szabadságért és füg­getlenségükért vívott harcukban. A Kína-i Népköztársaság sokol­dalú haladása az őszinte meg­elégedés és büszkeség érzését kelti az egész haladó emberiség, ben. Nincs ü világon o'yan erö, amely megállíthatná a kínai nén előréhaadását hazája 'nemiéit felemelkedésének és virágzásá­nak útján. A szovjet nép szíve mélyébő' újabb sikereket kíván a nagy kínai népnek, az ország iparost, tási programmjának megvalósí. fásában, a mezőgazdaság fej­lesztésében és a nép jólétének fokozásában, népi demokratikus á'lamának további, általános megerősítésében. Erősödick és fejlődjék a Szov­jetunió és a Kinai Népköztársa­ság törhetetlen, testvéri barát­sága és szoros együttműködése országaink népeinek javára, a béke és a nemzetközi biztonság megszilárdításáért." A Kínai Népköztársasáig kiki­áltó á-zk-n-g-,: ,:k évforduló;■» alkalmából V. M. Molotov elv- társ táviratban üdvözölte Csou En-laj elvtársat, a Kínai Nép- köztársaság külügyminiszterét. A Finn Nép Demokratikus Szövetsége parlamenti képviselőcsoportjának nyilatkozata HELSINKI, október 1. (TASZSZ) A Finn Nép Demokratikus Szövetségének parlamenti képvi­selőcsoportja nyilatkozatot tett közzé a küszöbönálló községi vá­lasztásokkal kapcsolatban. A nyilatkozatban rámutatnak, hogy a küszöbönálló választá­sokon két tábor áll egymással szemben: al reakció és a demo­krácia tábora és hogy a jobbol­dali körök politikája elkerülhe­tetlenül gazdasági összeomlásba sodorja az országot és rontja Finnország nemzetközi helyzetét. A nyilatkozat a továbbiakban kiemeli, hogy a jobboldali szociáldemokra­ta vezetők nyíltan kárdesör- tető, reakciós kormány ala­kítására irányítják erőfeszí­téseiket. Tárgyalások folynak „széles ala­pokon" nyugvó kormány alakí­tásáról, amely mindenkit magá­ban foglal, a koalíciós pártok képviselőitől kezdve a jobboldali szociáldemokraták képviselőiig. Már most alkudozások folynak a miniszteri tárcákért. E tervek valóraváltása — mutat rá a nyilatkozat — a Szovjetunióval és a népi demo­kratikus országokkal való kap­csolatok romlását jelentené. A szövetség képviselőcsoport­ja befejezésül felhívja a válasz­tókat, hogy biztosítsák a közsé­gi választásokon a dolgozók győzelmét. Ez a győzelem lehe­tővé tenné a reakció végzetes terveinek meghiúsítását és a de­mokratikus fejlődés biztosítását. Csou [n-laj fogadást adott a Kinai Ivépköztársaság kikiáltásának negyedik évfordulóján PEKING, október I. (TASZSZ) Csou En-luj, a Kínai Népköz- társaság népi közigazgatási ta­nácsának elnöke, külügyminisz­ter, szeptember 30'án, ünnepé­lyes fogadást adott a Kínai Népköztársaság kikiáltásának negyedik évfordulója alkalmá­ból Október 3-án kezdődik a Moszadik-per TEHERÁN, október I. (MTI) Az ,APP” jelentése szerint október 3-án kezdődik meg a bírósági tárgyalás Moszadik, volt iráni miniszterelnök ellen. Beszámol az „AFP” arról is, hogy kedden este letartóztatták dr. Hulan Hosszéin Moszadikot, Moszadik fiát. Hadgyakorlatok a Földközi-tenger keleti vidékén LONDON, október 1. (MTI) A londoni rádió jelentése szerint szerdán hadgyakorlatok kezdődtek a Földközi-tenger ke­leti vidékén. A kombinált had­gyakorlatokon angol, amerikai, qlasz, görög és török katonai egységek vesznek részt. [gy hadgyakorlaton összeütközött két angol hadihajó LONDON, október 1. (MTI) A „Reuter" hivatalos íelentés- re hivatkozva közli, hogy az Atlanti Szövetség hadgyakorla­tán, Izlandtól mintegy 80 mér földre délre, összeütközött a ,,Swiftsure” brit cirkáló és a „Diamond" romboló. A szeren­csétlenségnek számos halálos áldozata van, többen pedig meg­sebesültek, ■*" A Koreai fegyverszünet aláírása előtt megerősítették az amerikai 8. hadsereget NEW YORK, október I. (TASZSZ) A „United Press" tokiói tu­dósítójának jelentése szerint az Egyesült Államok távolkeleti fegyveres erőinek parancsnok­sága bejelentette, hogy aligegy hónappal a koreai fegyverszü­net aláírása előtt Koreában lé­vő fegyveres • erőinek létszámát egy gyaloghadosztállyal növel­te, Július elején Japánból ti­tokban Koreába szállították az amerikai 24. gyaloghadosztályt. ,„Az amerikai 24. hadosztály Koreába szállítása — fűzi hoz­zá a tudósító — a fegyverszü­neti egyezmény érvénybelépése előtt a Koreában lévő amerikai 8. hadsereg lehető legnagyobb- fokú megerősítése volt. A fegy­verszüneti egyezmény ugyanis tiltja a Koreában lévő csapatok megerősítését." Újabb letartóztatások Marokkóban PÁRIZS, október 1. (MTI) Casablancában a gyarmatosí­tók többszáz rendőre „átfésül­te" a vágóhíd környékét és kö- rülbelül 50 embert letartózta­tott. Valamennyiüket a rendőr­ség kínzókamráiba vitték, ahol a gyarmatosítók céljainak meg­felelő vallomásokat akarnak ki­csikarni tőlük. I Terror Törökországban SZÓFIA, október 1. (MTI) A török reakciós vezető klikk fokozza terrorját a dolgozó nép ellen, A „Millijet” című török lap jelentése szerint az építő­munkások isztambuli szervezeté­nek II tagiát letartóztatták. Az. za! vádolják őket, hogy kom­munista propagandát és szer* vezkedést folytatnak. fí MDP BUDAPESTI P fi RTBIZOTTSfiG fl ÉS n FŐVÁROSI TflflftCS LRPJR II. ÉVFOLYAM, 230. SZÁM. ÁRA 60 FILLÉR CSÜTÖRTÖK, 1953 OKTOBER 1.

Next

/
Thumbnails
Contents