Esti Budapest, 1953. december (2. évfolyam, 281-306. szám)

1953-12-01 / 281. szám

VERSENYBEN AZ ÉVI TERVÉRT — A JOBB ÉLETÉRT Az év utolsó hónapjának első napján Pálházi János munka közben. A Klemen! Gottwald Villamossági Gyár sztahanovista horizontúi eszter­gályosa, Pálházi János, azok közé tartozik, akik nagy' eredményekkel, észszerűs'Uések- kel segítik üzemük terv­teljesítését. Ezt bizonyítja a na­pokban bevezetett újítása is. Az exportra készülő turbó­generátor tengelyvégeinek esz- lergálása az eddigi módszerek­kel sokáig tartott. Ezért Páházi János elvtárs elhatározta, hogy A kormán yprogramm végre­hajtása során az RM Motorkerékpárgyár rfo'íjQzó'ra ar a (piádat, hátuk liogv még több és még jobb minőségű motorkerékpárt gyárt­sanak. Az évi terv határidő előtt való teljesítésében gá­tolja az üzemet a kooperáló üzemek lemaradása. A Cső­gyár késve és minőségi hibákkal szadit ja a vázanyagot, de késik a szállítással a Kovácsológyár is, A jelen feladatainak megol­dása mellett a Motorkerékpár- gyár vezetői és tervezői gon­dolnak már a jövő év feladataira ás. A szeptemberben lezajlott túraverseny tapasztalatait fel­használják munkájukban a ter­vezők. E tapasztalatok alapján két 250 köbcentiméteres próba­gépet készítenek, újszerű mell­ső és hátsó lengőrugózással. Ha ez a megoldás beválik, ezt al­kalmazzák a többi motorok gyár­tásánál is. De nemcsak a motor- kerékpárok gyártásáról készül­nek a tervek. A hulladékanyagok felhasználásával három hasz­nos közszükségleti cikk: pala­csintasütő, gázgyujtó és fedő­tartó készítését tervezik. A min­tadarabokat, már el is készítet­ték s a jövő év elején mintegy huszonötezer darab közszükség­leti cikket gyártanak. Az 1953-as év a Láng Gépgyár szempontjából nem mondható sikeresnek. Már az indulás rossz volt. Az elmúlt év decem­berében. egv évvel ezelőtt a vál­lalat nem teljesítette tervét és így elmaradt az első negyedév előkészítése is. ebből csúfos le­maradások következtek. a szovjet tapasztalatok alapján új módszerrel dolgozik. Már napokkal előbb hozzákezdett a szükséges készülékek és maró­fejek összeállításához. A veszte­ségidő csökkentése érdekében két munkadarabot fogott fel gé­pére és az újfajta szerszám se­gítségével egy műszak a att 727 százalékra teljesítette előirány­zatát. A Kábelgyár dolgozói ez évben eddig terven felül több mint 3700 különféle nagyságú kalibert gyártottak. A terv tálteljesítéséért vívott küz­di,ern egyik élharcosa Kismóki Károly sztahanovista idom­szerész. A kiváló sztahanovista ebben az évben átlagosan 350 százalékra teljesítette előirány­zatát, s így már 1958 januári tervén dolgozik. Kismóki Károly kiváló újító is. Nemrég készült el huszon­ötödik újítása. Számos nagyje­lentőségű eljárást dolgozott ki. így például egy olyan befogó­készüléket szerkesztett, amely­nek használatával a derékszögek köszörülését 30 percről kél perc­re csökkentette. A terv túltelje­sítése magasabb fizetést is je­lent. Kismóki Károly az elmúlt hónapban például 4300 forintot keresett. Budán a Vörös Hadsereg út­ján csinos, sárga T-alakú épü­let magasodik ki a villasorok mentén, a Magyar Filmgyártó Vállalat új, emeletes szinkronműtermét építik a 22/1, Építőipari Vál­lalat dolgozói. Az egyemele­tes iroda- és a kétemeletes műtermi szárny szerkezetileg már felépült. A külső- mun­kák is elkészültek. Ma reggel már a hézagmentes padlóburko­lást, a gáz- és villanyvezetékek szerelését, a termek festő- és mázolómunkáit kezdték el. A belső munkák mellett már el­kezdték a műteremhez vezető út lépcsőinek elkészítését, burkolá­sát, a járdák építését. Ma dél­előtt az építők ' újabb vállaláso­kat tettek Elhatározták, hogy az év végéig teljesen elkészítik az épület belső műnkéit.- ■- • «•;* Uj, olcsó, szépkivitelü gyermekkerékpárt hozott forgalomba az 'Úttörő- és Ifjúsági Állami Aruház. Az Egyesült Államok előtti meghunyászkodás helyett: remény A Szovjetunió jegyzékének újabb sajtóvisszhangja December 1. (TASZSZ) Az angol sajtó továbbra is nagy figyelmet fordít a szovjet kormánynak a négy hatalom külügyminiszteri tanácskozásáról szóló jegyzékére. A Times úgv véli. hogv a Szovjetunió bejelentése, amely szerint „résztvesz a négy hata­lom tanácskozásán, kétségtele­nül jó visszhangra talált". A Daily Mail véleménye szerint a „négy hatalom tanácskozása egyszeriben nem old meg min­den problémát és nem teremt csodál, de egy nehéz fejezet vé­géi és egy könnyebb kezdetét jelentheti.'’ A Reuter-iroda közli: Ameny- nyiré ismeretes, Anglia nem til­takozik Oroszországnak azon javaslata ellen, hogy Berlin le­gyen a találkozó színhelye. A szovjet kormány november ?6-i jegyzéke zavarba ejtette az Egyesült Államok köreit és a bonni Adenauer-klikket. F.z a zavar tükröződött a nyugatber­lini lapok hasábjain.-Az «Athnauer-féle sajtó ellen­séges hangnemben foglalkozik a három nyugati hatalom kormá­nyához intézett szovjet jegyzék­kel. A szociáldemokrata párt lap­jai hangoztatják, hogv kellő fi­gyelmet kell fordítani a leg­utóbbi szovjet jegyzékben fog­lalt javaslatokra. A Die Neue Zeitung című lap közlése sze­rint a német szociáldemokrata párt sajtószolgálata nyilatkoza­tot tett közzé: E nyilatkozat sze­rint a nyugati hatalmaknak az új szovjet, jegyzékkel kapcsolat­ban fel kell adniok „egyes Né­metországra vonatkozó politiká­jukban szereplő kedvenc elgon­dolásaikat", A Telegraf című lap ezt írja: „A Nyugatnak semmi esetre sem szabad mellőznie azt a lehetősé­get, amelyet Moszkva tárgyaló­készsége nyu it." A Stockholms Tidningen' vezér­cikkében fontos nemzetközi ese­ményként jellemzi a szovjet jegyzéket. A lap megállapítja; „A szovjet jegyzék és európai hatása egyszeriben megváltoz­tatta az egész helyzetet. Az Egyesült Államok politikája előtti meghunyászkodás helyett remény éledt — habár még nem szilárd — hogy el lehet maid ke­rülni Németország úirafelfegy- verzésének növekvő terheit és veszélyét. A bermudai értekezlet íratlan programmjái meg kell változtatni... Ezzel kapcsolatban bizonyo­san erős nézeteltérések lesznek az Egyesült Államok és az euró­pai országok között. Az Egyesült Államoknak ugyanis nem akaró­zik tárgyalni, az európai orszá­gok viszont hajlandók tárgyal­ni:’ Ma délben átvette a nyereményt a 100.000 forintos kötvény tulajdonosa Aía délelőtt háromnegyed ti­zenkettőkor megjelent az Or­szágos Takarékpénztár Köz­pontjában Orbán Márton, a Ke­lenföldi Tejipar normása, az Első Békekölcsön ötödik húzá­sának százezerforintos nyertese. Elmesélte-. a húzás _ napján éppen Szekszárdon tartózkodott, édesanyját látogatta meg a kórházban. Ott tudta meg az újságból: Kötvénye 100.000 fo­rintot nyert. Hazafelé a (vonaton egy ha- talmaslermetű férfi szólalt meg mellette: „Szeretnék találkozni azzal, aki a százezer forintot megnyerte ........Ezután követke­zett talán n legizgalmasabb pillanata az utolsó 24 órának. A lakásában kereste a kötvényt, de nagy zavarában sehogy sem találta. Végre ez is a kezében volt. Berohant reggel az üzembe, ahol kezét szorongat­ták, megölelték, már mindenki kívülről ismerte a kötvény számát. — Mik a tervei? .., Először is Erzsiké .., vagyis szerelnék megnősülni. Erzsi ott dolgozik a szom­szédos üzemben... Azután veszek egy Jáva-motort. A Szabadságharcos Szövetség­Ai Olasz Kommunista Párt vezetőségének határozata Dél-Olaszország súlyos helyzetéről Tarján Endréné, az OTP helyettes igazgatója, átadja Orbán Márton elvtársnak a százezerforintos főnyereményt. nél nagyon megszerettem ezt a sportok... A Rózsadombon veszünk egy lakást... Kis uno­kahúgom kap egy babakocsit... Egyelőre csak 15 ezer forintot tartok magamnál a többit a ta­karékba teszem. Búcsúzásnál azt is megkér­dezzük, milyen érzés ekkora összeg tulajdonosának lenni? — Nagyon fái a fejem... — egy sóhaj következik — de nagyon szeretnék még sok ilyen fej­fájást. ROMA, december 1. (MTI) Az Olasz Kommunista Párt vezetősége az elmúlj . napokban ülést tartott, amelyen megvizs­gálta Dél-Olaszország politikai és gazdasági helyzetét A vezetőség határozata meg­állapítja, hogv ,m Pella-kormány figyelmen kívül hagyja a június 7-i választások eredményeit, amelyek különösen Dél-Olaszor- szágban súlyos ítéletet mondot­tak a megelőző kereszténydemo­krata kormány politikája felett. Pella Dél-Olaszországot illetően tovább szándékozik haladni az elődei által megkezdett úton. Ebben a szándékában a régi em­bereket és a régi módszereket al­kalmazza, sőt szövetkezik a mn- narchistákkal és a fasisztákkal, akik maguk is megfeledkeznek választási ígéreteikről " A vezetőség határozata rá­mutat, hogy Dél-Olaszországban a kis- és középipar hanyatlik, a nagy monopolista csoportok ha­tat ma egyre nő, a földreformot nem hajtották végre, a munka- nélküliek száma emelkedik és a lakosság nagy többsége nyomo­rúságos körülmények között él. Csou En-laj fogadta az indonéz kereskedelmi küldöttséget PEKING, december L (Uj-Kína) Csou En-laj elvtárs, a Kínai Népköztársaság Népi Közig iz­gatást Tanácsának elnöke hét­főn délután fogadta R. A. Az- maoent, az indonéziai gazdasági kormányküldöttség vezetőjét és a küldöttség tagjait. Li Szín Man nem nyugszik SANGHAJ, december I. (TASZSZ) Hírügynökségi jelentések sze. rint Li Szín Man, miután vissza­tért Tajvanról, kijelentette, hogy a kuomimangistákkal megtár­gyalta a „katonai együttműkö-• dés" kérdését. Li Szín Man Csamg Kai-sek­kel folytatott tárgyalása után agresszív kijelentésekét tett, amelveikben azzal fenyegetőzőit, hogy amennyiben az indiai ka­tonák nem térnek vissza In­diába és a kínai népi önkéntesek alakulatai a közeljövőben nem Most másképpen áll a helyzet. Az 1953-as év második féléve bebizonyította, hogy a megfelelő előkészítés esetén nemcsak tel­jesíteni, de túlteljesíteni is tud­ják a tervet. A Láng-gyáriak okultak a múltban elkövetett hibákon és az elmúlt negyedév tapasztala­tait felhasználva különös gondot fordítanak az üzem legfonto­sabb gyártmányai: a turbinák, lokomobilok, hajtómotorok elő­készítésére. Jelenleg főként az acélalkatrészek vonalán vannak nehézségek. Előfordul, hogy a DIMAVAG későn és hasznave­hetetlen tengelyt szállít. Ez azt jelenti, hogv a megfelelő előké­szítésben nemcsak a Láng Gép­gyárnak. hanem a vele együtt­működő vállalatoknak is részt kell venniök. Két hete már, hogy« a- magyar csapat elindult Budapestről Lon­don felé. Játékosaink átutaztak Ausztrián, Svájcon, Franciaor­szágon és megérkeztek Angliába. Az úton azt tapasztalták, hogy ezt a mérkőzést egész Európa rendkívül nagy érdeklődéssel kí­séri. Most a mérkőzés után egv héttel a csapat iránti érdeklődés még fokozódott. Míg az angol, francia és más országbeli lapok hosszú cikkekben kommentál- ják a wembley-i mérkőzést, ad­dig a győztes csapat játékosai már egyre kevesebbet beszélnek a nagy mérkőzésről és sokkal többet foglalkoztatja őket a kö­vetkező vasárnap: a bajnoki for­duló. A Vörös Lobogó és a Honvéd csapatai közötti vetélkedés a bajnokságért, ’ mindkét csapat játékosait arra készteti, hogy már a francia fővárosban meg­kezdjék komoly edzéseiket a vasárnapi fordulóra. Hétfőn és kedden reggel egyaránt kiadós kondicióedzést tartottak a baj­nokságért küzdő csapatok játé­kosai a Bois de Boulogne park­jában, ennek az edzésnek egyet­len célja: előkészület a bajnoki fordulóra. Különösen Sándor és Lantos edzett igen szorgalma­san. Szerintük a Csepeli Vasas nagy erővel küzd majd ellenük vasárnap és mivel a Bp. Vörös Lobogó csapatának zöme osak csütörtökön érkezik meg Buda­pestre, a csapat játékosai tud­ják, hogy csak akkor győzhet­nek, ha már most jól felkészül­nek a vasárnapi feladatra. A Honvéd játékosai — vasárnapi mérkőzésükről szólva — a Ki­nizsit nagy ellenfélnek tartják. Puskás szerint ezen a mérkő­zésen a Kinizsi nagy erővel küzd majd. ,,A harmadik hely, amelyet most meglepetésre a Kinizsi elfoglal a bajnoki táb­lázaton, arra sarkalja majd el­lenfelünket, hogy újabb pont­tal vagy pontokkal biztosítsa előkelő helyezését. Az lesz a legfőbb feladatunk, hogy gyors támadásokkal megtörjük a Ki­nizsi rendkívül kemény védelmé­nek ellenállását” — mondta Puskás. Amikor hétfőn este az egyik párizsi színházból hazafelé tar­tottunk, Várhidi és Csordás, a Dózsa és a f’a.sa.s két fiatal já­tékosa beszélgetett egymással: melyikük csapata ér el jobb he­lyezést a bajnokságban. Ahogy a bajnokság sorsa- még nem dőlt el, éppen úgy bizonytalan sze­rintük az is, ki végez a harma­dik, negyedik, ötödik helyen. Mindkét csapat vidékre utazik v asá rn a,p. Abban mi n d ke t ten megegyeztek, hogy kemény mér­kőzés lesz az elmarad) Dózsa— Vasa,s találkozó. A magvar csapat ma tovább ismerkedik Párizs nevezetessé­geivel, este az FSGT vezetőivel még egyszer búcsúvacsorán ve­szünk részt, maid este tízttor indulunk Budapest felé, Holnap délután érkezünk Becsbe, ahol az osztrák fővárosból kapott távirat szerint az Osztrák Lab­darúgó Szövetség fogadja ün­nepélyesen a magyar csapatot. Értesülést kaptunk arról is, hogy a bécsi állomáson kint lesz az osztrák rádió is és az Osztrák Labdarúgó Szövetség vacsorán látja vendégül a magyar csa­patot. vonulnak ki F.szak-KoreábóL úgy csapatai ismét megkezdik a há­borút. Növekszik a drágaság Brazíliában MONTEVIDEO, december I. (TASZSZ) Mint a Correio da Manila cí­mű brazíliai lap jelenti, hivatal statisztikai adatok szerint 1952 novemberétől 1953 novemberéig Rio de Janeiróban 25 százalék­kal, Parana-államban 36.4 szá­zalékkal, Pono Alegre-ben 26.5 százalékkal, Recife-ben 23 szá­zalékkal, Salvadore-ban 25.6 szá­zalékkal, Sao Paulában 22 szá­zalékkal, Curitibában 23.8 szá­zalékkal emelkedtek a létjenntar-, tási költségek.

Next

/
Thumbnails
Contents