Esti Budapest, 1954. június (3. évfolyam, 128-153. szám)

1954-06-01 / 128. szám

HZ MDP BUDRPESTI PflRTBIZOTTSÁGR ÉS fl TÓVÁROSI TRÍIÁCS LflPJfl in. ÉVFOLYAM, 128. SZÁM. ÁRA 60 FILLÉR KEDD, 1954 JÚNIUS 1. A FŐVAROS ÉLETÉBŐL Vízrebocsátották az első hegesztéssel készült tengerjáró hajót a Gheorghiu-Dej Hajógyárban Mérnökeink, technológu­saink, hajóépítő szakembereink újabb lépéssel vitték előre a magyar hajógyártás fejlődé­sét. A kongresszusi verseny eredményeként hétfőn délután vízre bocsátották a Gheorghiu- Dej Hajógyárban az első olyan tengerjáró hajót, amelynek tes­te szegecselés helyeit, hegesz­téssel készült. A tengerjáró hajó hegeszté- ses megoldása egy évvel ez­előtt került napirendre. Sok problémát kellett megoldani; megfelelő elektródát kellett találni, amely a hatalmas. 1100 tonnás tengerjáró hajó köve­telményeinek szakítószilárd­ság és hegeszthetőség szem­pontjából egyaránt megfelelt. A megfelelő technológiai el­járást is ki kellett dolgozni a hegesztéshez és megfelelően elő kellett készíteni a hegeszté­sek vizsgálatát, átvételét. Ezt a nagy munkát a Gheorghiu- Dej Hajógyár technológiai osz­tálya, a Vasipari Kutatóintézet és a Rákosi Mátyás Művek Elektrodagyára osztották meg egymás között. A Vasipari Ku­tató Intézet és az RM Elektro- dagyár hosszas, lelkiismeretes kísérletek után előállították az E 48-as elektrodatípus egyik változatát, amely a legjobban megfelelt a tengerjárók hegesz­téséhez. A Gheorghiu-Dej Ha­jógyár technológiai osztálya a hegesztés technológiáját dol­gozta ki. Mérnökeink és hajóépítő szakmunkásaink közös jó munkájának eredményeképpen tehát az első hegesztett ten­gerjáró, az 50-es számú hajó vizrebocsátásra elkészült. A röntgenvizsgálatok azt is be­bizonyították, hogy a hegesz­tők és kutatók egyaránt jó munkát végeztek, mert a he­gesztés a követelményeknek jól megfelelt. A hegesztéssel készült hajó fő előnye, hogy ezzel a meg­oldással több mázsa hengerelt árut takarítanak meg, mivel a szegecselés által megköve­telt áthajtások elmaradnak. A szegecseléssel járó sokezer furat is feleslegessé válik, tehát munkát és energiát is megtakarítanak. Az új megol­dással készült hajó minősége is jobb, mert üzemeltetés köz­ben, az áthajtások elmaradása eredményeként kisebb a súr- lódó ellenállása. A tengerjáró hajók hegeszté- ses kivitelezését most tovább fejlesztik. (MTI) Budapest humora a 4. oldalon Pátkay József, a IX. kerületi Ingatlankezelő Vállalat vegyes- műhelyének csoportvezetője, ma délelőtt váltotta be 4941. sorozatszámú, 377. számú 100 forintos, 25.000 forint nyere­ménnyel kihúzott Első Békekölcsön-kötvényét az Országos Takarékpénztár IX. kerületi fiókjában. Pátkay elvtárs negy­venhét éve dolgozik. Öt gyermeke van. Egyik lánya most Végzi el a Lenin Egyetemet, a másik pedig a traktor- és kombájnvezető tanfolyamot. Három kisebb fia általános­iskolába jár. Műanyagból készült húsdarálók gyártását kezdték meg A Fővárosi Műanyaggyártó Vállalat Újpesti-rakparton lévő műhelyében a hidraulikus prés lassan, halk zakatolással műkö­dik. Tűm Lipót és Fjsztergályos István, a gép kezelői figyelik, mikör vehetik ki a kész mun­kadarabot a présből, a mű­anyagból készült húsdarálót. Amikor a darab a gépből ki­kerül, még forró, ezért azbeszt- kesztvűvel dolgoznak. Az egyik elkészített, megtisz­tított húsdarálóalkatrészt né­zegetjük. Az újfajta húsdaráló bizonyára örömet szerez majd a háziasszonyoknak. Könnyű, kényelmesebben kezelhető és nem törik. — Érdekes újítás ez. s töké­letesen pótolja az öntöttvasat, amelyből eddig a húsdarálót készítették—magyarázza Barna Sándor elvtárs, a vállalat A présgépből kiemelt műanyagból készült húsdaráló még forró, amikor Tűm Lipót elvtárs ellenőrzi, megfelelő-e a minősége. főmérnöke, aki egyik vezetője volt annak a brigádnak, amely kidolgozta a műanyagból ké­szült húsdaráló gyártási mód­ját. — A műanyag összetétele: műgyantával impregnált se­lyemtextil. Kopási szilárdsága igen nagy. s sokkal kevésbbé törik, mint az öntöttvas. Bizönyílásként az egyik al­katrészt erősen a földhöz vág­ja, s az nem törik el. — Amint láthatják — foly­tatta Barna elvtárs — minden tekintetben versenyezhet az öntöttvassal. Előnye emellett, hogy sókkal könnyebb, s az ebből készült húsdaráló formá­ja is újszerű, áramvonalas. Használhatóságát a kísérletek is igazolták. A gyakorlatban is bevált. Az egyik, üzemi kony­hán ugyanis kél hónapig ezer ember részéve daráltak húst vele, s a húsdaráló ma is ki­tűnően bírja. A műanyagból készült hús­daráló sorozatgyártását a Fő­városi Műanyaggyártó Válla­lat a napokban kezdte meg, s havonta körülbelül ezer dara­bot gyártanak belőle. Az új húsdarálót a vállalat a június­ban megrendezésre kerülő helyiipari vállalatok kiállítá­sán mutatja be a háziasszo­nyoknak. Holnap vagy holnapután megkezdődik az indokínai hadviselő felek katonai megbizottainak tárgyalása Cenfben Washington „rosszalását fejezte ki" az értekezleten történt haladás miatt (TudósítóvSk telefonjelentése.) A genfi amerikai küldöttség nem rejti véka alá, hogy Washington rosszalását fejez­te ki az értekezleten történt haladás miatt. Bedell-Smith, aki állandó rádiótelefon-össze­köttetésben áll az Egyesült Ál­lamok külügyminisztériumával, kénytelen volt azt jelenteni, hogy állandóan fokozódik az amerikai küldöttség elszigete­lődése. Mára részletek kerül­tek nyilvánosságra a szomba­ti zárt ülés lefolyásáról. Ami­kor Molotov elvtárs felolvasta Eden javaslatát arról, hogy az indokínai hadviselő felek ka­tonai megbízottai üljenek ösz- sze közvetlen tárgyalásra, Be­dell-Smith a következő kijelen­tést tette: „Tudomására hozom az értekezletnek, hogy kormá­nyom azzal bízott meg: ne fo­gadjam el azt a javaslatot, ame­lyet Nagy-Britannia küldött­ségének vezetője tett.“ Ezután hosszú vita keletkezett, amely­nek során Bedell-Smith telje­sen egyedül maradt álláspont­jával. Amikor végülis Molotov elvtárs az elnöki székből fel­tette a kérdést: elfogadja-e az értekezlet Eden indítványát, Bedell-Smith már nem szólt egy szót sem. így az angol javas­latot egyhangúlag elfogadott­nak jelentették ki. Ma Genfben megkezdődött a Vietnami Demokratikus Köz­társaság és Franciaország ka­tonai szakértőinek előkészítő tárgyalása. Fám Van Dong elvtárs bejelentette: a vietna­mi néphádsereg főparancsnok­sága Ta Quang Buu helyettes honvédelmi minisztert nevez­te ki a katonai küldöttség ve­zetőjévé. Ta Quang Buu már Genfben tartózkodik, a küldött­ség más tagjai útban vannak: Szaigonból azt jelentik, hogy Henri D elteli brigádtábornok, a francia expedíció6 hadsereg főparancsnokságának megbí­zottja is elindult Genfbe. Való­színűnek tartják, hogy a két hadviselő fél katonai szakér­tőinek értekezlete holnap vagy legkésőbb csütörtökön meg­kezdi munkáját. . Egyidejűleg: megkezdődnek a közvetlen megbeszélések Indokínában is a két főparancsnokság meg­bízottai között. Közben az indokínai kérdés­sel foglalkozó külügyminiszte­ri konferencia is folytatja ta­nácskozásait. Előreláthatólag holnap tartjáik a következő zárt ülést, amelyen a tűzszünet el­lenőrzése és a nyújtandó ga­ranciák ijgye kerül napirend­re. (Folytatás a 2. oldalon.) Megnyílt az OSZSZSZK Legfelső Tanácsának ötödik ülésszaka MOSZKVA, június 1. (TASZSZ) Május 31-én Moszkvában meg­kezdte munkáját az OSZSZSZK Legfelső Tanácsának ötödik ülésszaka. A nagy Kreml-palo- tában összegyűltek a Balti-ten­gertől a Csendes-óceánig ter­jedő Oroszországi Szövetségi Szovjet Szocialista Köztársa­A KOMSSZÜSI V1RS1NV UTÁN 6JABB FÖGADAIJIAK, ELHATÁROZÁSOK SZÜLETTEK AZ SZEMEKBEN ság hatalmas területén élő né­pek sokmilliós családjának legjobb képviselői. Az ülésen sok vendég jelent meg: moszk­vai vállalatok munkásai, tudó­sok, írók, pedagógusok, orvo­sok, állami és társadalmi szer­vezetek funkcionáriusai. Megvitatás és jóváhagyás céljából az ülésszak elé ter­jesztették az OSZSZSZK 1954. évi állami költségvetését és a multévi költségvetés teljesíté­Palotai elvtárs négyezerforintos megtakarítása „Vállalom, hogy a kongresz- zusi műszak alatt május hó­napban 3000 forint értékű hul- adékanyagot adagolok a szer­zőm műhely részére, hogy ez- el is csökkentsem üzemünk inköltségét.“ , Ezt vállalta Palotai László ‘ívtárs, a Láng Gépgyár szer- zámműhelyének munkairá- lyítója, akinek zsebe azóta ál- andóan tele van szögekkel és zavarokkal és egyéb apró dol­gokkal, melyeket csak úgy jár- ában-keltében szed össze. Mindennapos látogatója az jnlöde előtti térnek, ahol a mi- lap is két talicska különböző íulladékot gyűjtött össze, me- yet már részben fel is hasz­náltak. Ö irányítja a szerszám- nűhelyi fűrészeseket, gondo­san vigyáz arra, hogy még egy milliméterrel se'vágjanak több anyagot, mint amennyi feltét­lenül szükséges. „Sok kicsi sok­ra megy“ — mondja — „és az esetleg elpazarolt milliméterek heteken, hónapokon keresztül métereket tesznek ki.“ Palotai elvtárs vállalását, amit a kongresszus tiszteleté­re tett, túlteljesítette és 4000 fo­rint körül jár a multhavi meg­takarítása. Most azon gondolko­dik, hogyan lehetne az önkölt­ségcsökkentési mozgalomba minden dolgozót bevonni, akik a kongresszuson elhangzottak alapján vállalják, hogy komoly mértékben csökkentik az üzem önköltségét. (Tudósítónktól). Az oklevél kötelez A Betonútépítő Vállalat dol­gozói szombaton este a rádió­ból értesültek arról a nagy örömről, hogy a pártkongresz- szustól elismerő oklevelet kap­tak. Nagy .megtiszteltetés és dicsőség ez, hiszen öten nyer­Az Angyalföldi Bútorgyár dolgozói nem felejtik el. . . Az Angyalföldi Bútorgyár­ban tegnap röpgyűléseket tar­tottak, abból az alkalomból, hogy a pártkongresszustól el­ismerő öklevéiben részesül­tek. Sok dolgozónak a röpgyűlés alatt kicsordult a könnye a meghatottságtól. A tervosz­tályon Alpár Gézáné elvtársna és Antal Mária elmondták, nem remélték, hogy ilyen kis üzem — amikor előttük óriási nagy gyárak komoly eredmé­nyeket értek el — szintén a kitüntetettek között lehet. Az elvtársnők sokat tettek azért, hogy a kongresszusi verseny minél sikeresebb legyen, Balcza Lajos elvtárs, a ki­készítő dolgozója arról beszélt munkatársaival: jól esett na­gyon, hogy pártunk annyira méltányolja munkánkat, hogy a kongresszuson tárgyaltak ró­lunk. Most kitűnt — mondotta Balcza bácsi — a párt nemcsak a nagy, hanem a kicsi üzemek­kel is egyformán törődik. Eddig a gyárban kiváló mi­nőségű exportmunkán dolgoz­tak. Az asztalosüzemben már elkezdték a hazai kombinált- szekrények gyártását, A kon­gresszusi verseny igen sokat segítette a gyárat, hogy minél előbb elkészüljenek az első hazai bútordarabok és azokat még nagyon sok kövesse. Az Angyalföldi Bútorgyár dolgo­zói nem felejtik el, hogy az el­ismerő oklevél hatalmas ki­tüntetést jelent számukra, de egyben kötelezettséget is je­lent: j további lelkiismeretes munkát követel a dolgozóktól. tél? el a kongresszusi zászlót és huszonötén az oklevelet. A vál­lalat vezetői, élenjáró fizikai dolgozói az építéshelyeken és a központban fogadalmat tet­tek, hogy munkájukat még to­vább javítják és annak kap­csán a bányaidomkő gyártá­sát, napi tízezer darabról ti­zenkétezer darabra, a mú- széngyártást havi tizenkilenc- ezer tonnáról huszonhárom- ezer tonnára, az oroszlányi kül­színi szénfejtésnél a lefedési munkákat öt és félezer köb­méterre, magát a külszíni szén­fejtést pedig napi 140 vagonos átlagra fejlesztik fel. A Keleti- főcsatorna, a mezőgazdasági munkálatokat végző építésve­zetőségek átérezve a pártkon­gresszus határozatait, az alcsi, szolnoki szántóföld öntözéses munkálatait június 30-ig üze­meltetésre átadják. A Keleti-fő­csatorna építkezésével egyidő- ben a Nyugati-főcsatorna hatal­mas nagy munkálatait is meg­kezdik. A versenykihívásokhoz és felajánlásokhoz Komló, Ka­zincbarcika, Rudabánya és a vállalat összes építőrészlegei csatlakoztak. (Tudósítónktól), séről szóló beszámolót, vala* mint az OSZSZSZK Legfelső Tanácsának elnöksége által ki-> adott törvényrendeleteket, Az első napirendi kérdésről Iván F agyejev küldött, az OSZSZSZK pénzügyminisztere tartott beszámolót. Ezután Szemjon Afanaszjev küldött, a költségvetésügyi bizottság éli nöke tartott beszámolót. Az ülésszak június 1-én foly- tatja munkáját. Tüntetés Kalkuttában az amerikai imperializmus ellen KALKUTTA, június 1. (TASZSZ) Kalkuttában a dolgozók má­jus 30-án tüntetést rendeztek az Indiai Országos Szakszerve­zeti Kongresszus 24. ülésszaká­nak befejezése alkalmából. A tüntetés részvevői az Egye­sült Államok kalkuttai tájé­koztató szolgálatának épülete mellett elhaladva a következő jelszavakat kiáltották: „Taka­rodjatok Ázsiából!“, „Le az amerikai imperializmussal!“, „Le a keletbe nqáliai' kormány­zósággal!“, „Le az amerikai­pakisztáni katonai szövetségi gél!“, „Éljen a koreai és az tn- dokinál béke!“, „Éljen az egész világ békéje!“. Este 6 órára a város köz­ponti terén mintegy 300.000 dolgozo gyűlt össze. A gyűlé­sen ismert szakszervezeti és politikai személyiségek lelkes beszédeket tartottak és foko­zott harcra hivták fel a mun­kásosztályt az egységért, a jobb életviszonyokért, a békéért és- a nemzeti függetlenségért; . I koivtpuki.sslúni aktról UJ-DELHI, június 1. (TASZSZ) Kelet-Pakisztán nagyobb vá­rosainak utcáin katonaság por- tyázik, Dakkában gyülekezési és tüntetési tilalmat rendeltek el, s cenzúrát vezettek be az Egyesült Front által támoga­tott két hetilapra. Szkander Mirza vezérőrnagyot, az új kormányzót korlátlan jogok­kal ruházták fel. Mirza vezérőrnagy kelet- pakisztáni kormányzóvá tör­tént kinevezése előtt a had­ügyminisztérium egyik ma­gasrangú vezetője volt, s tár­gyalásokat folytatott az amei rikai katonai segélynyújtási ról, valamint a Pakisztán és Törökország közti egyezi mény megkötéséről. Május 30-án rendkívüli ülést tartottak a keletpakisztáni tör­vényhozó gyűlésnek az Egye­sült Fronthoz tartozó képvise­lői. Az ülésen határozatot hoz­tak. amelyben elítélik a pa­kisztáni központi kormány ön­kényes, alkotmányellenes, va­lamint antidemokratikus eljá­rását. A határozat a nyugalom megőrzésére szólítja fel a n# pet.

Next

/
Thumbnails
Contents