Esti Budapest, 1954. július (3. évfolyam, 154-180. szám)

1954-07-01 / 154. szám

VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! III. ÉVFOLYAM, 154. SZÄM. ARA 60 FILLER CSÜTÖRTÖK, 1954 JÚLIUS 1. Ünnepélyesen leleplezték Georgi Dimitrov budapesti szobrát Borisz Manolov, a Bolgár Nép- köztársaság magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövete ünnepélyesen átad­ja a szobrot a Budapesti Városi Tanácsnak. Csütörtökön délelőtt a Dimit- tov-téren ünnepélyesen lelep­lezték Georgi Dimitrovnalk, a bolgár munkásosztály nagy fiá­nak szobrát, amelyet a Szófiai Városi Tanács ajándékozott Budapest népének. Az ünnepségen megjelent Apró Antal, a minisztertanács elnökhelyettese, az MDP Poli­tikai Bizottságának tagja, Me- kis József, a SZOT elnöke, az MDP Politikai Bizottságának pó Rágjál“ Mátölcsí'"János',“ az MDP Központi Vezetőségének titkára, Nagy Dániel, az Elnöki Tanács elnökhelyettese, Rónai Sándor, az országgyűlés elnöke, Boldoczki János külügyminisz­ter, Olt Károly pénzügyminisz­ter, Erdei Ferenc igazságügy- miniszter, Szabó János város­\ és községgazdálkodási minisz­ter, Szíjártó Lajos építésügyi miniszter, Kovács István, a Budapesti Pártbizottság első titkára, Házi Árpád, az Állami Ellenőrző Központ elnöke, Szántó Zoltán, a Miniszterta­nács Tájékoztatási Hivatalának elnöke, Pongrácz Kálmán, a Budapesti Városi Tanács vég­rehajtó bizottságának elnöke, valamint a politikai, gazdasági és kulturális élet számos vezető személyisége. Jelen volt az ünnepségen a budapesti diplomáciai képvise­letek több vezetője és számos tagja. A bolgár és magyar himnusz hangjai után Apró Antal, a minisztertanács elnökhelyet­tese, Borisz Manolov, a Bolgár Népköztársaság magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövete és Pongrácz Kál­mán, a Budapesti Városi Ta­nács végrehajtó bizottságának elnöke, mondott beszédet. Ezután Georgi Dimitrov ha­lálának ötödik évfordulója al­kalmából a nemzetközi mun­kásmozgalom nagy harcosának szobrán elhelyezték a megem­lékezés koszorúit. Az ünnepség az Internacio- nále hangjaival ért véget. (MTI) A „kiváló orvos” és „érdemes orvos” kitüntetések átadásának ünnepsége László Gyógyszertári Központ, gyógyszerismertető orvostudo­mányi osztályának orvos főelőadó­ja. dr. Kurczer Gyula VI. kerü­leti körzeti orvos, dr. Kende Já­nos, a budapesti Szentkirályi-utcai Fogászati- és Továbbképző Intézet igazgató főorvosa. A fentieken kívül -az ország te­rületén még számos orvos nyerte el a „kiváló orvos" megtisztelő címet. A német kapu előtt szerelik Kömer II-t, a 6:l-re végző­dött nyugatnémet—osztrák mérkőzésen. Az amerikai szabetázskísérletek ellenére eredményesen haladnak a genfi tárgyalások (Tudósítónk telefonjelentése.) Géniben, ma reggel nyilvá­nosságra került az az amerikai terv, amely szerint, ha július 20-ig nem kötnek tűzszünetet Indokínában, az Egyesült Álla­mok párizsi és londoni nagy­követéi felszólítják ‘a francia és az angol kormányt: vegye­nek részt a délkeletázsiai kato­nai tömb sürgős megalakítá­sában. Ez a terv érthetővé teszi, miért akarja az Egyesült Álla­mok küldöttsége minden áron magyar válogatott kétszer ti­zenötpercnyi meghosszabbítás után 4:2 (2:2, 1:0) arányban le­győzte a kétszeres világbajnok uruguay-iakat, Két nagynevű, egymást megbecsülő csapat találkozója volt Nem csoda, ha erről a mér­kőzésről beszélnek ezután — a világbajnoki torna valamennyi mérkőzése közül — a legna­gyobb elragadtatás hangján azok, akik végignézték a világ- bajnoki torna mérkőzését. Két ragyogóan játszó, sportszerű, az ellenfelet megbecsülő módon szereplő együttes találkozott. A mérkőzés után nem ellen­ségekként, hanem barátokként, egy felejthetetlen nagy csata, egymást megbecsülő, sportsze­rű ellenfelekként búcsúztak el egymástól. Hidegkúti Nándor, a magyar csapat legjobban játszó játéko­sa mondotta már éjféltájt So- lothurnban, a Hotel Kroneban: — Életemben még sohasem játszottam ilyen nagyszerv mérkőzésen — mondta. — Az uruguay-iak ragyogóan játszó, 'nagyon sportszerű ellenfelei voltak. Amikor befejeződött c mérkőzés, a két uruguay-i ösz- szekötő és az egyik fedezet U odajöttek a pályán hozzánk éí sorra megcsókoltak bennünket A többiek is szívélyesen gratu­láltak, A mérkőzés előzményei Hétfőn délután, a thuni tó melletti hilferfingeni szálló gyönyörű ebédlőjében beszél­gettünk az uruguay-i vezetők­kel és játékosdkkal. Az a szí­vélyesség, barátságos hang, amellyel fogadtak bennünket, azt a megnyugtató érzést adták, hogy a szerdai, nagy izgalom­mal várt mérkőzésen sportsze­rűen gondolkodó ellenféllel ta­lálkozunk. A magyar csapat játékosai és vezetői emlékezetében azonban még nagyon frissen élt a berni mérkőzés utáni „ásványosüveg- csata“ emléke s érthetően, a magyar válogatott csapat tag­fai nem nagyon bíztak a sport­mégakadályozni a genfi egyez­ményt. Dullesék abból indul­nak ki, hogy mindaddig, amíg Indokínában folynak a harcok, lehetséges a háború kiterjesz­tése. Joggal állapította meg a l‘Humanité: csak a fegyverszü­net gyors megkötáse háríthatja el egy olyan nagyszabású pro­vokáció veszélyét, amely köz­vetlenül fenyegetné a világ- békét. Holnap délután Genfben is­mét zárt ülést tart az Indo- kínával foglalkozó kilenc kül­döttség. Az ülés napirendjén a Vietnrni Demokratikus Köz­társaság és Franciaország kül­döttségének javaslatai szere­pelnek a tűzszünet ellenőrzésé­ről. Közben folynak Genfbén a katonai tárgyalások is. A tár­gyalásokon ismét résztvesz francia részről De Brebisson ezredes, aki Párizsból tért vissza. Brebisson ezredes visz- szatéréséből arra következtet­nek, hogy a katonai tárgyalá­sok fontos szalcaszba érkeztek. Nyugati delegációk köréből származó információk \szerint, csaknem végig kijelölték a vietnami demarkációs vonalat, amely két nagy elhelyezési öve­zetre osztaná Vietnamot. Észa­kon a népi erők, Délen pedig a francia expedíciós hadsereg alakulatai helyezkednének eL Avégett, hogy megkönnyítsék az átcsoportosítást, az északi részen egy > kisebb övezetet szándékoznak kijelölni, amely­be átmenetileg összevonnák az Észak-Vietnamban tartózkodó francia haderőket, mielőtt azok délre vonulnának. Ha­sonló ideiglenes övezetet álla­pítanak meg a déli részen a vietnami néphadsereg csapatai számára. Genfi semleges megfigyelők hangoztatják, hogy az értekez­leten további haladás történt az amerikai szabotázskísérletek ellenére. Hozzáfűzik, hogy az Ázsiára vonatkozó amerikai tervék végrehajtása, nagy ne­hézségekbe ütközik. Ennek oka nemcsak az angol—amerikai ellentétekben keresendő, hanem abban is, hogy Ázsiában nem olyan a helyzet, mint Közép- Amerikában. Ázsiában nem le­het „Guatemala-típusú“ fegy­verszünetet kötni. Gino Pállotta Rendszeres légiforgalom Moszkva és Párizs között MOSZKVA, július 1. •(TASZSZ) Azoknak a tárgyalásoknak eredményeként, amelyek Moszkvában folytak a Szov­jetunió kormánya és Francia- ország kormánya között, egyez­ményt írtak alá a Moszkva és Párizs közötti rendszeres légi­forgalom megnyitásáról. Az egyezmény szerint a Moszkva és Párizs közötti lé­giforgalmat a prágai légikikö­tőn keresztül bonyolítják le. A Moszkva—Prága közötti szaka­szon a légiforgalmat szovjet repülőgépek, a Párizs és Prá­ga közötti szakaszon pedig francia repülőgépek bonyolít­ják le. A Csehszlovák Köztársaság kormánya beleegyezett abba, hogy szovjet és francia re­pülőgépek átrepüljenek Cseh­szlovákia területe fölött és le* szálljanak Prágában, Külön minisztertanácson tárgyalták meg Bonnban a washingtoni tanácskozások eredményét BONN, július 1. A Nyugatnémet Távirati Iroda közli, hogy Adenauer kancellár külön miniszterta­nácson tárgyalta meg kor­mánya tagjaival a washingto­ni amerikai-angol értekezlet eredményeit. Adenauer ki­jelentette, a legjelentősebbnek azt tartja, hogy Eisenhowet és Churchill továbbra is szi­lárdan ragaszkodik az európai védelmi közösség tervéhez. Adenauer azt is megelégedet­ten állapította meg, hogy Franciaországot „most már döntés elé állították“. Marokkóban agyonlőtték a kormánytanács egyik tagját PÁRIZS, július 1. (MTI) Casablanca-ból jelentik, hogy szerdán délelőtt Casablanca középpontjában egy marokkói három revolverlövéssel meg­ölte dr. Eyraut-t, a marokkói kormánytanács tagját, a Vigie Marocaine című lap főszerkesz­tőjét. Ez a lap a gyarmatosí­tók szócsöve, s dühödten köve­telte a megtorló intézkedései* fokozását; J Képek a világbajnokság elődöntőiről A magyar csapat első gólja: Czibor nagyszerűen eltalált lövése után, újjongva figyeli az uruguay-i hálóba tartó labdát. BUDfíPÍST AZ MDP BUDAPESTI PRRTBIZOTTSRGR ES fl FŐVÁROSI TflRRCS LflPJfl Az Orvosegészségügyi Szak- szervezetben ma délelőtt tartották a „kiváló orvos“ és „érdemes orvos“ kitünteté­sek átadásának ünnepségét. Az ünnepségen megjelent Zsol­dos Sándor egészségügyi mi­niszter, Gegesi-Kiss Pál Kos- suth-díjas akadémikus, a Bu­dapesti Orvostudományi Egye­tem dékánja, továbbá orvo­saink, egészségügyi dolgozó­ink legkiválóbbjai. Szabó Zol­tán, az Orvosegészségügyi Szakszervezet elnökének meg­nyitó szavai után Zsoldos Sán­dor egészségügyi miniszter mondott beszédet, majd átadta a kitüntetéseket. (MTI) Budapest területén a következő orvosok kaptak „kiváló orvosi kitüntetést: Dr. Lukács József gyermek- gyógyász főorvos (István-kórház), dr. Bach Imre belgyógyász fő­orvos (Péterfy Sándor-u. kórház), dr. Csapó József gyermekgyógyász főorvos- ffcásrtó*kérhéz), • dr. Sós József egyetemi tanár (OTE, Kór­élettani Intézet), dr. Kovács Fe­renc egyetemi tanár (OTE, Tüdő­klinika), dr. Bársony Jenő főor­vos (Szabolcs-utcai Orvos-to­vábbképző Intézet), dr. Földvári Ferenc egyetemi tanár (OTE Bőrklinika), dr. Oravetz Béla, az Országos Mentőszolgálat főigaz­gatója, dr. Vas Imre szabadság­hegyi tbc-szanatórium igaz­gató főorvosa, dr. Polonyi Pál 5TI osztályvezető, dr. Pacséri Im- e az OMI osztályvezetője, dr. Solt Oszkár gyógyitómegelőző fő- jsztály vezetője, dr. Páter János ÜAV eü. laboratórium vezetője. Ír. Policzer Miklós, belosztály- őorvos (kútvölgyiüti kórház), dr. 4ádasi Jenő IV. kerület körzeti írvosa. dr. Beck Bella gyermek- >rvos (Himfi-úti átmeneti osztály /ezetője), dr. Ginder Nándor, a ?yógyszerügyi főosztály orvos fő- üőadója, dr. Csefkó István taná- :sos főorvos, a MAV-kórház és cözponti rendelő tüdőosztály ve­setője, dr. Hidas István, a SZOT Drvosegészségügyi csoport veze­tője. dr. Darabos Pál szerkesztő 'Orvosegészségügyi Szakszerve­zet), dr. Szombati Sándor adjunk­tus (OTE, II. sz. gyermekklinika), dr. Erdélyi József egyetemi do­cens (OTE I. sz. belklinika), dr. Herczeq Tibor adjunktus (Sza­bolcs-utcai Orvos-továbbképző In­tézet). dr. Kunos István, docens belgyógyász (Sebésztovábbképzű Klinika), dr. Székely János egye­temi tanársegéd (III. sz. Sebészeti klinika), dr. Mazqon Róza rönt­genfőorvos (Országos Onkológiai Intézet), dr. Bakos László adjunk­tus (Országos Reuma- és Fürdő­ügyi Intézet)., dr. ,Fülttp lózsef röntgenfűorvos (Országos Reu­ma- és Fürdőügyi Intézet), dr. Mihályfi Irén, az OKI önálló tu­dományos kutatója, dr. Fűrész István, az OKI osztályvezetője, dr. Rózsahegyi István az OKI osz­tályvezetője, dr. Fritz Gusztáv, a Gyógyszertári Központ gyógy­szerismertető orvostudományi osztályának vezetője, dr. Nánássy AZ ESTI BUDAPEST KIKÜLDÖTT MUNKATÁRSÁN AK VILÁGRASZÓLÓ GYŐZELEM szerű körülményekben. Az volt a vélemény — miként a brazilok elleni mérkőzés vi­lágosan megmutatta — hogy a délamerikaiak nem tudnak ve­szíteni, s hct vesztésre állnak, elvesztik a fejüket. Nos, 1954 június 30-án dél­után Lausanne-ban, a Magyar- ország—Uruguay válogatott labdarúgómérkőzésen a lab­darúgóvilágbajnokság féldön­tőjében megdőlt ez az „elmé­let“, amelyet négy nappal előbb egy másik délamerikai csapat ellen vívott mérkőzés szomorú tapasztalatai alapján felállí­tottunk: minden eddiginél szín­vonalasabb, izgalmasabb mér­kőzésen, a lehető legsportsze­rűbb körülményék között, c A lausanne-i stadion bejárata. Esik az eső - „jó előzmény" öt óra után a magyar válo­gatott két világoskék autóbusza — nehezen haladva a hatalmas autóforgalomban — végre meg­érkezett a stadionba. A nagy mérkőzések elenged­hetetlen kelléke, az egyenru­hás zenekar, szorgalmasan ró­ja a köröket, miközben pattogó indulókkal igyekszik levezetni a nézők izgalmát. Közben valahol sor kerül egy másik „elengedhetetlen' hangpróbára is: felharsan e kerepelek hangja, majd — hogy minden együtt legyen, a brazilok elleni mérkőzés mintá­jára — a főlelátóval szemközti lelátó egyik részében lobognál! az uruguay-iak kékfehér zászló: és apró zászlócskái. Hat óra előtt néhány perccel kijöttek, a csapatok Fényképezés, himnuszok, Uru­guay választ és pont hat óra­kor a magyar csatársor tenge­lyében Palotás, elindítja a láb dát. A két csapat a következe összeállításban játszik: Magyarország: Grosics — Buzánszky, Lóránt, Lantos - Bozsik, Zakariás — Budai H. Kocsis, Palotás, Hidegkúti, Czi bor. Uruguay: Máspoli — San tamaria, Martinez — Andrade Carvallo, Cruz — Souto, Amb rois, Hohberg, Schiaffino, Bor gez. (Folytatás a 4. oldalon.)

Next

/
Thumbnails
Contents