Esti Budapest, 1954. szeptember (3. évfolyam, 206-231. szám)

1954-09-01 / 206. szám

III. ÉVFOLYAM, 206. SZÁM. ARA 60 FILLER SZERDA, 1954 SZEPTEMBER 1. Fővárosi hétköznapok Látogatás a készülő mezőgazdasági kiállításon Cikkek az 5. oldalon Ma délelőtt a váciutcai általánosiskolában ünnepélyes év­nyitó keretében az V. kerületi békebizottság díszes zászlót adott az iskolának. A zászlót az év folyamán az az osztály nyeri, amely a legjobban tanul. Az „európai védelmi közösség bukása uíán A francia nemzetgyűlés hétfóesti történelmi döntése mozgásba hozta az egész nyugati politikai életet. A nyugati fővárosokban sürgős minisztertanácsokat tartanak, amelyeken megtárgyalják: milyen lépéseket tegyenek az „európai védelmi közösség“ bukása után, Washington elhatározott szándéka, hogy új formát találjon Nyugat-Németország újrafelfegy- verzésére. Az új forma minden valószínűség szerint az a követelés lesz, hogy visszaadják Nyugat-Németország „szuverénitását“. Erre m utat Dulles amerikai külügyminiszter nyilat­kozata is. Az „európai védelmi közösség“ franciaor szági elutasítása után történt eseményekről a» alábbi tudósításaink számolnak be. A mezőgazdasági kiállítás fő pavilonjának építkezése. Magyar Fotó: Samai Antónia Mendes-Fráncé: A kormány semmiféle kötelezettséget nem vállal a nemzetgyűlés előzetes jóváhagyása nélkül Ma: az angol minisztertanács ülést tart LONDON, szeptember 1. A BBC jelentése szerint Churchill mára egybehívta az angol kabinet ülését, amelyen megvitatják az európai vé­delmi közösségnek a francia nemzetgyűlés részéről történi elutasítása után előállott hely­zetet. Ugyancsak a londoni rádió adja hírül, hogy Sir Gladwyn Jebb, Nagy-Britannia párizsi nagykövete ma Londonba re­pül, hogy találkozzék Edennel. Eden nem utazik a Fülöp-szigetekre LONDON, szeptember 1. Az angol külügyminisztéri­um közli, hogy a francia nem­zetgyűlés döntéséből származó fontos problémák miatt Eden arra az elhatározásra jutott, hogy nem utazik el a délkelet­ázsiai tömbbel kapcsolatos ta­nácskozásra, amely hétfőn kez­dődik a Fülöp-szigeteken. Rendkívüli nyugatnémet minisztertanács BONN, szeptember 1. A nyugatnémet kormány teg­nap délelőtt rendkívüli minisz­tertanácsot tartott Blücher alkancellár elnökletével, hogy megvizsgálja a francia döntés utáni helyzetet. Adenauer kancellár, aki je­lenleg szabadságát a Fekete­erdőben tölti, arra kérte a kormány tagjait, hogy ma ke­ressék fel nyaralóhelyén. PÁRIZS, szeptember 1. A francia nemzetgyűlés kedd délutáni vitája előtt Reynaud és Finistere képviselők — mindketten az EVK hívei — ó* nyújtottak be, amely a francia miniszterel­nöknek az EVK-vita során ta­núsított magatartásával foglal­kozik. Az ülés megkezdésekor ezzel szemben Mendes-France kérte, hogy a külpolitikai interpellá­ció megvitatását halasszák el november 3-ra, a parlamenti szünet utáni időpontra. Ezt kö­vetően több felszólalás hangzott még el, köztük Pinay volt mi­niszterelnöké, aki támadta a kormányt, amiért nem helyez­kedett határozottan az EVK védelmének álláspontjára. Mendes-France hosszabb be­szédben válaszolt a felszólalá­sokra, s beszéde során körvo­Szeptember 1. (MTI) Az AFP jelenti, hogy Dulles amerikai külügyminiszter ked­di sajtóértekezletén „elszomo­rító“ eseménynek minősítette, hogy Franciaország elutasítot­ta az „európai védelmi közös­séget“, s azt hangoztatta, hogy Franciaország ezzel eltávolo­dott „saját négy évvel ezelőtt tett történelmi javaslatától“. Dulles kijelentette, hogy nalazta a francia kormány vár­ható vonalvezetését. Szavaiból kitűnt, — miután a miniszter- elnök azt bizonygatta, hogy az EVK ellenzőinek zöme híve az atlanti rendszernek — hogy a kormány az atlanti szövetségen belül igyekszik megoldást ke­resni a nyugatnémet fel­fegyverzésre. Mendes-France ugyanakkor igyekezett megnyugtatni a képviselőket, hogy a kor­mány semmiféle kötelezett­séget nem vállal a nemzet- gyűlés előzetes jóváhagyá­sa nélkül. A miniszterelnök beszéde után még néhány felszólalás következett, majd szavazásra került sor. s a nemzetgyűlés 418 szavazattal 162 ellenében úgy döntött, hogy a külpoliti­kai interpelláció vitáját no­vember 3-ra halasztják eL ciója nyilvánvalóan azt a kötelezettséget hárítja az Egyesült Államokra, hogy felülvizsgálja külpolitiká­ját, s főként Európára vo­natkozó politikáját.“ Kijelentette, hogy ez a felül­vizsgálat szükséges a feltéte­lek miatt, amelyekhez a kon­gresszus az Európának nyúj­tandó katonai „segélyek“ enge­délyezését kötötte. (Folytatás a 2. oldalon) .Franciaország negatív ak­Ai ideológiai különbség nem akadálya a békés együttélésnek —jelentette ki Morgan Phillips Az angol munkáspárti küldöttség sajtóértekezlete Kantonban Franciaország „negatív akciója" következtében az Egyesült Államoknak felül kell vizsgálnia külpolitikáját — jelentette ki Dulles Lázas sürgés-forgás van a mezőgazdasági kiállítás épít­kezésénél. A vezetőkkel alig lehet szóbaállni, annyi a dol­guk. Még ugyan az építési munkák folynak, de már a ki­állításra érkező állatok, növé­nyek és gépek fogadására is készülnek. Az első állatrako­mánnyal érkező irányvonatot-fix. liicT: í * „'£•</,. „. fü 'is­tállókat fertőtlenítik, szépen kimeszelik. Egészséges helyi­ségbe kerülnek majd az álla­tok. A tervek szerint a kiállí­tásra szeptember 5-ig minden állatnak meg kell érkeznie. Szeptember 6-án és 7-én kerül sor a díjazásokra. Minden ál­latfajnál bizottságók döntik el: melyik érdemel nagydíjat, 1„ II. vagy III. díjat. A növénytermesztési anyag már 39 kiállítótól beérkezett. Ezek között a búzától a dohá­nyig úgyszólván minden me­zőgazdasági növény megtalál­A tegnap déli közlésünk óta 659.567 forint önkéntes adomány érkezett be az árvízkárosultak megsegítésére és ezzel a pénz- gyűjtés eredménye 54 millió 153.267 forintra emelkedett. Ebből a budapesti befizetések összege 20,666.783 forintot tesz ki. A mai napon a Holland Kor­mánytól 153.306 forint, továbbá a Kőbányai Üzemélelmező Vál­lalat dolgozóitól 10.882 forint, a III. sz. Autójavító Vállalat dol­gozóitól 10.082 forint, az Alu- miniumárugyár dolgozóitól 8050 forint, a Pestvidéki Gépgyár ható. A pavilonokban már fo­lyik ezeknek a növényeknek az elrendezése. A gabona-pavilon egyik legszebb díszének, egy két és félméteres búzakoszo­rúnak az érkezését mára vár­ják Borsod megyéből. A kiállításon nemzetközi me­zőgazdasági gépbemutató is lesz. A gépek egy része már megérkezett. i\ kohó- ytp- ipari minisztériumhoz tartozó üzemek gépein kívül bemutat­ják a Szovjetunió, a Német Demokratikus Köztársaság, Csehszlovákia, Románia, két nyugatnémet és egy olasz vál­lalat gyártmányait is. Sok új géppel ismerkedhetnek meg majd a látogatók. A kiállított gépek között lesz járvasilózó, csatornanyitó eke, az NDK há­romféle Diesel-motoros trak­tora, Csehszlovákia lenkom­bájnja és szervestrágyaszóró- gépe. A Szovjetunió kiváló dolgozóitól 6760 forint, az É. M. Budapesti Építőipari Szekér­fuvarozó Vállalat dolgozóitól 6092 forint, a \lyenge Áramú Ktsz-től 5428 forint, a VII. ke­rületi tanács útján beküldött lakóterületi felajánlásból 5021 forint, a Budapest Városi Ta­nács Fonalmentő és Feldolgozó Vállalat dolgozóitól 3196 fo­rint adomány érkezett be szá­mos más befizetés mellett rész­ben a 100. sz. OTP, valamint a 200. sz. MNB „Árvízkárosultak segélyezése. Budapest* elne­vezésű számlákra. mezőgazdasági gépei még nem érkeztek meg. A tereprendezés befejezésén mintegy 40 gépkocsi és von­tatójármű dolgozik. Ezeknek munkájában 3 gőzhenger is segítséget nyújt. Napról napra tisztul a terület és néhány nap múlva kitakarítva, megújulva várja a sajtóbemutatót, * A mezőgazdasági kiállítás rendezősége jogi tanácsadó és tájékoztató szolgálatot is fel­állít a kiállítás területén, hogy a látogatók mezőgazdasági vo­natkozású, jogi és egyéb kérdé­sekre választ kaphassanak. Jo­gászok teljesítenek majd szolgálatot ebben , az irodá­ban, hogy ezzel is segítsék termelőszövetkezeteink dolgo­zóit és egyénileg dolgozó pa­rasztságunkat. A VI. kerületi tanács végrehajtó bizottsága a kerületi dolgozók ellátásának megjavításáért A tanács főleg új üzletek nyitásával, s a meglévők bővítésével segítette elő a gyors kiszolgálást. Az új üzletek he­lyét a tanácstagok javaslatai alapján jelölték ki. Losonci Li- pótné tanácstag javaslatára például a Szondy-utca és a Bajnok-utca sarkán vas- és edénybolt nyílt, Kovács Imre tanácstag közbenjárására a Sztálin-út 13. alatt lévő kis­méretű Közért-bolt helyett na­gyobbat, korszerűbbet létesí­tettek. Jelentős összegeket for­dítottak a meglévő üzletek bő­vítésére, korszerűsítésére is. A kormányprogramm óta 330.000 forint költséggel újítot­ták fel a Közért-boltokat. A tanácstagok javaslatára, a dolgozók jobb kiszolgálása érdekében több Közért-et esti műszakra állítottak át: a kerü­letben 26 Közért tart nyitva az esti órákban. A lakosság ké­nyelmét szolgálja az is, hogy a kerületben most már a Közért­ek is árusítanak zöldségfélét. Mintegy 30 üzlet — a tavalyi­nak kétszerese — könnyíti meg a zöldségféle beszerzését. Emelkedett a kerületben a kiskereskedők száma is, ami szintén a lakosság jobb áru­ellátását szolgálja. (MTI) KANTON, szeptember 1. (Uj-Kína) Morgan Phillips, a Kínában tartózkodó angol munkáspárti küldöttség tagja, a munkáspárt titkára, kedden este sajtóérte­kezletet tartott Kantonban. A sajtóértekezleten kínai és an­gol újságírók vettek részt. Az angol munkáspárti küldöttség a sajtóértekezleten a követke­ző nyilatkozatot tette: „Kínából való elutazásunk­kor őszinte elismerésünket fe­jezzük ki azért a szívélyessé­gért és vendégszeretetért, amelyben mindenütt részünk volt. Minden lehetőséget meg­adtak nekünk. Tetszés sze­rint módunkban állott ta­lálkozni a kormány tagjai­val, miniszterekkel és köz- tisztviselőkkel. Mélységes benyomást gyako-\ rolt ránk az az erőfeszítés, amellyel a kínai nép arra tö­rekszik, hogy modern nemzetté legyen. Rokonszenvezünk a kí­nai népnek ezen a téren tett erőfeszítéseivel. Meggyőződé­sünk, hogy a világ többi részé­nek haladéktalanul és gyakor­latias módon tanúbizonyságot kell tennie ugyanilyen rokon- szenvről és megértésről. Határozottan az a vélemé­nyünk, hogy az összekötte­tés hiánya kölcsönösen sok félreértéshez vezetett egy­más álláspontját illetően. Az a meggyőződésünk, hogy a forradalmi Kína vezetői őszin­tén óhajtják ennek az elszige­teltségnek megszüntetését. A magunk részéről a legőszin­tébben ugyanezt kívánjuk. | Meggyőződésünk, hogy a békés együttélés, valamint az azon alapuló aktív együttműködés és kölcsö­nös kereskedelem megér­tést eredményezne, vala­mennyiünket közelebb hoz­na egymáshoz és így csök­kentené a háborús ve­szélyt. Jóllehet kétségtelenül nagy az ideológiai különb­ség az új Kína és a Nyugat demokráciái között, mégis úgy véljük — a kor­mány vezetőihez hasonlóan — hogy ez a különbség nem akadá­lya a békés együttélésnek, s annak, hogy együttműköd­jünk sok olyan terül közösek az érdekeink 1500 darab szőlőprés gyártását kezdték meg ma a Fűrógépgyárban A sokszáz fúrógép gyártá­sa mellett arra is vállalkoz­tak a Fúrógépgyár dolgozói, hogy szeptemberben és októ­ber első felében 1500 darab, egyenként 85 literes szőlő­prést készítenek. Az erről szóló megállapodást mindösz- sze másfél héttel ezelőtt ír­ták alá, mégis minden előké­születet megtettek már a gyár­tás megkezdésére. Az öntvé nyék két nappal ezelőtt keztek meg az Újpesti öntödéből és a gyár forgá­csolóműhelye szerdán már hozzá is kezdett az öntvé­nyek megmunkálásához. Szep­tember 15-ig kétszáz, majd a hónap végéig kétszer három­száz szőlőprést adnak át a kereskedelemnek. Október első felére hétszáz darab gép marad. Ezek is időben megérkeznek majd a tokaji és badacsonyi borvidékekre, későbben szüretelik a ér­Vos­a ahol szőlőt. (MTI) A.B árvíahárosutiákért.

Next

/
Thumbnails
Contents