Esti Budapest, 1954. november (3. évfolyam, 258-283. szám)

1954-11-01 / 258. szám

A főváros közüzem©! készüljek o télre A Gázszolgáltató Vállalat bővíti a távnyomó berendezést MOLNÁR JÓZSEFNÉ tanár, V/2-es szavazókörzet. PÁSZTOR JANOSNÉ háziasszony, VH/194-es szavazókörzet. ROMHALMI GYULA lakatos, VIII/15-ös szavazó- j orvosnő, körzet. DU. FEHÉR MAGDA VIII/85-ÖS szavazó- körzet. ZELLNEU MIHÁLYNÉ segédmunkás, VIII/151-es szavazókörzet. SZAJKÓ LÁSZLÓ szerelő, VIII/100-as szavazó- körzet. A Fővárosi Tanács végre­hajtó bizottságának kommu­nális osztálya idejekorán meg­tette a szükséges intézkedése­ket, hogy a téli gázellátás za­vartalanságát biztosítsa. A gázszolgáltatás lényege­sen jobb lesz a tavalyi­nál. V. A gázellátás fejlesztése ér­dekében bővítik a távnyomó berendezést. Ezek a munká­latok gyors ütemben folynak. A Gázszolgáltató Vállalat napi 50.000 köbméterrel több gázt kap, mint tavaly és a gáznak a minősége is lénye­gesen javul. A gáz kénhidro- génmentes lesz és így az ed­digi zavarok, amelyek a ház­tartások gázellátásában elő­fordultak, túlnyomórészt meg­szűnnek. Az esetleges hibákat is gyorsabban javítják majd ki, mint a múlt esztendőben. Minden bejelentést lehetőleg már másnap megvizsgálnak és legkésőbb a bejelentéstől számított öt napon belül kicserélik a gázt nem adó mérőket, A Gázszolgáltató Vállalat a A vasárnap sportja Képek, riportok a 6. oldalon : Brada, a Rp. Dózsa középcsatára és Ullmann, a Sztálin j Vasmű középfedezete harcol a labdáért. : Szerelik az új távnyomó kompresszort, amelynek segítségével majd naponta 50.000 köbméterrel több gázt adhat a Gázszol­gáltató Vállalat. helyszínen ellenőrizteti, hogy orvosolták-e a bejelentett pa­naszokat. Mindenütt megkér­dezik majd a hibák bejelen­tőig hogiy nincs-e a fogyasz­tóknak valamilyen további kí­vánságuk. A gázszolgáltatással kapcso­latosan kiadott intézkedések szerint télen elsősorban a ház­tartások gázszükségletének kielégítését kell biztosítani. Ezek szerint előreláthatólag a háztartások gázellátásában té­len nem lesznek zavarok. (Tu­dósítónktól.) A Fővárosi Vízművek Igazgatósága Budapest zavartalan vízellátásáért A múlt évben ilyenkor — október végén, november ele­jén — mér mutatkoztak ne­hézségek Budapest vízellátásá­ban, ami később csak súlyos­bodott. Ennek az volt az oka, hogy alacsony volt a Duna víz­állása, s emiatt csökkent a ku­tak vízhozama. A Duna vízál­lása idén mcgintcsák alacsony. A Vízmű vezetői szerint azon­ban remélhető, hogy az idén nem lesz olyan nagyméretű a Duna vizének apadása, mint tavaly volt. Ha a kemény tél mégis megnehezítené a kutak átlagos vízhozamának biztosí­tását, erre is felkészültek. — Budapest vízellátását — mondották a Vízművek igaz­gatóságán — minden körül­mények között biztosítjuk, Ha azonban váratlan esemény miatt mégis csökkenne a je­lenleg üzemben lévő .. .kutak vízhozama, bekapcsoljuk a tartalékvízellátási berendezé­seket, így például a népszige­tit, csillaghegyit. Rendkívüli esetekben az eddiginél is több­ször ellenőrizzük a víz minő­ségét, szükség esetén klóroz­zuk a vizet, (MTI) JoliotÁurie felhívása a világ közvéleményéhez: Meg kell akadályozni a párizsi egyezmények ratifikálását PÁRIZS, november 1. (TASZSZ) Frederic Jollot-Curle, a Béke-Világtanács elnöke nyilatkozott a londoni és párizsi egyez­ményekről, amelyeknek célja Nyugat-Némctor szág felfegyverzése. A nyilatkozat egyebek közt a következőket hangsúlyozza: A téli hónapokban is fejlesztik Budapest csatornahálózatát — A londoni és párizsi egyezmények óriási veszedelmet jelentenek a béke fenntartására. Éppen ezért égetően szükséges, hogy a világ közvéleménye hatalmas mozgalomban 'keljen fel ezekkel az egyezményekkel szemben. Külö­nösért a közvetlenül érdékelt országok polgá­rainak kell haladéktalanul cselekedniük, mert az egyezményeket megkötő kormányok sürgő­sen ratifikálni alkarnak. Érthető ez a sietségük, mert ha a közvéleménynek elegendő ideje, van árra, hogy'felhívja a figyelmet az egyezmé­nyek veszélyességére, akkor szembeállíthatná velük azokat a lehetőségeket is, amelyeket a Szovjetunió javaslatai nyújtanák. — Franciaország elutasította az „európai védelmi közösség“-ről szóló szerződést. Ezt úgy érte el, hogy közös akcióba lépték mindazok, akik a nemzeti függetlenség fenntartásában a béke biztosítását, a német militarizmus feltá­masztásában pedig a háború veszélyét látták. A londoni és a párizsi egyezményék veszélye is nyilvánvaló minden ember előtt, függetlenül attól, hogyan vélekedik az ilyen vagy olyan rendszerről. — Minden úgy történik, mintha az egyez­mény aláírói a nemzetközi feszültség fokozá­sára törnénék éppen abban az időpontban, amikor lényegesen enyhül a feszültség. Jelen­leg nincs már fegyveres konfliktus, fejlődik a gazdasági és kulturális csere, soha sem voltak olyan kilátásai a leszerelési egyezmény létre­hozásának, mint most, az „európai védelmi kö­zösségről“ szóló szerződés elutasítása után. — Ezék a feltételek megengedik nekünk, hogy reménykedjünk a német probléma békés rendezésénék lehetőségében, mégpedig úgy, hogy az érdekelt nagyhatalmak tárgyalásokat folytainak egymással. (Folytatás a 2. oldalon.) Budapesten régen a hideg idők beálltával, november de­rekán abbahagyták a csatorna- építési munkáltat és csak ta­vasszal. a jó idő beköszöntővel folytatták. A főváros fejlődése azonban már metflcövetsli, hogy megszüntessék az idény jelle­get, s hogy télen is bővítsék a hálózatot. Fagyok idején azonban a frissen készült be­tont a kifagyás veszélyezteti, s éppen ezért új, megfelelőbb megoldást 'kellett keresni. A Fővárosi Csatornázási Művek téli munkálatait úgy szervezte meg, hogy hidegben kész elemekből építik a csatornákat. így azután hozzáláthattak például G X. kerület Kozma- utcai csatornázási munkák­hoz, amely mintegy 700.000 fo­rint költséggel épül és 1955 februárjára fejezik be. Akkor MiaHHIHiaMMIMHalMimlI megindulhat a Kozma-utcában a tervezett autóbuszjárat is. Megkezdődtek a pesterzsébeti jódosfürdő csatornázási mun­kái is 200.000 forintos költség­gel. Ha a szennyvízlevezetést megoldják, az újonnan épülő gyógyfürdőt — előreláthatólag a jövő év elején — üzembe helyezhetik. Befejezte a Fővárosi Csator­názási Művek Pestíhidegkúton a Gazda-árOk rendezését. A termelőszövetkezeti lakó­házak között elvonuló nagy vízlevezetőárkot lemélyítet­ték és partjait rendezték. Az árok mélyét kőburkolattal látták el. Az árok most, a ren­dezés után záporok alkalmá­val sokkal nagyobb víztöme­get tud levezetni, mint eddig. E nagyszabású vízrendezésre 1,300.000 forintot fordítottak. (MTI) Ma délelőtt fűtőpróbára ment a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságnak gyártott első mozdony A jorradalmi műszak már tegnap megkezdődött a MÁ- VAG mozdonyszereldéjében. A műhely dolgozói közül töb­ben vasárnap is munkaruhát öltöttek, hogy befejezzék az első korszerűsített 424-es moz­dony szerelését. Ez a gép an­nak az öt mozdonynak az első példánya, amit a gyár dolgozói november 1 és a tanácsválasztás tisz­teletére a Koreai Népi De­mokratikus Köztársaság­nak készítenek. Tegnap estefelé végeztek is a szereléssel. Utána a szerkesz­tés mérnökei és technikusai a gyár vezetőjével együtt még­egyszer átvizsgálták, hogy a sok-sok alkatrész illesztése egyezik-e a rajzókkal. A mun­ka egész éjszaka tartott, s ma hajnalban felfűtötték a moz­donyt. Ma délelőtt megtette első prőbaútját a korszerűsített 424-es mozdony első pél­dánya, délután pedig visszakerül a gyár fényezőműhelyébe, hogy néhány nap múlva teljesen ké­szen elhagyja az országhatárt. A mozdonyszerelde dolgozói most a további négy mozdony szerelését fejezik be és no­vember 7-ig valamennyi el is készül. TEL-AVIV, november 1. Az Izraeli Baloldali Szo­cialista Párt napokban lezaj­lott kongresszusa határozatban szögezte le eszmei szolidaritá­sát az Izraeli Kommunista Párttal, s kijelentette, hogy tagjai belépnek a kommunista pártba. Október 3,0-án a Baloldali Szocialista Párt ifjúsági cso­portjának kongresszusán elha­tározták, hogy e csoport tag­jai belépnek az Izraeli Kom­munista Ifjúsági Szövetségbe. (TASZSZ) Lehelett mást várni? A délikoreai kormánykörök első visszhangja azt mutatja, hogy visszautasítással fogad­ják a Koreai Népi Demokra­tikus Köztársaság felhívását, amely tárgyalásokat javasol. Az AFP szerint a délkoreai kormánykörök „nem szándé­koznák komolyan figyelembe­venni“ a javaslatot. Az izraeli Baloldali Szocialista Párt tagjai belépnek az Izraeli Kommunista Pártba Merényié tsorozat terv Egyiptomban KAIRO, november 1. Szalem egyiptomi propagan­daügyi miniszter szombaton este nyilatkozatot adott az egyiptomi sajtó képviselőinek. A propagandaügyi miniszter közölte, hogy a Muzulmán Testvériség egy titkos szerveze­te összeesküvést szőtt az egyip­tomi kormány tagjainak meg­gyilkolására. Szalem közlése szerint a terv az volt, hogy Na- gib elnök kivételével a kor­mány valamennyi tagját meg­gyilkolják, s új kormányt állít­sanak fel. (Reuter)

Next

/
Thumbnails
Contents