Esti Budapest, 1955. január (4. évfolyam, 1-25. szám)

1955-01-03 / 1. szám

VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! BUDfíPfST ÍA felsaabatlulási verseng/ sikeréért 'MT£ 7 j/*-" V ' If Látogatás az új esztendő első munkanapján%‘0v a budapesti üzemekben Ax első negyedévben 2000 rádiót készítenek A Beloiannisz-gyárban reg­gel, a munka megkezdése előtt a rádiókat készítő üzemrész dolgozói röpgyűlésen köszön­tötték az új esztendőt. 1955-ben nagy feladatokat kell megol- daniok, meg kell kezdeniük a rádiókészülékek sorozatgyár­tását. Már az első negyedévre 2000 darab elkészítését vállal­ták. — Bizakodással kezdtük el az új évet — mondja Gerzon Lászlóné elvtársnő, forrasztó- ezerelő, a műhely kiváló dol­gozója. — A múlt esztendőben 113,8 százalékra teljesítettük műhelyünk tervét. Az idén is helyt akarunk állni. A leg­utóbbi években nem gyártot­tunk rádiókat. Az átállás most okoz némi nehézséget, de ré­szemről mindent meg jogok tenni, hogy egyrészt kiváló minőségű murúcát végezzek, másrészt a kívánt mennyiséget is elérjem. Meg akarjuk mu­tatni az Orion-gyáriaknak, hogy nem maradunk el mö­göttük. — Holnap lesz a tervismer­1955 Új év — Új tervek Nyilatkozatok az 5. oldalon Leesett az első komoly hó. Vasárnap népes számban keres­ték fel a Szabadság-hegyet a téli örömök kedvelői. Képün­kön: vidám társaság az egyik ródlipályán. (Dolezsál László felv.) Gereon Lászlóné az új rádiók alkatrészeit forrasztja. tető értekezlet, amelyen meg­beszéljük részvételünket a fel- szabadulásunk 10. évforduló­jának tiszteletére indított mun­kaversenyben. Tudjuk, hogy a dolgozók nagyon várják az új rádiókat. Ezért a verseny so­rán sok új, kiváló minőségű rádiót akarunk készíteni, hogy az új esztendőben minél több otthonba vigyék el a béke hangjait... I'jult erővel folytatódik a moxdonycsata a MÁVAG-ban Az elmúlt évben az egész or­szág elismeréssel adózott a MÁVAG Mozdonvgyár dolgo­zóinak. Oroszlánrészük volt abban, hogy a MÁVAG év ele­ji 79 millió forintos tartozását az utolsó fillérig letörlesztette, s adósság nélkül zárta az évet. Hétfőn, 1955 első munka­napján 35 ezer tétel alkatrész­hez szükséges nyersanyag áll feldolgozásra készen a Moz­donygyár raktáraiban. Későn- jövés, hiányzás csak elvétve akadt hétfőn reggel; mindenki igyekezett, hogy már hét óra­kor új alkatrészeket gyárthas­son a januári tervben előírt mozdonyokhoz. A szereidében az év első há­rom mozdonya várt végső sze­relésre. Rózsa György, Bánsz- ky Árpád, Mózes Mihály és a többi szerelőbrigád azzal az ígérettel kezdte a műszakot, hogy már holnap, kedden fu­tópróbára küldik a 13. számú 424-es nagymozdonyt. Fél kilenckor csapol! az I. kemence A Rákosi Müvek főbejáratá­nál a hatalmas versenytáblák olyan üresek, mint az új nap­tár lapjai. A dolgozó embere­ken múlik — mondja Mátyás Károly a Martin-üzem főol- vasztára —, hogy mit írunk a versenytáblára és mit írunk a naptár lapjaira. A Martin­üzemben is serényen folyik a munka. A III-as számú ke­mencénél a IV. VIT-brigád Sprenc József olvasztár irá­nyításával 8 órakor leengedte az első acéladagot. Az év első munkanapjának első acéladag­ját követte a többi. 8.30-kor már az I-es kemence csapolt. Igyekeznünk kell — mondják az olvasztárok — azt ígértük pártunknak, hogy a felsza­badulási versenyben az év első negyedében terven felül 800 tonna acéllal adunk többet népgazdaságunknak. ÖTEZER DOLGOZÓ VETT RÉSZT A HÓELTAKARÍTÁSI MUNKÁKBAN Szilveszter éjszakáján és Újévkor mintegy 5—6 centimé­ter hó hullott Budapesten. A kisebb havazás is nagy fel­adatot rótt azonban a Köztisz­tasági Vállalatra, mert a fagy­pont alatti hőmérséklet miatt valóságos jégkéreg keletkezett az úttesteken és a járdákon. — A Köztisztasági Vállalat dolgozói — mondotta Nárai Dezső igazgató — már Szil­veszter éjjelén hozzáláttak a hidak, a troli- és az autóbusz- vonalak takarításához. Január 2-án már alkalmi munkások is bekapcsolódtak a hóeltakarítá­si munkába, összesen mintegy ötezren dolgozták. A legfonto­sabb feladat az volt, hogy az úttesteiket és a járdákat min­denütt felhintsék, s ezzel biz­tosítsák a forgalom zavartalan, balesetmentes lebonyolítását, akadtak kisebb nehézségek, különösen a hegyvidékeken, ahol egy-két autóbuszvonalon néhány óráig szünetelt a for­galom. Az akadályókat azon­ban elhárítottuk, s már a hegyvidéki útvonalon is zavar­talanul közlekednek az autó­buszok. — Hétfőn reggel tovább folytattuk a hóeltakarítást, s a legfontosabb útvonalakon tíz homokszórógép szórja a sala­kot, hogy ezzel biztonságosab­bá tegye a közlekedést. A vál­lalat felkészült az esetleges nagyobb havazásra is, s ebben az esetben jelentős számú al­kalmi munkás közreműködésé­vel tisztítja meg az utakat — hangzott a tájékoztatás. (MTI) Több mint 500 budapesti kiskereskedő közel kétmillió forint hitelt kapott A kiskereskedői hitelakció keretében dohányárusok és tü­zelőanyagkiskereskedők hosszú- lejáratú hitelt kaphatnak. Egy évvel ezelőtt folyósították az első kölcsönöket és november végéig 483 do- hánykisárus egymillió 691 ezer 600 forint, 83 tüzelő­anyagkereskedő 166 ezer forint összegű hitelt ka­pott Budapesten. A kiskereskedők számára se­gítséget jelentett a hitel, leg­többen a kölcsön nélkül üzletü­ket meg sem kezdhették volna. PÁRIZS, jaiiuár 3. A francia békemozgalom or­szágos tanácsa felhívást inté­zett a francia néphez. A fel­hívás egyebek között ezeket mondja: 627 francia képviselő közül 287 a német újrafelfegyverzés mellett szavazott. Ezek a képviselők szavazá­sukkal olyan felelősséget vállaltak, amiért szám­adással tartoznak a nem­zetnek. A Mendes-Erance-kormány, amely külföldi nyomásra ki­csikarta ezt a döntést a nem­zetgyűléstől, a történelemben úgy fog szerepelni, mint az a francia kormány, amely meg akarta teremteni az új Wehr- machtot. Ma a küzdelem új szakasza nyílik meg előttünk. Meg kell akadályozni, hogy a Köztársasági Tanács ra­tifikálja az egyezménye­ket, így kell kikényszeríteni azt, hogy a nemzetgyűlés újból vizsgálja meg őket. De bármilyen döntéseiket is hozzon a parlament, Franciaország soha nem fogadja el a német milita- rizmus újjászületését és az atom- és thermonukleáris háború kilátását. Az utolsó szó a francia népé lesz, amely felé reménykedve fordulnak a világ békés erői. Max Lejeune válasza PÁRIZS, január 3. A Francia Szocialista Párt megtorlást alkalmazott azokkal a szocialista képviselőkkel szemben, akik Nyugat-Német- ország felfegyverzése ellen lép­tek fel. A párizsi egyezmények elleni szavazás miatt a Francia Szocialista Pártból a többi kö­zött kizárták Max Lejeune szo­cialista képviselőt is. Lejeune válaszul a Courrier Picard című amiensi lapban nyilatkozatot tett, amelyben emlékeztet arra, hogy Nyugat- Német ország újrafelfegyverzé- séneSk kérdésében elfoglalt ál­láspontját támogatta a Francia Szocialista Párt Somme megyei tagjainak túlnyomó többsége. Lejeune szintén e szervezet tagja. (TASZSZ) Tiltakozások Angliában a párizsi szerződések ellen LONDON, január 3. A londoni Szövetkezeti Köz­pont, amely több mint egymil­lió tagot számlál, bejelentette, hogy a Szövetkezeti Szövetség idei évi kongresszusán javasla­tot terjeszt majd elő, hogy ítél­jék el a londoni és párizsi egyezményeket és támogassák a nyugatnémet szakszervezeteket az egyezmények elleni harcuk­ban. A Szövetkezeti Központ ál­lást foglalt amellett, hogy a négy hatalom Kelet- és Nyugat­németország részvételével még a párizsi egyezmények ratifiká­lása előtt folytasson tárgyalá­sokat. Szükségesnek tartjuk azt is — mondja a Szövetkezeti Köz­pont nyilatkozata — hogy mér­legeljék az összeurópai kollék­LONDON, január 3. A Tribune című angol mun­káspárti hetilap elítéli a francia nemzetgyűlésre a párizsi egyez­mények ratifikálása érdekében gyakorolt amerikai és angol nyomást. „Az utóbbi időben — írja a lap — az angol kormány igen szégyenletes szerepet vállalt ebben a piszikos ügyben. Kará­csony előtt a francia nemzet­gyűlés Németország felfegyver­zése ellen szavazott. Ezután az angol kormány fenyegetésekkel állott elő." (Folytatás a 2. oldalon) Mit kap a lakosság az élelmiszer ipa ótól az új év első negyedében Élelmiszeriparunk ebben az évben valamennyi cikkből a felszabadulás előtti termelés többszörösét gyártotta. Így például míg 1938-ban 2.3 milliárd cigaretta került forgalomba, az idén már 13.3 milliárd fogyott el. 16 évvel ezelőtt egy emberre évente 10 kiló cukor jutott, most ez a szám 23-ra emelkedett. A sör­ipar ebben az évben három hónap alatt több italt készített, mint a tőkések 1934-ben az egész év alatt. A burmai és a pakisztáni miniszterelnök a bogon értekezletről Az új esztendőben élelmiszeriparunk továbbfokozza termelését. Az első évnegyedben kereken 40 millió péksüteménnyel, 46 va­gon téliszalámival, 18.000 hek­toliter sörrel, hatmillió liter tejjel és nyolc vagon sajttal készít többet a lakosságnak, mint 1954 hasonló időszakában. Édesiparunk is lényegesen töb­bet ad a kereskedelemnek, mint eddig. Cukonkafélékből 95 vagonnal, keksz, és ostyás áruból pedig 47 vagonnal töb­bet küldenek az üzletekbe, mint egy évvel ezelőtt. Sze­szesitalból 20.000 hektoliterrel, likőrfélékből pedig 32.000 hek­toliterrel kap többet a lakos­ság. Dohányiparunk hárommil­lió cigarettával növeli termelé­sét, a kozmetikai cikkekből pe­dig 10 százalékkal gyártanak többet, mint 1954 első negye­dében. Az év első negyedében az élelmiszeripar több új cikkel gazdagítja a választékot. A sütőipar dolgozói néhány héttel ezelőtt kísérletképpen megkezdték a burgonyával kevert kenyér sü­tését. Ebből eddig még csak néhány vagonnyi mennyiséget sütöttek, január második felé­ben azonban Budapest vala­mennyi sütödéje és kenyér­gyára már csak burgonyás 1ke­nyeret készít. Az ipar újdon­sága lesz az ízletes soroksári komlós kenyér, amely hamaro­san megjelenik az üzletekben. Az édesiparban nemrégen újfajta, tartós cuk­rászsütemény gyártásának el­járását dolgozták ki. A csoko­ládéval bevont süteményék 45 napig tárolhatók. Gondoltak az otthon sütő háziasszonyaikra is: piskóta- és tortalapok gyár­tását kezdik meg. Húsiparunk az első évnegyedben mintegy tízféle új hentesáruval, felvá­gottal készít többet mint ed­dig. (MTI) DZSAKARTA, január 3. ,.A bogon értekezlet ered­ményei nagyban segíthetnék a béke kiépítését“ — mondotta U Nu burmai miniszterelnök hazautazása előtt szombaton reggel a sajtó képviselőinek. U Nu kijelentette, hogy a bo- gori értekezleten általánosság­ban figyelembevették a békés együttélés 5 alapelvét és azok valószínűleg ismét szóbakerül- nek a tervezett ázsiai-afrikai értekezleten. A Dzsakartában december 30-án tartott sajtóértekezleten Mohammed Ali, pakisztáni mi­niszterelnök kijelentette, hogy a bogori értekezlet sikerekben igen gazdag volt. Mohammed Ali reméli, hogy az ázsiai af­rikai értekezlet ugyancsak si­kereket ér majd el. A Tajvan­ra vonatkozóan feltett kérdés­re a pakisztáni miniszterelnök kijelentette: „Ami Pakisztánt illeti, elismeri a Kínai Népköz- társaságot. Nem ismerjük el Tajvant Kína képviselőjének (Uj-Kína) Kínában befogadják a Csang Kaj-sek féle hadsereg átpártoló tagjait PEKING, január 3. A Csang Kaj-sek-féle had­sereg tisztjeit és katonáit, ha átjönnek a nép oldalára, szí­vesen látják, elnézően bánnak velük és megbocsátják elköve­tett bűneiket. Ezt mondja Peng Tö-huaj nemzetvédelmi miniszter január elsején ki­adott kiáltványában. A kiált­vány szerint az átpártolok egyénileg vagy csoportokban is jöhetnek. Múltjukat elfelej­tik, azokat, akik szolgálatot tesznek a népi felszabadító hadseregnek, megjutalmazzák. Akik dolgozni akarnak, azok munkát és akik haza akarnak menni családjukhoz, útiköltsé­get kapnak. A paraszt-katoná­kat földhöz juttatják. Jutalmat kapnak az áthozott fegyvere­kért is, egy puskáért 300.000 jüan, egy nehézgéppuskáért 3,000.000 jüan a jutalom. AZ MDP BUDAPESTI PÁRTBIZOTTSÁGA ÉS fl FŐVÁROSI TflílfíCS LAPJA IV. ÉVFOLYAM, J. SZÁM. | ÄRA 60 FILLÉR HÉTFŐ, 1955 JANUAR 3. tiv biztonsági szerződés gondo­latát, amely szerződés felválta­ná Európában az egymással szemben álló katonai szövetsé­geiket." (TASZSZ) Angol lap a francia nemzetgyűlésre gyakorolt amerikai és angol nyomásról Az utolsó szó a francia népé lesz A párizsi szavazás francia és angol visszhangja A francia béketanács felhívása

Next

/
Thumbnails
Contents