Esti Budapest, 1955. április (4. évfolyam, 77-101. szám)

1955-04-01 / 77. szám

I < f mf jyr VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! f------------------------------------------­! A felszabadulás ünnepére hazánkba érkezett a Koreai Népi Demokratikus Köztársasáf és a Mongol Népköztársaság kormányküldöttsége IV. ÉVFOLYAM, 77. SZÁM. Ára 60 fillér PÉNTEK, 1955. ÁPRILIS 1. Jelentés a seriedért folvó versenv utolsó órá \ Újfajta traktorok prototípusa készült «1 Népi senybep a munkásod és'armű- j Köztársaság szaki dolgozók: a KM—18-as traktorok a vállalt határidő előtt ikészen állották. I Hazánk felszabadulása 10. f évfordulójának ünnepségei- | re pénteken délelőtt Buda- | pestre érkezett a Koreai Né- I pi Demokratikus Köztársa- | ság kormányküldöttsége. A ■ küldöttség vezetője Coj I Csan Ik, a Koreai Népi De- | mokratikus Köztársaság Mi- I nisztertanácsának elnökhe- [ lyettese; a küldöttség tag- i jai: Kim Von Bon munka- j ügyi miniszter, a Népi Köz- | társasági Párt elnöke, Li x Szin Fhar külügyminiszter- j helyettes és An Jen, a Ko­Demokratikus magyarországi Sisa János szerelő az új traktoron a szivattyút állítja be. A Vörös Csillag Traktor­gyár is egyik esélyese a ser­legnek. A gyár dolgozói a fel- szabadulási versenyben nagy eredményeket értek el, ne­gyedévi tervüket határidő előtt teljesítették. A serleg elnyeré­sének az is feltétele volt, hogy március 31-ig elkészüljön a gyárban a Magyarországon ed­dig még nem gyártott könnyű traktorok egyik változatának két prototípusa. Ezt a feladatot is sikerrel megoldották a ver­A serleg egyik esélyese Csepelen, a két hatalmas ké­mény tövében a Magyar Posz­tógyár dolgozói ugyancsaik szá­molgatják a felszabadulási ser­legért folyó versenyben elért eredményeiket. Ez érthető is, hiszen a csepeli textilüzem egyik jogos várományosa a felszabadulási serlegnék. Ered­ményeik igen biztatóak. 1955 első negyedévi tervét határidő előtt 6 nappal, már­cius 25-én teljesítette a válla­lat. Az élüzem- és a serleg-fel­tételek minden pontját ugyan­csak túlteljesítették. Export- tervüket 106,6 százalékra telje­sí fék. Március 28-ig a Ma­gyar Posztógyár dolgozói 25 ezer méter sportszövetet, 15 ezer méter férfiöltöny-szövetet, 11 300 méter női ruha szövetet és 5000 méter kabátszövetet: összesen 56 300 méter szövetet adtak terven felül népgazdasá­gunknak. A 18 lóerős új kis traktorok körülbelül feleakkora súlyúak, mint a G—35-ösök. Háromféle sortávolságra állíthatók, nö­vényápoláshoz, kertgazdasági munkákhoz használhatók. Egyik igen nagy előnyük, hogy magasak, tehát akkor is dol­gozhatnak velük a földeiken, amikor a növény már 60—70 centiméterre megnőtt. Április 4-e után is folyik to­vább a muníkaverseny a gyár­ban, már megtörténtek az első felajánlások. A kis rezsimű­hely csoportjai a csöves cso­port dolgozóinak kezdeménye­zéséhez csatlakozva vállalták, hogy a hulladék észszerű fel- használásával május 1-ig hat G—35-ös traktor árának meg­felelő mennyiségű anyagot ta­karítanak meg. Határidő előtt A Szerszámgépjavító és Gyártó Vállalat az április 30- ra vállalt határidő helyett már. cius 30-ra befejezte a Tűzoltó­szer- és Létragyár csúcseszter­gapadjának nagyjavítását. A Közlekedési Teherfuvar Válla­lat az eredeti határidőhöz ké­pest 2 hónappal hamarabb kapja vissza nagyjavítás után csúcsesztergapadját a Szer­számgép javítótól, rendkívüli és meghatalma­zott nagykövete, aki Buda­pesten csatlakozik a kül­döttséghez. A küldöttség tagjai a ferihegyi repülőtéren Hidas Istvánnal, az MDP Politikai Bizottságának tagjával, a Minisztertanács elnökhelyettesével. ^ Ugyancsak ma délelőtt ér- i kezett meg a Mongol Nép- i köztársaság kormánykül- ) döttsége. A küldöttséget j Demcsiigin Molomzsanc í pénzügyminiszter, a Mon- j goi Népi Forradalmi Párt í Központi Bizottságának tag- ) ja vezeti. A küldöttség tag- | jai: Zsamciin Ceud Ajus ez- i redes, a mongol néphadse- j reg politikai igazgatóságá- I nak főnöke és Dasijn Adil- ^ bis, a Mongol Népköztársa- X ság magyarországi rendkí­vüli és meghatalmazott nagykövete. A küldöttség tagjai a ferihegyi repülőtéren Mekis Józseffel, az MDP Politikai Bizottságának póttagjával, a SZOT elnö­kével és Szabó István altábornaggyal, honvédelmi miniszter­helyettessel. Akik a gyermekek éleiéi varázsolják szebbé A BUDAPESTI CSOKOLA- DÉGYáRAT ha még olyan „cukros“, szabadjára engedett gyereksereg népesítené is be, a mérhetetlen sok cukorka, csoki, csokoládés áru kifogna rajtuk. A Budapesti Csokoládégyár dolgozói gondoskodnak arról, hogy kedvükre válogathassa­nak a gyerekek a szemet-száj at ingerlő készítményekben. A gyár dolgozói negyedéves ter­vük teljesítése óta 26,5 vagon, mintegy 100 féle édességet gyártottak terven felül. Jut be­lőle a felnőtteknek is. A GYERMEKRUHÁGYÁR dolgozói, teljesítve a felsza­badulás tizedik évfordulójára tett felajánlásukat, terven felül a mai napig 200 vászon és 1800 szövet Gambetta-öltönyt gyár­tottak. Ebből 188 öltöny megta­karított anyagból készült. Az Ifi-szalag március 2. óta ki­zárólag első osztályú minő­ségű árut gyártott. A felsza­badulási műszak eredménye­ként 1 százalékkal csökkent az önköltség. A gyár kollektívája úgy határozott, most május 1 tiszteletére tovább versenyez­nek, hogy ez évi’ tervüket de­cember 20-ig teljesíthessék, Nürnberg dolgozói népszavazási bizottság azonnali megalakítását követelik BERLIN, április 1. A nürnbergi üzemek dolgo­zóinak küldöttei felszólítot­ták a szakszervezetek és mun­káspártok nürnbergi csoport­jait, valamint a többi demok­ratikus szervezetet, hogy ala­kítsanak haladéktalanul bi­zottságot a párizsi szerződések elleni népszavazás végrehaj­tására. A felhívás hangsúlyoz­za: „Nürnberg lakosságának legalább 80 százaléka elutasít­ja a bonni kormány békeelle­nes politikáját. Cselekedjetek gyorsan, mert Adenauer lázas sietséggel igyekszik valóra váltani a háborús paktumot“. (MTI) — Április 24-én tartománygyűlési választások lesznek Alsószászországban BERLIN, április 1. Nyugat-Németország alsó- szászországi tartományában április 24-én választják meg a tartományi gyűlés új tagjait. A hetek óta folyó választási harcban i4 párt' vesz részt, köztük Németország Kommu­nista Pártja is. A választási harc eredményét mindenütt fe­szült érdeklődéssel várják, mi­vel a párizsi szerződések ratifi­kálásának keresztülhajszolása óta Alsószászország az első nyugatnémet tartomány, amely­nek lakossága szavazással feje­zi ki véleményét és akaratát. (MTI) Magyar irodalmi est Berlinben BERLIN, április 1. Magyarország felszabadításá­nak tizedik évfordulója al­kalmából április 5-én a berlini Sztálin-fasorban lévő Marx Károly könyvkereskedés elő­adótermében magyar irodal­mi estet tartanak. Megnyílt az albán nemzetgyűlés második ülésszaka TIRANA, április 1. Március 31-én Tiranában megnyílt az Albán Népköz- társaság nemzetgyűlésének második ülésszaka. Az ülés­szak napirendjén szerepel az Albán Népköztársaság kor­mányának külpolitikája, az 1955. évi állami költségve­tés és több más kérdés. (TASZSZ) A FŐVÁROS ÉLETÉBŐL Építkezés indul a Budapesti közegészségügyi és Járványügyi Intézetben A Váci úton lévő Budapesti Közegészségügyi és Járvány­ügyi Intézet ebben az évben új helyiségekkel bővül. Az in­tézet udvari földszintes épüle­tére emeletet húznak, ahol iro­dákat, öltözőket, fürdőket he­lyeznek el. Az építési munká-. latok a harmadik negyedévben fejeződnek be. (MTI) Új cikkek az óra-ékszer- és Ofotért-boltokban Az óra-ékszerboltok választé­kának bővítésére Svájcból 2500 darab Enikar, Agefa, Zelko és más márkájú, eddig még ná­lunk nem árusított órák ér­keztek. Svájcból további hat­ezer órát importálunk, ezen kívül folyamatosan érkezik a jól bevált Pobeda-óra a Szov­jetunióból és a Német Demok­ratikus Köztársaságból is na­gyobb mennyiségű órát hozunk be. Az Öragyár a Bim-bam-órá- kat már három típusban gyárt­ja. Az első szállítmány már megérkezett az óra-ékszerbol- tokba. Az Ofotért-üzletekbe is nagyobb mennyiségű külföldi cikk — fémállvány, nagyítógép, távolságmérő — érkezett. A Csehszlovákiából importált Fíexareí-fényképezőgépek és az NDK-ból behozott 10 ezer box-gép árusítását megkezd­ték, Megkezdték az Ötéves Tervkölcsön-kötvényck beváltását Képünk az Országos Takarékpénztár József körúti fiókjában készült. Gáspár Lajosnénak névértékben fizetik ki az Ötéves Tervkölcsön-kötvényt. Ma reggel 8 óra körül számos jókedvű nő és férfi első útja valamelyik takarékpénztárfiókba vagy postahivatalba vezetett. Egymás után nyújtották át ötéves Tervkölcsön-kötvényeiket és a pénztárosok ropogós százasokat számláltak le eléjük. Itt-ott nagy pénzkötegek és többezer forintos betétkönyvek vándorol­tak a boldog nyertesek zsebébe. Se vége, se hossza a nyerők tö- j megének, hiszen államunk ma kezdte meg a dolgozók első szo­cialista államkölcsönre jegyzett pénzének teljes visszafizetését. | Elindult vendégkörútjára a Magyar Néphadsereg Művészegyüttese Ma délelőtt 9 órakor a Nyu- gati-pályaudvarról elutazott a Német Demokratikus Köztár­saságba vendégszereplésre a Magyar Néphadsereg Vörös Csillag Érdemrenddel kitünte­tett Művészegyüttese. A pálya­udvaron az együttes búcsúzta­tásánál megjelent Otta István vezérőrnagy, Kerek Gábor, a Kultúrkapcsoiatok Intézetének főtitkára és a Német Demokra­tikus Köztársaság budapesti nagykövetségének több mun­katársa. (MTI) Jubileumi dísztorna a Honvéd SE fennállásának 5. évfordulóján A Honvéd SE fennállásának 5. évfordulóján, április 17-én — vasárnap — délelőtt 11 órai kezdettel jubileumi dísztornát rendeznek a Magyar Néphad­sereg Színházában. A mintegy kétórás, színvonalasnak ígér­kező műsorban — a 17 szám keretében — bemutatják tudá­sukat a legjobb Honvéd-ver- senyzők. A csapat, és egyéni bemutatón szerepel többek kö­zött Baranyai, Taíkács, Réti, Kuti-Séra, Kertész, Bodó And­rea és ParasZka Erzsébet. A jubileumi dísztomára a jegyek 6—14 forintos áron a színház pénztáránál és a Bp. Honvéd SE Dózsa György úti székházéban válthatók elővé­telben. A New York Herald Tribune javasolja a kínai partmenti szigetek kiüríiését Április 1. (MTI) Az AP ismerteti a New York Herald Tribune csütörtöki ve­zércikkét. A lap javasolja, hogy „vizsgálják felül az ame­rikai politikát, s vonják ki a Csang Kaj-sek-csapatokat és a helyi lákosságot a kínai part­menti szigeteikről“. A lap azzal indokolja Kimo) és Macu ki­! ürítésének szükségességét, hogy ez „megőrizné a Nyugat egységét“. A New York He­rald Tribune hozzáfűzi, hogy amennyiben a partmenti szi­getek kérdése megoldódik, ! „Amerika szövetségesei fonto- ! lóra veszik majd, hogy csatla­kozzanak hozzá Formoza meg- I védésében.“ Indonézia elnöke fogadta Nyikolaj Tyihonovot DZSAKARTA, április 1. A dzsakartai rádió jelentése szerint Szukamo, az Indonéz Köztársaság elnöke csütörtökön fogadta Nyikolaj Tyihonovot, a Szovjet Békebizottság elnökét. Nyikolaj Tyihonov Prijono professzornak, a dzsakartai állami egyetem irodalmi kara dékánjának kíséretében jelent meg a fogadáson. (TASZSZ) „Anglia jogot kapott, hogy korlátlanul beavatkozzék Irak helügyeibe‘ LONDON, április 1. A Reuter kairói tudósítója ismerteti az egyiptomi lapok kommentárjait az angol—iraki egyezményről. Az Al Ahbar című lap kommentárjának ezt a címet adja: „Nuri Szaid kiszolgáltat­ja Irakot Angliának“. A lap rámutat arra, hogy Nuri Szaid szerződése Angliával „teljes ka­tonai együttműködést irányoz elő, s angol ellenőrzés alá he­lyezi az iraki hadsereg kikép­zését és felfegyverzését.“ Az AI Gumhurija megálla­pítja, hogy Nuri Szaid a régi angol—iraki szerződést olyan új szerződéssé változtatta, amely Angliának és szövetsé­geseinek „jogot ad a korlátlan beavatkozásra Irak belügyeí- be.“ (TASZSZ) Ellenzéki tiszteket és politikai foglyokat száműznek Iránban TEHERÁN, április 1. A Poste Teheran című lap jelentése szerint a katonai bí­róságok által elítélt tisztek és más politikai foglyok egy cso­portját a Perzsa-öbölben lévő Harg-szigetére szállítják. Ez a sziget hírhedt rendkívül ked­vezőtlen éghajlati viszonyairól. A lap rámutat, hogy a szi­geten ez idő szerint 120 ember sínylődik. Ezek ügyét még nem tárgyalta bíróság. (TASZSZ)

Next

/
Thumbnails
Contents