Esti Budapest, 1955. május (4. évfolyam, 102-126. szám)

1955-05-03 / 102. szám

az mdp budapesti páwiBtzoiisáGáaax £s buojfesj fűybros Tanácsán»« L8PH IV. évfolyam, 102. szám. !| Ára 60 fillér 1955. május 3. A nagy ünnep után újult lendülettel folyik tovább a munkaverseny a budapesti üzemekben 17LAG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! A lenyűgöző erejű, felejthetetlen május el- sejei felvonulás megmutatta, hogy az or­szág — benne a főváros — népe forró szere­tettel, sziklaszilárd bizalommal törnőrül a párt mellé, egy emberként sorakozik fel a bélié vé­delmében, a szocialista Magyarországot építő munkában. A nagy ünnep után a dolgos hét­köznapok következne!^ Ma újból megkezdődött a munka az üzemeikben, vállalatoknál, hiva­talokban, s a dolgozók a termelés újabb és újabb sikereivel küzdenek azért, hogy meg­valósítsák mindazt, amit a párt feladatul tű­zött elénk boldog életünk építésében. Csatlakozások a 20 budapesti Üzem felhívásához A Budapesti Csokoládégyár dolgozói csatlakoztak a 20 bu­dapesti üzem felhívásához. Vállalták, hogy ez évi terme­lési tervüket december 21-én befejezik, terven felül 11 mil­lió 450 ezer forint értékű árut termelnek. A termelékenység emelésében a tervhez viszo­nyítva 1 százalékos javulást érnek el, az önköltséget 1 mil­lió 338 ezer forinttal csökken­tik. A minőség romlása nélkül 1 022 000 forint értékű anyagot takarítanak meg. Az export­kiszállítási tervet 1955. decem­ber 20-ig teljesítik. ★ (Tudósítónktól) A Szerszám- gépjavító és Gyártó Vállalat az első negyedévben termelési ter­vét 117,5 százalékra teljesítette, a termelési költséget 0,9 száza­lékkal csökkentette. A gyár elnyerte az élüzem címet. Az ünnepségen Halabrin Gábor igazgató bejelentette a gyár dolgozóinak vállalását: csatla­koznak a 20 üzem felhívásához, ez évi tervüket december 20-ra befejezik, a termelési költség- vetéshez képest 2 százalékos megtakarítást érnek el. A Kőbányai Textilművekben A kétnapos ünnep után a Kőbányai Textilmüvek szövö- déjében reggel 6 órakor friss erővel, lendülettel indult a munka. Az első négy óra ered­ményei alapján a versenyben Nonn István művezető brigád­ja érte el a legjobb eredményt; terven felül 35 méter árut gyártott. A brigád legjobb szö­vője Váczi Marcella 10 gépes ifjúmunkás, aki 460 000 vetés­sel 121 százalékra teljesítette tervét. Öt export rádióállomás határidő előtt Andó Imre „kiváló dolgozó'* átadja munkamódszerét Szabó György ipari tanulónak. A Minisztertanács és a SZOT vándorzászlajával kitüntetett hatszoros élüzem Beloiannisz- gyár rádióadó gyáregységében a szokottnál fürgébben megy a munka. A gépcsoport esztergá­lyosai fütyörésznek, nótáznak. Andó Imre esztergályos „kiváló dolgozó“ Szabó György másod­éves ipari tanulóval foglalatos­kodik. Tanítja a szakma leg­ügyesebb fogásaira. — Olyan feladat előtt áll gyáregységünk, — mondja Stefkó Ferenc üzemvezető — amelynek megoldása próbára tesz valamennyiünket. Tervünk szerint ez évben exportra öt rádióállomást kellett volna összeszerelnünk — fázisváltó és kombinátor nélkül. Ez utóbbi kettő elkészítése még körülbe­lül negyedévi munka. A meg­rendelő ország kérésére most vállaltuk, hogy még ez évben teljesen készen átadjuk az öt rádióállomást. A gyárvezetoség mar segített: kaptunk egy új marógépet, egy új esztergapa­dot, most már rajtunk a sor! Holnap, a térvismertető érte­kezleten megbeszéljük dolgo. zóinkkal a „haditervet“. Min­den bizonnyal sikerül, ismerem a műszerészeket, a lakatosokat és az esztergályosokat... Andó Imre esztergályos a nag)r feladatról ezeket mondja: — Még nem tudom pontosan, mit vállalok magamra az öt rádióadóállomás munkáiból. Számba veszem eddigi eredmé­nyeimet. s megteszem a válla­lásomat. Persze, továbbra is se­gítem a fiatalokat. Most külö­nösen örülök, mert Szabó | György tanuló a múlt héten ! 130 százalékos eredményt ért el, pedig a szakmunkás vizsgá­hoz csak 80 százalék szükséges. Érdemes segíteni a törekvő fia­talokat! Három óra alatt 18.6 méter anyag terven felül Háromnegyed hat. Egymás­után indulnak a gépek a Ma­gyar Pamutipar szövödéjében. Sára Ferenc né „kiváló dolgo­zó“ nyolc gépe is zakatolni kezd. Gyűlik a vetés, szaporo­dik a kész szövet. Kilenc órára Sára Ferencné százszázalékos minőségi munkával, 18 méter, 60 centi anyagot termeit ter­ven felül. Éppen hat férfiing telik Iki ebből. Horváth Mi- hályné az ünnep utáni műszak első három órájában két kosz­tümhöz elegendő anyagot gyár­tott terven felül. 205 perc alatt 400 percnyi munka A MAVAG Mozdonygyárá­nak fémeszterga műhelyében május 3-án reggel mindenki pihenten, s jó hangulatban je­lent meg munkahelyén. A műhely egyik büszkesége, Malutics Jenő elvtárs, a szocia­lista munka hőse égj* igen ké­nyes, rendkívül nagy pontossá­got igénylő darabon reggel 7 órától 10 óra 25 percig — vagyis 205 perc alatt — mint­egy 400 percnyi munkát vég­zett el. Ez csaknem 200 száza­lékos teljesítménynek felel meg. A tizenegyedik szabad május ünneplése itl!l!lllllll!l!IIHI!llim!l!milll!ll|lllililimilllillll!lltltllillllliltilliililllllllllllllilllll!illlll!!ll!IMI)llllillllllllllllllll!ll!lillllliimi!l!inilliHllliU<iiíi> Közlemény a négy hotelom nagyköveteinek bécsi értekezletéről EÉCS, május 3. A Bécsben folyó nagyköveti értekezletről az alábbi közle­ményt adták ki: A Szovjet Szocialista Köztár­saságok Szövetsége, az Ameri­kai Egyesült Államok, az Egye­siül Királyság, Franciaország és Ausztria képviselői május 2-án 11 órakor összeültek a Szövetséges Ellenőrző Tanács épületében, hogy a legrövi­debb időn belül befejezzék az osztrák' államszerződés előké­szítését, s e szerződést majd megvizsgálhassák és aláírhas­sák a Szovjetunió, az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és Franciaország külügyminiszte­rei Ausztria részvételével. A felek képviselői az érte­kezleten: I. I. Iljicsov, a Szov­jetunió nagykövete, L. S. Thompson, az Egyesült Álla­mok nagykövete, J. Wallinger, az Egyesült Királyság nagykö­vete, R. lAlouette, a Francia Köztársaság követe. L. Fígl, az Osztrák Köztársaság kül­ügyminisztere és di\ B. Kreis­ky államtitkár. Az első ülésen L. S. Thomp­son, az Egyesült Államok nagykövete elnökölt. Az ülésep elhatározták, hogy az elnöki tisztet a diplomáciai rangidő szerint váltakozva töltik be, s hogy a tárgyalás hivatalos nyelve az orosz, az angol, a francia és a német lesz. Meg­alakították a közös titkárságot. Elhatározták továbbá, hogy az értekezlet ülései zárt jellegűek lesznek. Az értekezlet áz államszer­ződés tervezete azon cikkelyei­nek tárgyalásaival kezdődött, amelyekre vonatkozóan a kül­döttségek észrevételeket tettek. Jelentős előrehaladást értek el. A megállapodás szerint az értekezlet üléseit naponta 14 óra 30 perckor kezdik. (TASZSZ) A francia sajtó a Pinay-Adenauer megállapodásról PÁRIZS, május 3. (MTI) Mohamed Ali pakisztáni miniszterelnök Kínába utazik KARACSI, május 3. A Reuter Karacsiból szár­mazó jelentése arról ad hírt, hogy Mohamed Ali pakisztá­ni miniszterelnök vasárnap rádióüzenetben jelentette ki: elfogadta Csou En-lajnak, a Kínai Népköztársaság minisz­terelnökének és külügyminisz­terének meghívását, s Kínába szándékozik utazni. Mohamed Ali hangsúlyoz­ta, azért határozott így, hogy „tovább erősítse a Pakisztán és Kína közötti baráti kapcso­latokat“. (MTI) A francia sajtó vegyes kom­mentárokat fűz a Pinay— Adenauer megállapodáshoz. A Monde kiemeli: Úgy lát­szik, hogy Franciaország na­gyon magas árat fizetett a megállapodásért. A lap hozzá­fűzi: Franciaország és Német­ország között csak akkor nyí­lik meg az őszinte és gyümöl­csöző együttműködés útja, ha a bonni köztársaság ugyanilyen jóakaratról tesz majd tanúsá­got a Saar-vidék „európai“ stá­tuszának alkalmazásában; ezt azonban legfeljebb csak remél­ni lehet. A Liberation megállapítja, hogy Pinay engedményei Pá­rizsban megdöbbenést és tilta­kozásokat váltottak ki. A Nyugatnémet Szociálde­mokrata Párt sajtószolgálata felhívja a figyelmet arra, hogy a bonni tárgyalásokról kiadott közös közlemény német és francia szövege lényeges pon­tokban eltér egymástól. Igv a német szövegből hiányzik az a francia szövegben olvasható ki­tétel, amely szerint Bonn és Párizs a Saar-vidékre vonatko­zó megállapodások végrehaj­tása előtt meghallgatja a saar- vidéki kormány véleményét; Még feltűnőbb, hogy a hivata­los közlemény német szövege a párizsi szerződések végrehaj­tását nevezi a Nyugat és Kelet tárgyalási előfeltételének, míg a francia szövegben csak a pá­rizsi szerződések hatálybalépé­séről van szó. A Szíálln-szobor mellvédjén balról jobbra Acs Lajos, Szalai Béla, Bata István, Gerő Ernő, Hegedűs András, Dobi István, Rákosi Mátyás, Hidas István, Mekis József, Rónai Sándor, Apré Antal, Vég Béla, Piros László, Matolcsi János, Kovács István, Pongrácz Kálmán elvtársak.

Next

/
Thumbnails
Contents