Esti Budapest, 1955. július (4. évfolyam, 153-178. szám)

1955-07-01 / 153. szám

VILÁG PROLETÁRJAI EG YESLLJETEK/ ORVOSOK KITÜNTETÉSE A szakma kiváló dolgozója címért versenyez Ma van a második félév első munkanapja. Új célok, új el­határozások megvalósítására gondolnak ma az üzemek dol­gozói. Pozsonyi Tiborral, a Fémáru- és Szerszámgépgyár kiváló fiatal öntőjével műszak­kezdéskor az új negyedév fel­adatairól és terveiről beszélge­tünk. — Már nem is nagyon em­lékszem arra, hogy mikor kezd­tem az 1955. második félévi tervem teljesítéséhez — any- nyira régen volt az. Majdnem egyéves előnyöm van már, hiszen 1956 má­jusi tervemet teljesítem a minap. Jó érzés, amikor az ember megelőzi az időt. Brigádom tagjai lépést tartanak velem. Ma kezdtünk ösztönzőbb normáink alapján dolgozni. Nem kell hozzá két hónap, hogy ismét utolérjük magun­kat. Sok szerszámgép-alkat­részt és „Sirály“ csónakmo- tor-hengertestet öntünk eb­ben a negyedévben. Abban a kitüntetésben van ré­szem, hogy a VIT-re utazha­tom. Mire elindulok, be aka­rom fejezni az összes széria­munkákat, amelyekre ott-tar- tózkodásom alatt a gyárban szükség lesz. Augusztusban pedig, ha nem jön közbe vala­mi, szeretném megszerezni a szakma kiváló dolgozója címet — és a velejáró félhavi fize­tést; Az első két órában 15 férfiing terven felül A Fehémeműgyár az első félévben becsülettel tett eleget mind a belföldi, mind az ex­port-kötelezettségeinek. Most a második félév beindulására is kellően felkészült. A július 1-én megindult harmadik negyedévi termelésnél az exportra gyártó szalagok közül az 52-es szalag tűnt ki. Kiváló még a 32-es szalag, mely belföldi haszná­latra gyártja a rövidujjú, két- zsebes. alperi férfiingeket. Az első két órában 15 darab inget készítettek terven jelül. Ma délelőtt 10 órakor a Semmelweis-teremben száz orvosnak nyújtották át a „kiváló orvos'1, illetve az „érdemes orvos“ kitünte­tést. Az ünnepségen megje­lent az orvos-társadalom számos kiváló képviselője. Az ünnepséget dr. Drexler Miklós elviárs egészség- ügyi miniszterhelyettes nyitotta meg, majd dr. Ro­mán József elvtárs egész­ségügyi miniszter mondott beszédet Hangsúlyozta: 1955. jú­lius 1 — amikor dolgozó népünk számot adott nép­gazdasága minden terüle­tén elért eredményeiről — különösképpen alkalmas arra, hogy számbavegyük azt is, mit tettek a magyar egészségügyi dolgozók, or­vosaink népünk egészség- ügyi kultúrájának fejlesz­téséért. Ezután részletesen beszélt egészségügyünk fel- szabadulás óta történt fej­lődéséről és kidomborította a Szovjetunió állandó se­gítségének nagy jelentősé­gét. Ezután átnyújtotta 30 orvosnak a .kiváló orvos“ kitüntető jelvényt és a ve­lejáró pénzjutalmat, 70 or­vosnak pedig az „érdemes orvos“ kitüntető jelvényt. Szabó Zoltán elvtárs, az Orvos-Egészségügyi Dolgo­zók Szakszervezetének el­nöke üdvözölte a kitünte­tetteket, majd Haranghy László elvtárs egyetemi ta­nár mondott köszönetét a kitüntetettek nevében. Akik példát mutattak a terv teljesítésében Dr. Román József egészségügyi miniszter dr. Vikol János fővárosi vezető főorvosnak adja át a „kiváló orvos“ kitüntető j jelvényt. ( (Bozsán Endre felvétele) J Valentin! Imre, a Vörös Csil­lag Traktorgyár hatszoros sztahanovista esztergályosa kiváló minőségű munkájáért nemrég kapott jutalmul egy 3-fi lámpás Orion-rádiót. Zs. Tóth István elvtárs, az Ikarus Karosszéria- és Jár­műgyár gyalusa, a szakma legjobb dolgozója tervnaptá­rába jelenleg október utolsó napjainak eredményeit jegy­zi. Borsos Anna ifjúmunkás a Textilfestőgyárban dolgozik sodrógépen. Állandóan kima­gasló teljesítményt ér el és kifogástalan minőségű mun­kát végez. Éjféltől — délig Tej... ­Korahajnal, ami­kor a városra már teljes csönd borul, kezdődik az igazi élet az Erzsébetvárosi Tej­ipari Vállalatnál. Te- jeSkannák százai so­rakoznak az udvaron. Már rakják Is őket az érkező teherkocsikra, s azok dübörögve in­dulnak útjukra. Majd­nem fél Budapestet látja el a vállalat tej­jel, körülbelül két­Égy kcsflódött július fisó napja KÉSZÜL BUDAPEST „REQQELIJE" _ Péksütemény... százezer litert szállí­tanak el innen éjsza- kánkint. Ezek a ko­csik a korahajnali órákban viszik a te­jet a legtávolabbi pontokra: Rákospalo­tára, Rákoskeresztúr­ra; a belső kerülete­ket hajnali 3—4 óra­kor látják el. Mire a vasredönyök zörögve felgördülnek. vala­mennyi bolt előtt ott áll már reggeli ita­lunk: a tej! Finom illat árad az V—VI. kerületi Sütő­ipari Vállalat 605-ös telepéről. A kemencében sülnek a kiflik, a vajasbélű stanglik, a fekete mákszemekkel pettyezett cipók, a különböző, tejjel kelesztett sütemények. Reggelig meg sem állnak a gépek körül serénykedő, fehér kötényű pékek. A kész süteményt az árukiadóba viszik, itt lá­dákba rakják. Minden boltnak külön ládája van. Ezeket a ládákat villámgyorsan rakják fel a teherkocsikra. A korahajnali órákban már szállítják is a még meleg süteményt a boltokba. Negyvenezer rózsásra pirult péksü­temény kerül ki mindennapi reggelinkhez eb­ből az egy üzemből hajnalonkint! Üdüléssel kezdi a hónapot Néhány perccel 6 óra után tz Engels téri MÁVAUT lutóbuszpályaudvart már be- lépesítetlék a Dobogókőre, a ilátrúba és más üdülőhelyekre nduló fővárosi dolgozók. Strasser Margit, a Trefort ttcai rendelőintézet gégeosztá- yának dolgozója meg sem tud- a mondani, hogy hányadszor idül a felszabadulás óta. — Most a Kékestetőre uta- :om. Nagyon örülök, hogy ilyen szép helyen nyaralhatok. An­nál is inkább — feszi hozzá —, mert nemrégiben volt tüdő- gyulladásom, s ez az üdülés utökúrának is számít. 7 óra. Néhány harsány tül­kölés,, s a Mátrába induló két autóbusz vidám utasaival el­indul a pályaudvarról. A reg­geli szellő vidáman lobogtatja a távozók és itthonmaradók bú­csút intő kendőit. Örvendetes statisztika Fél 9. A XXI. kerületi Tanács folyosói megélénkülnek, jönnek az első „felek”. Az anyakönyvvezetői szoba előtt „új­donsült" nagymama áll. Bekopogtat. Unokáját, Oláh Aladárt jelenti be, aki három nappal azelőtt született a csepeli Hámán Kató szülőotthonban. Woschitz Magdolna, anyakönywezető-ne- lyettes, néhány perc alatt bejegyzi az adatokat és kiállítja az anyakönyvi kivonatot. — Már elkészítettük az első félév népmozgalmi statisztiká­ját — mondja kérdésünkre. — A múlt félévben 654 születés, 278 házasság volt kerületünkben. Igen örvendetes, hogy a szü­letések száma többszöröse az elhalálozások számának. Külön­ben jól kezdődik az új félév is: mint látják, azzal kezdtük ezt a félévet, hogy új állampolgárt jegyeztünk be a csepeli anya- könyvbe. Kezdődik az ebédidő A Goldberger Textilművek nyári étkezdéjében 12 órakor ínycsiklandozó illatok 1 terjen- genek. Bors Péterné és a többi felszolgáló kezdi osztani a mai ebédet. A szép, ízlésesen elkészített asztaloknál már sokan helyet- foglaltak. Míg mindenkire rá­kerül a sor, a dolgozók a stú­dió műsorát hallgatják. A stú­dió vidám zeneszámokat köz­vetít. Bárhol megirigyelhetnék a mai menüt. Az étrendben ka­ralábéleves, rántott sertéshús burgonyakörettel, uborkasaláta és cukrászsütemény szerepel. Az ebédidő 12 órától 3 óráig tart, s ma mintegy 1250 főre való ételt főztek a szakácsnők. Még mindig nem oldódott meg az olasz kormányválság RÓMA, július L (Tudósítónk telefonjelentése) Az olasz kormányválság még mindig nem nyert megoldást. Tegnap Segni- kijelölt minisz­terelnöknek be kellett volna számolnia a köztársasági elnök előtt tárgyalásai eredményéről. Segni azonban csupán azt je­lenthette: még mindig nincs abban a helyzetben, hogy vá­laszt adhasson, elfogadhatja-e a kormányalakítási megbíza­tást. Groncbi elnök hozzájárult Segninek ahhoz a kéréséhez, hogy haladékot kapjon tárgya­lásai folytatására. A politikai helyzet nagyon bonyolult. A négy volt koalí­ciós párt között semmit sem enyhültek az ellentétek. Fő­képpen a miniszteri tárcák el­osztása körül folyik marako­dás. A kereszténydemokrata- párti ellenzéki csoport több tárcát kért Segnitől. A kijelölt miniszterelnök szívesen telje­sítené ezt á kérést, de ehhez a többi párttól kellene elven­nie a tárcákat, s ez természete, sen nehézségeket okoz. Segni tegnap a többi között Togliatti elvtárssal is tárgyalt. Togliatti elvtárs a megbeszé­lés után kijelentette: a kom­munisták továbbra is ragasz­kodnak olyan kormány alakí­tásához, amely tiszteletben tartja az alkotmány rendelke­zéseit, megvalósítja a legsür­gősebb reformökat, s tettekkel járul hozzá a nemzetközi hely­zet enyhítéséhez. Gino Pállotta Moszkvába érkezett a finn nagykövet MOSZKVA. július 1. Június 30-án Moszkvába ér­kezett A. Vuori, Finnország rendkívüli és meghatalmazott nagykövete. (TASZSZ) Feszültté vált Afganisztán és Pakisztán viszonya KARACSI, július 1. Miután hivatalosan ismere­tessé vált, hogy a Pakisztán és Afganisztán között a két ország kölcsönös viszonyának rendezé­sére folyt tárgyalások kudarc­ba fulladtak, a pakisztáni saj­tó újabb kampányt indított Af­ganisztán ellen. A Dawn című lap jelentése szerint a pakisztáni kormány most Afganisztánnal kapcsola­tos bizonyos „határozott akciók tervével“ foglalkozik, amelyet „a közeljövőben“ hajtanak végre. A szóban forgó terv „el­ső lépésként“ állítólag a dip­lomáciai kapcsolatok megsza­kítását, és az afganisztáni —pa­kisztáni határ lezárását irányoz­za elő. A két ország között máris megszűnt minden keres­kedelmi forgalom. (TASZSZ) Befejeződött a Szovjetunióban az aláírásgyűjtés a Béke- Világtanács bécsi felhívására MOSZKVA, július 1. A Szovjet Békebizottság tel­jes ülésének határozata értel­mében a Szovjetunióban alá­írásokat gyűjtöttek a Béke-Vi- lágtanácsnak az atomháború előkészítése ellen kiadott fel­hívására. Az aláírásgyűjtés hatalmas politikai lelkesedés és kiemel­kedő munkateljesítmények je­gyében zajlott le. Az aláírás- gyűjtő kampány során a Szov­jetunió gyáraiban, üzemeiben, kolhozaiban, tanintézeteiben és közintézményeinél több száz­ezer gyűlést tartottak. A Béke­világtanács felhívását összesen 123 534 604 szovjet állampolgár irta alá, ami jelentősen meg­haladja a stockholmi felhívás­ra, valamint a Béke-Világta- nácsnak az öt nagyhatalom kö­zötti békeegyezmény megköté­se ügyében kiadott felhívására összegyűlt aláírások számát. A magyar országgyűlés elnöke meghívja Magyarországra az olasz parlament küldöttségét RÓMA, július 1. (Tudósítónk telefonjelentése) Tegnap délben Kalló Iván, a Magyar Népköztársaság ró­mai követe átadta Leonénak, az olasz képviselőház elnöké­nek Rónai Sándor elvtárs üze. netét. A magyar országgyűlés elnöke meghívja Magyaror­szágra az olasz parlament kül­döttségét. A meghívás értel­mében Leone elnök határozhat­ja meg a látogatás időpontját. A ma reggeli olasz lapok sze­rint parlamenti körökben a meghívást kedvezően fogadták, s abban a magyar állam béke- akaratának és a nemzetközi együttműködés megjavítására irányuló konkrét törekvésének megnyilvánulását látják. Leone elnök hamarosan válaszol a meghívásra. G. P. Világszerte készülnek a fiatalok az V. Világifjúsági Találkozóra Július 1. (MTI) A Bukarest környéki ipari vállalatok több mint 10 000 fia­tal dolgozója lelkesen kapcso­lódott be a varsói V. Világifjú­sági Találkozó tiszteletére ren­dezett szocialista munkaver­senybe. A Világifjúsági Találkozó nemzetközi előkészítő bizottsá­gától szerzett értesülések sze­rint az V. VIT-en részvevő chilei ifjúsági küldöttség július 7-én indul európai útjára. A chilei fiatalok útja előrelátha­tólag hosszú és fáradságos lesz, körülbelül 30 napig fog tar­tani. A VIT nemzetközi előkészítő bizottságának jelentése szerint teijes lendülettel folynak az előkészületek a VIT-re a liba­noni ifjúság körében. Libanon körülbelül 300 főnyi muzul­mán és keresztény ifjakból ál­ló csoportot küld Varsóba. A skandináv országokban a fiatalok azzal készülnek a VIT-re, hogy a bécsi felhívás­ra aláírásokat gyűjtenek — közli az V. Világif júsági Talál­kozó nemzetközi előkészítő bi­zottsága. A finn fiatalok ki­fejezésre juttatták azt az el­határozásukat, hogy 80 000 alá­írást gyűjtenek a találkozóig. Eddig már 66 000 aláírást gyűj­töttek. A skandináv országok fiatalságát Varsóban körülbe­lül 7000 küldött képviseli majd. Japánban tiltakoznak az amerikai támaszpontok kibővítése ellen PEKING, július 1. A tokiói rádió jelentése sze­rint a Tokió-tartományban lé­vő Szinagava város lakossága állást foglal a tacikavai ame­rikai katonai támaszpont kibő­vítése ellen. Mint a jelentés hozzáfűzi, június 30-án a város­nak mintegy 400 lakosa meg­jelent azokon a helyeken, ame­lyeken előkészületek folynak a tacikavai támaszpont kibőví­tésére, s megakadályozta az előkészítő munkák folytatá­sát. (TASZSZ) Elütaitak Moszkvából az anglikán egyház képviselői MOSZKVA, július 1. Az anglikán egyház vezetői­nek egy csoportja Evans lel­késszel az élén Alekszij pát­riárka meghívására két hetet töltött a Szovjetunióban. Az angol vendégek a fővároson kí­vül Leningrádban és Odesszá­ban jártak, s tanulmányozták az orosz pravoszláv egyház éle­tét és tevékenységét. A küldött­ség június 30-án visszautazott Angliába. (TASZSZ) Működik az Etna RÓMA, július 1. Az Etna, Európa legmaga­sabb vulkánhegye, csütörtö­kön, két év óta első ízben, is­mét működni kezdett, s kráte­réből tüzes hamu tört elő. Szakemberek indultak a 3263 méter magas vulkán megmá­szására, hogy megvizsgálják a vulkánkitörést. Az Etna legutolsó súlyos ki­törése 1950 novemberében tör­tént. (MTI) AZ MDP BUDAPESTI PÁRTBIZOTTSÁGNAK ÉS BUBAPESI-FftfáRGS TANÁCSÁNAK LAPil- --------—---------------'ív;---------------, ......................... ív. évfolyam, 153. szám. Ara 60 fillér r5* inteívÖVtek, 1955. július 1. A második félév első műszakján két budapesti üzemben

Next

/
Thumbnails
Contents