Esti Budapest, 1955. augusztus (4. évfolyam, 179-204. szám)

1955-08-01 / 179. szám

YILAG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! AZ UDP BUDAPEST! PÁRTBIZOTTSÁGÁNAK ÉS BUDAPEST FŐVAROS TANACSANAK LAPJA IV. ÉVFOLYAM, 179. SZÁM. HÉTFŐ, 1955. AUGUSZTUS 1. A mätl és a jiívó a Budapesti Lenfonógyárban Kési gerefoeneaés. Gépi gerebenezés. Elektromágneses rezgés mérő Mint mindenütt, a Láng Gépgyárban is sokat mérge­lődtek a gyorsforgású gépek együttrezgéséből származó tö­rések miatt. A rezgésszámot előre kiszámítani igen nehéz, kísérletek nélkül pedig telje­sen lehetetlen. A Láng Gépgyár három fia­tal mérnöke: Endrödi László, Bozsó Zoltán és Király Imre azonban segítettek ezen. Elektromágneses rezgés- mérőt készítettek és ezzel a rezgés számát, alakját és a lengés nagyságát lehet megállapítani. Az elektromágnes táplálásá­ra szolgáló berendezést úgy méretezték', hogy 20-tól 20 0Ö0 másodpercenkénti rezgésszám- határok között működhet. A vasárnap sportja a 6. Maion A Kinizsi Sport Egyesület szpartakiádját tegnap rendez­I ; ték több száz fiatal részvételével az Üllői úti sporttelepen. A részvevők a versenyek kezdete előtt színes zászlókkal I • vonultak fel. A képen a felvonulók egy csoportja. KÜLÖNTUDOSÍTÖNK TELEFONJELENTÉSE: Megkezdődött az V. va.itiu, augusztus 1. Július 31-én, a „Tíz év" nevű új varsói stadionban ünne­pélyes kereteik között megnyitották az V. Világifjúsági Talál­kozót. Több mint száz ország küldöttei vesznek részt ezen az ifjúsági találkozón a világ valamennyi részéből. A Visztula partján épült szép stadion zászlódíszbe öltözött. A különböző országok zászlói mellett sorakoznak mindazon ifjúsági szövetségek lobogói, amelyek képviseltetik magukat a VIT-en. A Budapesti Lenfonógyár kötélgyártó üzemének egyik kisebb részlegében még a régi módszerekkel, a régi kézi meg­hajtású gépekkel dolgoznak. Ugyanaz a kép, mint régen volt egy kisiparos kötélverő műhe­lyében. A másik oldalon azonban már tiszta, fényesre olajozott, új gépeket lehet látni. A gép kezelői tisztán, könnyed moz­dulattal irányítják a gépek ütemes munkáját: barát lett itt is a gép és az ember, Az új rezgésmérő különö­sen turbinagyártásunknál igen jelentős. Az újítók által szerkesztett be­rendezés sikeresen vizsgázott a tatabányai VII. és VIII-as fu- tótárcsa rezgésmérésekor. ' 0' Vj daraboló szerszám A Kieme nt Gottwald Villa­mossági Gyárban három újító: Horváth József, Vasuta Gusz­táv és Kiss Balázs az OG-— 930-as állórészlemezek sajtolá- sánál új daraboló-szerszámot készítettek, amellyel 20 százalékkal növelték az anyag kihasználását. Az újítást ezelőtt egy évvel kezdték alkalmazni. Az újítás előtt 0,5 százalékos volt a se­lejt. Ma már selejtmentesen dolgoznak. Az újítás évente 278 552 forint megtakarítást jelent az üzemnek. 16 óra. Az ünnepségre meg­érkezik Aléksander Zawadzki, a Lengyel Népköztársaság Ál­lamtanácsának elnöke, Boles- law Bierut, a Lengyel Egyesült Munkáspárt Központi Bizott­ságának első titkára, és Józef Cyran'kieimcz, a Lengyel Nép­köztársaság Minisztertanácsá­nak elnöke. A stadion zsúfolásig megtelt, amelyet a felszabadulás óta el­ért tíz esztendő eredményeiről neveztek el. Megkezdődik a hatalmas fel­vonulás. Két gyönyörű transz­parens hirdeti az V. Világifjú­sági Találkozó jelszavait: Béke és Barátság. Gyönyörű viseletben vonulnak egymás után a világ különböző országainak ifjúsági küldöttei, A régi munkafolyamatokat — a gerebenezéstől a fonásig — • Mészáros József által szerkesztett gépcsoportokkal gépesítették. A legnehezebb és legtöbb munkát a kézi gerebenezés és a kézi fonás adta a dolgozóknak. A gépesítéssel azonban meg­szánt a nehéz fizikai munka. A gépi munka sokkal termeléke­nyebb, a gép minőségileg is jobb anyagot ad. A prototípus min­tájára már befejezéshez közeledik a nagy kötélíonógép szere­lése is. üzembehelyezése majd 1 600 000 forint megtakarítást tesz lehetővé a Budapesti Lenfonógyárnak. Az új kötélfonógépet majd egy dolgozó kezeli. A régi mód- perrel huszonnégy ember végezte ugyanezt a munkát. Az újító, Mészáros József, aki egyúttal a gyár újítási elő­adója és jó munkájáért már Munka Érdeméremmel tüntették ki, nagy lelkesedéssel magyarázza az általa szerkesztett és ki­vitelezett gépcsoport működését, és már előre tervezi, hogy mit fog vásárolni az újítási díjból, a körülbelül 38 000 forintból. Napi elfoglaltsága után már újabb újításon töri a fejét': a zsinó­rozást akarja gépesíteni. (Folytatás a 2. oldalon) Ma kezdődnek Genfben a kínai-amerikai nagyköveti tárgyalások Csou En-laj elvtárs szombati beszédének visszhangja Az éves vállalások teljesítésének versenyében 98 millió forint értéké iparcikket gyártottak terven felii! a IV. kertilet üzemei A IV. kerület üzemeinek dol­gozói megfogadták, hogy éves tervüket 4,1 százalékkal túltel­jesítik, terven felül 105 105 000 forint értékű iparcikket gyár­tanak. Újpest dolgozói adott szavukat becsülettel valóra oltják. Már eddig 98 millió forint értékű különböző cikket gyártották terven felül. A textilüzemek versenyében a legjobbak között van a Ha­zai Pamutszövő Gyár. A vállalt 217 000 négyzet­méter pamut-textiláru he­lyett az első félévben ter­ven felül 378 000 négyzet­métert gyártott, s az ön­költséget 600 000 forinttal csökkentette. A kerület textilgyárai együtte­sen 885 000 négyzetméter tex­tiláruval teljesítették túl fél­éves tervüket. A Kohó- és Gépipari Minisz­tériumhoz tartozó üzemek kö­zül az Egyesült Izzó dolgozik legjobban. Második negyedéves tervét 109,1 százalékra teljesí­tette, s ebben az időszakban 1500 000 forint értékkel csökkentette a selejtet. A Pannónia Szörmeárugyár is szép eredményekkel tűnt ki. A féléves exporttervet 13 szá­zalékkal, a második negyedéves tervet 22 százalékkal túlszár­nyalta, s teljesítette az él- üzem-kitüntetés elnyerésére megállapított feltételeket. A gyár a második félévben is gyarapítja munkasikereit, jú­liusban terven felül 372 négy­zetméter panofix juhbőrt készí­tett ki. Az újpesti üzemek vállalták, hogy évi tervüket 12 nappal előbb befejezik. Eddig 9 és fél napos előnyt szerezték a terv teljesítésében. MI ÚJSÁG A MEZŐGAZDASÁGBAN? GENF, augusztus 1. (MTI) Genfben, a Nemzetek Palo­tájában, ott, ‘ ahol az elmúlt napokban a négy nagyhatalom kormányfője tanácskozott, ma megkezdődik a Kínai Népköz- társaság és az Egyesült Álla­mok megbízott nagykövetének tárgyalása. Ismeretes, hogy a két nagykövet elsősorban a két ország állampolgárainak köl­csönös hazatelepítését vitatja meg, majd foglalkoznék más egyéb, a két országot érintő kérdések megoldásával is. Van Ping-nan, ^ Kínai Népköztár­saság varsói nagykövete, a kínai kormány megbízottja és John­son, az Egyesült Államok prá­gai nagykövete, az amerikai kormány megbízottja már meg­érkezett Genfbe. A közvetlen kínai—amerikai tárgyalásokat világszerte nagy érdeklődés előzi meg. Különö­sen fokozódott ez az érdeklő­dés Csou En-laj elvtársnak, a Kínai Népköztársaság Állam­tanácsa elnökének szombati nagy külpolitikai beszámolója után. Több politikus és sajtó- orgánum kommentálja Csou En-laj elvtárs beszédét. A hír­források mindenekelőtt az ame­rikai visszhangot taglalják. Jasa Leninek, a Tanjug New York-i tudósítójának értesülé­se szerint Csou En-laj beszéde nagy érdeklődést kelteit az ame­rikai kongresszus köreiben. A jugoszláv tudósító idézi George szenátornak, a szenátus külügyi bizottsága , elnökének véleményét. George szenátor hangoztatta, hogy „a kommu­nista miniszterelnök barátságo­san beszélt a hétfőn kezdődő értekezlet előestéjén“. Wiley republikánus párti szenátor ki­jelentette, hogy Csou En-laj beszéde „jó jel a kínai—amerikai tárgya­lások előtt“, s egyben kifejezésre juttatta azt a reményét. „lehet, hogy a genfi tár­gyalások befejezése után még jobb hírek is lesznek“. Fulbright szenátor ugyancsak pozitívan értékelte a kínai mi­niszterelnök beszédét. Az AFP washingtoni tudósí­tója azt írja, hogy „félhivata­los amerikai körökben jó ér­zéssel nyugtázzák azt a re­ményt, amelyet a kínai kom­munista államférfi keltett a Kínában lévő amerikai állam­polgárok problémájának vi­szonylag könnyű rendezését il­letően“. (Folytatás a 2. oldalon) négyezer vagonnal Új gépállomás h amerikai mciőgazdasági küluöttscg Nyilatkozatok a genfi értekezletről tóit kenyérgabona Somogybán Somogy megyében közvetle­nül befejezés előtt áll az ara­tás. Csak a megye hidegebb talajú részein, a tabi járásban áll még lábon a kenyérgabona. A dolgozó parasztok gondos, szakszerű munkája itt is meg­hozta az eredményt. A megyében a kenyér- gabona termésátlaga az idén 2,5 mázsával lesz magasabb, mint tavaly. Ez azt jelenti, hogy Somogy megye termelőszövetkezetei és egyénileg dolgozó parasztjai négyezer vagonnal több kenyérgabonát adnak az országnak, mint az elmúlt esztendőben Ez a mennyiség 15 000 fel­nőtt dolgozó egész évi kenyér- szükségletét fedezi. A Nagyatádi Gépállomás je­lenlegi helyén nem tud meg­felelően fejlődni, ezért az öt- vöskónyi felé vezető út mentén 3,5 millió forintos költséggel teljesen új, koirszerü gépállo­mást építenek. A javítóműhely száz erőgép javítására lesz majd alkalmas. A gépállomást villany- és vízvezetékkel is ellátják. látogatása Kakányban KRASZNODAR, augusztus 1. A Szovjetunióban tartózkodó amerikai mezőgazdasági kül­döttség július 31-én elhagyta Novorosszijszkot, s autókon Krasznodarba indult. Az amerikai vendégek meg­ismerkedtek az itteni Lenin Kolhoz parasztjaival, életmód­jával, jövedelmével. A küldött­ség tagjai megelégedésüket jut­tatták kifejezésre a gazdaság vezetése, valamint a kolhozpa­rasztok jövedelme fölött. A küldöttség másik csoport­ja megtekintette a borászati kombinát üzemeit. Később a küldöttség két cso­portja találkozott egymással, és vasárnap este a küldöttség Krasznodarba érkezett. A szál­lodába vezető utcákon a város dolgozói lelkesen üdvözölték az amerikai vendégeket. (TASZSZ) I Az Uruguayi Kommunista Párt nyilatkozata MONTEVIDEO, augusztus 1. Az Uruguayi Kommunista Párt a négy hatalom kormány­főinek nemrégiben véget ért értekezletéről nyilatkozatot tett közzé. Az Uruguayi Kommu­nista Párt hangsúlyozva, hogy az értekezlet világjelentőségü esemény volt, kijelenti: „A genfi tárgyalások új korsza­kot nyitnak meg a Szovjet­uniónak az Egyesült Államok­hoz, Nagy-Britanniához és Franciaországhoz fűződő kap­csolataiban. Ezek a tárgyalások kedve­ző befolyást gyakorolnak az általános béke és biztonság megszilárdítására.“ A nyilatkozat a továbbiak­ban kimondja: „A genfi érte­kezlet a békéért harcoló erők sikere. Az emberiség a béke fenntartásához való hatékony hozzájárulásként fogadta az értekezlet eredményeit.“ „A genfi értekezlet — hangsúlyozza befejezésül a nyilatkozat — bizonyítja, hogy megvan a béke meg­őrzésének lehetősége.“ A _libanoni parlament elnök­helyettesének nyilatkozata BEIRUT, augusztus 1; A Telegraf című lap közli, hogy Adivz Ferzli, a libanoni parlament elnökhelyettese a lap tudósítójának kijelentette, hogy libanoni politikai körök véleménye szerint a genfi értekezlet eredmé­nyei komoly csapást mér­nek a háborús szövetségek­re és egyezményekre, közöttük a török—iraki pak­tumra. (TASZSZ) 458 munkaegységet szerzett Bazsó Károlyné nagykanizsai tsz-tag A nagtfkanizshi Vörös Csillag TSZ nőtagjai március­ban 250 munka­egység megszerzé­séért indították mozgalmat. Az asszonydk zö­me máris kétszáz munkaegységnél többet szerzett. Közülük is kitűnik Bazsó Károlyné, aki leányával együtt a tehené­szetben dolgozik. A hétgyermekes családanya köny­vébe eddig 458 munkaegységet ír­tak be. Bazsó Ká­rolyné ezzel nem­csak az asszonyók között bizonyult legjobbnak, ha­nem megelőzte a tsz valamennyi férfidolgozóját is. Jó barackszüret Fejér megyében Fejér megyében az idén jó baracktermést szüretelték. A nagy mennyiségű kajszibarack mintegy harminc százaléka exportminőségű volt. A felvásárolt kajszibarackból mintegy 20 vagonnal szállítottak a belföldi konzerviparnak. (MTI) A százezres tömeg „Éljen a Magyar Népköz­társasági“ felkiáltással fogadja a ma­gyar fiúk és lányok ragyogó [elvonulását. fergeteges taps fogadja vala- mennyiüket. Derű, mosoly és önfeledt boldogság sugárzik a fiatal arcokról. Mindegyik kül­döttség a maga nyelvén üd­vözli a vendéglátó lengyel né­pet, a hős Varsó lakosságát Szűnni nem akaró taps fogad­ja az öt nagyhatalom fiataljait Forrón köszöntik a népi de­mokratikus országok népes kül­döttségeit. ÄRA 60 FILLÉR Ötletes újítások — fejlettebb technika

Next

/
Thumbnails
Contents