Esti Budapest, 1955. szeptember (4. évfolyam, 205-230. szám)

1955-09-01 / 205. szám

Kezdődik az új tanév Az árnyas iskolaudvarokon és az egyete- ■c®' mek auláiban tanévnyitó ünnepségre gyülekeznek ma kis- és nagydiákok. Mögöttük a pihenéssel, a vidám táborozással eltöltött vagy az országépítő munka nagyszerűségével megismertető nyári két hónap — előttük az új feladatokat, új ismereteket, új örömöket kí­náló 1955—56-os tanév. A felnőttek is sokat várnak az új tanévtől. Az egész ország, az üzemek, a földek és a hi­vatalok dolgozói rokonszenwel figyelik, ho­gyan gyarapszik ifjúságunk szilárd és kor­szerű ismeretekben, s hogyan rajzolódnak ki erkölcsi arculatán az új embertípus magasztos vonásai: a szocialista hazafiság, a munkasze­retet, a bajtársiasság. Nemcsak érdeklődéssel figyeli, hanem szeretettel támogatja is a tár­sadalom a tanulóifjúság munkáját, hogy a mai felnőttek helyébe álló ifjú generációk minél nagyobb felkészültséggel léphessenek majd ki az iskolapadokból az életbe. A tanévnyitás napján gazdagon gyümöl­csöző, sikeres munkát kívánunk a tanulóknak és nevelőiknek! A Lehel utcai Általános Fiúiskolában Kétfhónapi szünet után ma délelőtt ismét kitárultak a Lehel utcai Általános Fiúis­kola kapui. A nyitás után, alig néhány perc alatt megteltek a feldíszített termek ünneplőbe öltözött, jókedvű, napbarnított arcú gyerekekkel. Az elsőosz­tályosokat ma még a mamák, az édesapák hozták el, hogy „bátorítsák“ őket — hiszen még olyan kicsik. Pedig in­kább önmagukat akarták meg­nyugtatni. Látni akarták az iskolát, amely gyermeküknek most már második otthona lesz, s a pedagógusokat, akik­re gyermekük nevelését bíz­zák. Somogyi Lajosné szintén az első osztályba kísérte el kisfiát. Gyurkát:^­— Eddig csak játszott a kis Gyurka — mondja meghatot- tan Somogyiné —. most pe­dig a kötelesség, a ta­nulás vár rá. Jóleső érzés látni, hogy mennyire törőd­nek ma az iskolákban a gye­rekekkel, nem úgy, mint az én időmben... Nyugodt vagyok, a kis Gyurka nevelése jó ke­zekben lesz..} A gyerekek hamarosan meg­barátkoznak egymással, s a frissen festett, korszerű, tiszta iskolával. — Sorakozó! — visszhangzik a folyosón, s a gyerekek már kézenfogva indulnak az udvar­ra. Kezdődik az ünnepség. Peregnek a dobok — két út­törőpajtás hozza az iskola zász­laját. Megállnak az emelvény előtt, s a következő pillanatban a gyermekajkakon felcsendül a Himnusz .,; A Himnusz után Várhegyi Tibor elvtárs, az iskola igazga­tója köszönti az Oktatásügyi Minisztérium, a kerületi tanács, az MNDSZ és a patronázs vál­lalat, a MÁVAUT küldötteit, a megjelent szülőket és a gyér. Kislány a fiúiskolában. Somogyi Éviké elkísérte elsőosztályos bátyját az iskolába és most a tanító nénivel és a gyerekekkel az iskola zászlójában gyönyörködik. mekeket. Majd egy úttörő paj­tás köszönetét mond és virág­csokrot ad át a MÁVAUT-fő- műhely küldöttének. — Itt az idő, pajtás, munká­hoz leéli látni — száll hétszáz gyermektorokból az ének, — eddig ugyanis ennyien iratkoz­tak be a Lehel utcai fiúiskolá­ba. Az ünnepség végeztével a kis elsőosztályosak is hazafelé indulnak, s alig várják már, hogy holnap már táskával jö­hessenek el ismét ebbe a szép iskolába, s megismerkedhesse­nek a betű rejtelmeivel. Az 1930 szeptember 1-i tüntetés harcosainak találkozója A találkozó részvevőinek egy csoportja. Bensőséges ünnepség színhe­lye volt tegnap este a Magyar Munkásmozgalmi Intézet dísz­terme. Az 1930 szeptember 1-i nagy tüntetés egykori vezetői, részvevői találkoztak, negyed- százados évfordulóról emlékez­tek. Az ünnepség részvevőit Réti László elvtárs, az Intézet igazgatója üdvözölte, majd Ros­tás István elvtárs, Budapest Főváros Tanácsa végrehajtó bizottságának elnökhelyettese, az 1930 szeptemberi tüntetés operatív bizottságának tagja megemlékezett a munkásosz­Ezen a héten a főváros határában befejeződik a cséplés A termelők száraz, jó minőségű gabonával teljesítik az állam iránti legelső kötelezettségüket: a beadást Budapest területén általá­ban jól halad a begyűjtés. Ezen a héten minden kerület­ben befejezik a cséplést. A termelők a rossz időjárás miatt szárítják a gabonájukat s igyekeznek beadási kötele­zettségüket jó minőségű ga­bonából teljesíteni. Előfordulnak azonban olyan esetek, hogy egyes gazdálko­dók dohos, penészes gaboná­val akarják teljesíteni az állam iránti legelső kötelezettségü­ket. Erre a jelenségre a kerü­leti tanácsoknak fel kell fi- gyelniök. Az is megtörténik, hogy a tanácsok nem segítik kellően a Terményt or galmi Vállalatot, hogy megfelelő rak­tár álljon rendelkezésre. Emiatt előfordul, hogy több ke­rületben a begyűjtés nem ha­lad megfelelő ütemben. A gabonabegyűjtési versenyben a kerületeket két csoportba osztották. Az első csoportban a mezőgazdasági jellegű ke­rületek versenyeznek. Az augusztus 27-i értékelés sze­rint a gabonabegyűjtés évi ter­vét az első csoportban a XVI. kerület 90.4 százalék­ra teljesítette: második a III. kerület 89,2 százalék­kal. A második csoportban első a X. kerület 89,3 százalékkal. második a XXI. kerület 85,7 százalékkal. Nagyon elmaradt a XI. és a XVIII. kerület, ahol a tervteljesítés — bár a cséplés már befejeződött — mindössze 65 százalékos. Igen jó eredményt ért el a termelőszövetkezetek kö­zül a III. kerületi Vörös Csillag, a XV. kerületi Béke, a XVI. kerületi For­rás, és a XVIII. kerületi Szabadság TSZ. Ezek a tsz-ek gabonabe­adási kötelezettségüket már 100 százalékra teljesítették, s állatbeadási kötelezettségük időszakos tervét is túlteljesí­tették. IV. ÉVFOLYAM, 205. SZÁM. Ára 60 fillér CSÜTÖRTÖK, 1955. SZEPTEMBER 1. Algírban SetráilBlmi is iesasüBf a SaeHyzet - Soustelh főkormmyió csapaterősítéseket kért PÁRIZS, szeptember 1. Algírból érkezett hírek szerint a helyzet változatlanul fe­szült. Soustelle algíri főkormányzó kedden este Párizsba érke­zett, s szerdán délután tárgyalt Faure miniszterelnökkel. Egyes sajtóértesülések szerint a főkormányzó újabb csapaterősítése­ket kért. A FRANCE SOIR algíri tu­dósítója szerint Philippeville környékén o helyzet rendkívül feszült. Az élelmezési nehéz­ségék súlyosak, a háziasszonyok nem ké­pesek sem kenyeret, sem tojást vásárolni, az árak pedig egyre emelkednek. A környékről augusztus 20. óta 1500 muzulmán munkás tűnt el, részint, hogy a „láza­dókhoz“ csatlakozzék, részint, hogy elmeneküljön a megtor­lás elől. Ezek a szökések azzal a veszéllyel fenyegetnek, hogy a körzet gazdasági élete meg­bénul. Philippeville környékét ezenfelül a járványok vesze­delme is fenyegeti. (MTI) Az. északafrikai szabadságmozgalmak melloft tüntetlek CSrirutban BEIRUT, szeptember 1. Az AFP jelenti, hogy külön­böző pártok képviselőiből meg­alakított bizottság kezdeménye­zésére szerdán tüntetések voltak Beirutban, tiltakozásul a franciák északafrikai po­litikája ellen. A tüntetők a miniszterelnök­ség elé vonultak. Szarni el Szolh miniszterelnök beszédet intézett hozzájuk, amelyben ki­jelentette: a libanoni kormány felvette az összeköttetést az Arab Liga tagállamaival, a nyugati hatalmakkal és f&ként az afrikai-ázsiai csoport orszá­gaival, „hogy rábírják az ENSZ-et: vessen véget a jelen­legi északafrikai helyzetnek és teljesítse ezen országok kö­veteléseit.“ Hasonló tüntetésekről érkez­tek hírek több más libanoni vá­rosból is. Jelentés Zápotocky elvtárs egészségi állapotáról Izraeli csapatok egyiptomi állásokat támadtak meg Szeptember 1. (MTI) A londoni rádió jelentése szerint izraeli csapatok szer­dán este a gazai övezetben több kilométerre a demarká­ciós vonaltól támadást intéz­tek egy egyiptomi állás ellen. A jelentés szerint egy izraeli csapategység elfoglah egy egyiptomi katonai tábort, fel­robbantotta annak főhadiszál­lását, majd visszatért izraeli területre. Az izraeli külügyminiszté­rium közölte, hogy az izraeli csapatok támadást intéztek egy másik egyiptomi állás el­len, amelynek portyázó egysé­gei az elmúlt héten behatol­tak izraeli területre. Az egyiptomi hadügyminisz­térium Palesztinái osztályának vezetője csütörtökön hajnalban kijelentette: „A harcok olyan súlyosak voltak, amilyenre 1949 óta nem volt példa.” PRÁGA, szeptember 1. Mint a CTK augusztus 31-én közölte, Antonin Zápotocky elvtárs, csehszlovák köztársa­sági elnök általános állapota kielégítő. A nap folyamán to­vább javult a vérkeringés mű­ködése. A vérnyomás és a pul­zus továbbra is normális, Zá­potocky elvtárs továbbra is orvosi felügyelet alatt marad, (TASZSZ) Dulles nyilatkozatának franciaországi visszhangja PÁRIZS, szeptember L A párizsi lapok közük, hogy Dulles, az Egyesült Államok külügyminisztere augusztus 30-án tartott washingtoni saj­tóértekezletén lényegében a vietnami általános választások megtartása ellen nyilatkozott. Mint az AFP Dulles nyilat­kozatáról szerdán megjelent közleményében rámutat, „mértékadó francia kö­rökben hangsúlyozzák, hogy Franciaország állás­pontja ebben a kérdésben változatlan.“ „Ezekben a körökben — köz­li a hírügynökség — feltétéle­Kínai-indiai együttműködés az árvíz ellen ŰJ-DELHI, szeptember 1. Nehru indiai miniszterelnök hétfőn közölte, hogy a kínai hatóságok Tibetből naponta küldenek vízrajzi jelentéseket Indiának a Brahmaputra-folyó felső folyásánál lévő három vízjelzőállomásról. A miniszterelnök közölte, hogy ezeket a jelentéseket az indiai kormány kérésére kül­dik. A miniszterelnök elmond­ta, hogy hasonló jelentések érkeznek Szikkimből is. Nehru kijelentette, az indiai kormány bízik abban, hogy si­kerül a Brahmaputra-folyó megfékezése, amely eddig min­den évben áradásokat okozott. (Üj-Kína) zik, hogy DullesnaSk más véle­ménye lehet.“ Azonban „Fran­ciaország, amely mindig érvé­nyesnek ismerte el a genfi megállapodásokat és szüksé­gesnek tartotta azok valóra- váltását, továbbra is úgy véli, hogy a vállalt kötelezettsége­ket teljesíteni kell.“ A LIBERATION című lap azt írja, hogy Franciaország­nak „tiszteletben kell tartania a vállalt ‘kötelezettségeket és arra 'kell törekednie, hogy 1956 júliusában Vietnam egész te­rületén megtartsák a szabad választásaikat, nemzetközi bi­zottság ellenőrzése alatt..: Eszaik- és Dél-Vietnam képvi­selőinek 1955. július 20-án ta- lálkozniok kellett volna, hogy eldöntsék a választások meg­szervezésének kérdését. Ngo Dinh Diem mind ezideig meg­tagadta e tárgyalások megkez­dését .. Azonban Franciaor­szágnak, amely aláírta a genfi megállapodásokat', nem szabad törődnie Dulles vagy a dél­vietnami kormányfő vélemé­nyével.“ (TASZSZ) Peron elnök visszavonta lemondását BUENOS-AIRES, szeptember 1. Mint ismeretes, Peron argen, tinaj köztársasági elnök a pe­ronista párthoz és az Általános Munkásszövetséghez intézett levelében szerdán benyújtotta lemondását. A nyugati hírügynökségek jelentései szerint Peron elnök szerdán éjszaka visszavonta le­mondását. A Li Szín Man-klikk újabb tüntetéseket szervez Az osztrák parlament hadügyi bizottsága elfogadta a véderőjavaslatot BÉCS, szeptember 1. A parlament hadügyi bizott­sága kedden kisebb változta­tásokkal elfogadta a véderőre vonatkozó törvényjavaslatot. A törvénytervezet előrelátha­tólag szeptember 7-én kerül a nemzeti tanács elé. (MTI) Kína ötször annyi petróleumot termel az idén, mint 1950-ben PEKING, szeptember 1. A Kínai Népköztársaságban az idén 30 százalékkal több petróleumot termelnek, mint az elmúlt esztendőben. Az 1955-ben gyártott petróleum mennyisége már ötszöröse lesz az 1950. évinek. Ezt egyrészt új olajtelepek feltárásával, másrészt a tech­nika fejlesztésével érték el. Különösen Kína északnyugati részén tártak fel sok új olaj­telepet. PHENJAN, szeptember 1. Szöulból érkezett sajtójelen­tések szerint a Li Szin Man- klikk ismét a semleges nemze­tekből álló felügyelőbizottság elleni tüntetéseket szervez. Li Szin Man hadseregének magasrangú tisztjei augusztus 30-án harckocsikon katonai NEW YORK, szeptember 1. Az International Harvester 18 mezőgazdasági gépgyárában tovább sztrájkol 40 000 mun­kás. A sztrájkolok konkrét megállapodást követelnek bé­rük emelésére és egyéb köve­teléseik teljesítésére. Augusztus 28-án sztrájkba lépett az egyesült gépkocsi­ipari munkások szakszerveze­tének a Bendico Aviation Company öt üzemében dolgozó 20 000 tagja. A munkások győzelmével felvonulást rendeztek Szöul­ban. Tüntetésekre került sor Puszanban, Incsonban és Kangnungban is. Kunszanban a gengszterek augusztus 28-án, éjjel, kétszer is megkísérelték a behatolást a nemzetközi felügyelő bizott­ság táboraiba. (Uj-Kína). fejeződött be 2200 réz- bányamunkás 101 napos sztrájkja. A munkásoknak sikerült el­érni követeléseik nagy részé­nek teljesítését. Louisiana államban folyta­tódik 1500 cukoripari munkás sztrájkja. Ugyancsak folytató­dik 22 Miami-Beachi-i (Florida állam) nagy szálloda dolgozói­nak, valamint a vegyipari munkások szakszervezete több mint 1000 tagjának sztrájkja is. (TASZSZ) Sztrájkmozgalom az Egyesült Államokban VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! AZ MDP BUMSfHmBIZQTTSáGáStóK ÉS BUDIPEST FÜV&20S TitöttCSáiSM LAPJA tály nagy harci megmozdulá­sáról. Rostás elvtárs bevezetője után a tüntetés több részvevő­je mondotta el emlékeit. Fodor Gyula elvtárs. a Pénzügymi­nisztérium Nyugdíjcsoportjá- jának vezetője építőipari mun­kás volt a tüntetés idején. Szemtanúja volt, amint a Vá­rosligetben történt összeütkö­zés során a rendőrség brutá­lis támadása következtében Darnyik. János elvtárs, építő­munkás életét vesztette ... Réti László elvtárs és Kara Anna elvtársnő, az Egészség- ügyi Minisztérium főosztály- vezetője arról számolt be, ho­gyan ünnepelték meg 1930. szeptember 1-ét az akkor bör­tönben sínylődő kommunisták. ’ Gereblyés László költő fel­olvasta a negyedszázados év­forduló tiszteletére írt versét, majd Horváth Ferenc, a Ma­dách Színház művésze adott élő költeményeket a magyar mun­kásmozgalom költőinek mű­veiből. A késő esti órákig együtt voltak, emlékeztek a régi idők harcosai, s ma is fiatalos szív­vel tettek hitet a párt, a mun­kásmozgalom dicsőséges ügye mellett.

Next

/
Thumbnails
Contents