Esti Budapest, 1955. október (4. évfolyam, 231-256. szám)

1955-10-01 / 231. szám

Az utolsó negyedév első műszakján az üzemekben ÜJsgépesítcssel, a technika fejlesztésével újabb sikerekért küzdenek a Magvar Acélárugyár dolgozói A Magyar Acélárugyár az első és második évnegyedben okleveles élüzem volt, teljesí­tette a júliusi és augusztusi tervet is. A gyár dolgozói és vezetői főleg a technika fej­lesztésével akarják sikerre vinni az utolsó negyedév ter­vét is. Az autórugólapok ívelését a munkások eddig körülménye­sen, kézi erővel végezték. A munka megkönnyítésé­re most már az ívelés 50 százaléka géppel történik, ezáltal megkétszereződött a termelékenység, A normalizáló műhelyben három-négy mázsás darabok­kal dolgoznak. Itt készítik töb­bek között az új, „stuka‘‘-rend- Ézerű villamosok tengelyeit. Eddig nehéz fizikai munkával kellett ezeket a tengelyeket a kemencéhez szállítani. Most a műhelyben új darut építenek. Ma kezdik meg az ed­dig importált cikk, a csöáll- vány-bilincsek gyártását. A gyár vezetősége meg­szabta a műhelyek önkölt- ségcsökkentési feladatait, meghatározta, hogy ebben a hónapban egy-egy műhelynek mit kell elvégeznie. A verseny ösztönzésére teg­nap megvásárolták a leendő győztesek jutalomtárgyait: szö­veteket, ingeiket, cipőket, s ma veszik meg a porcelán étkész­leteket, zománcedényeket. Bizakodó a hangulat a Ma­gyar Acélárugyárban. Az utol­só negyedév termelésének jó előkészítése után azért folyik a munka, hogy feltétlenül tel­jesítsék a tervet és a vállalást; Lakics János, a Magyar Acélárugyár dolgozója az új „stuka”- villamos tengelyét esztergálja 160 százalékos átlagteljesít­ménnyel. (Wormser Antal felvétele.) VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! IZ MDP BUDAPESTI PUSTBIZQTTSÁGÁNAK ÉS BUDAPEST FŐVÁROS TAKÁCSÁNAK LAPJA J IV,'fWLYAM, 231. SZÁM. Áfa 60 fillér ’ SZOMBAT, 1955. OKTÓBER 1 A nyugat-berlini munkások harca a rendőrséggel BERLIN, október 1. (Tudósítónk telefonjelentése.) Az utóbbi napok néhány drámai eseménye megmutatta, mennyire erősödik az osztályharc Nyugat-Berlinben a párizsi szerződések ervénybelépese óta. Pár nappal ezelőtt bomba­ként robbant a hír, hogy a nyugatnémet monopolkapita­listák vezérkara, a nyugatné­met vállalkozók szövetsége ülést akart tartani Berlinben. Mindenki tagja ennek a szö­vetségnek, aki a háborús bű­nös monopolisták listáján sze­repel. Elképzelhető, hogy ezek- után a munkások hallatlan pro­vokációnak tartják az ülést, különösen ebben az időpont­ban. A munkások azonnal felis­merték, hogy a vállalkozók ülése általános támadást jelent ellenük, valamint új zavaró manővert a két német állam kölcsönös megértése ellen, te­hát ők is felkészültek. A mun­kásbizottságok szervezkedni kezdtek a nyugat-berlini ke­rületekben. A politikai légkör igen fe­szültté vált. Csütörtökön végülis kirob­bant a feszültség. A közvetlen ok az elhalt Luise Kehlemek, a német szakszervezeti mozga­lom egyik alapítójának elham- vasztási szertartása volt. A munkások ezrei gyűltek össze a francia övezetben lévő kre­matórium előtt, hogy megadják a végtisztességet Luise Kehler- nek. A hatalom urai Nyugat- Berlinben ebben a közbizton­ság veszélyeztetését látták és készültségi kocsikon 500 rendőrt küldtek víziágyúk­kal felszerelve a gyászolók ellen, hogy szétkergessék őket. Súlyos összeütközésre került sor, a rendőrök brutálisan ve­rekedtek, nekitámadtak a munkásoknak, számos dolgozót letartóztatlak. Ugyanekkor az amerik/tl övezetben is verekedésre ke• rült sor. Mégpedig a rendőr­ség és a hét hete sztrájkban álló tisztítóipari dolgozók kö­zött. akik tiltakozó tüntetési rendeztek a vállalkozók ellen« Ilyen előzmények után ke­rült sor tegnap a monopolistái'C gyűlésére. Az előző nap ese­ményei annvira megrémítettél! a „jő-1 milliomosokat, hogy egészen szokatlan rendőrségi rendszabályokkal védelmezték önmagukat. A rendőrség arra várt; hogy provokáció segítségé­vel vérfürdőt rendezhessen a munkások között. De hiába várt. A munkások idejében tudomást szereztek a készülő provokációról és nem adtak alkalmat a Stui m-rend- őrségnek arra, hogy munkás­vérrel öntözhesse az utcákat. A milliomosok, gyáván el­bújtak a felháborodott nyugat­berlini proletárok elől. s ezzel ismét bebizonyították! hogy rendszerük a rendőrszuronyok­ra épül; Klaus Wilczynski ^Reméljük, várjuk is, hogy továbbra sem lesz hiba a műszaki előkészületekkel __” Az Újpesti Vasöntöde szep­tember 30-án befejezte har­madik negyedévi készáru ter­vét, teljes termelési tervét pe­dig 2.7 százalékkal túlteljesí­tette. Ez évi vállalásukban az üzem dolgozói megfogadták, hogy a harmadik negyedévben négy százalékra csöikíkentik a selejtet. Felajánlásukat már eddig egy százalékkal túl is Bzáruyuitáik. Az utolsó negyedévet még jobb eredményekkel akar­ják zárni. Ma kezdte meg működését a homokvisszanyerő berendezés. A százezer forint értékű beru­házást a gyár saját erejéből valósította meg. Eddig a for­mákban felhasznált homok a szemétbe került, vele együtt a koksz is, melyet az öntésnél a különböző gázok elvezetésére használtak. — Az új berendezés alkalma­zásával — mondja Csapó Sán­dor. a vállalat főmérnöke — újra felhasználjuk a homokot, s naponta körülbelül 60—70 kilogramm kokszot is megtaka­ríthatunk. Havonta 8000 forinttal csökkentjük ilyen módon az önköltséget. — Az egész negyedévre is­merem tervemet, — mondja Bérreze József öntő. — Tudom, hogy 18 mázsás kakillSk és a fogaskerékházak formáit fo­gom készíteni. Az első két óra alatt körülbelül ISO—200 száza­lékot értem el. Szabó Antal kéziformázó. elé­gedetten állapítja meg: — Ilyen homokkal lehet dol­gozni. Nem vizes, s nem túl száraz. A múlt hetekben bizony sok baj volt a homokkal. Re­méljük, várjuk is, hogy tovább­ra sem lesz hiba a műszaki elő­készületekkel. akkor nem lehet baj ezzel a negyedéves tervvel sem. Ma megnyílik a gyalogosforgalom az újpesti vasútihíd kikötőági híd részén az újpesti partról a Népszigetre Az újpesti vasúti híd ez év május 21-én történt ünnepé­lyes forgalombahelyezésével csak a vasúti forgalom indult meg az újjáépített hídon. Az elmúlt hónapok során a mun­kálatok tovább folytatódtak és elkészült a gyalogosok részére az újpesti öbölhíd mintegy két és félméter szélességű gyalog­járója, melyen ma, október 1-én indul meg a forgalom. A híd északi oldalán épül a kerékpár-pálya is, továbbá ké­szül a gyalogjáró többi szaka­szainak építése is a népszigeti töltésen és már a Nagv-Duna felett is szerelik a MÁVAG dolgozói a gyalogjáró vasszer­kezeti részeit. A gyalogosok részére mind az újpesti, mind pedig az óbu­dai parton kényelmes, mene­dékes lejáró is épül. A ma forgalombahélyezett legelső és egyben legfontosabb közlekedési szakasz után ha­marosan megnyílik a többi részeken is a gyalogos-, illetve kerékpárforgalom. Megnyílt a „Húsz éves a magyar alumíniumkohászat''-kiállítás A magyar alumíniumkohá­szat az idén ünnepli működé­sének 20. évfordulóját. Ebből az alkalomból a Fémipari Kutató Inté­zetben kiállítást rendeztek „Húsz éves a magyar alu­míniumkohászat“ címmel. A kiállítást ma délelőtt ün­nepélyesen nyitották meg. A megnyitó ünnepségen megje­lent Kiss Árpád elvtárs, vegy­ipari és energiaügyi miniszter, Nagy József né elvtársnő, köny- nyűipari miniszter. Ott volt az ünnepségen Mihail Florescu elvtárs, a Román Népköztár­saság vegyipari minisztere. Gillemot László Kossuth- díjas, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a Fémipari Kutató Intézet igaz­gatója üdvözölte a megjelente­ket. majd Kiss Árpád elvtárs megnyitotta a kiállítást. Rámutatott arra, hogy az alumíniumipar fejlődésének legnagyobb része az első öt­éves terv időszakára esik. A nagyarányú fejlődést leghí­vebben mutatja, hogy aluininiiuntermelésünk ma már meghaladja a háború előtti termelés legmaga- ■ sabb szintjének háromszo­rosát. A megnyitó beszéd után a ( megjelentek megtekintették a j kiállítást. A kiállítás október 1-től 9-ig naponta 10 órától 19 óráig te­kinthető meg XI. Fehérvári út 141. alatt. Ben Arafa, a marokkói szultán lemondott trónjáról „A szakma kiváló dolgozója'* küiinieiésérí... Nyerges László, a Vörös Október Férfiruhagyár 15-ös szalagjának ifjúmunkása hóna­pok óta igen jól dolgozik, szeptemberben 170 százalékos teljesítményt ért el. Októberi munkájával elnyerheti a „szak­ma kiváló dolgozója“ kitünte­tést. s a velejáró félhavi pénz­jutalmat. A negyedik negyed­év első műszakjának első órá­jától kezdve arra törekszik, hogy ez így is legyen. Ma reggel hat órakor kez­dett dolgozni, s nyolc óra­kor már a 36. nadrágra tűzte a bélést és a zsebe­ket. A gyár valamennyi dolgozója nagy lelkesedéssel kezdte a IV. negyedév első napján a munkát. A 9-es szalag dolgo­zói, aikik a gyárban a legjobb minőségű árut gyártják, az első 'két órában 23 zakó helyett 24 darabot készítették. A gyár valamennyi szalagja teljesí­tette előirányzatát az első órákban. A kanadai kiiiiigymínisiter elindult a Szovjetunióba OTTAWA, október 1. Pearson kanadai külügymi­niszter és kísérete szeptember 30-án Ottawából repülőgépen Moszkvába indult. Útjuk Lon­donon, Párizson és Berlinen Október 1. (MTI) A londoni rádió jelenti, hogy pénteken New Yorkban ülést tartott az ENSZ leszerelési al­bizottsága. Az ülés után Szo- boljev szovjet és Stassen ame­rikai megbízott személyes meg­beszélést folytatott egymással. ★ NEW YORK. október 1. Nyugati hírügynökségek je­lentései szerint az ENSZ-köz- gyülés pénteken este úgy dön­tött, hogy „felveszi az ülésszak napirendjére Algéria függet­lenségének kérdését A közgyűlésen 28-an szavaz­tak a kérdés napirendre tűzése mellett, 27-en ellene foglaltak állást, öten pedig tartózkodtak a szavazástól. (MTI) PÁRIZS, Október 1. Nyugati hírügynökségi és sajtójelentések szerint Fanre francia miniszterelnök szóvivő­je pénteken este közölte, hogy Mohammed ben Arafa marok­kói szultán nyilatkozatot adott át a rabatt francia főhelytartói hivatalnak, s ebben lemondott trónjáról. Az AFP francia hírügynök­ség távirata közötte, hogy Ben Arafa szultán a ma reggeli órákban repülőgépen elhagyta Rakatot és állítólag Tangerbe távozik. (MTI) át vezet. (TASZSZ) Az ENSZ hírei Szovjet államférfiak üdvözlő táviratai a kínai nép vezetőinek MOSZKVA, október 1. (TASZSZ) Szovjet államférfiak táviratot intéztek a kínai államférfiak- hoz, amelyben jókívánságaikat fejezik ki a Kínai Népköztársa- ság fennállásának 6. évfordulója alkalmából. Vorosilov elvtárs, a Szovjet­unió Legfelső Tanácsa Elnök­ségének elnöke Mao Ce-tung elvtársnak, a Kínai Népköztár­saság elnökének, Bulganyin elvtárs, a Szovjetunió Minisz­tertanácsának elnöke Liu Sao- csi elvtársnak, a kínai orszá­gi. N. Koszigin Angliába érkezett LONDON, október 1. I A Szovjetunió könnyűipari szakértő-küldöttsége A. N, Ko­gos népi gyűlés elnöksége el­nökének, Molotov elvtárs, a Szovjetunió Minisztertanácsa elnökének helyettese, külügy­miniszter pedig Csőn En-íaj elvtársnak, a kínai államta­nács elnökének, a Kínai Nép- köztársaság külügyminiszteré­nek küldött táviratot, sziginnek, a Szovjetunió Mi­nisztertanácsa elnökhelyettesé­nek vezetésével szeptember 30-án Londonba érkezett; A. N. Koszigin megismerke­dik majd az angol könnyűipari vállalatok munkatapasztala­taival. (TASZSZ) Hírek a budapesti A BUDAPESTI ÜZEMI KERÜLETEK közül továbbra is az első helyen áll a XI. kerület. A XI. kerületi üzemek közül újabban befejez­te a jegyzést az Április 4. Gépgyár és a Buda­pesti Erőmű. A MAGYAR 1RÖK IS becsülettel vették ki részüket népünk hazafias mozgalmából. A többi között Illés Béla, Szabó Pál, Veres Péter 10—10 ezer forintot jegyeztek, Devecseri Gá­bor 7000 forintot, Simon István 4500 forintot, Tamási Lajos 4100 forintot, a drámaírók közül Háy Gyula 7800 forintot jegyzett. Bölönyi György jegyzése 8000 forint. 6000 forintot jegyzett: Barabás Tibor, Földes Mihály, Ger­gely Sándor, 5000 forintot: Thury Zsuzsa, Vészi Endre és mások. A CSEPELI SZABADKIKÖTÖBEN Konka József brigádja az idős brigádvezető jó példája nyomán kiválóan jegyzett békekölcsönt és 254 százalékos termelési eredménnyel tetézték fo­rintjaikat. A IV. KERÜLETI ÜZEMEK közül csaknem befejezte a jegyzést az Egyesült Izzó és a Chinoin-gyár. Igen jól áll az Újpesti Cérna- gyár, az Újpesti Gyapjúszövőgyár és a Duna Cipőgyár. A Chinoin-gyárban sokat segítettek a jegyzésben az MNDSZ-asszonyok. A tizen­hét MNDSZ-brigád tagjai már az első órák­ban lejegyeztek, s azután részt vettek az agi- tációs munkában. A SZERELŐIPARI SZIGETELŐ VÁLLA­LAT jó kölcsönjegyzési eredményeihez hozzá­járult a kommunisták, elsősorban Fehérvári Imre, Tátrai Mihály példamutatása. kölcsö n jegyzésről A MAJAKOVSZKIJ UTCÁBAN van a 69 éves Illés asztalosmester műhelye. Egyezer fo­rint békekölcsönt jegyzett. BEFEJEZTÉK A JEGYZÉST a Budapesti Nagyáruház dolgozói. Az Úttörő és Ifjúsági Áruház dolgozói is mindannyian jegyeztek. Különösen jó agitációs munkát végzett a párt­tagok közül Lakatos Mihály és Klein Andor- né. A pártonkívüliek közül: Magyar János és Holi Béla. A 42-ES SZÁMÚ ÉPÍTŐIPARI VÁLLALAT párttitkára üzenetet kapott Haár Lajostól, a vállalat egyik dolgozójától, aki kórházban fek­szik, s kérte, hogy ne feledkezzenek meg róla, mert ő is feltétlenül jegyezni akar békeköl­csönt. SOK BUDAPESTI ÜZEMBEN az MNDSZ- asszonyok köszöntötték a jól jegyzőket. A Bu­dapesti Sertésvágóhídon kis színes papírszíve­ket kaptak az asszonyoktól a jól jegyzők, a Budapesti Harisnyagyárban ötágú csillagokat békegalambbal a közepén, a Budakalászi Tex- tiiművekben az MNDSZ nótával köszöntötte a jól jegyzőket. A FŐVÁROSI ELEKTROMOS MŰVEK befejezte a jegyzést, s közel áll a jegyzés be­fejezéséhez a Darugyár is. A XVIII. KERÜLETBEN a legjobbak közé tartozik a Lőrinci Hengermű és a Lőrinci Fonó. RÖ VID HÍREK A Duna menti államok az 1953-ban, Budapesten megtar­tott hajózási konferencián egyezményt kötöttek a vonta­tás, az árufuvarozás és a díj­szabás feltételeiről. A Duna (menti államok most Bratislavában tartottak kon­ferenciát és a kétesztendös ta­pasztalatok alapján az egyes országok különleges vagy fon­tos hajózási érdekeinek megfen leiden, módosították a buda* pesti egyezményt. 8 A közelmúlt napokban 15 tagú jugoszláv ipari és keres­kedelmi küldöttség tartózko­dott tíz napon át hazánkban; A delegáció tanulmányozta több ipartelepünk munkáját és tárgyalásokat folytatott kül­kereskedelmi vállalatainkkal, ★ Radzskumari Amrit Kaurt India közegészségügyi minisz­tere pénteken délután Peking- be érkezett. A miniszter részt vesz a Kínai Népköztársaság megalapításának 6. évforduló­ja alkalmából rendezendő ün­nepségeken; (Uj-Kína)

Next

/
Thumbnails
Contents