Esti Budapest, 1955. november (4. évfolyam, 257-281. szám)

1955-11-01 / 257. szám

Az ipari tanulók életéből m ■ „Önállóan dolgozunk a műhely legmodernebb gépein“ — Igg mérjük be a gépet — magyarázza Radványi Pál mester Obliczki István másod­eves tanulónak. Ebben az évben már huszon­ötnél több gépet készítettek s szereltek össze Radványi elv­társ irányításával a Munka­erőtartalékok I. számú tan­műhelyének ipari-tanulói. Pin- lácsi Károly elvtárs, a tanmű­hely vezetője, örömmel mond­ja el, hogy a lakatos-, eszter­gályos-, marós- és kovács­szakmát: tanuló 447 fiú nem­csak esztergakéseket, hanem esztergagépeket is készít. Az I. számú műhely tanulói ebben az esztendőben 50 géppel gaz­dagítják népgazdaságunkat. Ma egyébként nagy esemény volt a műhelyben: november 7 tiszteletére ün­nepi műszakot kezdtek a tanulók. Hét napig versenyeznek egy­mással, ki dolgozik többet, job­ban és gyorsabban. Ezenkívül két újítással is ünnepük a Nagy Októberi Szocialista For­radalmat. S a verseny termé­szetesen tovább tart november 7 után is. Hogy meg vannak-e elégedve tanulási lehetőségük­kel a tanulók, azt hadd mond­ja el Németh József másod­éves esztergályostanuló. — Mi másodévesek már tel­jesen önállóan dolgozunk a műhely legmodernebb gépein — mondja. — Jó az ellátásunk is és minden biztosítva van ahhoz, hogy mestereink segít­ségevei jó szakemberként ke­rüljünk ki a tanműhelyből. I.elkiisuiere( kérdésé Bármerre is megvünk a fővárosban, min­denütt derűvel, vidámsággal találkozunk az ipari tanulóotthonckban. De szóvá kell ten­nünk, hogy akadnak olyan intézetek is, ahol nem tekintik szívügyüknek a fiatalok neve­lését. A 41. Építőipari Vállalat Logodi utca 20. szám alatti munkásotthonában jóformán csupa fiatal, 14—18 éves ipari tanuló lakik. Napköz­ben üres, kihalt a szállás, csak a szertehányt gyufásdobozok, aknacsutkák, szennyes, mosat- lan tányérok: az előző napi vacsora nyomai árulkodnak arról, hogy valami nincsen rend­jén ... S~. Róka Balázsné, a csaknem hatvan­éves gondnoknő panaszkodik, hogy a fiúk után neki és a munkásotthon tafcarítölányának kell eltakarítani minden szemetet, ételmaradé­kot. Esténkint, amikor a fiúk hazatérnek a munkából, megindul a nyüzsgés az otthonban. Többen ki-kihajolnak az ablakokon és nyom­dafestéket nem tűrő szavakkal illetik az arra- haladó asszonyokat vagy fiatal lányokat. Kóbor József elvtárs, a vállalat igazgatója elmondta, hogy három rendbontó fiút nemrég eltávolítottak az otthonból. Mindez azonban — véleményünk szerint — igen hatástalan ..gyógyszer“ lesz. Nem vitás: szakképzett nevelőre kell bízni a fiatalokat — olyan emberre, aki felelős lesz azért, hogy ho­va és kikkel járnak szórakozni g fiúk. Ha nagyobb lenne a vezetők felelősségérzete és szivükön viselnék a munkásfiúk soi-sát, jö­vőjét, nem hagynák őket magukra és bizonyá­ra találnának jó megoldást. Ez elsősorban lel­kiismereti kérdés. l itiáui élei az M'I'H 41. s/ámií Inírzeir »<4luuiá >mii Vidám füttyszótól visszhangzik a Mun­kaerőtartalékok 4. számú Intézete ottho­nának első emeleti folyosója. Egy jóked­vű, magas, szőke fiú az egyik divatos tánc- dal dallamát fújja. Tart még a jókedv. Hangulatos szüreti mulatsággal búcsúz­tak a héttől két nap­pal ezelőtt az otthon lakói. Táncpartner is akadt: a mulatságra meghívták a leányott­honok tanulóit is. Ka vidám az élet, jobban megy a munka is, a tanulás is. S itt: az otthonban vem nehéz jókedvűnek lenni. Tanulás után. munka után tiszta, kelleme­sen fűtött tanulószo­bában és nappali szo­bában pihenhetnek, illetve készülhetnek fel a fiúk a következő tanítási napra. No és a hálószobákról senki sem mondaná, hogy hosszünadrágos „há­ziasszonyok": fiúk tartják rendben. Tisz­ták a fehérfüggönyös ablakok, amelyekkel versenyt ragyog a fé­nyesre kefélt, szönye- ges padló. Az ízlése­sen festett szobákban sorqécozó. fehér huza­tos ágyak tisztasága pedig elárulja, hogy az otthon lakói sze­retik a rendet, a tisz­taságot. A szabadidőt persze nemcsak tanulással tölti a 106 fiú. A ta­nulókból összeválo­gatott „otthontanács“ mindig gazdag szóra­kozási programot ké­szít. Ebben a szóra­kozási tervben mo­ziról, színházról, ter­mészettudományos előadásról, kiállításról és sportról is olvas­hatunk. No és ami egyetlen héten sem marad el: az otthon­ban rendezett táncis­kola. Ezenkívül jó szórakozást nyújt a rádió, a történelmi, a fotós és ír sakk far kör, a labdarúgás, a kézilabda, a röplabda és az asztalitenisz. Így élnek a Munka- eröiarialékok 4. szá­mú Intézet otthoná­nak ipari tanulói. Hírek a szakszervezeti választásokról A Budapesti Szerszámgép- gyárban megválasztották a mű­helybizottságokat. A szakszer­vezeti tag$gg több mint nyolc­van százaléka megjelent a vá­lasztó-gyűléseken. A szereldei csoport tagjai szóvá tették: miért nem szervez a műhely­bizottság több párosversenyt, holott a dolgozók ezt a ver­senyformát kedvelik legjob­ban. Az üzemi bizottság elis­merte a bírálat igazát. A Vörös Szikra Gyár satu- és szerszámműhelyében Cser­halmi János elvtárs; műszerész, szakszervezeti bizalmi, beszá­molójában szóvá tette, hogy kevés segítséget kap az üzemi bizottságtól. Például a terme­lési értekezleten felvett jegy­zőkönyvet nem láthatja, s szakszervezeti bizalmi létére sem tudja ellenőrizni, hogy a műhely vezetősége megvalósít­ja-e a dolgozóknak a termelési értekezleteken elhangzott ja­vaslatait. Cserhalmi János elv­társat újra megválasztották bi­zalminak. A Kazánjavító Vállalatnál a rossz előkészítés miatt több­ször elhalasztották a bizalmi­választást. A Vasas Szakszer­vezet Budapesti Bizottsága ki­küldöttének személyes sürge- j tésére is csak röpgyűlés for­májában hívták össze a cso­portokat, s „rögtönözték“ a választást. A bizalmiak nem készítettek beszámolót, csak „kapásból" mondtak valamit két év alatt végzett munkájuk­ról. A röpgyűlésen összegyűlt szakszervezeti tagok javasol­tak bizalmikat, akiket nyom­ban meg is választottak. Tegnap este az Erkel Színház­ban Pierre Dervaux. * párizsi Opera Comique karnagya a Magyar Állami Hangverseny- zenekart vezényelte. Képün­kön: a francia vendégművész a hangverseny szünetében Fi­scher Annie Kétszeres Kossuth- dijas zongoraművésznővel be­szélget. AZ UDP BUDIPESTI rÁRTBIZOTTSÁGÁMAK ÉS BUDAPEST FŐVÁROS TAKÁCSAIM LÁPJA IV. ÉVFOLYAM, 257. SZÁM. Ára 66 fillér KEDD, 1955. NOVEMBER 1 (XÚoeéítónk telefon jelentése.) GENF, november 1. Tegnap nagy nap volt Géni­ben. A külügyminiszteri érte­kezlet negyedik ülésének lefo­lyása, az ott előterjesztett új szovjet javaslatok nemcsak ■igazolták, hanem messze felül is múlták az előzetes várako­zásokat. Igen jelentős észrevé­telek és javaslatok hangzottak e! a Kelet és a Nyugat kap­csolatainak fejlesztését elő­irányzó harmadik napirendi pontra vonatkozólag. Teljesen érthető azonban, hogy az itte­ni politikai körök fő figyelme továbbra is az első napirendi pontra, nevezetesen az európai biztonság és a német kérdés probléma-körére összpontosul. Tegnap este szinte kézzel ta­pintható volt a hangulat meg­változása. Amikor a sajtóérte­kezleten lljicsov elvtárs az ülés lefolyásának ismertetése során odáig ért, hogy a szov­jet delegáció kedvezően ítéli meg Eden angol miniszterel­nöknek a Kelet és a Nyugat közötti demilitarizált övezetre vonatkozó gondolatát, s ebből kiindulva új javaslatokat ter­jeszt az értekezlet elé — rend­kívüli élénkség lett úrrá a te­remben tartózkodó több száz újságíró között. Sok nyugati újságíró még sem várta a to­vábbiakat, Felugrottak helyük­ről, s rohantak a legközelebbi telefonfülkébe, hogy elsőként röpítsék világgá a szenzációs hírt. Az eddigi sajtóértekezlete­ken mindig számos kérdés kö­vette lljicsov élvtárs ismerte­tését! Most a kérdések elma­radtak. Mindenki a kijárat felé igyekezett, hogy előnyös „had­állást* foglaljon el az elhang­zott nyilatkozatok szövegét el­osztó iroda közelében. Az el­múlt napokban már szemta­núja voltam egy-két „támadás­nak", amit az újságírók intéz­tek az elosztó iroda ellen. De ahhoz fogható rohamöt még nem láttam, ami akkor követ­kezett be, amikor a sajtóház minden helyiségében hallható megafon hírül adta, hogy az iroda megkezdi Molotov elv­társ nyilatkozatának szétosz­tását. Az elmúlt 24 óra Genfben A külügyminiszteri értekezlet 4. ülése hétfőn délután 15 órakor kezdődött és 20 órakor ért véget. Az ülést tár­gyilagos légkör jellemezte. Az ülés első felében a 3. napi­rendi pontot tárgyalták: a Kelet és a Nyugat közötti kap-1 csalatok kérdését, Először DULLES, PiNAY és MACMILLAN fejtette ki véle­ményét, majd benyújtották a három nyugati hatalom kö­zös emlékiratát. A szovjet küldöttség nevében MOLOTOV elvtárs terjesztette elő javaslatát. A be­nyújtott javaslatok szakértők elé kerülnek, s november 10-ig a szakértők tárgyalnak azokról. Ezután a külügyminiszterek visszatértek az 1. napir rerűit pontra. Először. MOLOTOV elvtárs szólalt fel, aki a német kérdés fe­letti vitátnoz minőkét Németország képviselőinek meghí­vását javasolta. A nyugati küldöttek ezt a javaslatot eluta­sították. Ismét Molotov elvtárs szólalt fel ez után, s új ja­vaslatot terjesztett elő az európai biztonság kérdésében. Ennek érteimében először csak a négy nagyhatalom, a Nyugateurópai Unió és a varsói szerződés tagállamai, va­lamint a két Németország venne részt e szerződésben. A szovjet küldöttség következő javaslata a Kelet és a Nyugat közötti övezet létrehozásáról szól. MACMILLAN üdvözölte e javaslatot, s „előrelépés­nek" minősítette. A külügyminiszteri értekezlet következő ülése a meg­állapodás értelmében holnap, szerdán lesz, s azon ismét az 1. napirendi pontról tárgyalnak. A hangulat alakulásának ezek á külső jelei tennészete- sen nem a dolog lényegét érin­tik. Mégis érdemes megemlí­teni őket, mert ezek is érzé­keny mutatói annak, hogy a külügyminiszteri értekezlet munkája az első napirendi pon­tot illetően a tegnapi nappal fontos fordulóponthoz érkezett el. Ez a fordulat még a hiva­tásos pesszimistákat is arra késztette, hogy a ..zsákutca"’, „kudarc ”, „holtpont“ helyett — legalábbis átmenetileg — elő­keressék szótárukból az „igen érdekes’’, „meglepő", „új lehe­tőségek“ kifejezéseket. A New York Herald Tribune például mai számában elismeri, hogy a szovjet terv jelentősen köze­ledett a Nyugat álláspontjához, s több új vonást tartalmaz. Az űj szovjet javaslat hatá­sát különösen jól lehet érzé­kelni a nyugati polgári sajtó haladó gondolkozású képvise­lőinek hangulatán. Közvetlenül a sajtóértekezlet bezárása után megkérdeztem Madame Ta­bouis-t (a francia polgári új­ságírás köztiszteletben álló ve­teránja, aki jól informáltságá­ról és a francia hivatalos kö­rökkel való kitűnő kapcsola­tairól nevezetes) —, mi a vé­leménye az új szovjet javas­latról? Tabouis asszony ezeket mondotta: „Még nem volt alkalmam ala­posan tanulmányozni az új szovjet javaslatot. De első pil­lantásra is nagyon érdekes és jelentős javaslatnak tartom, Ez a javaslat új megvilágítás­ba helyezi az európai bizton­ság egész problematikáját és a megegyezéses rendezés új lehetőségeit nyitja meg. A to­vábbi tárgyalások során azon­ban még sok nehézséggel kell számolni, már csak azért is, mivel ez a javaslat számos or­szágot és népet közvetlenül érint. Mindenesetre az a meg­győződésem, hogy a szovjet ja­vaslat jelentősen kiszélesítette az európai biztonság újszerű megközelítésének alapjait." (Folytatás a 2. oldalén) fogata íh izraeli mimsitcrelnöküt GENF, november 1. V. M. Molotov, a Szovjetunió külügyminisztere október 31- én fogadta M. Saretot, Izrael miniszterelnökét és külügy­miniszterét. (TASZSZ) Lapzártakor érkezett: A francia nemzetgyűlés elfogadta a lajstromos, egyfordulós, arányos szavazási módszert jelenti PÁRIZS, november 1. A francia nemzetgyűlés ma délelőtti ülésén 265 szavazattal 239 ellenében elfogadta a lajst­romos. egyfordulós, arányos szavazási módszert az AFP. (MTI) Budapestre érkezett a Busch Cirkusz Új autóbusz- és trolivonal — távkapcsolós villamoskocsi fojtódik líhTti-batt ttndapest kö&lvkvdést* Reggelente elég gyakran bosszankodnak a Naphegyen és az Istenhegyi úton lakó dol­gozók — általában a gellért­hegyiek — amikor nem férnek lel a zsúfolt autóbuszra. So­kán kérték a tanácsot: javítsa meg ennek a környéknek köz­lekedési lehetőségeit. Kényelmesebben utazhatnak a gellérthegyiek i~ A fővárosi tanács közleke­dési igazgatósága 1956. évi tervébe fel is vette a gellérthegyi la­kók javaslatát: líj autó­buszvonalat létesít. Az új járat kocsijai a Móricz Zsigmond körtérről indulnak s a Villányi úton. a Szüret, a Somlói utcán, a Kelenhegyi úton, a „Búsuló Juhász“-!: érintve, a Szirtes, a Mihály, az ’ Aladár, a Zsolt és a Mé­száros utcán át a Pauler és az Alagút utca sarkáig közleked­nek. Csatlakoznak majd az 1. 2, 3. 4, 7, 8, 10, 27, 40 és 56-os járatokhoz. 1956-ban további új autó­buszokkal gazdagszik a fővá­ros. Ezeket jobbára sűrítésre használják. A tanács az utas­számlálás adatai alapján dönti el, hol van erre a legnagyobb szükség. Némelyik autóbuszon kellemetlen az utazás: nagyon ráz. Az utasok nagy örömére jövőre kiselejtezik ezeket a Kába-típusú „rázós“ autóbuszokat. A közlekedés fejlesztésének tervében van több autóbuszjá­rat útvonalának meghosszabbí­tása is. Sor kerül a Damjanich utca sarkán beforduló, s a Nefelejts utcán át a Keleti-pályaudvarig haladó trolibuszvonal megépí­tésére. Lj típusú, kitűnő villamoskocsik Háromajtós, középlejáratú, rugózott, műbőrülésű, villamos- kocsikat is kap a közlekedés. Ezek külön külön is közleked­nek. de ha szükséges, kettőt-hármat egymáshoz kapcsolhatnak. Nagyszerű távkapcsoló-beren- dezése révén egyszerre indul, illetve egyszerre fékez vala­mennyi. A dunaparton a 2-es vonalán közlekednek majd ezek az új villamosok, az ott felszabaduló mptoroskocsik-. kai pedig másutt sűrítik a forgalmat. A tanács jövő évi terve sze­rint tovább folytatják, s előreláthatólag az alkot­mány ünnepéig befejezik a Béke úti aluljáró épí lését. Ez az építkezés egymaga tíz­millió forintos beruházással lé­tesül. A Vezér utcában a Bonyhá­di utcától a Füredi utcáig ter­jedő útszakasz megépítésére is sor kerül. Kitűnő útvonal kap­csolja majd össze a XIV. és a XVI. kerületét. Jobb utak a külső kerületekben A külső kerületekben 150 000 négyzetméter úgynevezett ne­mesített földutat építtet a ta­nács. Ennek az eddig ismeret­len útfajtának építési módja teljesen eltér a régitől. Nem kell hozzá kőalap, kavics, bitumen, hanem csak vegyi hulladék, — amelyet eddig a Dunába eresztettek. Az új módszerrel az aszfaltúthoz hasonló, jó te­herbírású utat nyernek. Ilyen zitak épülnek a XVI., a XVII. , a XVIII., a XIX., a XX. és a XXI. kerületben. ¥. M. Melotot ebedet adott Dulíes tiszteletére GENF, november 1. V. M. Molotov, a Szovjetunió külügyminisztere október 31- én ebédet adott J. F. Dulles- nek, az Egyesült Államok kül­ügyminiszterének tiszteletére. Az ebéden jelen volt C. E. Wilson, az Egyesült Államok hadügyminisztere. L. Merchant, C. Bohlen és mások. Szovjet részről az ebéden jelen volt A. A. Gromiko, V. D. Szokolovszkij, a Szovjetunió marsellja, Sz. A. Vinogradov, G. M. Puskin, V. Sz. Kemenov, L. F. lljicsov és Sz. K. Carap- kin. (TASZSZ) A vietnami földreform eredményei A Vietnami Tájékoztató Iro­da jelenti: a Vietnami Demok­ratikus Köztársaság közpon­ti földreform bizottsága októ­ber 27-én Hanoiban értekezle­tet tartott. A földreform vég­rehajtásának menetéről Ho Viet Tan, a bizottság elnökhe­lyettese mondott beszámolót.- A földesúri földek kisajátí­tása után 1 277 000 földnélküli és kevésföldű - paraszt az em­lített falvakban összesen 364 670 mu földet kapotU (TASZSZ) Radványi Pál mester tanítja Obliczki István tanulót VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEKI Új helyzet - új lehetőségek Genfben ’.^„uagy nap“ -■ Font«« fordulópont — Tabouis: asszony nyilatkozata

Next

/
Thumbnails
Contents