Esti Budapest, 1955. december (4. évfolyam, 282-307. szám)

1955-12-01 / 282. szám

AZ MDP BUDAPESTI PÁRTBlZOmAGÁNAK ÉS BUDAPEST FŐVÁROS TANÁCSÁNAK LAPJA IV. ÉVFOLYAM, 282. SZÁM. ■) ARA 60 FILLÉR j CSÜTÖRTÖK, 1955. DECEMBER 1 Ünnepi tanácsülések a kerületekben Szerdán a főváros kilenc kerületében tartot­tak tanácsüléseket. A tanácsüléseken a község- politikai terv teljesítését, a lakóbizottsági vá­lasztások eddigi tapasztalatait, a közellátási helyzetet tárgyalták meg. A tanácsülések mindenütt ünnepi hangulatban zajlottak le: először vettek részt tanácsülésen a november 27-én megválasztott tanácstagok, akiket szere­tettel fogadtak soraik közé a régi tanács­tagok. Az új tanácstagok méghatottan mond­tak köszönetét a bizalomért és ígéretet tettek, hogy mindenkor választóik érdekeit képvise­lik majd. A mandátumvizsgáló bizottság elnöke üdvözli az egyik új tanács­tagot, Őszi Sándomét. Szerda délután ünnepi ta­nácsülést tartottak a VIII. ke­rületi Tanács nagytermében. Ezen az ülésen már részt vet­tek a vasárnap megválasztott új kerületi tanácstagok is. Barabás Bertalanná elvtárs­nő, a kerületi végrehajtó bi­zottság elnöke megnyitójában ismertette a választások ered­ményét: a választásra jogosultak 99,93 százaléka a Hazafias Népfront jelöltjeire adta szavazatát. Hatalmas taps fogadta a szép eredményt s a taps fokozódott, amikor azt is bejelentette, hogy a. 119. fővárosi r-'.asztó- kerület választópolgárai Hidas István elvtársat, az MDP Politikai Bizottságá­nak tagját, a Miniszterta­Baráti találkozó Tudósítás a 3. oldalon : Reggel óta a nyertesek ezrei váltották már be az Első Béke- í kölcsön kilencedik sorsolásán kihúzott kötvényeiket. Képűn* • kön: az OTP V. kerületi fiókjában. Kende György, az Orszá- ! gos Tervhivatal dolgozója 100 forintos kötvényére átveszi 25 000 forintos nyereménye felét. • (Wormser Antal felvétele.) 'tmHMNMIHmMMtHttMMMtIHMttNMttMMOHOIOimMtMMmHMMIOIM Bulganyin és Hruscsov elvtársak Kalkuttában KALKUTTA, december 1. N. A. Bulganyin, a Szovjet­unió Minisztertanácsának el­nöke és N. Sz. Hruscsov, a Szovjetunió Legfelső Tanácsa Elnökségének tagja november 30-án este részt vett az Udaj és Amala Sankar együttes árnyképszínházának előadásán. Bulganyin és Hruscsov elv­társak az előadás után az egész terem tapsa közepette a szín­padra mentek, köszönetét mon­dottak a színészeknek az érde­kes előadásért, s virágcsokrot nyújtottak át nekik. Mukerdzsi, Nyugat-Bengália állam kormányzója noveríiber 30-án este vacsorát adott N. A. Bulganyin és N. Sz. Hruscsov tiszteletére. B. Cs. Rój pohárköszöntőt mondott K. J. Vorosilovnak, a Szovjetunió Legfelső Tanácsa Elnöksége elnökének egészsé­gére. Bulganyin elvtárs vála­szul Radzsendra Praszadnak, az Indiai Köztársaság elnöké­nek egészségére mondott po- hárköszöntőt. A zenekar előadta a Szov­jetunió és az Indiai Köztársa­ság állami himnuszát. Rój po­hárköszöntőt mondott N. A. Bulganyin és N. Sz. Hruscsov egészségére. Bulganyin elvtárs válaszul pohárköszöntőt mondott Nehru indiai miniszterelnöknek, Mu- kerdzsinek, Nyugat-Bengália kormányzójának és B. Cs. Roj- nak, Nyugat-Bengália főmi­niszterének egészségére. (TASZSZ) Kalkutta lakossága november 30-án nagygyűlést tartott N. A. Bulganyin és N. Sz. Hruscsov tiszteletére. a Már jóval a nagygyűlés kez­dete előtt nagy tömegek lepték el a város utcáit: a város la­kosai arra a hatalmas térre igyekeztek, amelyen a nagy­gyűlést tartották. A teret az ér­deklődők zsúfolásig megtöltöt­ték: több mint kétmillió ember gyűlt itt össze Kalkuttából és környékéről. A nagygyűlést Nehru mi­niszterelnök nyitotta meg, majd Ghos polgármester felolvasta a kalkuttai lakosságnak Bul- ganyinhoz és Hruscsovhoz in­tézett üdvözletét. Az üdvözlet befejező szavait a megjelentek viharos tapsa kísérte. Ezután a nagygyűlésen el­nöklő Nehru N. Sz. Hruscsov- nak, a Szovjetunió Legfelső Tanácsa Elnöksége tagjának adta meg a szót. A nagygyűlés részvevői viharos, hosszantartó tapssal és üdvözlő felkiáltások­kal fogadták Hruscsov felszó­lalását. Utána Nehru indiai minisz­terelnök szólalt fel. Beszédét többször szakította félbe a taps; Felhangzottak a Szovjetunió és az Indiai Köztársaság állami himnuszának ünnepélyes dal­lamai, s ezzel véget ért a nagy­gyűlés. (TASZSZ) VÁLLALTÁK - TELJESÍTIK Befejezték évi tervüket A műszeripari üzemek között elsőként a négyszeres élüzem Anyagvizsgáló Készülékék Gyára teljesítette évi tervét. A gyár dolgozói az év hátralévő részében több textilminőség- vizsgáló gépet, vízoszlopnyo- másmérőt és légáteresztő ké­szüléket gyártanak, s most ké­szítik a korszerű 2,5 tonnás szakítógép prototípusát. A Hegesztőkészülékek Gyá­ra dolgozói is jelentették évi tervük teljesítését. Ügy terve­zik, hogy év végére a bénzin- íorrasztó lámpákat az eddig használatos fanyél helyett ba­kelitfogantyúval készítik, to­vábbá a festékszóró testeket ezentúl meleg sajtolással ál­lítják elő. Az új eljárást már most előkészítik, hogy 1956 első negyedében üzemszerűen alkalmazhassák. A Geofizikai Mérőműszerek Gyára is teljesítette évi tervét. A terv teljesítését nagymérték­ben segítette, hogy a dolgozók már az év elején ismerték fel­adataikat. A vállalat műszaki kollektívája a kisgépesítést szorgalmazta. Üzembe helyez­tek például egy lemezhajlító gépet, egy dekopír fűrészgépet, s egy fúrógépet. Ezek meg­könnyítették a dolgozók mun­káját, s a selejt is csökkent. A gyár dolgozói az év hátralévő időszakában már a jövő év első felében gyártásra kerülő be­rendezések alkatrészeit készí­tik. A Mélyfúró Berendezések Gyárának dolgozói kedden dél­előtt tíz órakor teljesítették 1955-ös teljes és befejezett ter­melési tervüket. Felajánlot­ták, hogy az év végéig négy geofizikai kocsit, a bányászat­nak húsz rakodógépet, export­ra pedig egy kútfúrógép minta­példányát elkészítik terven felül. A/, áruliá/ük felkészüljek a karácsonyi vásárra Ma délelőtt a Ruházati Ki­állítás helyiségében, a volt Bel­városi Kávéházban Gondos István elvtárs, az Áruházi Kereskedelmi Igazgatóság igazgatója ismertette, hogyan készültek fel az áruházak a karácsony előtti forgalomra. Az áruházakban a nagy forgalom lebonyolítására pótpénztárat és pótcsomagolót állítanak fel. Átrendezik a vásárlóteret, és előtérbe helyezik azokat a cik­keket, amelyeket ilyenkor jobban keres a közönség. Egész Budapest területén megszervezték a csomagok házhoz szállítását. A külső kerületek jobb áru­ellátása érdekében bővítették a kispesti Szivárvány Aruházat és más kisegítő elárusító he­lyet. így például a Szivárvány Áruház Kőbá­nyán, az Újpesti Áruház a Rákosi Mátyás Kultúrott- honban, a Minőség Áruház a Rákóczi út 38. szám alatt, az Alkalmi Áruk Há­za pedig Pestlőrincen léte­sített elárusító fiókot. Az idei árukészlet nem­csak mennyiségileg, hanem minőségileg is kielégítőbb a ta­valyinál. Az áruházakban majd árusítanak több olyan ruhá­zati cikket is, amely eddig hiánycikknek számított. Az új­donságokat bemutatják majd kiállításokon is, ahol egyben árusítás is lesz. Budapesten a Corvin, a Magyar Divatcsarnok és az Úttörő Áruház rendez ilyen kiállításokat. UJ GYÁRTMÁNYOK A Chinoin Gyógyszer■ és Ve­gyészeti Termékek Gyára eb­ben az évben már több új gyógyszer készítéséhez látott hozzá. Nemi-égen bocsátották forgalomba a PAS-natrlumot, amely a tbc hatásos ellensze­re. A PAS-natriummal a gyo­morbeteg tbc-seket is gyó­gyíthatják. Ugyancsak ebben az évben el­készítik a som-bennél és a se- venalnál js hatásosabb altató­szert, a dermatőlt. A gyulladásos betegségek gyógyítására a penicillin­nél is jobb tetrárit a jövő év elején hozza forgalom­ba a Chinoin. Az Április 4 Gépgyárban né­hány hónappal ezelőtt készült el az autódaru mintapéldánya. Az autóra szerelt, három tonna teherbíróképességű daru a leg­nehezebb terepen is nagy se­gítséget nyújt a fa kitermelé­sénél; távvezetékek oszlopainak elhelyezésénél. A tapasztalatok alapján az Április 4 Gépgyárban most öt autódaruból álló mintasoroza­tot készítenek. Jövőre húsz ilyen darut gyárt iparunk. (MTI) Január 8-án tartják ez általános választásokat Franciaországban PÁRIZS, december 1. (Tudósítónk telefonjeientése.) Miután a francia nemzet- gyűlés a kormányt alkotmá­nyos többséggel leszavazta (az alkotmányos többség 312, és a kormány ellen 318 szavazatot adtak le), a francia nemzetgyű­lést feloszlatták. Az általános választásokat január 8-án tartják meg. Erre a fejleményre a nem­zetgyűlés egésznapos vitája után került sor. A vita során Jacques Duclos elvtárs, a Fran­cia Kommunista Párt titkára nekiszegezte a kérdést a szo­cialistáknak, hogy ha a válasz­tásokat a kerületenkénti vá­lasztások rendszere alapján tartják meg, hajlandók-e szö­vetkezni a kommunistákkal éppúgy, mint 1936-ban, a nép­front idején tették? A szocia­listák e kérdésre nem mertek válaszolni, sőt sajtójuk is el­hallgatta Duclos elvtárs beszé­dének ezt a részét. A nemzetgyűlésnek új vá­lasztójogi törvény elfogadására már nem lesz ideje, ezért a januári választásokat vé­gül is az 1951. évi törvény alapján tartják meg, amely lehetővé teszi a listakap­csolásokat. Ez a törvény, bár szintén sú­lyos igazságtalanságokhoz ve­zet, valamivel mégis kedve* zőbb a demokratikus erők szá­móra, mint a kerületenként történő választások csaló rend* szere. A. W, A kommunisták jelöltjét beválasztották az olasz alkotmányjogi bíróságba RÓMA, december 1. (Tudósítónk telefonjelentése.) Az olasz reakció, s főként a maccarthysta körök súlyos po­litikai vereséget szenvedtek: az Olasz Kommunista Párt jelöltjét a képviselők és szenátorok együttes szava­zataival beválasztották az alkotmányjogi bíróságba. Az alkotmányjogi bíróságot, amelynek felállítását a balol­Ma délelőtti időfutamok a Nemzeti Sportuszodában A magyar úszóbajnokság küzdelmeit ma délelőtt 10 óra­kor folytatták a Nemzeti Sportuszodában. Először a 100 m-es női pillangóúszás időfu­tamaira került sor. Az első időíutamból Székely Ripszima 1:24,4 mp-cel, a második idő­futamból Gyenge Valéria 1:22,3 mp-cel, a harmadik idő­futamból Skupilova (csehszlo­vák) 1:19,1 mp-cel került ki győztesen. A délutáni döntőbe a következő versenyzők jutot­tak: Novák II., Hédi Éva, Szé­kely R., Skupilova (csehszlo­vák), Gyenge Valéria, Geb- hart Gizella és Kakuszx Má­ria. Ezután került sor a 200 mé­teres férfi pillangóúszás idő­futamaira. Az elsőből Tumpek 2:33,6-tal, a második időfu­tamból Popeseti (román) 2:47,5 i mp-cel, a harmadikból Áts Jenő 2:48 mp-cel, a negyedik­ből Samuhel (csehszlovák) 2:50,8 mp-cel került ki győzte­sen. A délutáni döntőbe a kö­vetkező versenyzők jutottak: Samuhel (csehszlovák), Fejér, Áts, Tumpek, Popescu (ro­mán), Papp, Reöck. Lapunk zártakor került sor a 400 méteres férfi gyorsúszás időfutamaira. Az első időfuta­mot az olasz Romani nyerte 4:41 mp-cel. Ma délután 6 órakor bonyo­lítják le a 100 méteres női pillangóúszás, a 200 méteres férfi pillangóúszás, a 100 mé­teres női hátúszás döntőjét és a férfi műugró-versenyt. A 400 méteres férfi gyorsúszás döntőjét pénteken rendezik meg. dal már évék óta követeli, mcst hozzák létre a köztársa­sági alkotmány rendelkezései értelmében. A kommunista párt most megválasztott jelöltje, Nicola Jaeger, milánói egye­temi tanár, az ellenállási moz­galom és a munkásmozgalom harcos tagja. Az ő megválasztása súlyos vereséget jelent a római amerikai nagykövetségnek és a Vatikánnak is, ame­lyek élesen ellenezték a pártközi megegyezést. A szavazásra szerdán dél­után került sor, a képviselőház és a szenátus együttes ülésén, ahol 800 törvényhozó gyűlt ösz- sze. Viharos jelenetek után, amelyek során a szélsőjobbol­daliak a képviselőiház elnökét is sértésekkel illették, a fa­siszták és monarchisták kivo­nultak az ülésteremből és a szavazáson nem vettek részt. Ezután következett a szavazás, s mindhárom jelöltet óriási többséggel megválasztották; Nicola Jaeger 642 szavazatot kapott. Az új alkotmányjogi bíróság összetétele nagy sikert jelent a népi erők számára. A bíróság­ban ugyanis helyet foglal a baloldal két képviselője, a kommunista Jaeger és a szo­cialista Bracci, a keresztény- demokrata Ambrosini és Cap- pi, valamint a liberális Cas- sandro mellett. A bíróság ösz- szetétele tehát megközelítőleg tükrözi a parlamenti erőviszo­nyokat. Gino Pállotta Az ENSZ rendkívüli politikai bizottságában ma kezdődik a tagfelvételi vita December 1. (MTI) Hírügynökségi és rádiójelentések szerint az ENSZ 'közgyük lésének rendkívüli politikai bizottsága ma, csütörtökön vitatja meg a kanadai kormány által beterjesztett és 24 ország által támogatott határozati javaslatot, amely felszólítja a Biztonsági Tanácsot, hogy járuljon hozzá 18 ország egyidejű felvételéhez az Egyesült Nemzetek Szervezetébe. A csangkajsekisták kép­viselője az új tagfelvételekre vonatkozóan kedden bejelen­tette, hogy a Biztonsági Ta­nácsban szükség esetén vétó­jogával fog élni a Mongol Népköztársaság felvételi ké­relmével szemben. VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! nács elnökhelyettesét vá­lasztották fővárosi tanács- tagúkká. Ünnepélyes percek követ­keztek: a tanácsülés részve­vőiből alakult mandátumvizs­gáló bizottság elnöke megálla­pította a választókerületi bi­zottságok által kiállított meg­bízólevelek alapján, hogy a tanácstagokat megválasztották. Ezután Barabásai elvtársnő beszélt a tanács államhatalmi és tömegszervezeti munkájáról. A beszámolót követő vita után ismét bensőséges ünnep­ség következett. A végrehajtó bizottság dí­szes kivitelű vándorserleg­gel jutalmazta Pollák Mik- lósnét, a 160-as választó- körzet tanácstagját, aki­nek legsikeresebb volt ta­nácstagi beszámolója. Ugyancsaik megjutalmazták a többi eredményesen dolgozó tanácstagot és állandó bizott­sági áktivistát is. A tanácsülés a továbbiakban megtárgyalta az eddig lezaj­lott Urké bizottsági vápmtévtk tapasztalatait. Február 28-ig mintegy 1300 lakóbizottság kez­di meg működését a VIII. ke­rületben. A VIII. kerületi tanácsülésen megjutalmazták a legeredményesebben dolgozó tanácstagokat és állandó bizottsági aktivistákat

Next

/
Thumbnails
Contents