Esti Budapest, 1956. január (5. évfolyam, 1-26. szám)

1956-01-02 / 1. szám

A másodiké* vés terv első évének első napján: íi budapesti ütemben A Fémára- és Szerszámgépgyárban az új forgácsolási techno­lógia segítségével el akarják érni a termelékenység és a mi­nőség emelését. A hóvégi hajrákat ebben az esztendőben jobb szervezési módszerekkel akarják megszüntetni. Képün- ’ kön: szovjet portál marógépen dolgozik Jegyes László sztaha­novista marós, aki az MVE 3000 esztergapad marási munká­jánál ma délelőtt 160 százalékos teljesítményt ért el. Kábel- és Sodrony- kötélgyár: „Még ilyen nagy- gépegységet nem gyártottunk...“ A Kábel- és Sodronykö­télgyár • gépműhelyében munkakezdés előtt röpgyű- lésre jöttek össze a dolgo­zók. Benkő János elvtárs, a műhely vezetője ismertette a második ötéves terv első évének feladatait: „Soha ilyen nagy munkánk nem volt — mondta, — mint eb­ben az évben. El kell készí­tenünk a fémmű részére egy hengersort. A tervek már készek, az anyag jórésze is megvan. Most már rajtunk a sor...” A dolgozók előtt nem volt ismeretlen ez a bejelentés, hallottak már róla a múlt évben Hupuczi István esz­tergályos, a szakma kiváló dolgozója is megerősíti ezt. Azt mondja: — Nem isme­retlen ez a feladat, bár új számunkra. Még Ilyen nagy gépegységet nem gyártot­tunk. L'j krepp-nylon gy áriává) kezdtek meg Az Adria Selyemszövőgyár- f>an jól felkészültek a második ötéves terv első negyedévi munkájára. Biztosították a mű­szaki feltételeket, hogy a dol­gozók már az első munkanap­tól kezdve naponta teljesíthes­sék tervüket. Ma megkezdték a legújabb krepp-nylon női ruhaanyag tömeggyártását. Több kárpituzutt bútor az új esztendőben Üj lendülettel indult meg a munka az első napon a Buda­pesti Kárpitosárugyárban is. Ebben az évben a többi között, 1130 darabbal több rekamiét gyártanak, mint tavaly. A dol­gozók megfogadták, hogy to­vább javítják termékeik minő­ségét. Sok kárpitozott bútort fognak szállítani exportra is. Az R.M Kovácsológyárban: Jó hangulatban kezdtük a munkát Reggel 8 óra. Vörösen izzó anyag fekszik a nagykala­pács üllőjén. Lehet vagy 18 mázsa. Félig már lekovácsol­ták, most fordítani kellene. Molnár János brigádvezető int a darusnak, hogy jöjjön. A daru azonban késik, éppen a szomszédos kalapácsnál adtak neki munkát. Ilyenkor minden pere drága, mert az anyag gyorsan kihűl és akkor nem lehet tovább kovácsolni. — Hát miért megy el innen, amikor nálunk ilyen nagy anyag van a gépben! — sürgette a brigádvezető a darukosórban' ülő Agócs Antalt. — Jövök már — kiáltott az vissza és nyomban a kala­pács fölé gördült a daruval. Néhány pillanat múlva már ismét csattogó ütésekkel dolgozott a kalapács és a Molnár- brigád tagjai „olajozott” mozdulatokkal forgatták a pö­röly alatt fekvő anyagot, amelyből olyan hosszú és göm­bölyű húzótüskét kovácsoltak, mint egy kocsirúd, csak éppen jóval vastagabbat annál. — Ma ez már a második tüske — hallottuk a brigád­vezetőtől. — Frissen, jó hangulatban kezdtük a munkát ma reggel, egész évben így szeretnénk dolgozni. Az új esztendőtől mi is sokat várunk, különösen azt. hogy bri­gádunk, amely tavaly is jól dolgozott, idén már elnyerje a „szakma kiváló dolgozója” kitüntetést. A Ruggyantában : „Ma legkevesebb — 130 százalékunk lesz...** Arasznyi széles szíjpár Jut a Ruggyantaáru- gyár Lemezosztálya szíjösszeállító brigádja végeláthatatlannak tűnő asztalán. A második ötéves terv első reggelén cséplőgép-szíjat ké­szít Tóth Ferenc brigádja, öt rétegű lesz, erős, kifogastalan. — Hogy kezdődött az új esztendő? — érdek­lődünk a brigádvezetötöl. — A lehető legjobban — így a válasz. — Ahogy beléptünk, ragyogó rend fogadott, s ami legfontosabb, volt anyag. Egyik nagy örö­münk, hogy megjavították asztalunkat, így már zavartalanul dolgozhatunk. Szilveszter után jó hangulatban vagyunk valamennyien, nagyobb a munkakedvünk, ügy tervezzük, hogy ma legkevesebb ISO százalékunk lesz. Arra törekszünk, hogy az év valamennyi hó­napjában három, négy nappal hamarabb be­fejezzük havi tervünket. — S mik a tervei az új esztendőben? — kér­dezzük. — Jól akarok keresni, lakásra gyűjtögetjük a pénzt. Meg azután egy édes, aranyos kis­lányt várunk a feleségemmel együtt. Elhatá­roztam, hogy a „Szakma kiváló dolgozója“ címet is megszerzem még ebben az esz­tendőben. ez MOP BUDKPEST! PÉHTSSZOTTSáG&MftK ÉS BUDIPEST FŐVÍR0S TlKáCSÉHM LfiPifl V. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM. Ára GO fillér HÉTFŐ, 1956. JANUAR 2 Ma reggel 8 órakor megkezdődött a franciaországi szavazás PÁRIZS, január 2. (Tudósítónk telefonjelentése.) Ma reggel 8 órakor egész Franciaországban megkezdődött a szavazás, amely esti 7 óráig, egyes helyeken esti 8 óráig tart, s azután nyomban megkezdődik a szavazatok összeszámlálása. Az első komolyabb eredmények valószínűleg csak a hajnali órákban futnak be. Párizsban először azok sza­vaztak, akik munkába siettek. Január 2-át ugyan hivatalos ünnepnapnak minősítették a választások miatt, de sok em­bert mégsem mentesítettek a munkától ezen a napon. Min­den jel arra mulat, hogy a vá­lasztások igen nagy részvétel­lel fognak lefolyni. 27 millió szavazásra jogo­sult van az anyaországban és ezek 544 képviselőt vá­lasztanak meg. A tengerentúli területekkel együtt összesen 589 képviselőt választanak. Ezeknek a válasz­tásoknak alkalmából több mint kétmillió emberrel többen irat­koztak fel a választási név­jegyzékekre, mint bármikor is a múltban. Nyilvánvaló tehát, hogy a közügyek iránt hatalmas érdeklődés nyilvánul meg' és az iránt sincs kétség, hogy a tömegek változást akarnak. Hogyan tud azonban érvénye­sülni a változásra irányuló j akarat? Ezt holnapra megtud- i juk! Máris látszik azonban, hogy | ennek az akaratnak a meg- ' nvilvánulása nem csekély aka­dályokba ütközik. Ha létrejött volna az a bal­oldali egység, amelyet a kommunisták javasoltak, nem kétséges, hogy a nép­front ragyogó sikert aratott volna, a szocialisták azonban meg­akadályozták ezt, nagy csaló­dást keltve a tömegek körében. A választás módja is olyan, hogy nemigen könnyíti meg a politikai változásra irányuló akarat érvényesülését. Sok ke­rületben olyan pártok, ame­lyek azt állítják magukról, hogy változásra törekszenek, a legöregebb politikai csatalova­kat állították jelöltként. így például Correze megyében a köztársasági front listavezető­je az a Queuille radikális po­litikus, aki az elmúlt negyed­században jóformán minden második kormányban tárcát viselt, s többször volt minisz­terelnök is. A választási gyűléseknek, elsősorban pedig a Francia j Kommunista Párt válasz- 1 tási gyűléseinek látogatott- j sága ezúttal azonban két­ségtelen nagyobb volt, mint bármikor a múltban. Senki sem kételkedik az iránt, hogy a kommunisták jelentős sikert fognak aratni a válasz­tásokon, A kérdés csak az, hogy a kommunista párt hány mandátummal fog többet sze­rezni, mint 1951-ben? E sorok írója sok kommu­nista választási gyűlésen vett részt és megfigyelte, hogy ezeken nemcsak kom­munisták, sőt nemcsak kommunista szavazók vet­tek részt, hanem a párt programja rengeteg nem kommunista érdeklődőt is odavonzott. A hallgatóságot jelenleg első­sorban Nyujat-Németország felfegyverzésének és az algé* riai háborúnak a kérdése fog­lalkoztatta. Feszült érdeklődés­sel hallgatta e gyűlések közön­sége azt is, amikor a szóno­kok megbélyegezték Mendes- France-nak és a szocialista ve­zetőknek a baloldali egység megbontására irányuló törek­vését. De valahányszor Algé­riáról volt szó, a gyűlések han­gulata szenvedélyessé vált. És valahányszor egy szónok fel­tette a kérdést, hogy akad-e olyan jobboldali képviselője­lölt Franciaországban, aki arra hivatkozzék választói előtt, hogy megszavazta Nyugat-Né- metország újrajelfegyverzését, a tömeg zúgó nemmel vála­szolt. André Wurmser Bulgtmym és Hwmw dvtársak beszédének újnbb visszhangja Január 2. (TASZSZ) A szombati delhi lapok közül a Nav Bharat Ti­mes című lap megjegyzéseket fűz Bulganyin elvtárs beszá­molójához és Hruscsov elvtárs beszédéhez. A lap vezércikké­ben kiemeli, hogy „Bulganyin, a Szovjetunió miniszterelnöke a Legfelső Tanács ülésszakán támogatta Indiának a kasmiri és goai kérdésben elfoglalt ál­láspontját.“ A National Herald című lap az első oldal egész szélességé­ben átfutó alábbi címmel közli cikkét: „Bulganyin támogatja Indiát a kasmiri és a goai kér­désben. Beszámol a Legfelső Tanácsnak az ázsiai utazásá­ról, A portugálokat terület- rablóknak nevezi. Hruscsov bí­rálja Dullest, az ázsiai gyar­mati rendszer támogatása miatt.“ Az Al Ahram című kairói j lap Oroszország igazságos az ! arabok iránt“ című vezércik­kében kifejti, hogy a szovjet állam vezetőinek a Legfelső Tanács ülésén elhangzott nyi­latkozata, valamint az arab nemzeti kérdések tekintetében tett kijelentései nagy hatást keltettek az arab országokban, s e kijelentéseknek feltétlenül nagy visszhangot kell ébresz­teniük a nyugati hatalmak kö­rében is. A legtöbb párizsi lap továbbra is megjegyzéseket fűz Bulganyin elvtárs beszá­molójához és Hruscsov elvtárs beszédéhez. A polgári lapok megnyilat­kozásai nyugtalanságról ta­núskodnak, amelyet a szovjet államférfiak indiai, afganisztáni és burmai utazásának sikeres eredményei keltettek. Egyes lapok megkí­sérlik eltorzítani e baráti láto­gatás jelentőségét, amely újabb nagy lépés volt a békéért és a nemzetközi feszültség további enyhítéséért vívott harcban. Az Aurore más álláspontra helyezkedik. Hangsúlyozza, hogy Bulganyint és Hruscsovot teljes joggal elégítik ki a Szov­jetunió 1955-ben folytatott dip­lomáciai tevékenységének és különösen az ázsiai országok­ban tett utazásának az ered­ményei. „Bulganyin és Hruscsov in­diai, burmai és afganisztáni utazása diadalmenet volt..." — írja a lap. Nylon kötésű koron gokat gyártanak a Widenta Csiszoló koronggyárban 1956-ban Párt- és kormányküldöttség utazott Berlinbe Wilhelm Pieck elvtárs 80. születésnapja alkalmából A középkeleti angol fegyverszállítások nagy politikai bcirisnnyaI fenyegetnek A Widenta Csiszolókoronggyár dolgozói nylon kötésű korongok gyártását kezdik meg ebben az évben. Tellzesi Lajos, a vállalat mű­szaki osztályvezetőjének újí­tása alapján, kidolgozták már az újfajta korong sorozatgyár­tásának technológiáját. A nylon-korong erősebb, tartósabb, és kevésbé ko­pik, mint az eddig hasz­nálatos gumikorong. Az új korongokat főleg fogá­szati rendelőkben használják majd. A tervek szerint 1956. első felében 10 000 nylon-korongot gyártanak, bel- és külföldi használatra. (MTI) Családi házat, bútort vesz a 100 000 forintos nyeremény boldog tulajdonosa Baluch Zoltán, az Ásvány- őlaj-Tartányszerelő és Kar­bantartó Vállalat fiatal szere­lője a múlt év kezdetére sem panaszkodhatott, hiszen akkor volt az esküvője. Most is bol­dogan kezdi az új esztendőt: a 14171'22. számú. XIV. osz­tályba tartozó Harmadik Bé­kekölcsön-kötvényére ma délelőtt fizették ki az óév utolsó főnyereményét: a 100 000 forintot. Egészihetes vidéki munka után péntek hajnalban érkezett ha­za és még az igazai: álmát aiudta, amikor a vállalat mű­szaki ellenőre azzal ébresztet­te fel, hogy azonnal öltözzék és jöjjön vele. — Azt hittem, vidékre kell sürgősen utaznom, de hát nem ez történt. Kocsival a vállalathoz vittek és közöl­ték, hogy 100 000 forint boldog tulajdonosa lettem '■— mondot­ta Baluch elvtárs az Országos Takarékpénztár IX. kerületi fiókjának pénztára előtt, miköz­ben a főnyeremény kifizetésére várt. Baluch elvtárs és fiatal fe­lesége. Szilveszter éjszakáján határozta el. hogy kis lakásu­kat családi házra cserélik, amelyet szépen bebútoroznak a váratlan nyereményből. Ez természetesen nem megy má­ról holnapra, éppen ezért, amíg megfelelő kis házat ta­lálnak Óbudán, 5000 forint ki­vételével takarékbetétben hagyják a pénzt. Az ötezer fo­rintból meg ruhaneműt vásá­rolnák. Wilhelm. Pieck elvtárs, a Német Demokratikus Köz­társaság elnöke 80. születés­napja alkalmából rendezen­dő ünnepségekre vasárnap este magyar párt- és kor­mányküldöttség utazott Ber­linbe. A küldöttség vezetője Kovács István elvtárs, az MDP Politikai Bizottságá­nak tagja, a Központi Veze­tőség titkára; tagjai: Apró Antal elvtárs, az MDP Poli­tikai Bizottságának tagja, a Minisztertanács elnökhelyet­tese, Kristóf István elvtárs, az MDP Központi Revíziós Bizottságának elnöke, a Népköztársaság Elnöki Ta­nácsának tagja és Nógrádi Sándor elvtárs, vezérezre­des, a honvédelmi miniszter első helyettese, az MDP Központi Vezetőségének tagjai; továbbá Safrankó Emánuel elvtárs, a Magyar Népköztársaság berlini rend­kívüli és meghatalmazott nagykövete, aki Berlinben csatlakozik a küldöttséghez. (MTI) VIDÁM SZILVESZTER Zsúfolásig megteltek Szil­veszter estéjén a budapesti vendéglők, cukrászdák, zenés szórakozóhelyek. Már a kora esti órákban minden hely fog­lalt volt a Béke Szállóban, a Gellértben, a Gundelnél és a Margitszigeti Nagyszállóban csakúgy, mint a budai kisven­déglőkben. Az új évet minde­nütt az új termés ió minőségű boraival köszöntötték. Szil­veszterkor és újév napján ti­zennégyezer hektoliterrel több bor fogyott, mint egy évvel ez­előtt. A vendéglőkben és a háztar I lásokban több mint tizenc' | vagon malac szolgáltatta a pe­csenyét, de sertéshúsból tíz vagonnal többet hoztak forgalomba az üzletek, mint tavaly ilyenkor. ! A KÖZÉRT, a .Büfé Vállaló. | és a Budapesti Vendéglátóipa j ri Tröszt jelentése szerint el fogyott még 300 000 szendvic- 20 000 adag kocsonya, 500 001 adag különféle sült és hideg tál, mintegy 400 000 mignon, kistorta, marcipánmalac stb. LONDON, január 2. A Reuter hírügynökség köz­li: „londoni politikai körökben január 1-én kijelentették, hogy Eden konzervatív párti kor­mányát nagy politikai botrány fenyegeti a Közép-Keletre irá­nyuló angol hadianyagszállitás miatt.” A hírügynökség szerint ezt a A Fővárosi Operettszíni Moszkvában előszót MOSZKVA, 1956. jan. 2. A Fővárosi Operettszínház "olytatja nagysikerű moszkvai vendégszereplését. Szombaton este és tegnap este a Csárdás- királynőt adták elő, ma este pedig a Boci-boci tarka első előadására kerül sor. Az elő­adást különösen azok a mű­vészek várják izgatottan, akik még sem a Csárdáskirálynü- ben, sem a Havasi kürtben nem léptek fel. Holnap ismét a Csárdáékirálynőt mutatják be. 3zt az előadást a moszkvai mű­vészélet képviselői tekintik neg. December 30-án Honthy Hanna, s a Fővárosi Operetí- szírtház vagy tizenöt más mű­vésze megtekintette Csíky Ger­gely: Ingyenéiők c. darabjának botrányt „nem enyhítheti a külügyminisztériumnak az a december 31-i közlése, hogy je­lenleg semmiféle engedélyt sem adnak ki hadianyag-kivitelre”. A hírügynökség ezzel kapcso- látban emlékeztet, hogy a há­ború után megmaradt 180—190 Valentine típusú angol tankot korábban Egyiptomba szállítot­tál:. (TASZSZ) is ma este mutatja be a Boci-boci tarkát moszkvai előadását. Az elő­adás után a művészek igen el­ismerően nyilatkoztak a látot­takról, különösen a szovjet szí­nészek jellemábrázoló művé­szetét emelték ki. A Fővárosi Operettszínház művészei igen várakozástel­jesen néznek íanuár 4-e elé. Fkkor ugyanis ünnepi est lesz Honthy Hanna 50. éves színé­szi pályájának megünneplésé­re. Másnap pedig, csütörtökön a moszkvai konzervatórium nagytermében nagy kacertet adnak a magyar vendégek, operettrészleteket, népi tán­cokat, népdalokat mutatnak be a moszkvai közönségnek. A tervek szerint ezt a koncertet többször megismétlik majd. Oleg Vinogradov VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK!

Next

/
Thumbnails
Contents