Esti Budapest, 1956. február (5. évfolyam, 27-51. szám)

1956-02-01 / 27. szám

a főváros életéből f / «•Ijúriísstil f/f/íi rhvt&Ucn (ini/«i(/«>/i í/í/íÍr/iísíi✓ kvatlili m*‘ff « Hasai i^ásüstaaában A gyürhetetlenitő gép. A Hazai Fésüsfonógyár műszaki vezetői a múlt év utolsó negye­dében elhatározták, hogy meg­old,iák a textilipar egyik leg­fontosabb feladatát, a gyűrhe- tetlenítést. Öt tagból álló lelkes kis cso­port — Simor Herman, Mo­nostori Antal, Vízvári János, Káldor György és Vaszbérger Károly — nem egészen másfél hónap alatt elkészítette — Magyaror­szágon először — a „gyíir- hetetlenítő“ gépet, az elek- tro-fix javított változatát. A nyers szövetet először ve­gyi anyaggal kezelik, majd gu­mihengerek között préselik. Ezután az elektro-íixen veze­tik keresztül, 130—140 fokon. A következő állomás: a már gyűrhetetlenített anyag vegy­Vattaruha, ponyva véd a hidegtől A hideg téli időjárás nem érte készületlenül az RM üze­meit, s az üzemek dolgozóit. A jól fűtött csarnokokban za­vartalanul folyik a munka. Azokban az üzemekben, ahol a szállítóeszközök forgalma miatt gyakran nvitogátják az ajtót. ponyvából vastag füg­gönyt vontak az ajtó mö­gé, hogy megvédjék a gé­pek mellett dolgozókat a hidegtől. A külső munkákon szorgos­kodó hegesztőket, lakatosokat, traktorvezetőket és különös­képpen a vasút és a szállítás dolgozóit még a tél kezdetén ellátták vattabélésű ruhák­kal. Az RM Fémműben pél­dául több mint 300 vatta­bélésű ruhát kaptak a dol­gozók. A traktorvezetőknek és az anyagszállítóknak, akik egész nap a szabadban végzik mun­kájukat, pihenőhelyeiken for­ró teát adnak, hogy „belülről“ is felmelegedhessenek. Hasonló módon védik a dolgozók egész­ségét a megfázástól az Acél­műben, a Szerszámgépgyárban és az RM többi gyáraiban is. szeres mosása. Az új elektro- fix géppel sikerült elérni, hogy mosás után is bentmarad az a vegyszer, amely biztosítja az anyag gyűrhetetlenségét. Az új gépet a műszakiak ve­zetésével az üzem karbantar­tói készítették, körülbelül 44 ezer forintos költséggel — a külföldről behozott gép 300 ezer forintba kerül. Az új géppel elsőnek a „Majális“ nevű, műszálból készült női ruhaanyagot gyűrhetetlenítik, A gyűrhetetlen anyagot a ke­reskedelem örömmel fogadta, már az első exportrendelések is útban vannak. Az öt újító munkája még nem ért véget. Tovább folytat­ják kísérleteiket, s az a cél­juk, hogy mielőbb gyűrhetet­len legyen a gyárból kikerülő valamennyi anyag. Az új, ki­váló minőségű áru nemsokára, megjelenik az ÁTEX boltjai­ban. Megkezdték az első magyar gyártmányú miniatűr Styroflex kondenzátor sorozatgyártását A Remix Rádiótechnikai Vállalat dolgozói új magyar gyártmányú rádióalkatrész, a miniatűr Styroflex kondenzá­tor sorozatgyártását kezdték meg. Az eddig külföldről be­szerzett fontos miniatűr kon­denzátort a rádióvevőkészülé­kek nagyfrekvenciás rezgéskö­rében használják. Az új hazai gyártmányú híradástechnikai alkatrészek gyártásához szük­séges szerszámokat is magyar munkások készítik. Még ebben az évben több millió Styroflex kondenzátort gyártanak. (MTI) Új típusú faipari marógép A Könnyűipari Gépgyárban az Üzemgépészeti Tervező Iro­da tervei alapján elkészült az új típusú faipari marógép. A percenként 17 000 fordulat­számmal dolgozó gép elsősor­ban bútorok díszítéseinek ma­rására alkalmas. Hasonló típu­sú gép még nem készült Ma­gyarországon. Az új gépet nemsokára kipróbálják egyik faipari üzemünkben. (MTI) Egymillió forint nirgtakarítá^t vállalnak a Budafoki Zománrrdénygyár dolgozói A Budafoki Zománcedény­gyár dolgozói vállalták, hogy 1956. évi tervüket december 20-ra teljesítik, ugyanekkorra eleget tesznek exportkötele­zettségeiknek is. Év végéig összesen 1 500 000 forint érté­kű áruval termelnek többet a tervezettnél. A választék bővítésére a kereskedelem igénye sze­rint elkezdik a vágott szé­lű és a hőnyelő főzőedé­nyek gyártását. Termelé­kenységi tervüket 2 száza­lékkal túlteljesítik. Az eddig több részből készült kávéskannát, vizesvedret, pe­csenyesütőt, szűrőtálat ezentúl egy darabból, mélyhúzással készítik. A nehéz fizikai mun­ka csökkentésére a simító gé­peken végzendő műveleteket gépesítik. A munka jobb meg­szervezésével, folyamatos anyag- és szerszámellátással 20 százalékkal csökkentik az állásidőt, i Különböző műszaki intéz­kedések megvalósításával egymillió forint megtaka­rítást érnek el. Az orvosi rendelőt kibővítik váró- és pihenőszobával, to­vábbá 1956-ban húsz dolgozót, családtagjaikkal együtt ingye­nes üdültetésben részesítenek. Kulturális és sportcélokra 30 000 forintot fordítanak, a sportpályát 10 000 forintos költséggel bekerítik. ITT A H1DEQ Mínusz 16 fok Celsius — Kossuth Rádió, Buda­pest, közöljük a Meteorológiai Intézet jelentését... A hőmér­séklet mínusz IS fok Celsius. Az erős hideg tovább tart — közölte ma reggel a rádióbe­mondó a „hideg“ hírt. Vajon mit csinálnak ilyen hi­degben a Fővárosi Villamos- vasút dolgozói, a kocsivezetők, az indítók, a jelzők, akiket munkájuk a szabadba, s a nyi­tott villamoskocsihoz köt? Er­ről beszél Balogh József elv­társ, a Fővárosi Villamos Vás- út szakszervezeti bizottságá­nak elnökhelyettese. — Mindent elkövetünk, hogy dolgozóinkat védjük a hideg­től: A körúti úgynevezett földi kocsiindítást teljesen megszün­tettük, mert az ilyen nagy hi­degben veszélyes az órák hosz- szat egyhelyben álldogálás. Az úgynevezett „jelzőket“ pedig jó meleg bundával, kucsmá­val. szűrcsizmával, bélelt kesztyűvel láttuk el, s órán­ként visznek nekik forró teát. A kocsivezetők és a kalauzok is a különleges meleg felszere­lésen kívül minden végállomá­sán forró teát kapnak. számít­— Halló, Me­teorológiai In­tézet? Mi az oka a hirtelen hőmérséklet­csökkenésnek, mikor hatunk enyhülésre? A fővárosban a hőmérséklet ma —lő fok volt. A rekord- hideget a 'kisalföldről, Magyar­óvárról jelentették, ahol —20, a talajmenti jégrétegben —22 fok volt. így tehát egy hét alatt több mint 30 fokos hő­mérsékletingadozás történt. A Balaton befagyott és folyóin­kon erősen zajlik a jég. — A nagy hideghullám Szi­béria felöl tört ránk. Ma reg­gelre egész Európát elárasz­totta. Az Ural környékén —45, Moszkvában —40, Kievben —25, Varsóban —27„ Berlinben —20, de még Párizsban és Londonban is —10 fok alá hűlt le a levegő. Kisebb átmeneti havazások jennek. A hideg tartós lesz, sőt még fokozódik. Mezőgazda- ságunikra a nagy hideg nem veszélyes, mert hátakaró védi az őszi vetést. Jobb, hogy a tél most tom­bolja ki magát, mert előrelát­hatólag eddigi bevált tapaszta­latok szerint korábban köszönt majd be a tavasz. V. ÉVFOLYAM, 27. SZÁM, AfÖ 60 fillér SZERDA, 1956. FEBRUÁR 1 A framcioT'fficmzeftgyvílés beiktatta a Cksy Moliet-kormonyt PÁRIZS, február 1. (MTI) A francia nemzetgyűlés szerdára virradóra 420 szavazattal 71 ellenében megszavazta: a Guy Mollet-kormány beiktatását. Három képviselő bejelentette, hogy nem szavaz, 18 távol volt és 82 képviselő tartózkodott a szavazástól. A független parasztpártialk közül egy szavazott a kormány mellett. 14 ellene, 67-en tar­tózkodtak; az MRP tagjai kö­zül 9-en tartózkodtak a szava­zástól; a jelenlevő 49 pouja- deista a ikormány ellen szava­zott, a parasztpárti képviselők közül 6 szavazott a kormány ellen, 5-en tartózkodtak a sza­vazástól; a pártonkívülie'k kö­zül 2 képviselő szavazott a kormány ellen és egy tartóz­kodott a szavazástól. A többi ’képviselő a kormányra szava­zott. Paul Reynaud hosszabb be­szédében azt emelte ki, hogy valójában nem is volt köztár­sasági front-győzelem, csak Guy Mollet és Mendes France, a köztársasági front két „kon­zulja”, addig hangoztatta a győzelmet, követelve a hatal­mat, amíg sikerült erről a töb­bieket meggyőzni. Az algériai kérdéssel foglal­kozva azt állította. hogy Észak-Afrikában „egyetlen el­lenség: az Iszlám ellen vise­lünk háborút, amelynek fővá­rosa Kairó“. Rámutatott: Al­gériában sokkal súlyosabb a helyzet, mint Tuniszban, vagy Marokkóban, mert Algériában nincs Habib Burgiba, sem Mo­hamed ben Jusszef. A poujadeista Tamarelle kér­kedő kijelentésekkel kezdte felszólalását. Kiemelte, hogy két és félmillió francia szava­zott rájuk, ez azonban csak a kezdet. Nem felelt Duclos elv- társnak, aki fasisztáknak mi­nősítette a poujadeistákat. Pelat poujadeista képviselő éles kirohanást intézett a kor­mány algériai politikája ellen, hangsúlyozta: valósággal szim­bólum a kormánynak az a döntése, hogy Catroux tábor­nokot, „a feladások emberéi“ választotta ki az algériai ügyek miniszterévé. Beszédét így fe­jezte be: „Ma nem kapják meg szavazataikat.“ Kummunista győzelem a le-havrei polgármesterválasztáson PÁRIZS, február 1. Le Havre-ban hétfőn polgár­mesterválasztást tartottak. A harmadik fordulóban René Cance-t, a Francia Kommu­nista Párt jelöltjét választották meg 18 szavazattal, a radikális jelölt 10, a poujadeista jelölt 3 szavazata ellenében. Hat sza­vazat érvénytelen volt. A sza­vazás eredményeképpen a nagy francia kikötő kommu­nista polgármester irányítása alá került. A szocialisták el­utasították a kommunistáknak azt a javaslatát, hogy szocia­lista legyen a polgármcster- heiyettes. (MTI) Az Indonéz Kommunista Párt főtitkára Moszkvába utazott DZSAKARTA, február 1­D. N. Aidit elvtárs, az Indonéz Kommunista Párt főtitkára január 31-én Dzsakartából elutazott Moszkvába, ahol részt vesz a Szovjetunió Kommunista Pártjának XX. koflgresszusán. A Harian Ra'kiat keddi szá­ma közli Aidit elvtárs eluta­zása előtt írt cikkét, amelyben kifejti, hogy örömmel utazik a szovjet fővárosba, ahol részt vehet egy olyan nagy párt kongresszusán, amely megmu­tatta a jövő útját az emberiség számára. A kommunista párt főtitkára a legutóbbi választásokra utal­va hangsúlyozza: A kormány amelyet az indonéziai nép a választásokon megválasztott, még nem alakult meg. De min­den olyan 'kísérlet, amely arra irányul, hogy reakciós kor­mányt hozzanak létre, amely nem gyarmatosításellenes, nem védelmezi a demokráciát és nem folytat békepolitikát —- bizonyára erősen szemben ta­lálja magát a néppel, -mert az nem iluen kormányt -iMlasztoti magának. (Uj-Kína) A Finn Kommunista Párt Központi Bizottságának bővített teljes ülése HELSINKI, február 1. Helsinkiben január 30-án megnyílt a Finn Kommunista Párt Központi Bizottságának bővített teljes ülése. Az ülés napirendje: „Az elnökválasz­tó elektorok megválasztásának eredményei és a párt további feladatai.” E kérdésekről M. Malmberg és A. Aaltonen mondott beszámolót. Az ülés folytatja murlkáját. (TASZSZ) A nyugatnémet katonát ,automata hardgéppé kell nevelni" BONN, február 1. Mint az AP jelenti, a bonni hadügyminisztérium egyik kép­viselője kedden egy amerikai háborús propagandafilm be­mutatása alkalmával Bonnban kijelentette, a nyugatnémet katonát „automata harcigéppé kell nevelni“. Ezt a követelményt Man- teuffel volt náci tábornok, a bonni katonai bizottság tagja konkretizálta. Manteuffel ugyanis azt követelte, hogy az újoncoknak „igen ’kemény ki­képzést" kell adni „harctéri feltételek mellett”. (ADN) Johannes Dieckmann a prágai deklarációról BERLIN, február 1. Johannes Dieckmann, a Né­met Demokratikus Köztársa­ság népi kamarája elnökségé­nek elnöke a Német Liberális Demokrata Párt cottbusi tag­gyűlésén beszédet mondott. Dieckmann kiemelte a varsói szerződés tagállamai prágai deklarációjának nagy jelentő­ségét. A jövő szempontjából kü­lönösen nagy jelentőségű e deklaráció, mint a béke megszilárdításának fontos programja — mondotta. Dieckmann hang­súlyozta, hogy a Német De­mokratikus Köztársaság fá­radhatatlanul törekszik az európai kollektív biztonsági rendszer megteremtésére, mert ez lehetővé tenné Németország újraegyesítését. (TASZSZ) Hammarskjöld Bombaybs érkezett BOMBAY, február 1. Dag Hammarskjöld, az ENSZ főtitkára — mint az AFP je­lenti — kedden délután Kara- csiból jövet Bombaybe érke­zett. Útját szerdán délelőtt folytatja Bangaloreba. (MTI) TA SISI-je len fés az angol—amerikai tárgyalásokról „Tihany“, „Mistral“, „Kos­suth“, „Harmónia“ — az asztal kerek üveglapja alá elhelyezett cigarettadoboz­lapokról sorra olvashatjuk az ismerős márkákat. A kis asztal mellett Kaucz Edé­vel, a Lágymányosi Dohány­gyár igazgatójával és Ko­vács Jenővel, az üzem fő­mérnökével beszélgetünk. Megtudjuk, hogy a dohány­gyári dolgozók legfőbb célja most az. hogy megjavít' sák a cigaretták minőségét. Ebben a munkában dereka­san részt vesz a gyár terü­letén dolgozó iparági labo­ratórium, ahol szakemberei; vizsgálják, próbálják, keve­rik, válogatják és ki tudja, még mit tesznek a dohány­nyal, hogy jobb legyen a ci­garetta minősége. A fordulat a minőség megjavításában azonban csak ezután várható a Lágy­mányosi Dohánygyárban. Korszerű cigarettakészítő gépek érkeztek nemrég a Német Demokratikus Köz­társaságból. Érdekes tulaj­donságúk, hogy igen „válo­gatósak“: csak kocsánytala- nított dohánnyal lehet raj­tuk dolgozni. A gépeket most szerelik, s hamarosan kellően töltött, jó minősé­gű cigarettákat ontanak majd a döhánykedvelőknek. Megtudjuk, hogy 1946- ban 20—22 fajta cigarettát készített a gyár, ma pedig már 38 fajtát, A legújabba­kat: a „Budavár”-t, a „Ti- hany”-t máris megkedvelte a közönség. Nagy sikerre tarthat számot a, tervezett „Sport” cigaretta, amelynek hosszúsága a normál 67 milliméter helyett anindösz- sze 45 milliméter lesz. A legrövidebb magyar ciga­rettafajta előnye — kelle­mes aromáján és illatán kí­vül — az lesz, hogy a do­hányosok kevés idő alatt — villamosmegállóknál, elő­adások szünetében — végig­szívhatják. ★ Hosszan lehetne írni a gyárról, az érdekes munká­ról, hogy mennyi kézen megy át a dohánylevél, amíg csomagolt cigaretta formájában megvásárolják. Látjuk a pezsgő munkát az új gépeknél is; a német szerelők beállítják a gépe­ket, Az egyik új gép mel­lett találjuk Drana Józse­fet, a gyár egyik jó szak­munkását. Figyeli a német szerelő munkáját. Az „újak" közül alighanem ezt a gépet szerelik készre első­nek — s aztán Drana Jó­zsefé lesz. Tökéletesebb, jobb minőségű cigarettát akar majd készíteni rajta. V. T. WASHINGTON, február 1. Az amerikai szemleírók már az angol—amerikai tárgyalá­sok megkezdése előtt kiemel­ték, hogy a megbeszélésekre nagy hatást gyakorol majd N. A. Bulganyinnak Eisenho- werhez intézett üzenete, amely javasolja, hogy az Egyesült Államok és a Szovjetunió kös­sön barátsági és együttműkö­dési szerződést. Gonzalesnek, a United Press hírügynökség diplomáciai szemleírójának véleménye sze­rint a szovjet javaslat „arra kenyszerítette a Nyugatot, hogy propagandisztikus védelmi po­zíciót foglaljon el”. A hírügynökségek közlemé­nyeiből kitűnik: a tárgyaláso­kon részvevő két küldöttség úgy állítja be: N. A. Bulga- nyin üzenete kísérlet arra, hogy „éket verjen” az Egye­sült Államok és Anglia közé; ezzel a beállítással mindegyik saját céljaira akarja felhasz­nálni „az angol—amerikai egy­ség megőrzése szükségességé­nek” jelszavát. Anglia arra akarja felhasz­nálni, hogy engedményt kapjon számos kérdésben; az Egyesült Államok pedig arra, hogy fokozza a nyo­mást Angliára. E téren figyelemreméltó a United Press hírügynökség közleménye, amely szerint „az Egyesült Államok határozot­tabb részvételt követel Ang­liától az olyan szervezetekben* mint az Európai Gazdasági Együttműködés Szervezete, és más, Nyugat-Európa egyesíté­sét elősegítő intézkedésekben”. (TASZSZ) Beiktatták hivatalába Kubitschek brazíliai elnököt és Goulart alelnököt RIO DE JANEIRO, febr. 1. A Reuter 'hírügynökség je­lentése szerint a brazíliai kong­resszus két házának együttes ülésén kedden ünnepélyesen beiktatták hivatalába dr. Jus- celino Kubitscheket, Brazília új államelnökét és Jocto Goulart alelnököt. (MTI) AZ MDP BUDAPESTI PÁRTBIZOTTSÁGÁNAK ÉS BUDAPEST FŐVÁROS TANÁCSÁNAK LAPJA VILÁG PROLETÁRJAI EGAEWjLJETEKI

Next

/
Thumbnails
Contents