Esti Budapest, 1956. március (5. évfolyam, 52-78. szám)

1956-03-01 / 52. szám

Az élelmiszer-kereákedelem ta­nulói nemcsak elméleti, hanem gyakorlati oktatásban is része­sülnek. Képünk a KÖZÍ-'RT- tanbolt raktárában ikészült, ahol a tanulók gyakorlatkép­pen fűszercsomagokat készíte­nék. — Nem lehet igaz... — cso­dálkoznak a New York-palota előtt a járókelők. És mégis igaz ... Megtört a varázslat és néhány nap óta megkezdték a New York-palotát beborító áll­ványerdő lebontását. — Nemcsak megkezdtük az állványok lebontását, hanem április 3-ra át is adjuk az épü­letet — mondja Krisztián Béla brigádvezető. Az épületen a 12 5-ös Kőfa­ragó és Szobrászati Vállalat dolgozói végzik az utolsó simí­tásokat. Még egy hónap és négyévi huzavona után végre elkészül a New York-palola tatarozása. A Colombia i párosítok partiiáncsapat lkat alakítanak MONTEVIDEO, műre. 1. A colombiai parasztok Iharca a földért, mind nagyobb mére­teket ölt. Az O'szág Ikülönbözó vidékein a parasztok partizán- csapatokat szerveznek. A kor­mány katona alakulatokat, tankokat és repülőgépeket vet be a partizáné; apatok ellen. A hatóságok a terror és megtorlás fokozásával a tarják elnyomni a parasztmozgí.lmat. A Justicia című lap értesü­lése szerint f ójas Pinilla co­lombiai elnök beismerte, hogy csupán 1955-ben 2000 embert öltek meg. Az ország koncent­rációs táboraiban több mint 2000 politikai elítéltet tartanaik fogva. (TASZí Z.) Kambodzsa elutasította az amerikai beavatkozást PÁRIZS, március 1. Az AFP jelenti Pnom Penh- ből: Norodom Szihanuk titkár­sága külön közleményt adott ki, amely visszautasítja Mc- Clintock amerikai nagykövet Kambodzsa címére intézett ki­oktatását. A független Kambodzsa — hangsúlyozza a közlemény — „nem fogad el kioktatást sem­milyen 'külföldi államtól, bár­milyen nagy és gazdag is le­gyen az". (TASZSZ) Radhakrisnan indiai alelnök júniusban ellátogat a Szovjetunióba MOSZKVA, március 1. K. J. Vorosilov, a Legfelső Tanács Elnökségének elnöke január végén meghívta Sz. Radhakrisnant, India alelnö­kit, hogy ez év nyarán láto­gasson el a Szovjetunióba. K. J. Vorosilov ugyanakkor azt a meggyőződését fejezte ki, hogy az indiai alelnök látogatása előmozdítja a Szovjetunió és India között kialakult baráti kapcsolatok további elmélyü­lését. Radhakrisnan alelnök meg­köszönte K. J. Vorosilovnak a meghívást, s közölte, hogy 1956 júniusában örömmel láto­gat el a Szovjetunióba, (TASZSZ.) világ proletárjai egíesüljetek! í Látogatás a Központi Fizikai Kutató Intézetben Buamsi *z MOP BUDAPESTI PflHTBIZOTÍSAGflHaK tS BUDAPEST FŐVÁROS IflHflCSÍHBX LBPJM V. ÉVFOLYAM, 52. SZÁM. \ra gj) fj||gr CSÜTÖRTÖK, 1956. MÁRCIUS 1 A lakosság javaslatokkal, társadalmi munkával segílt a községpolitikai tervek végrehajtását ^ A hatodik ötéves terv a Szovjetunió fejlődésének gigászi távlatait nyitja meg ILapvélcmrnyek a XX. kongresszusról STOCKHOLM A Morgón Tidnlngen, a Szo­ciáldemokrata Párt lapja, a XX. kongresszussal foglalkozó vezércikkében rámutat a kong­resszus nagy jelentőségére. A lap emlékeztet arra, hogy Nyu­gaton gyakran lebecsülik a Szovjetunió sikereit, majd azt írja, hogy a Szovjetunió a ha­talmas beruházások eredmé­nyeként a világ egyik legelső ipari államává válik. Nyugaton — folytatja a lap — olyan sok hibát követtek el és olyan sok hibás következtetést von­tak le a szovjet politikáról, hogy ideje volna rátérni a tö­rekvések és lehetőségek reális értékelésére. HELSINKI A Ny Tid című finn lap, kommentálva az SZKP XX. kongresszusának eredményeit, megemlíti a kongresszus óriási történelmi jelentőségét. A lap rámutat, N. Sz. Hrus­csov beszámolója nagyszerű dokumentum, amely részlete­sen kifejti a békés egymás mel­lett élés problémáját, és meg­jelöli a nemzetközi kérdések békés megoldásának útját. A Ny Tid hangsúlyozza, hogy a hatodik ötéves terv a Szovjetunió fejlődésének gigászi távlatait nyitja meg. DELHI A Bombayben megjelenő Economic Weekly című befo­lyásos hetilap rámutat, hogy a Szovjetunió Kommunista Párt­jának kongresszusán fontos határozatok születtek a „Pan- csa Sila elvein nyugvó békés egymás mellett élésről, amely elveken Oroszország külpoliti­kája alapszik.“ „A békés egymás mellett élés — folytatja a hetilap — a verseny útján meg­valósuló egymás mellett élést jelenti majd.“ Az Economic Weekly megjegy­zi, hogy a Szovjetunió árukat és technikai szakembereket vi­lágviszonylatban exportáló mind hatalmasabb ország lesz, (TASZSZ) Hazaérkezett az SZKP XX. kongresszusáról a Magyar Dolgozók Pártja küldöttsége IranciiMirszág népe békét követel Algériában PÁRIZS, március 1. Továbbra is számos küldött­ség érkezik a francia főváros­ba az ország miaden részéből, hogy felkeresse i kormányt és a nemzetgyűlést és az algériai probléma mielőbbi békés ren­dezését követelje. Ilyen kül­döttségek érkes tek Di jonból, Aulnay-ból, (ssy-les-Mouli- neaux-ból, Arge:iteuilból, Fon- tenay-Sous-Bois-bői és számos más francia váriéiból. (MTI) Ma, csütörtökön reggel megérkezett a Szovjetunió Kommunista Pártjának XX. kongresszusáról a Magyar Dolgozók Pártja küldöttsége, amelynek vezetője Rákosi Mátyás elvtárs, tagjai: Ko­vács István és Szalai Béla elvtársak. A küldöttség fogadására a Nyugati-pályaudvaron meg­jelent a párt és a kormány vezetői közül Apró Antal, Ács Lajos, Mekis József, Pi­ros László és Egri Gyula elv­társak. A küldöttség fogadásánál jelen volt V. V. Asztafjev, a Szovjetunió budapesti nagykövetségének ideiglenes ügyvivője. (MTI) A munkások és a parasztok találkozója Kínában Ex évben tovább épül. esinosodik a Vili. kerület Holnap érkezik a szovjet kulturális küldöttség Kommunisták az április 4-i versenyben A Kábel- és Műanyaggyár kommunistái a múlt' években számos élenjáró dolgozót ne­veltek pártunk tagjává. Az üzemnek alig van olyan mun­kásbrigádja, amelyben ne dol­goznának kommunisták, sőt 15 brigádnak valamennyi tagja pártunk soraiból került ki. Ezeknek a brigádoknáli. a tag­jai áldozatkészséggel, helytál­lással szeresnek tekintélyt pár­tunknak, lelkesítik nagy ered­ményekre a gyár valamennyi dolgozóját. A kommunista brigádokban igazolatlan hiányzás, késés hó­napok óta nem fordult elő, a leggyengébben termelő csoport teljesítménye is meghaladja a 145—150 százalékot. Április 4 tiszteletére a kommunisták az elsők kö­zött ajánlottak fel még jobb munkát, s a legújabb jelentéseik már a vállalások teljesítéséről szól­nak. Tóth Gyula. Gyura And­rásáé, Farkas József né kábel­gyártó brigádjai három hét alatt több mint 20 százalékkal javították a minőséget, Dvor­zsáik Alajos és Neszméri Ist­ván ' műanyagpréselők, Fiílöp János kábelgyártó értékes újí­tásokkal segítette új technoló­giák bevezetését. Felszabadulá­sunk évfordulójának a tisztele­tére a kommunista brigádok kezdeményezésére indult el a többgépes mozgalom. Szűcs János, Fazekas Sándor, Dvorzsák Alajos és pártunk több más tagjának példájára már több mint harmincán dol­goznak a gyárban 3—i gépen. (MTI) Holnap érkeznek hazánkba az idei magyar—szovjet barát­ság hónapja alkalmából a szovjet kulturális küldöttség tagjai. Kedves vendégeink cso­portjának vezetője Szimonov Konsztantyin Mihajlovics, a szovjet írók szövetsége vezető­ségének titkára. A küldöttség többi tagja: Trapeznyikov Konsztantyin Ivanovics építő­művész, a művészettörténeti tudományok kandidátusa, a Szovjetunió Építőművészed Akadémiája városépítészeti tu­dományos kutatóintézetének igázgatóhelyettese, Masztyero- va Vera Petrovna agronómus, a mezőgazdasági tudományok kandidátusa, a Moszkva-terü- leti szovjet mezőgazdasági igaz­gatósága mezőgazdasági tudo­mányos osztályának vezetője. Ismét hazánkban üdvözölhet­jük Mareszjev Alekszej Petro- vicsot, a Szovjetunió hősét, a 1 Szovjet Békebizottság tagját. A nagyszerű szovjet technika tu­dományos képviselőjeként Mel- nyikov Nyikolaj Vasziljevics, a műszaki tudományok doktora, professzor, a Szovjetunió Tu­dományos Akadémiájának le­velező tagja, a Szovjetunió Tu­A XIV. kerületi üzemek if­júsága elhatározta, hogy a DISZ II. kongresszusa tisztele­tére indított munkaversenyt az idén is folytatják. Az első ver­senyszakaszban — április 4-ig — csaknem száz üzem diszis- tái mérik össze erejüket a ter­melésben. Az eredményeket külön bi­zottság értékeli. A legkiválóbb ifjúmunkásokra nagyszerű él­mény vár: a kerületi DISZ végrehajtó bizottság és a cseh­tíományos Akadémiája bá­nyászati intézetének igazgató­helyettese .látogat el hozzánk. Tagja még a küldöttségnek Leonov Jván Davidovics, a leningrádi Sz. M. Kirov gép­gyártó és kohászati üzem ma­rósa. szlovákiai Gottwaldov város if­júsági szervezete között tör­tént megegyezés alapján má­jusban ötven magyar fiatal megy egyhetes tanulmányútra Gottwaidovba. A külföldi uta­zásban részvevő ifiket azok eaz ifjúsági szervezetek jelölik ki, amelyek a nagyüzemi, a közép­üzemi, valamint a hivatali és a kutatóintézeti DlSZ-szerve- zetek versenyében az első há­rom helyezett között lesznek. (MTI) I ... A felszabadulási verseny jutalma a XIV. kerületben: 50 diszista ianulmányútja Csehszlovákiába A csungkingi 1 sz. Vas- és Acélművek dolgo­zói együtt ünnepelték az új esztendőt (a kínai új év február j 1-én van) Pacsiao, Csienseng és Kungping Hsziang parasztságával. A mun­kások a három falú lakosságának ajándékokat — iparcikkeket — vittek, melyeket a parasz­tok csirkékkel, libákkal és friss főzelékfélékkel viszonoztak. Képünk: a parasztok a munkások egyik ajándékát, a rádiókészüléket nézik. A Kirin-tartománybeli ipari üzemek, valamint a kereskedelem és a közlekedés dolgozóiból álló 14 főnyi munkásküldöttség felkereste a shukwangi és a junmahói mezőgazdasági ter­melőszövetkezeteket. Képünk: Li Jung-co, a termelőszövetkezet elnöke az 1955. évi rekord búzatermés kalászait mutatja a munkás-ven­dégeknek. Töltési Jánosné tanácstag ismerteti válasz­tóival a községfejlesztési tervjavaslatot. Töltési Jámosné, a VIII/165-ös választóke­rület tanácstagja tegnap este kisgyűlésen is­mertette választóival a kerület községfejlesz­tési tervjavaslatát. Elmondta, hogy ebben az évben 41 940 000 íorintot fordítanak a kerület házainak rend­behozatalára. Huszonhárom ház teljes felújí­tására is sor kerül. Több mint 6 millió forintot költenek a kerület útjainál:, parkjainak fel­újítására, karbantartására. Százezer forintot a Vajda Hunyad utca útburkolatának javítá­sára. A községfejlesztési terv előírja, hogy egész­ségügyi fejlesztésre csaknem 25 millió forin­tot kell költeni ebben az évben. Ebből az ösz- szegből a többi között a Vas utcai csecsemő- otthonban levegőztető teraszt építenek. A könyvtárak könyvállományának bővítésére 160 000 forintot ír elő a tervjavaslat. Öt isko­lában befejező konyhát építenek. A kerület négy épületének 78 lakásába vezetik be a gázt. A jelenlévők érdeklődéssel hallgatták a terv ismertetését, s utána többen tettek felajánlást társadalmi munka végzésére. Mészáros István a Lujza utca 30. számú ház lakóinak nevében elmondta, hogy társadalmi munkával íásítani fogják a ház udvarát. Császár József, a Lujza utca 26. szám alatt lakó ács a Baross utca 128. számú ház tetőjének megjavítását vállalta tár­sadalmi munkában. A kisgyűlésen megjelentek megelégedéssel vették tudomásul, hogy ebben az évben to­vább épül, csinosodik a VIII. kerület, A mag fotoeffektus vizs­gálata. A 800 000 voltos fe­szültséggel működő kaszkád generátor vezérlő asztalá­nál stopperórával mérik a vizsgálati eredményt. Az intézet kozmiKus sugár­zási osztályának laborató­riumában. A külső hőmér­sékletingadozások kiküszö­bölése és a rezgésmentes­ség biztosítása végett a la­boratórium 30 méterrel a föld színe alatt van. (Járai Rudolf felvételei, Ma qyar Foto) Az intézet atomfizikai osz­tályának kutatói elektron­szórást vizsgálnak az egy­millió voltos Van de Graaf szabadtéri generátorral.

Next

/
Thumbnails
Contents