Esti Budapest, 1956. április (5. évfolyam, 79-102. szám)

1956-04-02 / 79. szám

f» AZ MDP BUDAPESTI PÁRTBIZOTTSÁGÁNAK ÉS BUDAPEST FŐVÁROS TANÁCSÁNAK LAPJA ! V. ÉVFOLYAM, 79. SZÁM. f| ^R A 60 FILLÉR II HÉTFŐ, 1956. ÁPRILIS 2. , Az új negyedév első műszakján az üzemekben 1 második ötéves érv gondos kidolgozása szüksé- gessé teszi a dolgozók tevékeny közreműködését a tervező munkában. A Minisztertanács ezért vállalati ötéves tervjavaslatok kidolgozási: rendelte el. A határozat értel­mében május 15~ig 22 vállalat készíti el öntevékenyen má­sodik ötéves tervjavaslatát. A 22 vállalat között van a Rákosi Mátyás Müvek Szerszámgépgyára, a Klement Gottwald Villamossági Gyár, a Gheorghiu-Dej Hajógyár, az Egyesült Izzó Villamossági Gyár, az EMAG, a Hungária Vegyiművek, a Kőbányai Gyógyszerárugyár, a 31. számú Építőipari Tröszt erőműépítkezései, a Budapesti Porcelán. gyár, a Hazai Fésűsfonó, a Csepeli Papírgyár, a Kőbányai Sörgyár, Ezekben a gyáraikban a terv kidolgozását a vállalatok igazgatói irányítják, akik a pártszervezetekre és a szak- szervezetekre támaszkodva, tervező brigádok és szakcso­portok alakításával minél több dolgozót vonnak be a ter­vező munkába. A kidolgozott javaslatokat az Országos Tervhivatal és az illetékes minisztérium képviselőinek jelenlétében üzemi gyűléseken tárgyalják meg. A Minisztertanács határozata szerint a 22 nagy válla­lat tervező munkájában szerzett tapasztalatok felhasználá­sával a minisztériumok a felügyeletük alá tartozó vállala­tok zömében — legalább 320 vállalatnál — megszervezik a vállalati ötéves tervek hasonló módon történő kidolgozását. Borsodi (Vör. Lob.) döntő fölénnyel győzött László, a Kinizsi versenyzője ellen az ökölvívó-csapatbajnokság küzdelmei során. Ma délután aktíva-értekezlet a Bej Hajógyárban Már a festők dolgoznak a 70-es hajón a Gheorghiu-Dej Hajógyárban. Holnap bocsát­ják vízre, április 4 tiszteletére, jóval a határidő előtt. A gyár ünnep előtti serény életét ima még valami élénkíti. Délután nagyaktívát tartanak a vállalati ötéves terv kidolgo­zásáról, a Minisztertanács ren­deleté szerint. Erre készülnek a szerkesztési osztályon, a mű­helyirodákban s a munkahelye­ken is. Tervező-brigádok végzik a műszaki problémák térképe­zését s megoldását. Uj gyártási eljárás, a meg­lévő korszerűsítése, anyag- gazdálkodás, ütemes ter­melés, kooperáció, de egyéb szakmai s kulturális kér­dések is szerepelnek a megbeszéléseken. .. Az új gyártmányokkal Kemény Sándor főkonstruktőr s brigád ­ja foglalkozik: — öttonnás, tíz. tonnás szekciós úszódarut, 1300 tonnás Duna—tengerjárót, du­nai jégtörőt, ércszállító uszá­lyokat terveznek. A hajó í. üzemrész mérnöke, Kurucsev Iván több érdekes dolgot mond: — Megváltoztat­juk a sójateret. A második ötéves terv új hajói szélesebbek s hosz- szabbak lesznek... az automataihegesztést — a kí­sérletek után — általánosan akarjuk alkalmazni. Kicserél­jük kis teljesítményű parti da­ruinkat ... Ennek az üzemrésznek egyik hajóján, a 75-rösön dolgozik Molnár Géza csoportja. Szabá­lyozási, beállítási munkát vé­geznek, márciusban 215 száza­lékos eredménnyel. Sok újítá­suk, a gyártástechnológiát könnyebbítő ötletük született már. — Tegnap olvastam az új­ságban a Minisztertanács ren­deletét — mondja Molnár Géza. — Nekünk itt a sójatéri munka javítására lesz töhb javaslatunk is... A munka termelékenységé­nek emelésére, a minőségjaví­tásra, anyagtakarékosságra, szerszámfeithasználásra, a mű­helyek gazdaságos bővítésére legjobb tanácsot maguk a dol­gozók tudnak majd adni..' A hajógyári mai aktívaértekezlet ennek az egész gyárra kiterje­dő, mindenkit Összefogó meg­beszélésnek, „óriási” tapasz­talatcserének az első esemé­nye. Április 4 előli a Beloiannisz-ban A Beloiannisz Híradástechni­kai Gyár dolgozói becsülettel teljesítették április 4 tisztele­tére tett felajánlásukat: befe­jezett termelésben a vállalt másfélmillió fo­rintos túlteljesítés helyett 2,7 millió forintot értek el. Az exporttervet 105 százalék­ra teljesítették, ezzel pótolták o. januári és a februári súlyos elmaradást. A második negyedév felada­túiról és az első negyedév ta­nulságairól beszélgetünk Belá­rt yi József gyártásvezetővel, aki a' következőket mondotta: — Dolgozóink az első ne­gyedév utolsó heteiben rend­kívüli munkalendülettel es odaadással dolgoztak, ennek köszönhető a siker. Tanultunk az első ne­gyedévi munka hibáiból — a második negyedévet alaposab­ban- készítettük elő. Emeltük az alkatrészgyártás létszámát, hogy a szerelőműhelyek ne várjanak. Más szervezeti, anyagellátási intézkedések alapján is minden reményünk megvan rá, hogy a második negyedévben hosszabb szünet után ismét elnyerjük az élüzem címet. * Uj helyzet alakult ki, amely különösen kedvező az egység megvalósítására xiz Olasz Kommunista Párt vezetőségének nyilatkozata RÓMA, április 2. Az Olasz Kommunista Párt vezetősége nyilatkozatot adott ki azzal kapcsolatosan, hogy a párt szervezeteinél most tárgyal­ják Palmiro Togliatti elvtársnak a Központi Bizottság teljes ülésén elhangzott beszámolóját az SZKP XX. kongresszusáról. A pártszervezeteknél — hangzik a nyilatkozat — igen élénk és a pártosság szellemé­től mélyen áthatott viták foly­nak. A nyilatkozat kiemeli az SZKP XX. kongresszusa sze­mélyi kultusz elleni állásfogla­lásának pozitív jelentőségét, s felhívja a figyelmet a kong­resszusi anyagban foglalt fon­tos elméleti tételekre. Most egészen új helyzet alakult ki, amely különö­sen kedvező az egység megvalósítására — állapítja meg a nyilatkozat. — Olaszország útja a szocia­lizmushoz az ország összes képviselői által jóváhagyott köztársasági alkotmány valóra váltásán keresztül vezet. Az alkotmány célja: a kivívott szabadságjogok szavatolása, népünk megvédése a reakció feltámadásának lehetőségétől és aztíknetk a mélyreható tár­sadalmi átalakulásoknak, a megalapozása, amelyék egye­dül biztosíthatják az egész ©tv szag gazdasági és kulturális életének haladását és a szabad intézményék fejlődését. A demokratikus alkotnia* nyert ás előírásainál: valóra váltásiért folyó küzdelemben — mutat rá egyebek között, a nyilatkozat — Olaszországban testvéri­ség, megbonthatatlan ba­rátság és akcióegység ala­kult ki a szocialista elv- társakkal. Ebben a küzdelemben kap* csőlátók létesülték a katolikus dolgozókkal, a szociáldemtíkra+ iákkal, minden réteg 'képvise* tőivel, az értelmiség iképvise* lőivel. (TASZSZ) Szukarno elnök a hollandokkal kötött egyezmények felmondását javasolta DZSAKARTA, április 2, Az Antará hírügynökség je­lentése szerint Szukarno indo­néz köztársasági elnök felhí­vással fordult az összes poli­tikai pártokhoz és a nép vala­mennyi rétegéhez, hogy támogassák a Hollandiával folytatott kerekasztal-érte- kezleten hozott egyezmé­nyek érvénytelenítését. A Közép-Jáván rendezett tö­meggyűlésen százezer ember jelenlétében mondott beszédé­ben Szukarno kijelentette, úgy véli, hogy az indonéz nemzet, amely képes volt kiharcolni függetlenségét, s túlélni a kü­lönböző ellenforradalmi kísér­letek megpróbáltatásait, képes lesz arra is, hogy megbirkóz­zék az ezen egyezmények ér­vénytelenítéséből származó összes lehető következmények­kel. Szukarno végül azt a remé­nyét hangoztatta, hogy az új parlament megvitatja majd az említett egyezmények felmon­dásáról készítendő törvényja­vaslatot. (Üj-Kína) Újabb amerikai léggömbök Csehszlovákia fölött PRÁGA, április 2. (CTK) ■újabban ismét számos vesze­delmes léggömböt küldtek Nyugatról csehszlovák terület fölé. Ezeket is az úgynevezett Szabad Európa szervezet bo­csátotta fel Nyugat-Németorr szágban. Csehországi körzetek­ben, mindenekelőtt Prága kör* zetében több mint 400 külön­böző nagyságú léggömböt és ál-, taluk szállított gyalázkodó rop-, cédulákat találtak. Csütörtökön, március 29-én több mint 5 méter átmérőjű léggömbök egyik csoportját fi­gyelték meg Litomerice (Usti nad Labem-i körzet) közelében} íapsütéses délután a riuna- parton. Rejtő Ildikó nyerte a női ifjúsági tőrvívó-világbajnokságot Vasárnap a késő éjszakai órákban feje­ződött be Lu- cemburgban a | 21 éven aluliak j női tőrvivó-vi- ! lágbajnokságá- | nalk döntője. A í verseny szép ’’magyar sikert Rejtő Ildikó hozott: Bejtő Ildikó 6 győzelemmel megnyer, te a világbajnokságot. Ágoston, a döntő másik ma­gyar részvevője a hetedik he­lyen végzett. ^ Hétfőn a férfi tőr egyéni versenyre kerül sor, a 41 ver­senyző hat csoportban lép pástra,­Fáradhatatlanul készülődnek A százezernyi dolgozó kö­zül, akik majd április 4-én a felvonuló csapatok pom­pás díszszemléjében gyö­nyörködnek, bizony sokan mégcsak nem is sejtik, mi­lyen hosszú, fáradságos fel­készülés előzi meg az' egy­öntetű, erőt Sugárzó, ke­mény díszmenetet. Pedig éjjel, amikor a liget kör­nyékén már elnéptelened­tek a kis utcák — az utolsó próbák egyikén részvevő alakulatokkal van tele a Sztálin tér. Az emelvénnyel csaknem szemben, ott áll­nak a Belügyminisztérium Határőrség és a Belső Kar­hatalom zászlóaljai is, ame­lyek — csakúgy, mint az elmúlt esztendőben — az idén is részt vesznek az ünnepi felvonuláson. A néhány perces éjféli pi­henőt cigarettázással, be­szélgetéssel töltik a har­cosok. Határőr katonák kis csoportja Fityó Lajos tize­des elvtársat veszi körül. Fityó tizedes hasznos ta­nácsokat ad társainak: hogy kell pontosan, egyön­tetűen végrehajtani a fej- vetést, milyen magasra kell emelni a lábal. Szavait fi­gyelemmel hallgatják a fiatal harcosok. Hiszen Fi­tyó elvtárs kiváló sorpa- raacsnok, a sorok versenyé­ben eddig legtöbbször az övé —• az ötödik sor — volt a legkiválóbb. Nem messze innen egy kis csoport közepén tréfás testvéri intelmek hangza­nak el: A két Kovács-testvér. — Aztán szégyent ne hozzál ám a családra, öcs- kös, álld a sarat — mondja Kgvács Sándor tiszt egy rövidrenyírt hallgató­nak ... Az intelemnek min­den bizonnyal meglesz a fo­ganatja, hiszen Kovács An­tal hallgató — aki egy egy­ségben vonul fel bátyjával, Sándorral — eddig is lel­kiismeretesen vett részt a gyakorlatokon. — Igaz — mondja moso­lyogva —, hogy még nincs annyi tapasztalatom, mint neki. Ö ugyanis már heted­szer — én pedig még csak először veszek részt a dísz­szemlén. Üzenem barátaim­nak, a Vörös Csillag-gyári diszistáknak, hogy nézzék meg mennél többen a mi szép április 4-i díszszemlén­ket. . ■ ■ Az emelvényen álló vezérőrnagy elvtárs rötid parancsszavára vége a pi­henőnek, újra megkezdő­dik a foglalkozás* hogy áp­rilis 4-én hibátlanul felvo­nuló egységek díszszemlé­jében gyönyörködhessenek a főváros dolgozót Vajda Péter A tsangkajse lusta tüzérség partmenti falvakat ágyúzott FUCSIENl ARCVONAL, április 2. A Kimoj-szig'eten állomásozó csangkajsekista tüzérség már­cius 28-a éjszakájától’ már­cius 29-e délutánjáig összesen mintegy 1200 lövést adott le Amoj- és Tateng-szigetek fal­vaira. Hat polgári személy éle­iét vesztette, négyen megsebe­sültek. Polgári lakóházakban és az állatállományban károk keletkeztek. A kínai népi fel­szabadító hadsereg tüzérségi egységei viszonozták a tüzet. A Vucsiu-szigeten állomáso­zó csangkajsekista csapatok március 29-én délután elfogtak két halászcsónakot, amelyen kilenc halász tartózkodott, (uj- Kína) * A2 amerikai nemzetközi együttműködési hivatal ' jpeji irodájának közlése szc t az Egyesült Államai: tov tíz­millió dollár „gazda i se-. gélyi“ juttat Csang j-sek- nek, hogy támogassa Uonai terveit. Az új „segély‘ ereié­ben hatmillió dollár értékű „fölösleges“ búzát adnak a csangkajsekistáknak. Ezzel 73 millió dollárra emelkedik an­nak az amerikai „gazdasági és technikai segélynek“ az össze­ge, amelyet a mostani pénz­ügyi évben utalnak ki Csang Kaj-seknek. fuj-Kína) A szovjet energetikus küldöttség angliai látogatásai LONDON, április 2. Az Angliában vendégeskedő szovjet energetikusok vasár­nap Brighton város nevezetes­ségeit tekintették meg. G. M. Malenkov elvtárs. a küldöttség vezetője és J. A. Malik szov­jet nagykövet Anglia déli part­vidékére tett kirándulást- Délután felkeresték Hewlett Johnson canterbury érseki helynököt. Hewlett Johnson bemutatta . nekik a canterbury székesegyházat, az angol építő* művészet egyik legkiemelke­dőbb emlékművét, (TASZSZ) VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! A készülő 75-ös ha jón dolgozik Molnár Géza csoportja.

Next

/
Thumbnails
Contents