Esti Budapest, 1956. június (5. évfolyam, 128-153. szám)

1956-06-01 / 128. szám

ÍZ MDP BUDAPESTI PIRTBIZOTTSAgAMK ÉS BUDAPEST FÖVlROS TANACSARAK LAPU V. ÉVFOLYAM, 128. SZÁM. Ára 60 fillér PÉNTEK, JÜNIUS 1. MI ÚJSÁG AZ ÜZEMEKBEN? JMii kapnak as időn a buelaposti könnyűipari yrp- PS aikaírrssyya rak A Fonógépalicatrészgyárban egy öreg épületben készülnek a textilgyárak fonóorsói, gyű­rűi, nyújtóművei s egyebek. A holnap öröme segíti elviselni az itt dolgozóknak a szűk hely okozta kellemetlenséget, a sö­tétséget, s általában azt a nyo­masztó hangulatot, amivel tele van a roggyant műhelynek még a levegője is. Az idén új épül helyette. Hárommillió fo­rintba kerül. Az öltöző, mosdó már kész. Tél elején új kazán­házból sugározzák majd a me­leget. Bqrözőműhelyt is avat a gyár az idén. Fontos ez, mert eddig minden textilgyár maga vesződött a hengerek bőrözé- sével. Edzőműhellyel is gazda­godik a gyár. Az Angyalföldi Textilgépalkatrészgyár szerszámgépeket kap. A nyüstkötő automata pél­dául selyemnyüstök hazai gyártását teszi lehetővé. A csi­szolóműhelyben porelszívóbe­rendezést létesítenek. Felújí­tásra és üzembővítésre majd­nem másfélmilliót költenek az idén. A Fonógépalkatrészgyár új mosdója. A Zuglói Textilgépalkatrészgyárat az idén kétmillió, 1957 vé­géig további ötmillió forin­tos költséggel bővítik és mo­dernizálják. Akkor már az eddig importált speciális varró- gépalkatrész-szükségletünket fedezni tudja ez a gyár. Külföldre utazott két művészegyüttesünk A Magyar Állami Népi Együttes A Bőr- és Cipőgépalkatrészgyárban galvanizáló üzem épül. Ez az iparághoz tartozó üzemek szükségletét elégíti ki. A bőr­és cipőgépalkatrész gyártási ka­pacitás növelésére új szerszám­gépek érkeznek. Létesül egy motortekercselőműhely is, ez már az első félévben elkészül. Itt kap helyet egy precíziós ön­tőműhely is. Mindez másfél- millió forintba kerül. A Textilipari Fakelléktermelő Vállalat egy új transzformátor-állo­mással és raktárral gyarap­szik ebben az évben. Jobb munkakörülményeket teremt és termelékenyebbé teszi a gyártást az egymillió forint ér­tékű beruházás. A Bőripari Fakelléktermelő Vállalat a cipőgyártás választékának bővítéséhez szükséges kap­tafákat, sámfákat, sarkokat ég egyéb fakellékeket gyártja. Az üzem kapacitásának bőví­tésére több mint kétmillió fo­rintot fordítanak ez évben. Űj gépeket vásárolnak, kor­szerűsítik az üzemépületet, az elektromos berendezést és mo­dern szárítót létesítenek. Ma reggel a Keleti-pálya­udvarról indult angliai ven­dégszereplésére a Magyar Állami Népi Együttes. A 130 tagú együttes június 4-től hat héten át lép fel London­ban, s több mint 40 al­kalommal mutatja be mű­sorát az angol közönség­nek. A londoni szereplés után a magyar mű vészék Olaszországba utaznak, s ott részt vesznek a július 17—22 között Genovában megrendezésre!kerülő nem­zetközi táncfesztiválon. Az Állami Népi Együt­test angliai vendégszereplé­sére elkísérte Kállai Gyula népművelési miniszterhe­lyettes. Az együttes búcsúztatá­sára a pályaudvaron meg­jelent Mihályfi Ernő és Kende István népművelési miniszterhelyettes. Nagy számban jöttek el kulturális életünk képviselői, hogy sok sikert kívánjanalk a magyar nép művészete kö­veteinek angliai és olaszor­szági szereplésükhöz. A Néphadsereg Művészegyüttesének tánckara és zenekara A Magyar Néphadsereg Vörös Csillag Érdemrend­del kitüntetett Művész- együttesének tánckara és zenekara csütörtökön este kéthetes vendégszereplésre a Bolgár Népköztársaságba Keleti Éva és Komiós Tibor fel- Utazott. vételei. MTI foto. Tudósítónk mai telefonielentése Párizsból: Duclos elvtárs azt követeli, hogy az algériai kérdésről külön szavazzanak Importany ag-mvff takarítási vaoayalam a Klrment tiatturald ViUamassdyi iiyárhan A Klement Gottumld Villa­mossági Gyár központi techno­lógiai osztálya és újítási iro­dája a szakszervezettel közö­sen importanyag-megtakarítási mozgalmat kezdeményezett. Mind több dolgozó jelentkezik hasznos javaslataival. Horváth József főművezető és Vasuta Gusztáv beállító lakatos, a saj­tolóműhely két dolgozója ex­portra készülő, hatalmas turbó­generátor lemezeinek új mó­don való kiszabását javasolta. Ehhez új ütközőkészüléket is készítettek, a darabolószerszá­mot átalakították. Sikerült a táblalemezből az eddigi három helyett négy darab lemezt kisajtol- niok, Sőt, a megmaradt hulladék ki­adja egy más típusú generátor szegmens-lemezét is. Az elő­kalkuláció szerint egy gépnél 27 720 kilogramm importált le­mez takarítható meg. Ez egy évben — két exportra készülő gépet figyelembe véve — 233 000 forint megtakarí­tást eredményez. Galina János szigetelőmún- kás ajánlotta: változtassák meg a kommutátorok csillámból készült mika-lemezeinek mére­tét, hogy kevesebb legyen a hulladék. Eddig 4850 kilo­gramm csillámot kellett fel­használni meghatározott szá­mú kommutátor gyártásához, ez 518 950 forintba került. Az értékes javaslat alapján most már csak 3400 kilo­grammra van szükség. Ha a megtakarítás összegéből levonjuk a már eddig is hasz­nosított hulladék értékét, ak­kor is évente 190 000 forint im­portanyagot lehet megtakarí­tani. Csak kettőt ragadtunk ki a sok jó javaslat közül, úgy gon­doljuk, ezek is érzékeltetik, milyen nagy jelentősége van az importanyagok megtakarításá­ra irányuló mozgalomnak. Tanácsi küldöttség utazott Drezdába Ma reggel a ferihegyi repülő­térről tanácsi küldöttség uta­zott el Drezdába. A küldött­ség vezetője Pongrácz Kálmán, Budapest Főváros Tanácsa vég­rehajtó bizottságának elnöke, tagjai: Dénes Leó, Szeged Vá­ros Tanácsa végrehajtó bizott­ságának elnöke és Horváth Ist­ván, Győr Város Tanácsa vég­rehajtó bizottságának elnöke. A küldöttség Drezda város polgármesterének meghívásá­ra részt vesz Drezda fennállá­sa 750. évfordulójának ünnep­ségein^ \ag> «löm Az utóbbi napok két legjel­lemzőbb és legjelentőségtelje- sebb francia eseménye talán az volt, hogy megváltoztatták két fontos tanácskozás időpontját: a szocialista párt titkársága úgy' döntött, hogy a bizalmi szavazás utáni időpontra ha­lasztja a párt országos taná­csának ülését, melyet pedig eredetileg korábbi időpontra terveztek, hogy az algériai kér­désről kinyilváníthassák véle­ményüket a szocialista megyei szervezetek, melyekről min­denki jól tudja, hogy általában ellene vannak az erő politiká­jának. Ugyanakkor a Francia Kommunista Párt titkársága pedig úgy határozott: előbbre hozza a központi bizottság ké­sőbbre tervezett ülésének idő­pontját, mégpedig azért, hogy a munkásosztály vezetői még a bizalmi szavazás előtt rész­letesen megvitathassák jártjuk politikáját. Jellemző módon világít rá a esek előtt a francia francia politikai helyzetre és a közhangulatra ez a két ellen­tétes elhatározás. A szocialista megyei szerve­zetek ugyanis nem nézik jó szemmel a Mollet-kormány által Algériában folytatott erőpolitikát. Tegnap megkezdődött a nagy parlamenti vita. Jacques Duc­los elvtárs azt követelte i fel­szólalásában, hogy külön szavazzanak az algé­riai kérdésről. Lényegében ezeket mondotta: ha megkérdeznek bennünket a kormány tuniszi és marokkói külpolitikájáról, szociális poli­tikájáról. meg fogjuk szavazni a bizalmat. Algériáról azonban külön kell szavazni, hogy lás­sák az emberek: kikkel együtt akarja a kormány erőpolitiká­ját folytatni Algériában. A Mollet-kormány viszont mindent igyekszik majd elkö­vetni, hogy ezt a kérdést elkö­dösítse, A helyzet ugyanis az, hogy parlament a kormány külpolitikáját, szociális politikáját, tuniszi és marokkói politikáját a baloldal helyesli, a jobbol­dal viszont helyteleníti, míg' algériai politikáját a jobboldal helyesli és a bal­oldal helyteleníti. Ezért halasztották a bizalmi szavazás utáni időpontra a szocialista párt országos taná­csának ülését, amely kénysze- ríthette volna a kormányt, hogy világosabban foglaljon állást. Jacques Duclos azonban vi­lágosan feltette a kérdést: va­jon a Guy Mollet-kormány azt a politikát követi-e, amelyet januárban hirdetett, és amelyet a francia választók jóváhagy­tak, vagypedig az erő politiká­ját akarja tovább folytatni. Milyen választ ad majd a kormány erre a kérdésre? Nem csupán a politikai pártok szavazata függ ettől a válasz­tól a bizalmi szavazás során, hanem Franciaország közvet­len jövője is. André Wurmser A VII. Korányi Sándor vándorgyűlés mai üléséről: Világviszonylatban is egyedülálló haladást teszünk a daganatos betegségek leküzdésébe^ A VII. Korányi Sándor ván­dorgyűlés mai ülésén hangzott el Kiss Ferencnek, a Buda­pesti Orvostudomány Egyetem anatómiai intézete Kossuth- díjas igazgatójának és munka­társának. M. Zágony Irénnek „A fehérvérsejtek szerepe a vérpályán kívül“ című előadá­sa. Beszámolójuk jelentős kérdéseket érintett. Az anatómiai intézetben az utóbbi években végzett kutatások ugyanis fontos felfedezésekhez vezettek a daganatos betegségek terü­letén. Kiss Ferenc professzor mun­kásságukról a múlt évben Pá­rizsban, a közelmúltban pedig Milanóban és több más olasz városban számolt be nagy ér­deklődés közepette. A mai előadás bevezetőjében (hangsúlyozta: az évek óta fo­lyó vizsgálatok annyira kiter­jedtek, hogy mai állásukról a rendelkezésre álló idő alatt csak rövid tájékoztatást nyújt­hatnak. A vizsgálatok első szakaszá­ban a kutatók-új festés-eljárás­sal nagy mennyiségű olyan szemcsét találtak a magzati szövetekben és a vérerek falá­ban, amelyek a rendes sejt­magvaknál ugyan sokkal ki­sebbek, mégis összefüggés­ben állanak az idegrendszer­rel. Különösen az utóbbi kö­rülmény vált fontossá, mert ez azt mutatta, hogy a szervezet életébe bekapcsolt, tehát szer­ves elemekről van szó. E szem­cséket elemi testecskéknek ne­vezték el. A kutatás második szaka­szában kiderült, hogy ezek a szemcsék a vérpályából kilé­pett és a szövetekben vándorló fehérvérsejtek szüleményei. A fehérvérsejtek a vérpályán kí­vül megduzzadnak és felre­pedve, kibocsátják magukból szemcséiket. A szemcsék — kevés sejtanyaggal körülvéve — szétszóródnak az anyasejt körül és elkeverednek a szö­veti sejtek között. Az így ki­szabadult szemcsék eddig is­meretlen mennyisége felveszi a kapcsolatot az idegrostokkal. A szemcsék fokozatosan növe­kednek és elérik a kifejlett sejtek magvainak nagyságát. A kutatók e folyamatot úgy fogják fel, hogy a keringő vér­ből nemcsak a vérsavó lép ki a szövetek és a sejtek táplálá­sára, hanem azzal párhuzamo­san a vér kibocsátja fehér vérsejtjeit is a szövetek és a sejtek utánpótlására. Azt még nem állapították meg, hogy a szövetek és a sejtek fenntartásában az élet folyamán melyik a na­gyobb: a régi sejtek szapo­rodása-e vagy az új sejtek utánpótlása. A kutatók véleménye szerint a vér életvegytani szerepén kí­vül figyelembe kell venni a fentebb leírt folyamatot is, amely az egész életen át mű­ködik. A kutatások gyakorlati je­lentősége a daganatos be­tegségek leküzdésében mu­tatkozik meg. A daganatkutalók ugyanis már mintegy száz év óta foglalkoz­nak a daganatokban szereplő szemcsékkel. Ezeket különböző néven említik, de a szemcsék eredetét még senki nem hatá­rozta meg. A legkiválóbb ku­tatók egy része a szemcséket vírusoknak tartja, mások vi­szont ezt tagadják, és egysze­rűen élő elemnek tekintik azo­kat. A legújabb elektronmik- roszkópikus vizsgálatok 20 000 —30 000-szeres nagyítással mu­tatják meg e szemcséket. Az előadók kimutatták, hogy a da­ganatokban szereplő szemcsék is az odavándorolt fehér vér- sejtekbő] származnak. Ugyan­akkor hangsúlyozták, hogy jel­legzetes daganatsejtek is nagy számban szülnek szemcséket. Felfogásuk szerint a dagana­tokban szereplő szemcsék be­teg sejtektől származnak, és ál­taluk magyarázható a dagana­tok gyors növekedése, valamint az áttételek is. A kutatók bizonyos eljárás során nagy tömegben kimutat­ták ezeket a szemcséket, s ha­tásukra maguk is látták a szö­vetszaporodást. Végül rámu­tattak, hogy a daganatgyógyítás terén eddig használt gyógyító el­járások hatása a fehérvér­sejtek forgalmának és akti­vitásának csökkenésével jár együtt. Kiss professzor az MTI mun­katársának kijelentette, hogy a kutatások egyelőre elméleti jellegűek. Azonban olyan kér­déseket érintenek — a rossz­indulatú daganatok mind gya­koribb problémáját —, ame­lyek ma az orvostudomány leg­nagyobb kérdései közé tartoz­nak. Ha a kutatások ilyen eredményekkel folyhatnak to­vább. jelentős haladást teszünk előre a daganatos betegségek leküzdésében, és több tekintet­ben világviszonylatban egye­dülálló eredményeivel a ma­gyar tudomány is lényegesen hozzájárulhat e súlyos problé­ma mielőbbi megoldásához. (MTI) ír' Átadták a nemzetközi Sztálin hékedíjat Akiko Széki japán közéleti személyiségnek MOSZKVA, június 1. (TASZSZ) A Kreml Szverdlov-termében tegnap ünnepélyes keretek között átnyújtották A népek közötti béke megszilárdításáért elnevezésű nemzetközi Sztálín-díjat Akiko Széki asszonynak,, a kiemelkedő japán közéleti személyiségnek és békeharcosnak. Az elnöklő Szkobelcin aka­démikus, mielőtt átnyújtotta a kitüntetést, beszédében jelle­mezte e nagytehetségű művész­nőnek és a Japán Éneklő Hangja néven tömörült népi temegénekkarok szervezőjének tevékenységét. Szkobelcin aka­démikus rámutatott: az a tény, hogy Akiko Széki asz- szonynák odaítélték A népek közötti béke megszilárdításáért elnevezésű nemzetközi Sztálin- díjat, annak a harcnak az elis­merését is bizonyítja, ame­lyet az egész japán nép vív a békéért. Az ünnepségen beszédet mondott Akiko Széki asszony is, s köszönetét mondott a ki­tüntetésért. Fogadás II. Erzsébet angol király nő születésnapja alkalmából L. A. C. Fry, Nagy-Britan- nia és Észak-Irország Egye­sült Királyság magyarorszá­gi követe, II. Erzsébet angol királynő születésnapja alkal­mából csütörtökön fogadást adott. A fogadáson megje­lent Rákosi Mátyás, a Ma­gyar Dolgozók Pártja Köz­ponti Vezetőségének első tit­kára, az Elnöki Tanács tag­ja, Hegedűs András, a Mi­nisztertanács elnöke, Rónai Sándor, az országgyűlés el­nöke, Kristóf István, az El­nöki Tanács titkára, Bol~ doczki János külügyminisz- tér és a Minisztertanács több tagja, valamint a politikai, a gazdasági és a kulturális élet számos kiválósága, a Külügyminisztérium, a Hon­védelmi Minisztérium, a Külkereskedelmi Miniszté­rium és a Népművelési Mi­nisztérium vezető tisztvise­lői. Jelen voltak a fogadáson a Budapesten akkreditált diplomáciai képviseletek ve­zetői és tagjai. (MTI) VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK!

Next

/
Thumbnails
Contents