Esti Budapest, 1956. július (5. évfolyam, 154-179. szám)

1956-07-02 / 154. szám

r mjs A mai számunk tartalmából: Párizsi levél (2. oldal) A demagógia ellen (3. oldal) Amit a fekete sárkány őriz (4. oldal) A vasárnap sportjáról (6. oldal) V J IZ MDP BUDAPESTI PÁRTBIZOTTSfiGÍNAK ÉS BUDAPEST FŐVÁROS TANÁCSÁNAK LAPJA gazdagodnak a kerületek MEGV ALÓSULNAK A KÖZ SÉG F E JLE SZT ESI TERVEK J akógyűléseken, tanácstagi beszámolóiam, VB-üléseken 1956-os évben, melyek a legsürgősebb tennivalók. Az esztendő- sok szó hangzott el az év elején a községfejlesztési tér- bői félév eltelt. Mi valósult meg a tervekből — ezt néztük meg vekről, arról, hogyan és mivel gazdagodik egy-egy kerület az három kerületben. Új körzeti orvosi rendelő nyílt ma Cinkotán Vili. kerület A Szánthó Kovács János ut- mosodát. A tanév befejezése cai rendelőben óta naponta A Minisztertanács rendelete értelmében az egészségre külö­nösen ártalmas vegyianyagok­kal dolgozó üzemekben csök­kentik a munkaidőt. Már né­hány vegyipari vállalatnál, a többi közt a Chinoin egyes üzemrészeiben is, megvalósították a 40 órás munkahetet. ségének és a vállalat munkájá­nak szempontjából a heti ötször nyolcórás munkabeosztást választottuk, így két nap pihenője lesz egy- egy dolgozónak, a szervezet jobban regenerálódik, mintha naponta két órával csökkente­nék a munkaidőt. Jelenleg 81, a kisegítőkkel együtt pedig A levegőben még festékillat terjeng. Hó­fehérre festett bútorokat, ren­det és tisztasá­got talál a be­lépő Cinkotán a Vidámvásár ut­ca 64. szám alatt ma dél­előtt megnyílt körzeti orvosi rendelőben. A XVI. kerü­leti Tanács a községfejlesz­tési terv meg­valósítása so­rán több mint 30 ezer forintot fordított a ren­delő belső munkájára. A berendezés ki­csit még hiá­nyos, de hama­rosan azt is pó­tolják. Aáá! ... Nincsen semmi baj — mondja a doktor bácsi. Dr. Takó Ká­roly körzeti or­vos már fehér köpenyben vár­ja az első beteget. Huszonnyolc éve gyógyítja Cinkota lakóit. — Azt hiszem, nincs itt olyan ház, ahol a csaknem három évtized alatt meg ne fordul­tam volna, s kevés ember akad, akit ne vizsgáltam volna meg. Sokszor az unokák mo­solyáról ismerek rá a nagy­apákra — mondja. De már meg is érkezik az el­ső beteg, a kis Zamecz Teréz. — Nincs itt semmi komoly baj — nyugtatja meg a kis­lányt és édesanyját a doktor bácsi, miközben figyelmesen kopogtatja a gyermek hátát és torkát vizsgálja. — Nagyon örülünk dr. Győrffy János kollégámmal együtt en­nek az új rendelőnek — mond­ja az orvos. — Eddig a laká­sunkon rendeltünk, nagyon szűk helyen. Itt tágas váróhe­lyiség áll a betegek rendelke­zésére, 8—12-ig és 3—7-ig van rendelés. Mind többen jönnek, a váró- helyiség benépesedik. Búcsú­zunk Takó elvtárstól, jó és eredményes munkát kívánunk neki és Győrffy János doktor­nak, új „munkahelyükön“. Megkoszorúzták a budapesti Dimit Mikola Bocsev, a „GeorqiJ Dimitrov Bolgár Kultu­rális Egyesület” elnöke és Cventan Dimitrov el­helyezi a koszorút. Georgij Dimit­rov, a bolgár nép nagy fia halálának hete­dik évfordulója alkalmából ma délelőtt meg­koszorúzták a budapesti Di- mitrov-szobrot. A Bolgár Nép- köztársaság bu­dapesti nagy- követsége ne­vében Varban Canev ideigle­nes ügyvivő, a budapesti Ge­orgij Dimitrov Kultúrotthon nevében Miko­la Bocsev elnök helyezett el ko­szorút az em­lékmű talapza. tánál. új műtőhelyiséget létesítet­tek. hogy a helyszínen is elvégez­hessék a kisebb műtéteket. Hogy a gyermekeknek frissen adhassák az ételt, öt befejező-konyhát léte­sítettek. A Kerepesi úti Anya- és Cse­csemővédő Intézetben tejkony­ha épült és korszerűsítették a 750 gyermek szórakozását és étkezését tették lehe­tővé. Vajdahunyad utcai Uttörőház felszerelését is megjavították, — a pajtások jobb körülmé­nyek között sajátíthatják el a politechnikai ismereteket. A Nap utcában új, négytantermes iskola épült. A Chinoin-gyár chloranphe- nicol-üzemében akármelyik dolgozót megkérdezhetjük, egy­öntetű a vélemény: — Nagyon örülünk, hogy csökkent a munkaidő, de szükség is volt rá..5 Lugosi György, a Chémia III. üzem vezetője a következőket mondja: — A dolgozók egész­mintegy száz dolgozót érint a munkaidő csökkentése. Órabéremeléssel biztosítottuk, hogy ne legyen kevesebb a dől-* gozók keresete. A mai nappal tehát a dolgo­zók nagy örömére megkezdő­dött a csökkentett idejű mun­kahét, — a két szabadnapra jó pihenést kívánunk; Hómai tudósítónk jelenti : Adenauer akarja „megakadályozni“ az olaszországi balratolódást Adenauer kancellár vasárnap este Rómába érkezett, hogy beszélgetéseket folytasson Martino külügyminiszterrel és Segni miniszterelnökkel. Milyen problémákról tárgyalnak majd e beszélgetések során? Adenauer most az olaszok hoz­zájárulását akarja kérni a német külpolitikai álláspont támo­gatására, tekintettel arra, hogy a közeljövőben megnyílik a NATO és az úgynevezett Nyugat-európai Egység ülésszaka. Adenauer ezen felül ismertetni fogja az olasz kormány veze­tőjével az ellenőrzött leszerelésre vonatkozó nyugatnémet álláspontot, s a NATO-ban jelentkezett válsággal kapcsola­tos, és más problémákat illető bonni állásfoglalást is. Ami a NATO problémáit il­leti, Adenauer igyekezni fog, hogy a NATO kebelén belül megerősítse a nyugatnémet ál­láspontot. és reméli, hogy a szélsőségesen reakciós olasz körök támogatni fogják előter­jesztéseit. Meg kell azonban tárgyilagosan jegyezni, hogy nagyon kétséges, milyen lesz Adenauer ilyirányú előterjesztésének fogadta­tása, tekintettel Gronchi elnök óvatosságára, magatartásának a kormányra vaió befolyására, annál is in­kább, mert az olasz kormány­körök ebben a tekintetben idáig is nagyon tartózkodóak voltak. Azokra a javaslatokra vo­natkozóan, melyek Adenauer szerint alkalmasak arra, hogy a NATO válságát megoldják, Adenauer a nyugatnémet pénz­ügyi körök kívánságainak szó­szólója lesz. A nyugatnémet nagytőke szeretne Dél-Olaszország- ban tőkebefektetéseket eszközölni. Azok között a problémák között, amelyekről Adenauer valószínűleg tárgyalni óhajt, van egy olyan is, mely tisztán olasz belpolitikai jellegű, és­pedig az olasz baloldal hely­A Ganz Vagon- és Gépgyár munkásai elégedetten indul hai- I tak neki ma a második félév- 1 nek: pótolták első negyedéves elmaradásukat, a féléves exporttervet 104 százalék­ra, a befejezett, termelési tervet 100 százalékra telje­sítették. Az utóbbi hónapokban nagy 1 nyilvánosság kísérte a Ganz­zete. Adenauer egyes nyugat­német körök aggodalmát fogja kifejezni, mely szerint A levél a többi között így szól: „Németország Szocialista Egységpártjának harmadik pártértekezletén kijelentettük, 'hogy elkerülhetünk egy hábo­rút Németország területén, ha sikerül megerősítenünk a Nyu- gat-Németország felfegyverzé­se elleni népi mozgalmat. írásban hívtuk fel a Német Szociáldemokrata Pártot, hogy foglaljon állást az újrafelíegy- verzés és Németországnak a katonai tömbhöz való csatla­kozása ellen.” Az írás arra is utalást tartal­maz, hogy a május 5-i javas­latban felvetették a lehetősé­gét, hogy a két kormány folytasson megbeszélést annak a meg­állapítására, miként lehet­ne az általános hadköte­lezettség bevezetését és a fegyveres erők létszámának gyáriak munkáját. S ennek nyomán jórészt megszűntek a gyár kooperációs nehézségei, időben kapták meg az anyago­kat, s a vagongyártás dekádról dekádra ütemesen dolgozha­tott. A második félév zökkenő- mentesen indulhat. Az első dekádra biztosítot­ták az anyagokat. Hozzákezdtek a Szovjetuniónak egyáltalában nem kívána­tos az olasz keresztényde­mokraták esetleges „balra- fordulása”, s még az olasz szocialista párt­tal való, akárcsak hallgatóla­gos együttműködése sem. Adenauer ilyen módon támo­gatást akar nyújtani Fanfani- nak, az olasz keresztényde­mokrata párt országos főtitká­rának, aki a baloldallal való minden együttműködés eltö­kélt ellenzője. Nagyon való­színű azonban, hogy Segni korlátozását megvalósítani. A Német Demokratikus Köz­társaság népi kamarájának 13. ülésszakán Grotewohl minisz­terelnök a Németországon be­iül jelentkező feszültség ki­küszöbölésére ilyen értelmű ja­vaslatot tett. Ezeket a javas­latokat azonban Adenauer kor­A határozat első részében a Központi Bizottság megelége­déssel állapítja meg, hogy az egész SZKP, az egész szovjet nép a testvéri kommunista és munkáspártok, a szocialista országok nagy közösségének gyártott 50 köbméteres tar­tálykocsik készítéséhez, s a műhelyekben a MÁV BCB-mo- torkocsik műszaki előkészítését körültekintően szervezték meg. Tovább dolgoznak a villa­moskocsik sorozatgyártá­sán — alvázon forgóvázon, kocsi- szekrényen. padlózáson, szinte egyszerre folyik a munka. miniszterelnök, aki ezen a té­ren sem tartozik a túlzó reak­ciósok közé. nehezen fog eb­ben a kérdésben Adenauer in- tencióinak megfelelően állást- foglalni, s még kevésbé köte­lezettséget vállalni. Az olasz; kormánykörökkel folytatott beszélgetésein kívül Adenauernek más fontos tár­gyalásai is lesznek Rómában* éspedig a Vatikánban, a pá­pai államtitkánság vezetőivel. Gino Pállotta mánya nem vette tudomásuU Bonn kinyilatkoztatta, hogy szándéka az általános hadkö­telezettség bevezetése és a fel­fegyverzés meggyorsítása, így most már minden a né­met munkáspártok és a szakszervezetek megegye­zésétől függ. Ezért javasoljuk, hogy kö­zös tanácskozásokat tartsunk az általános hadkötelezettség bevezetésének megakadályozá­sa és a fegyverkezés korlá­tozásának kérdésében. Klaus Wilczynski dolgozói, a kapitalista és a gyarmati országokban milliók fogadták teljes helyesléssel és lelkes támogatással az. SZKP történelmi jelentőségű XX; kongresszusának határozataiU A határozat második része azt a kérdést vizsgálja, hogyan történhetett az, hogy a szőrijét szocialista társadalomban láb­ra kapott és elterjedt Sztálin személyi kultusza összes ne­gatív következményeivel. A határozat következő része azt a kérdést tárgyalja, milyen következményekkel járt a sze­mélyi kultusz a Szovjetunió Kommunista Pártjának mun­kájára, a szovjet társadalomra nézve. A határozat rámutat arra, hogy számos testvéri kommu­nista párt helyesli és támogat­ja azokat az intézkedéseket, amelyeket az SZKP a személyi kultusz és következményei el­len foganatosított. Zökkenő nélkül indulhat a harmadik negyedév a Ganz Vagon- és Gépgyárban A munkáspártok tanácskozzanak a leszerelésről BERLIN, július 2. (Tudósítónk telefonjelentése.) Németország Szocialista Egységpártjának Központi Bi­zottsága levelet intézett a Német Szociáldemokrata Párt veze­tőségéhez, s javaslatot tett arra, hogy közös tanácskozásokat tart­sanak a leszerelés ügyében, valamint az általános hadkötele­zettség bevezetésének megakadályozására. Az SZKP június 30-i határozata MOSZKVA, július 2. (TASZSZ) A Pravda mai száma közli az SZKP Központi Bizottságá­nak június 30-án o személyi kultusz és hövetlcezményeinek 'ki­küszöböléséről hozott határozatát. VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEKJ Mától kezdve heti 40 óra a munkaidő a Chinoin-gyár egyik üzemrészében Egészségügyi és kulturális létesítményekkel Hétfő, 1956. július 2, ^ Ara 60 fillér V. évfolyam 154. szám

Next

/
Thumbnails
Contents