Esti Budapest, 1956. augusztus (5. évfolyam, 180-205. szám)

1956-08-01 / 180. szám

IZ MOP BUDAPESTI PARTBIZOTTSáGBHBK ÉS BUDAPEST FÖIÉROS TANÁCSÁNAK LIPII V. évfolyam 180. szám Szerda, 1956. augusztus 1. A mai számunk tartalmából: Hruscsov elvtárs nyilatkozata a Szuezi-csatorna ügyében (3. oldal) II Szovjetunió Legfelső Tanácsának felhívása a fegyverzet csökkentésére Az országgyűlés szerda dél­előtti ülését néhány perccel 10 óra után Rónai Sándor, az országgyűlés elnöke nyitotta meg; Bejelentette: a Szovjetunió Legfelső Tanácsának Elnöksé­ge a magyar országgyűlésnek megküldte a Legfelső Tanács felhívását, amelyet a leszere­lés ügyében a világ valameny- nyi országának parlamentjéhez intézett. „A Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének Legfelső Tanácsa a népek közti béke megszilárdításának magasztos céljaitól vezérelve kötelességének tartja, hogy felhívja a világ népeinek, kormányainak és parlamentjei­nek figyelmét a jelenkor halaszthatatlan és legfontosabb kérdésére, amely mélységesen foglalkoztatja a földgömb népeit, a fegyverkezési hajsza beszüntetésére, a fegyverzet csökkentésére, valamint az atom- és hidrogénfegyver eltil­tására. Sajnos, mind a mai napig nem koronázta siker azokat az erőfeszítéseket, amelyeket az Egyesült Nemzetek Szer­vezete tett az utóbbi évtized folyamán a leszerelési egyez­mény elérésére. A világon tovább folyik a fegyverkezési hajsza, tovább­ra is felhalmoznak tömegpusztító fegyvereket, atom- és hidrogénbombákat. Millió és millió ember él továbbra is családjától elszakítva, fegyverben állva. Mindezek súlyos teherként nehezednek a nép vállára, elvonják őket az al­kotó munkától, fokozzák a jövőjük felőli bizonytalanság érzését és egy új háború veszélyétől való félelmét. Ilyen körülmények között a világ parlamentjeinek és kormányainak, amelyek népükkel szemben felelősek álla­muk sorsáért, szent kötelességük, hogy hathatós lépéseket tegyenek a fegyverkezési hajsza megszüntetésére, annak bevárása nélkül, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezete valamennyi érdekelt állam szempontjából elfogadható megoldást talál majd. Erre kedvező hatással van a nem­zetközi feszültségnek az utóbbi időben tapasztalható eny­hülése, valamint az országok között a baráti kapcsolatok és a jóviszony további fejlődése, a békés egymás mellett élés elve alapján. Az általános leszerelési program valóra váltásának feltételeit létrehozó rendkívül' fontos intézkedés az, hogy minden állam külön-külön csökkentse fegyverzetét. Ebben a nagyhatalmak hivatottak az alapvető szerep betöltésére, hiszen ezek tartoznak a fő felelősséggel a világbéke fenn­tartásáért és megőrzéséért. Éppen a legnagyobb fegyveres erőkkel rendelkező nagyhatalmaknak kell példát mutat- niok a fegyveres erők és a fegyverzet csökkentésével. A Szovjetunió, amely következetesen folytatja a népek békéjét és biztonságát célzó politikáját, már hozzáfogott fegyveres erejének, fegyverzetének és katonai kiadásainak csökkentéséhez. A Szovjetunió nem várta be az általános leszerelési egyezményt, hanem fegyveres erőinek 1955-ben végrehajtott 640 000 főnyi csökkentésén felül 1957. május 1-ig ismét s még nagyobb mértékben, 1 200 000 fővel csök­kenti fegyveres erejét. Ennek megfelelően csökkenti a fegyverzetet és a jtiaditechnikai felszerelést, valamint a védelmi kiadásokat. (Folytatás a 2. oldalon) Pártunk szilárd talajra épített, amikor a nép bizalmára épített Gerö Ernő elvtárs megemlékezése a jó forint bevezetésének 10. évfordulóján Ezután Ernő, az Központi zetosége titkára szót. — Tisztelt or­szággyűlés! Ma van tíz eszten­deje annak, hogy a Magyar Kommunista Párt kezdemé­nyesésére or­szágunkban a hallatlan mé­retű infláció, a dolgozó töme­gek nagy nyo­mora — amely­be a háború és az uralkodó osztályok dön­tötték —. kive­zető útjaként megteremtette népünk, orszá­gunk a jó fo­rintot! (Lelkes, nagy taps.) — Óriási jelentőségű ese- , gunkban, hanem nemzetközi meny volt ez nemcsak orszá- | méretekben is. Emlékezzünk Gerő Ernő elvtárs beszél. vissza, mi volt a helyzet köz- vétlenül a háború után ha­zánkban. A völt uralkodó osz­tályok arra vettek irányt; hogy minden eszközzel ront­sák a dolgozó nép és az or­szág helyzetét; pártunk pedig arra vett irányt, hogy meg­szilárdítva a termelést, újjá­szervezze az üzemeket^ a vál­lalatokat, a közlekedést, meg­teremtse a jó forintot, s ennek alapján biztosítsa, hogy el­kezdődjék országunkban a dolgozó nép felemelkedése. — Sokan nem hittek ebben, nem hittek a párt programjá­ban. s azt mondották, hogy a forintot megteremteni, a jó pénzt megteremteni orszá­gunkban csak akkor lehet, ha elzálogosítjuk bizonyos nyu­gati hatalmaknak nagy nem­zeti javainkat, államvasútun­kat, postánkat, nagyüzemein­ket és így tovább. Pártunk azonban akkor azt mondotta: nem! A Szovjet­unió segítségével saját magunknak van elegendő erőnk ahhoz, hogy pártunk kezdeményezésével mun­kásosztályunkra, dolgozó parasztságunkra, értelmi­ségünkre, egész népünkre támaszkodva szilárd valu­tát teremtsünk országunk­ban! (Folytatás a 2. oldalon) Az amerikai kormány nem avatkozik be. de befagyasztja az egyiptomi követeléseket Dulles amerikai külügymi­niszter tegnap este Londonba utazott, ahol már ma délelőtt bekapcsolódott a Szuezi-csa­torna Társaság államosításáról folyó tárgyalásokba. Az AFP „jólértesült amerikai körök” véleményét ismerteti az Egye­sült Államok álláspontjáról. Eszerint az Egyesült Államok ked­vezően fogadna olyan nem­zetközi egyezményt, amely biztosítaná a szabad átme­nő forgalmat a Szuezi-csa- tornán. A jelek szerint azonban az amerikai kor­mány nem hajlandó be­avatkozni a csatornának az egyiptomi kormány által történt államosításába. Figyelembe kell venni a prob­léma összes vonatkozásait — állapították meg amerikai kö­rök — mielőtt még összeállíta­nák azoknak a hatalmaknak a névsorát, amelyeket meghív­nak majd a nemzetközi érte­kezletre. JÍ tekintetben figye­lembe kell venni az 1888. évi konstantinápolyi egyezmény aláíróit, köztük a cári Orosz­országot is, amelynek utóda a Szovjetunió. Az Egyesült Államok kairói nagykövete hétfőn kétórás megbeszélést folytatott Nasz- szer elnökkel. A megbeszélés­ről nem adtak semmiféle fel­világosítást. Washingtonban kiemelik, hogy Kairóban ismételten rámutatnak: biztosítani akarják a hajózás szabad­ságát a Szuezi-csatornán. Amerikai körök ezt „visszako■* zásnak tekintik Nasszer múlt csütörtöki alexandriai beszé- dével szemben”, Washington­ban úgy vélik, amennyiben Egyiptom nem fogadja el a nemzet­közi megoldást, további gazdasági szankciók ve­szélye fenyegeti őt, Kedden délután — röviddel Dulles elutazása előtt —> az amerikai kincstár be­jelentette, hogy egyelőre befagyasztja a Szuezi-csa­torna Társaság és az egyip­tomi kormány Amerikában levő követeléseit. Egyiptom az Arab Liga politikai bizottságának rendkívüli összehívását javasolta Hivatalos forrásból közölték, hogy az egyiptomi kormány jelenleg tájékozódik a külön­böző arab fővárosokban, hogy megtudja: az arab országok célszerűnek tartják-e az Arab Liga politikai bizottsága rend­kívüli ülésének összehívását? Damaszkuszi jelentések arról számolnak be, hogy Szíria he­lyesli az egyiptomi javaslatot, A jelentések szerint a rendkí­vüli ülés időpontját akkor fog­ják kitűzni, ha már a többi arab állam is válaszolt az egyiptomi kezdeményezésre. Nemsokára átadják az első lakásokat a Fiastyúk utcai lakótelepen Körülbelül egy esztendeje épül a Fiastyúk utcai lakóte­lep. A munkálatokat a 41. és a 44. szájnú Építőipari Válla­lat dolgozói végzik. Esztendős munkájuk eredményeként nemsokára sor kerül az első lakások átadására, .''elkerestük Heincz Mihály elvtársat, a 44. számú Építő­ipari Vállalat építésvezetőjét, aki a következőket mondta: — Szeptember 15-én a IV 1-es épületben 64, októ­ber 15-én pedig a III/1-es épületben 43 lakást át­adunk rendeltetésének. A IV 1-es épületben lesz háztartási bolt. röltex, vala­mint vas- és edénybolt is. Az üzleteket azonban csak később adjuk át. November 15-re 'kell elkészülnünk a 101 lakásos lV/2-es épülettel. A házban a válaszfalak a jövő héten felépülnek, a vakolás 50 százalékát be­fejeztük és megkezdtük a burkolójnunkát. Vállalatunk utolsó épülete itt az idén a III 2-es. Szintén 101 lakás lesz benne: most részben a falazási, részben a válaszfal építési munkákat végezzük. A Il-es épületet a csator­názás befejezése után ha­marosan átadjuk munkás- szállás céljára a 45. Építőipari Vállalatnak. Körülbelül 200 dolgozó <kaphat benne helyet. Mint megtudtuk, az építke­zésen az idén 900. végső kiépítésében 2260, nagyrészt egy- és kétszo­bás komfortos lakás készül el. A 41. Építőipari Vállalat az idén 495 lakást ad át, ebből szeptember 30-ra 108, novem­ber 1-re 64, november 15-re pe­dig 76 lakás készül el. December 1-re épül fel az alkotók háza, amelyben la­kásokon kívül 24 műterem is lesz. A házakat korszerű módsze­rekkel, előregyártott födémek, erkélyek, szellőzők, tetőszerke­zetek és főpárkányok felhasz­nálásával, gépekkel építik. Tizenkéttagú kémbanda ügyének tárgyalását kezdte meg a Budapesti Helyőrség Katonai Bíróságai (Tudósítónktól) \ Ezekben a napokban az ország valamennyi becsületes embere bizalommal és nagyszerű tervekkel eltelve azon munkálkodik, hogyan lehetne elérni már holnap — holnap­után a párt által kitűzött célokat, hogyan lehetne gyorsab­ban haladni szocialista építésünk útján. Népünk felemel­kedését nem nézik jó szemmel egyes idegen államok bizo­nyos vezető körei. Ügynököket, kémeket küldenek, újra és újra megkísérlik, hogy zavarják, akadályozzák munkánkat. Egy ilyen kémbanda ügyének tárgyalását kezdte meg ma reggel a Budapesti Helyőrség Katonai Bírósága. Befejezés előtt áll, a IV/1 es épület. Ma reggel 9 órakor a Markó utcai Bíróság II. emeleti nagy­termébe elővezették a kém­csoport 12 tagját: Mező Sán­dor, Pathy Lajos, Ihász Ist­ván, Dávid János, Szőke Nán­dor, Németh Dezső, Oros Lász­ló, Vincze Péter, Kecskés Gyu­la, Békési Lajos, id. Máté La­jos és Dolgos Gyula vádlotta­kat. Az ügyészség a Magyar Népköztársaság fegyveres meg­döntésére irányuló diverziós tevékenységgel és kémkedéssel vádolja őket. A hallgatóság so­raiban munkások, öregek, fia­talok, á nép soraiból lett ka­tonatisztek ülnek. A tárgyaló­terem asztalán a tárgyi bizo­nyítékok: fegyver, különleges fényképezőgépek, tőrök, kato­nai objektumokról készült fel­vételek. Az elnök ismerteti a vádira­tot. Kiderül, hogy a második világháború során a Nyugatra szökött horthysta csendőrök és katonatisztek megszervezték a „Magyar Harcosok Bajtársi Közössége” fasiszta szerveze­tet. E szervezet célja az, hogy innen irányítsák és szervezzék a hazánk, népünk ellen irányu­ló kém- és diverziós tevékeny, séget. Közönséges bűnözőket és megtévedt embereket al­kalmaztak az ellenséges cse­lekedetek végrehajtására. Me­ző Sándort és Pathy Lajost, akik most a vádlottak padján ülnek, a szerve­zet vezetői az imperia­lista zsoldban álló Sütő Ist­ván, volt csendőrfőhadnagy, Marisa Sándor, volt horthysta ezredes szervezték be. 1951 óta Mező öt, Pathy két alkalom­mal szökött Magyarországra; A vádirat felsorolja a végre­hajtott ellenséges cselekedete­ket. Katonai laktanyákról, legújabb típusú repülőgépekről felvételeket és feljegyzéseket készítettek, melyeket titkos írással küldtek el megbízóik­nak. Az államvédelmi hatóság ébersége azonban megakadá­lyozta őket tervük végrehajtá­sában. (Lapzártakor a tárgya­lás tart.) A vádlottak eqy csoportja balszélen Mező Sándor. Ára 60 fillér/^ VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK!

Next

/
Thumbnails
Contents