Esti Budapest, 1956. október (5. évfolyam, 231-250. szám)

1956-10-01 / 231. szám

V. évfolyam 231. szám Hétfő, 1956. október 1. Ára 60 fillér gZ MDP BUDAPESTI PÁRTBIZOTTSÁGÁNAK ÉS BUDSPEST FŐVÁROS [«RÁCSÁNAK UPIB Október 3-től az autóbuszjáratok az új téli menetrend szerint közlekednek Megkezdődött a Szuezzel foglalkozó harmadik londoni értekezlet A* angol külügyminiszter mondott megnyitót — Sikerül-e mind a 18 országot rávenni, kogy k'pjen be a megalakítandó Csatornát Használók Szövetségébe? A Szuezi-csatorna ügyében összehívott harmadik nem­zetközi konferencia ma délelőtt ült össze Londonban, 18 ország képviselőinek részvételével a Lancaster House-ban. Az értekezlet célja: a Szue- zi-csatornát Használók Szövet­ségének megteremtése. Mint ismeretes, e szövetség létreho­zását a 18 ország legutóbbi londoni tanácskozásán hatá­rozták el. A ma kezdődött konferencia, amelyet nagykő, veti szinten tartanak, valószí­nűleg több napig tart majd. Noha mind a 18 ország képviselői részt vesznek a konferencián, semmikép­pen sem bizonyos, hogy valamennyien csatlakoz­nak majd a felállítandó szervezethez. Pakisztán, Irán és Japán máris bejelentette, fenntart­ja magának a jogot, hogy a későbbiekben határozza el, csatlakozzék-e a Csatornát Használók Szövetségéhez, vagy sem. Az értekezleten Selwyn Lloyd angol külügyminisz­ter mondott megnyitó be­szédet. Selwyn Lloyd egyébként még ma repülőgépre száll, hogy New Yorkba utazzon, ahol az e héten összeülő Biztonsági Tanácsban képviseli majd Angliát a szuezi kérdés meg­tárgyalása során. Az angol főváros politikai megfigyelői úgy vélekednek, hogy a nyugati nagyhatalmak első és fő feladata a most ösz- szeült londoni tanácskozáson: rávenni a 18 ország képvise­lőit, hassanak oda, hogy álla­maik ne Egyiptomnak fizessék be a csatornán való áthaladá­sért járó illetékeket, hanem a csatornahasználók megalakí­tandó szövetségének. Leon Griffiths Hivatalos jelentés az időközi tanácstagi választásról Budapesten a vasárnap megtartott időközi tanácstagi választáson a Hazafias Népfront jelöltjeire 106 156-an szavaztak. Részletes ered­mények: a névjegyzékekben és pótnévjegyzé­kekben szereplő választójogosultak száma 120 472 volt. A leadott szavazatok száma ösz­szesen 108 950, vagyis a választójogosultak 90,4 százaléka szavazott. Az összes leadott szavazatokból érvényes 108 314, érvénytelen 636. Az érvényes szavazatok közül a Hazafias Népfront jelöltjeire leadott szavazatok száma összesen 106 156. 2158 szavazólapról törölték a jelöltek nevét. Mongol—indonéz közleményt adtak ki Szukarno elnök ulan-batoii látogatásáról Az Unen című lap vasárnapi számában közli a Szukarno in­donéz elnök ulan batori láto­gatása alkalmából kibocsátott mongol—indonéz közleményt. Szukarno, az Indonéz Köz­társaság elnöke és a kíséreté­ben lévő személyek a Szovjet­unióban, Jugoszláviában, Ausztriában és Csehszlovákiá. ban tett hivatalos látogatásuk után Szambunak, a Nagy Népi Hural Elnöksége elnökének meghívására ellátogattak Ulan Bátorba, a Mongol Népköztár­saság fővárosába. Szukarno elnök rövid látoga­tása alkalmával beszélgetést folytatott Szambu elnökkel. A beszélgetésekben részt vett Tizennégyezer osztrák munkás küldött bennünket Indulás előtt a Palace-szállónál. A SZOT meghívására a linzi Egyesült Fém- és Acélművek huszonkilenc tagú, szakszerve­zeti vezetőkből és munkások­ból álló küldöttsége érkezett tegnap hazánkba. Rudolf Kül- ver, a delegáció vezetője ma reggel a következőket mondot­ta tudósítónknak: — Boldogok vagyunk, hogy végre betekinthetünk a „vas­függöny” mögé. Nálunk a jobb­oldali sajtó nagyon feketére festi a magyarországi helyze­tet. Kellemesen csalódtunk. Magunk • választottuk ki, hogy hová szeretnénk menni és mit akarunk látni. Éltünk a lehe­tőséggel. Tegnap megismerked­tünk Budapesttel. A Népsta­dionban láttunk egy izgalmas labdarúgó-mérkőzést, végig­néztük a magyar—-áhgoi atlé­tikai viadalt. Ma Sztálinváros- ba látogatunk. Tizennégyezer osztrák munkás küldött ben­nünket, hogy megismerkedjünk a magyar nép és a magyar szakszervezetek életével. Arra is kíváncsiak vagyunk, hogyan dolgoznak s üdülnek a magyar munkások, ezért ellátogatunk Galyatetőre, holnap megnézzük a kékestetői üdülőt. Szerdán délelőtt egy üzembe megyünk, s délután a vasasszakszervezet vezetőivel folytatunk eszme­cserét. — Úgy gondolom, hogy ma­gyarországi látogatásunk ered­ményes lesz: még szorosabbra fűzzük a magyar, s az osztrák nép barátságát — fejezte be nyilatkozatát a delegáció veze­tője. mongol részről Dugurszurun. a Nagy Népi Hural elnöke, Si- rendib, a minisztertanács első elnökhelyettese és Adilbis kül. ügyminiszter. Indonéz részről ott volt: Abdulgavi külügymi­niszter, Zainulbarifin, az in­donéz parlament első elnök- helyettese és Kartavinata, az indonéz parlament második elnökhelyettese. A baráti és szívélyes lég­körben folyt megbeszéléseken szóba kerültek a Mongol Nép- köztársaság és Indonézia kö­zött kialakult barátság elmé­lyítésével kapcsolatos kérdé­sek. Ma délelőtt elkészüli az eisä Bicssj hidraulikus mozdony a IVIAVAG-han Az egyiptomi vasút Diesel­féle hidraulikus mozdonyokat rendelt Magyarországtól. A kü­lönleges mozdony első példá­nya ma délelőtt készült el a MÁVAG-ban. Az új mozdony­fajta a közismert BOBO-ra hasonlít, a Diesel-motor ere­jét azonban a BOBO-tól elté­rően nem elektromosság, ha­nem hidraulikus olajnyomás adja át a gépnek. A mozdony­ban olyan automatikus bérén, dezést építettek, amely a gép berendezését kikapcsolja, amint az olaj hőmérséklete el­érte a 80 fokot. Ezzel elejét ve­szik különböző alkatrészek rongálódásának, amit az olaj túl magas hőmérséklete okoz. hat. A Diesel-hidraulikus moz­dony első példányát szerelvé­nyek vontatásánál és tolatásá­nál alaposan kipróbálják. A próbákon egyiptomi szakembe­rek is részt vesznek. Az így szerzett tapasztalatok alapján kezdik meg a mozdony sorozat, gyártását. A bányászok, hoqy enyhítsék a szénhíány okozta gondokat s bízto- sítsák a lakosság és az ipa?* ellátását, vasárnap is termelő műsza­kot tartottak. A Mátravidéki Szénbányászati Tröszt szűcsi üzem­egységének 10. számú aknájában is kiváló eredményeket értek el. A tröszt szeptember havi tervét 105,2 százalékra teljesítette. Tanúkihallgatások a poznani perben (Tudósítónk telefonjelentése) A poznani véres események során bűntettekkel vádolt sze- mé'yek tárgyalása ma folyta­tódott a poznani bíróság épü­letében. Á százas számú terem­ben tárgyalták Izdebny káp­lár gyilkosainak ügyét. Mint­hogy számos hír kelt szárnyra arról, hogy a poznani pályaud­varon a zavargások napján meggyilkoltak egy asszonyt és egy gyermeket, az ügyvéd a törvényszék elé terjesztette a meggyilkolt személyek névso­rát. Ha a bíróság szükségesnek Ítéli, az ügyésznek jogában áll tanúkat kihallgatni abban a kérdésben, hogy történt-e ilyen gyilkosság, vagy sem a pálya­udvaron. A mai tárgyalási na­pon tanúként hallgatták ki dr. Szczurkiewicz és dr. Chalasins- ky orvosi szakértőket, vala­mint több más tanú kihallgatá­sára is sor került. Nemzetközi jelentőségű műszaki konferencia kezdődött Ma délelőtt megkezdte négy napon át tartó országos kon­ferenciáját a Méréstechnikai és Automatizálási Tudomá­nyos Egyesület. A konfe­renciát Tárczy-Hornoch An­tal Kossuth-díjas akadémi­kus, az egyesület tudományos tanácsának elnöke nyitotta meg. A ma délutáni üléseken már sor kerül az első elő­adásokra, melyekre több mint 500 hazai szakember, külföld­ről pedig 40 kutató és egye­temi tanár jelentette be rész­vételét. A konferencián met- rológiai, mechanikai, optikai, hőtechnikai, híradástechnikai, fizikai, kémiai és atomfizi­kai műszerekről tartanak előadásokat. Ezeknek legna­gyobb része új és eddig még nem közölt eredményekről számol majd be. A 117-es számú teremben azoknak az ügyében folyt to­vább a tárgyalás, akiket a biz­tonsági szerveik épületének megtámadásával, valamint I rablásokkal vádoltak. A tárgya, i lás megnyitása után egyfelől az ; ügyész, másfelől pedig a véde­lem kérte különféle eljárások i foganatosítását. Félórás ta- ; nácskozás után a bírák elha- | tározták, hogy zárt tárgyalást | rendelnek el, miután szóba ke­rültek a vádlottak legszemélye- i sebb jellegű ügyei is. Ezen a ! tárgyaláson egyébként megkez- | dődött 17 tanú kihallgatása, í Juliusz Pollak A konferencia részvevői. Olcsóbb lett a libaaprólék, a zsíros libahús és az étkezési borszőlő Vasárnap és hétfő reggel 260 vagon áru érkezett a Nagyvásár- telepre. ebből burgonya 157, zöld­főzelék 49, gyümölcs 51. tojás 2 és dió egy vagon. A hételeji for­galom árváltozásokkal kezdődött, így a tisztított petrezselyemgyö­kér eddigi 3.60 forintos ára ki­lónként 4 forintra, a leveles zel­ler pedig csomónként 3—4 forint­ra drágult. Az étkezési borszőlő eddigi 4.20 forintos árát 3.80, az Oportó- és az Othelió-szőlö eddigi 3.40 forintos árát pedig 3.20 fo­rintra szállították le az állami kis­kereskedelem bolthálózatában. A földművesszövetkezetek baromfi lerakataiben a libaaprólék eddigi 18 forintos ára 16, a zsíros liba­hús eddigi 36 forintos ára pedig 34 forintra csökkent kilónként. Ä Tolbuhin körúti nagycsarnok­ban az élő pulykát kilónként 22 forintért lehetett beszerezni. Hétfőn reggel 12 vagon szőlő érkezett, megjött Zala megyéből az aromás fehér Dinka-ezőlő is. Az állami gyümölcelerakatokban 3.80 —4.20 forintért árusították. Gyöngyösről megérkezett az első vagon idei dió. árát még nem ál­lapították meg. Magyar divatbemutató Romániában Az október 2-án, Bukarest­ben kezdődő nemzetközi szö­vetkezeti ünnepségekre Romá­niába utazott az OKISZ textil, labor 12 dolgozója. A Buda­pesti Textilruházati Szövetke­zetek mértékszabóságainak képviseletében a textillabor nagyszabású divatbemutatói rendez Bukarestben. Bemutat­nak 70 gyermek-, női és férfi- ruha. és kabátmodellt. Ez az első alkalom, hogy magyar | szövetkezeti szabóságok részt vesznek külföldi nemzetközi ruhaver senyen; VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK!

Next

/
Thumbnails
Contents