Esti Hirlap, 1957. április (2. évfolyam, 77-99. szám)

1957-04-02 / 77. szám

11. évfolyam, 77. szám Xra 60 fillér 1957. április 2, kedd Szuezi kémbotrány miatt agyonlőtte magát egy svájci államügyész Nyomoz a rendőrség az „ötös találat99 ügyében Szerelmi dráma a Budai Cukrászdában : 2 halott a japán kormány megakadályozza az „öngyilkos'haják” kilátását? Kádár János, Dobi István, dr. Münnich Ferenc és Révész Géza fogadja a munkásőrezred parancsnokának jelentését. Tegnap délben hazaérkezett a Szovjetunióból a magyar kormány- és pártküldöttség, amely részt vett a magyar forradalmi munkás-paraszt kormáriv. valamint a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szö­vetsége kormánya közötti tár­gyalásokon. és pártközi tár­gyalásokat folytatott a Szov­jetunió Kommunista Pártja képviselőivel. A küldöttség fogadására a repülőtér betonján felsorako­zott a honvédség díszőrsége és a budapesti munkásőrség dísz- ezrede. A főépület előtti té­ren a budapesti dolgozók ez­rei várták az érkező repülőgé­peket. A küldöttség fogadására megjelentek Biszku Béla, Ma­rosán György. dr. Münnich Ferenc, Rónai Sándor, az MSZMP Intéző Bizottságának tagjai, Fock Jenő. az MSZMP Központi Bizottságának titká­ra. Kossá István pénzügymi­niszter, Dögéi Imre földműve­lésügyi miniszter, dr. Dole- scliail Frigyes egészségügyi miniszter. Kiss Árpád, az Or­szágos Tervhivatal elnöke, va­lamint a politikai, a gazdasági és a kulturális élet sok vezető személyisége. Jelen volt a fo­gadásnál V. V. Asztafjev, a Szovjetunió magyarországi nagykövetségének ideiglenes ügyvivője, valamint a kö­vetség tagjai. Ott volt a foga­dásnál több budapesti külkép­viselet vezetője. Pontosan 13 órakor szállt le a repülőtér kifutójára a párt­ós kormányküldöttség két II- jusin-mintájú. különrepülőgé- pe. A küldöttség tagjait első­nek dr. Münnich Ferenc, Ma­rosán György, Biszku Béla, Rónai Sándor, valamint V. V. Asztafjev üdvözölte. Ezután Kádár János, Dobi István, dr. Münnich Ferenc és Révész Géza ellépett a felsorakozott alakulatok előtt. A magyar és a szovjet himnusz elhang­zása után úttörők vörös szegfűcsokrokkal kedvesked­tek a kormány és a párt vezetőinek, akik üdvözölték a diplomáciai testület je­lenlevő tagjait és a fogadásra megjelent személyiségeket. A pártot, a szovjet—magyar ba­rátságot éltették a megjelen­tek, miközben Kádár János, Dobi István és dr. Münnich Ferenc a díszemelvényre lé­pett Münnich Ferenc üdvözlő beszéde Üdvözlő beszédet dr. Mün­nich Ferenc mondott. A párt és az egész dolgozó nép nevé­ben köszöntötte a párt- és kor­mánydelegációt. — Örömmel vettük tudomá­sul — mondotta a többi kö­zött —, hogy a tárgyalások a várt eredménnyel jártak. Most már lehetővé válik, hogy a felemelkedés alapfeltételeinek, saját erőfeszítéseinknek szám- ! bavételével, a nagylelkűen ; megadott baráti segítségre is I támaszkodva, biztosabban ha- j tározzuk meg gazdasági éle­tünknek azt az irányvonalát, ! amely országunk szocialista | fejlődését, független államisá- í gát, népünk jólétének fokoza- j tos emelését biztosítja. I Dr. Münnich Ferenc nagy i iapssal fogadott beszédét a 1 szovjet—magyar barátság éi- I tetésével zárta. Kádár János beszéde cialista országok egysége, a kommunista és munkáspártok proletár internacionalista tö­mörülése. Ebben a helyzetben a szovjet—magyar egyezmé­nyek előmozdítják és szolgál­ják a függetlenségükért har­coló népek és a világbéke ügyét. Ezután a felszabadulás utá­ni évek szocialista építőmun­kájának jelentős eredményei­ről szólott. Elmondotta, hogy ezt a munkát megzavarták a múlt években a vezetésben •megmutatkozott hibák, majd megszakította, visszavetette és megsemmisítéssel fenyegette az ellenforradalom. Azóta a párt által világosan kitűzött célok és meghatározott fel­adatok szolgálatában aktív harcot kezdtek a bányász, munkás, paraszt és értelmiségi tömegek, összefoglalta a leg­fontosabb tennivalókat: min­denekelőtt tovább erősíteni az állam vezető erejét, a Magyar Szocialista Munkáspártot. Fo­kozni kell a pártban, az állam­ban, a munkásosztályban, az egész dolgozó népben az éber­séget az osztályellenség és az imperialisták aknamunkája ellen; A dolgozó tömegeknek kézbe kell venniük a termelés és a termelékenység növelésé- I nek, az önköltség csökkentésé­nek ügyét. Erősíteni kell az ország kapcsolatát társadalmi rendünk, nemzeti függetlensé­günk védelmében a szocialista tábor országaival. Hangsúlyoz­ta: amíg a népek békéjét fe­nyegető, agresszív szándékú katonai tömbök léteznek, a varsói szerződésre szükség lesz ] és e szerződésnek a Magyar j Népköztársaság törhetetlen hí­ve marad, — Azon a véleményen va­Ezután Kádár János lépett a mikrofon elé. A küldöttség ne­vében megköszönte a kedves fogadtatást, majd a küldöttség munkájáról szólva elmondot­ta, hogy a hivatalos tárgyalá­sokon kívül több esetben ta­lálkoztak a szovjet dolgozók tömegeivel is. — Küldöttségünk azt ta­pasztalta — mondotta —, hogy a szovjet kormány a Magyar Népköztársaság iránt igaz ba­rátságot, gondjainkat megértő magatartást tanúsít s álla­maink szocialista jellegű kap­csolatában az egyenjogúság, a függetlenség és szuverenitás lenini elveit tiszteletben tart­ja és gyakorlatilag alkalmazza. — A pártjaink közötti tár­gyalásaink során a Szovjetunió Kommunista Pártja és a Ma­gyar Szocialista Munkáspárt viszonyában az eszmei, politi­kai egység és egyetértés, a proletár internacionalista test­véri kapcsolat érvényesült. Ezután a szovjet dolgozókkal történt találkozásokról be­szélt. majd a megjelenteknek átadta a szovjet emberek for­ró testvéri üdvözletét. Hang­súlyozta: a küldöttség látoga­tása és munkája nyomán si­került elmélyíteni és erősíteni a magyar—szovjet barátságot. Beszéde további részében a tárgyalások eredményéről szó­lott: — Teljes egyetértés van a magyar és a szovjet kormány, a Magyar Szocialista Munkás­párt és a Szovjetunió Kommu­nista Pártja Központi Bizott­| sága között az összes megtár- I gyalt politikai kérdésben. — A szovjet elvtársak telje- í sen egyetértenek velünk abban [ az értékelésben, amelyet oár- | tunk a régi vezetés hibái­val kapcsolatban kialakított. Egyetértenek velünk abban is, hogy munkánkban nagy fi­gyelmet szentelünk a pártélet lenini szabályainak betartásá­ra, hogy a törvényesség, a tö­megekhez való viszony terüle­tén a múltban elkövetett hi­bák kiújulását mindenképpen megakadályozzuk. j — Teljes az összhang a Nagy Imre—Losonczy-féle cso- j port áruló szerepének szigorú megítélésében. Helyeslik har­cunkat. amelyet a párt és a népköztársaság erejét aláásó revizionista nézetek, az osz­tályellenség és az imperialis­ták aknamunkája ellen foly­tatunk a párt forradalmi egy­ségének. a népköztársaság ál­lama. a magyar proletárdikta­túra megerősítéséért, az el­lenforradalom erőinek teljes szétzúzásáért. A következőkben a gazdasá­gi kérdésekben létrejött meg- j állapodásokról szólott és hang- i súlyozta, ezenbelül is különö- i sen jelentős, hogy a szovjet 1 kormány nagy mennyiségű kü­lönböző nyersanyagot szállít az országnak. Elmondotta, hogy fontos kulturális megállapodá­sok is létrejöttek. Ezután a magyar—szovjet kormány- és pártmegállapodások nemzet­közi jelentőségéről beszélt s kiemelte ennek különös fon­tosságát ma, amikor a béke megvédésének fő ereje a sao­Tokio, április 1: A világsajtó már .jelentette, hogy az atom- és hidrogén* bomba-kísérletek ellen küzdő japán szövetség hajót küld a Ka­rácsony-szigetekre, hogy utasai jelenlétükkel tiltakozzanak az ott tervezett brit hidrogénbomba-robbantás ellen. Az AP és a Reuter egybehangzó jelentése szerint Kisi ja­pán miniszterelnök tegnap kijelentette: kormányának minden eszközzel meg kell akadályoznia, hogy Japánból „öngyilkos- hajók” menjenek a esendes-óceáni hidrogénbomba-kísérletek veszélyövezetébe. A japán kormány, nyilván okulva a korábban szerencsét­lenül járt hajó, a Szerencsés Sárkány halászainak sorsán,_ el akarja kerülni az „öngyilkos hajók” esetleges katasztrófáját« Nyolcvan szövetkezet vesz részt a Budapesti Ipari Vásáron Csaknem két hónap múlva nyitják meg a Budapesti Ipari Vásárt, de a szövetkezetek már nagyban készülnek a vá­sáron való részvételre. Mint­egy 80 szövetkezet jelentette be eddig, hogy részt vesz a Bu­dapesti Ipari Vásáron, köztük vidéki szövetkezetek is van­nak. Árusítani csak korláto­zott mennyiségben fognak, in­kább csak árubemutatót tar­tanak. Ennek oka az. hogy ele­get kívánnak tenni szerződés­ben vállalt kötelezettségeiknek és ezért csak azokat a cikkeket tudják majd árusítani, ame­lyeket terven felül elkészített termékekből állítanak elő. Igy is számos cikkel állnak majd a közönség rendelkezé­sére. A vasipari szövetkezetek háztartási cikkeket és kész* árukat, csillárokat árusítanak, a faipari szövetkezetek bemu­tatják új típusú apró bútorai­kat. és egyéb lakberendezési tárgyakat. Korlátolt mérték­ben megrendeléseket is fel* vesznek majd a helyszínen a kiállító szövetkezetek. Árusí­tani fognak továbbá a vásáron a textil- és bőrruházati szövet­kezetek is. A műanyagipari szövetkezetek rendeléseket vesznek fel a plastic műanyag* bál készített avermek-fiirdöhá* dakra. 14 millió forintos költséggel új szakorvosi rendelő épül Óbudán Óbudán, a Vörösvári úton korszerű szakorvosi rendelőin­tézet épül. A háromemeletes épületben több mint tíz rendelő, többek között bel-, ideg-, fül-, bőr- és nőgyógyászat áll a betegek rendelkezésére. A kerületi ta­nács egészségügyi szervei azonban nemcsak a felnőttek­re. hanem a beteg gyermekek­re is gondoltak. Az épület egyik szárnyában gyermekren­delőt is létesítenek; így az in­tézetben naponta kétezer be- teg talál majd orvoslásra, A III. kerület új rendelőjét — amelynek építésére 14 mil­lió forintot fordít az állam — a* év végén adják át rendel­tetésének. Kádár János és a küldöttség tagjai a fogadtatáson megjelent dolgozók közt.(Bozsán felvételeit j gyünk — jelentette ki a meg- | jelentek nagy tapsa és éljen- ! zése közben —, hogy a jelenleg I Magyarországon tartózkodó | szovjet csapatok nemzeti íüg- \ getlenségünket és népköztár­saságunk határait segítik vé­delmezni a külső imperialista támadó szándékokkal szemben s addig maradnak itt, ameddig erre szükség lesz. Beszéde befejező részében Kádár János a közelgő nagy nemzeti ünnepről április 4-ről szólott, — Való igaz, kedves bará­taim — mondotta —, hogy a magyar szocialista forradalom erőinek növekedése, a dolgozó tömegek fokozódó támogatá­sa, a magyar—szovjet barát­ság erősödése hazánk és né­pünk boldogabb jövőjének nemcsak biztató jelei, hanem reális, a barátot megörvendez­tető. az ellenséget megretten­tő, hatalmas erőforrásai, Kádár János nagy tapssal és lelkesedéssel fogadott beszédét a Szovjetunió, a Magyar Nép- köztársaság, az SZKP és az MSZMP, valamint a szovjet- magyar barátság éltetésével fejezte be. Az ünnepség az Intemacio- nálé hangjaival, majd a dísz­őrség díszmenetével zárult. Az ünnepség után a küldöttség, tagjai külön üdvözölték a bu­dapesti dolgozók megjelent képviselőid

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents