Esti Hirlap, 1957. augusztus (2. évfolyam, 178-202. szám)

1957-08-01 / 178. szám

Rendelet a munkaerőtoborzásról Négy edző a labdarúgó­válogató bizottságban MA: TOTÓTÁBLÁZAT II. évfolyam, 178. szám Xra 60 fillér 1957. augusztus 1, csütörtök Hasznos makacsság „Kemény nyakú kálvinis­ták” — tartja a szólás-mondás a debreceniekről s az a ma­kacsság, ahogy e városban évek óta küzdenek az önálló könyvkiadás jogáért, bizonyít­ja e mondás helyességét. S igazuk van a debreceniek­nek. Debrecen a Tiszántúl kul­turális központja volt és az ma is. Több mint 400 éves múltra tekinthet vissza a nyomdásza­tuk. Ott jelent meg Oláh Gá­bornak, összekuporgatott fil­léreiből, országos pályázaton kitüntetett kötete, a Pokol­tánc. Ott jelent meg Juhász Géza és Kardos László szer­kesztésében, Nagy Károly ki­adásában az „Űj írók”-sorozat s ebben szerepeltek a város legjelentősebb tollú írói mel­lett, Illyés Gyula, Szabó Pál, Veres Péter és mások is. A városi tanács anyagi támoga­tásával 1954—55-ben is két kö­tet látott napvilágot Debrecen­ben: a Túl a Tiszán és Cso­konai poétái munkái. 1955-ben Alföldi Magvető néven a debreceniek ismét kaptak kiadót, mint a buda­pesti Magvető Könyvkiadó fi­ókját. Sajnos, ez a rokonság az anyavállalat túlzott bábásko­dása miatt elhidegült. A helyi szerkesztők túl szoros ellen­őrzése, a központ határozott szava, hogy mi jelenjék meg, nem használt az ügynek. így nem csoda, ha Debrecenben könny nélkül vették tudo­másul a Magvető fiókvállala­tainak megszüntetését. Persze ez nem jelenti a könyvkiadás elsőszülöttségi jogának elkótyavetyélését. Nem bizony, mert máris ké­szen van az új terv: vagy ön­álló tanácsi vállalat, vagy a városi tanács népművelési osztálya mellé szervezett költ­ségvetési intézmény. Akár így, akár úgy döntenek — hangoztatják Debrecenben — a kiadási tervet jövő év vé­géig jóvá kellene hagyni. íme néhány részlet a terv­ből: Menyhárt József tizenhat fametszete, Oláh Gábor: Tál­tos fiú, Kiss Tihamér: Csoko­nai életregény, Indiai tanitó- mesék, Gulyás Pál: Rontó Pál naplójából, Gunda: Cigány mesék, Dzsida Jenő: Váloga­tott költemények, Romániai magyar költők antológiája. Balogh István: Debrecen tör­ténete I. További terv, hogy nagy számban adnak ki Deb­recenben műfordításokat, el­sősorban a szomszéd népek irodalmából. Szeretnék ki­adni a táj klasszikusait is, mint Csokonait, Tóth Árpá­dot, Gulyás Pált. A terv igényes, új színt hozna a magyar könyvkiadás­ba és lendületet a vidéki ér­telmiség életébe. Reméljük, hogy Debrecen város makacssága gyümölcsö­ző lesz. Több mint 400 000 influenzás Santiágóban Santiago, július 31. Santiago chilei főváros 1 600 000 főnyi lakosságának több mint huszonöt százaléka influenzában szenved. A szín­házakban és mozikban nincse­nek előadások, a munkahe­lyekről sokan hiányoznak. Az új épitési törvényjavaslat az országgyűlési bizottság előtt Világos rendelkezés a 19 éves elavult törvény helyett Szabályozzák a házhelyrendezést, a telekfelosztást és a kisajátítási eljárást — Fontos intézkedések a város- és községfejlesztésről Ma délelőtt a Parlamentben összeült az országgyűlés épí­tésügyi állandó bizottsága. Az ülésen megvitatandó kérdések­ről Köböl József, az építésügyi bizottság elnöke az értekezlet megnyitása előtt tájékoztatta az Esti Hírlap munkatársát. — Rövidesen az Elnöki Ta­nács elé kerül a kisiparosok ipargyakorlását szabályozó törvényerejű rendelettervezet, amelyet az országgyűlés ipar- ügyi bizottsága legutóbbi ülé­sén vitatott meg — mondotta. — Az építésügyi bizottság mai ülésén először e törvényerejű rendelettervezetnek az építőipari kisiparosok­ra vonatkozó pontjaival foglalkozik, majd áttér az új építési törvényjavaslat meg­vitatására. Köböl József elmondotta, hogy tulajdonképpen még ma is a Horthy-rendszer alatt szü­letett. 1938. évi építési törvény van érvényben. Természetes, hogy ez a törvény elavult. Hiányosságait hiába igyekez­tek pótolni az elmúlt évek számos rendeletével. Ma már a hozzáértő szakember is nehezen igazodik el a tör­vény idejétmúlt rendelke­zéseinek és az újabb ke­letű utasításoknak bonyo­lult szövevényében. Olyan átfogó, minden részle­tében időszerű törvényre van szükség, amely a szocializmus feltételeinek megfelelően sza­bályozza az országban az épí- : tésügyet és az építési tévé- \ kenységet. — Az új építési törvény ja- ; vaslat — folytatta — hónapok \ óta készül és mai ülésünkön a ; javaslat már elkészült három ; fejezetét vitatjuk meg. Ezek- j nek egyik legfontosabb rész- : lete a város- és községrendezés helyes irányának törvény­be iktatása. Az új törvényjavaslat a töb- j bi között rendet teremt abban j a zűrzavarban, amely idáig \ az idevágó intézkedések jóvá- [ hagyása körül volt, pontosan l megszabja a város- és község- ) rendezést jóváhagyó hatósá- • gokat, törvénybe iktatja a te- \ rületfelhasználás elveit. A ma ; napirenden szereplő fejezetek i foglalkoznak a házhelyrende- \ zés, a telekfelosztás, a kisajátí- ] tási eljárás szabályozásával is. j — Ami a város- és község- I rendezést illeti — mondotta | Köböl József —. a fejlesztési i tervek kidolgozásánál figyelembe keil venni a X természeti, gazdasági és j társadalmi adottságokat, a már meglévő létesítmé- \ nyék fejlesztésének lehe- \ tőségeit. Budapesten például a már mű- f ködő gyárak fejlesztésénél j szem előtt kell tartani az ural- = ......................................................................... Kiküldött tudósítónk telefonjelentése Budapesten 4 centivel apadt a Duna Közeledik as árhullám vége Moszkvában megnyílt a filmfesztivál | Az elmúlt 24 órában a Fel- | ső-Duna vízgyűjtő-területén | csapadék nem volt. így a Fel- I ső-Duna-szakaszon az apadás 1 folytatódott. A bécsi vízállás | ma reggel 598 centiméter. Teg- I nap óta 43 centimétert apadt. * 1 Pozsonynál az éjjeli órákban válón. Japán a- Ködös nap cí- ! tetőzött. Pozsony és Budapest mű filmmel nevezett be. Ez az I között a vízállás csak kisebb utóbbi évek legjobb japán [ ingadozásokat mutat. Gyakor- filmje, a Karlovy Vary-i film- \ latilag változatlan. Budapesten fesztiválon egyik díjat nyerte. I szerda reggel 656 centiméter. A filmfesztivál tizenkét na- f £ tegnap esti óráktól kezdve pig tart. Augusztus 10-én, a vi- I 4 centimétert apadt, lágifjúsági találkozó utolsó-1 Budapest alatt a két árhul- előtti napján osztják ki a dí- i lám együtt vonul le, és a víz- jakat. arany-, ezüst- és bronz- I állások csak lassan emelked- érmeket. § nek. Sztálinvárosban a ma reg­Hatvanhat játékfilm ésl§eli vízállás 546 centiméter, csaknem száz tudományos-1Mohácsnál centiméter, népszerű és dokumentumfilm I Tegnap reggel óta 6 centimé- kerül a versenyen a nézőkö- |tert> illetve Mohácsnál 23 cen- zönség elé. A filmeket több I timétert áradt, mint harminc ország küldte I A Vízgazdálkodási Tudomá- Moszkvába. | nyos Kutató Intézet vízjelző­Szathmári Gábor i Bankjegyeket hamisított egy disszidált magyar atléta London, július 31; | A Press Association jelenti) fhogy London nyugati kerüle- |tének rendőrbírósága ötfontos I bankjegy hamisításával vádol­ja Papp Tibor 22 éves disszi- ! dált magyar atlétát; | A bíróság a tárgyalást el- [napolta. A vádlott egyelőré | óvadék ellenében szabadlábon 1 védekezhet. A fesztivál elmaradhatatlan képe: autogramgyűjtés és címcsere. Széna Valavaje ceyloni küldött címet cserél a moszkvaiakkal a Vörös téren. F Ü G G E T L E N POLITIKAI N A P I LA P kodo szélirányt es meg kell akadályozni, hogy a gyárak füstje a lakott területeket fer­tőzze. Feltétlenül ki kell jelöl­ni a különböző övezeteket. A gyárak övezetét el kell határol­ni a zöldövezettől, amely vé­di a lakástelepek övezeteit. — Hangsúlyoznom kell, hogy a fővárosi tanács építési hi­vatala elismerésre méltó, ko­moly munkát végzett a fővá­ros rendezési tervének előké­szítésével — jegyezte meg ez­zel kapcsolatban Köböl József, aki a továbbiakban elmondot­ta, hogy a mai tanácskozás még kiterjed a lakásépítkezés, mégpedig az állami, ma­gán- és társasházépítés alapelveinek lefektetésé­re, az építési szabályok kidolgo­zásának rendezésére., az állami támogatás rendszerét, az épí­tésügyi hatóságok alá- és fölé­rendeltségét, a tervezést és a kutatást megszabó utasítások megvitatására is. Az építésügyi bizottság so­ron következő ülésem foko­zott ütemben tárgyalja meg az új építési törvény további fe­jezeteit, amelyek értesülésünk szerint a napokban már el is készülnek. Remélhető, hogy a nagyíontosságú törvényjavas­latot a kormány még ebben az évben az országgyűlés elé terjesztheti. Lóránt László Endre Moszkva, július 31; | Tegnap este hatalmas tömeg [tolongott a moszkvai Udar- [nyik mozi környékén: hely be­lliéit és külföldiek egyaránt. [ Mindenki az első szovjet film- X fesztivál megnyitására volt ^kíváncsi. Jegyet sajnos, csak [igen kevesen kaptak. A ren- [dezőség nem számított ilyen [nagy érdeklődésre. [ A fesztivál megnyitása előtt [tartotta első ülését a verseny [zsűrije. A húsztagú bizottság­iban foglalt helyet többek kö- [zött Raj Kapoor, az ismert iii- [diai filmrendező és színész és |kollégája, Hodzsa Ahmad Ab- ; bas, a kiváló író. ismert ren- [ dező és több forgatókönyv | szerzője. Ott láttuk a zsűri ! tagjai között Kiohiko Usihara I japán, Braian Desmond Herst [neves angol, Herbert Teur- \ haufa keletnémet rendezőt, ; Húszéin Favzi egyiptomi pro- I dúcért, Pazellini olasz forga­tókönyvírót, Kúrán belga ope­ratőrt, Jean Valér francia és j J. Pirjev szovjet rendezőt; Ma­ii gyarországot Horváth Teri \ képviselte. ; A zsűri tegnapi ülésén egy- I hangúlag A. Brousilt, a cseh- i szlovák művészeti akadémia | lektorát választották elnökké, i A bíráló bizottság ülése után | kezdődött a megnyitó ünnep- i ség. Brousil professzor méltat- I ta a fesztivál jelentőségét, | majd utána bemutatták a Ma­gasság című szovjet filmet. A Magasságon kívül a Szovjet­unió a Tavasz a Zarecnaja ut­cában, a Karneváli éjszaka, a Pavel Korcsagin, az A mi ud­varunk, az Ivan Brovkin köz­legény és az így kezdődött cí­mű filmmel vett részt a feszti­5^V' Szigorú utasítással kendet teremtenek a vendéglőkben 256 angol tudós az atomrobbantások ellen szolgálatának előjelzése szerint Budapesten csütörtökön 645, pénteken 640, szombaton 620 és vasárnap 590 centiméter vár­ható. Ez már az árhullám vé­gét jelenti. Mohácson a mohá­csi vízmércén az előjelzés sze­rint ugyanezekre a napokra 758—760, 760, és vasárnapra 750 centiméteres vízállás vár­ható. Újra megtelt lakókkal a sikondai bányász-szanatórium A gyógyhatású forrásvízzel ellátott sikondai bányász éj­jeli-szanatórium hosszabb szü­net után újra megtelt a mun­kaidő után itt üdülést és reu­matikus, ízületi bántalmakra gyógyulást kereső dolgozókkal, A bányász éjjeli-szanatóriu- ! mot az elmúlt hónapokban I háromszázezer forint költeég- I gél átépítették, a bányászbe- ! tegségek tanulmányozására pe- = dig korszerű laboratóriummal | látták el. Később a szilikózis f gyógyítására inhaláló szobát, a | táppénzes betegek részére fék- ! vőágyas részleget rendeznek I be. | A szanatórium egyes reno- I válási munkáin még dolgoz- I nak. Ma délelőtti jelentés az aratásról és behordósról Sokat fejlődött a kukorica és a cukorrépa A Földművelésügyi Minisz­tériumban az aratás állásáról ma délelőtt a következőket közölték az Esti Hírlappal: Az utóbbi két hét esős idő­járása a gabona betakarítását nagymértékben akadályozta. A legutóbbi napokban, július 28—29. és 30. napján azonban már jobb időjárás volt, külö­nösen az Alföldön. Az őszi árpa, a rozs és a ta­vaszi árpa aratását az egész országban befejezték. A déli megyékben a termelő- szövetkezetek és az egyéni ter­melők a búzát is learatták: itt teljesen befejeződött az aratás. A legutóbbi országos össze­sítések szerint július 29-ig a búzának 98, a zabnak pedig 80 százalékát learatták az or­szágban. Ma már csak az észa­ki megyékben áll nagyobb te­rületen kalászos lábon. Az esőzések miatt a learat tott gabona sok helyen meg­ázott. A kedvező időjárás jöttével mindenütt szárítgatják a keresztek kévéit, hogy ki ne csírázzanak. A behordás munkáját is kés­leltette az eső. Az alföldi me­gyékben eddig 40—50 százalé­kát hordták be a learatott ter­mésnek. A Dunántúlon több eső volt, ott még ennyit sem sikerült behordani. Most mindenütt nagy erő­vel indult meg a szárítás és a behordás. Az aratást késleltető esőzé­sek a kapásnövényekre na­gyon kedvezőek voltak. A ku­korica és a cukorrépa az egész országban sokat fejlődött az elmúlt hetekben: ezekből ked­vező termésre lehet számítani.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents