Esti Hirlap, 1957. november (2. évfolyam, 256-281. szám)

1957-11-01 / 256. szám

FI. évfolyam, 256. szám Ara 60 filler 1957. november T, péntek Köztársaság tér Csoportosan cs magánosán mentek az emberek a főváros minden részéből a Köztársaság tér irányába. Ahogy közeled­tek, a Lenin körúton, a Rákó­czi úton, a Népszínház utcán, a Ferenc és a József körúton mind nehezebbé vált a forga­lom. Hová igyekszik ez a nagy tömeg? — sokan kiváncsi meg­lepetéssel kérdezték, mert ez alkalommal sem újság, sem plakát, sem rádió nem hívott senkit gyűlésre. Az MSZMP szervezetei szólították fel tag­jaikat: október 30-án, a Buda­pesti Pártbizottság székháza megrohanásának évfordulóján, menjenek a térre, róják le ke­gyeletüket a mártírok iránt — mutassák meg erejüket, amikor a romjaiból felépült pártház — mint ahogy Marosán György nevezte — a budapesti pártélet szíve — újra kitárja kapuit. Negyedmilliónyi harcos: a párt tagjai, s akiket meghívtak, hogy tartsanak velük: a mun­káshatalomhoz hű, becsületes pártonkívüliek legjobbjai, meg­töltötték a reflektorokkal bevi­lágított hatalmas tér minden zugát. Szinte hihetetlennek tűnt: ez az a hely, ahol tavaly ilyenkor az alvilág gyalázatos söpredéke vérszomjas kegyetlenséggel öl­te halomra az őrszolgálatot el­látó sorkatonákat, ahol fejjel lefelé akasztottak a fákra hon­védtiszteket, ahol géppisztoly­sorozat kaszálta le Mező Imrét, ezt a népéért lángoló, nagysze­rű hőst? Ez az a hely, ahol a holtakat is meggyalá/.ták, ahol kotrógépek föld alatti kazama­ták után kutattak, föld alatti börtönökről kiáltoztak, hogy végletekig korbácsolják a gyil­kos szenvedélyt? Ez az a hely, ahol mindez megtörténhetett, miközben Nagy Imre „koalíciós partnerekkel” diplomáciai tár­gyalásokat folytatott a parla­mentben? Hányán, de hányán mondták a végeláthatatlan tömegben: Csak tizedannyian itt lehettünk volna! Csak hívtak, vezettek volna bennünket! Akkor: egységes vezetés nél­kül, pártegység nélkül az áru­lás fertője lett úrrá az orszá­gon, a fővároson; irtózatos se­bek nyíltak a tér kövezetén, s a pártház falait vérrel fröcsköl­ték be. Most: az önként össze­gyűlt negyedmilliós viharosan tüntető tömeg soha nem látott összeforrotíságról tanúskodott. Erről félreérthetetlenül meg­győződött mindenki, aki ott volt, vagy akár csak később, a gyűlés színhelyéről hazafelé tartó és még mindig tüntető csoportokkal találkozott. A ve­zetés új módszereit, új szelle­mét, kommunisták és á népi rendszerhez hű pártonkívüliek egysegét, a hazafias erők tett- rekész, elszánt felsorakozását hirdette tegnap a pesti utca és a hatalmas szemle színhelye, a szimbólummá nőtt Köztársa­ság tér, A hét száraz esztendő ellen új vízilépcsőt építenek Tiszaburánál Új csatornarendszert terveznek a Nagykunságban, a Jászságban és a Duna völgyében - Csaknem 300 000 hold föld válik öntözhetővé 1 Elkészült a hazai vizek hasz- | nosításának tizenöt éves táv- ! lati programja. A nagyszabá- ! síi tervről és az öntözéses gaz- 1 dálkodás jelenlegi helyzetéről | kaptunk tájékoztatást most az | Országos Vízügyi Főigazgató- ! Ságon. | Az idén az országban 153 | ezer holdat öntöztek, 1 valamelyest kisebb területet, | mint tavaly. A földekre az | idényben másodpercenként 80 1 köbméter víz áradt, körülbelül | annyi, mint az alacsony Tisza 1 vízhozama. A legnagyobb ösz- ! szefüggő öntözési rendszer | most a tiszalöki. Másodpercen- ! ként 40 köbméter vizet merít- | hét a Tiszából, s I területén 8000 hold halastó is van. IA Keleti Főcsatornán át még = a fejlett öntözőkultúrával ren- Idelkező Körösvölgy is sok vi- Izet kap. A víz hasznára jel- ! lemző, hogy Szentes környékén | öntözött földeken holdanként ! 650 mázsa répa terem, s leg- I utöbo egy kiállításon t i három kilogrammos kara­lábét is bemutattak. 1 Öntözött rétről a takarmányo- 1 záshoz szükséges vöröshere | hétszer is kaszálható. | Az elképzelések szerint a 15 téves fejlesztési program során I Tiszaburánál felépítik az 1 új vízlépcsőt, I Tervezését erős ütemben most 1 végzik, építését előreláthatóan 11961—62-ben megkezdik. Ha- isonló lesz a tiszalökihez, de ! annál nagyobbra tervezik, í Eggyel több zsiliptáblája lesz, i mint a tiszalöki műnek. Jelen- 1 tősége igen nagy. A hozzátar- I tozó nagykunsági és jászsági | főcsatornák megépítésével t egységes vízrendszert ala- I kit majd ki a hazai- rizster- I meiésben legfontosabb he­lyet elfoglaló Szolnok me­gyében. A tiszaburai vízlépcső oldja majd meg a vízhiánnyal küz­dő Körösvölgy öntözési prob­lémáit is. A tizenöt éves program ré­sze a tiszalöki öntözőrendszer végső befejezése is. A terv ke­retében készül majd el a nyugati főcsatorna és a nagyiváni 5000 holdas víz­tároló. Ha a két mű építését befejezik, a tiszalöki vízrendszerrel 200 ezer holdat lehet majd öntöz­ni. Újabb 200 ezer hold jelen­leg nagy részben szárazsággal küzdő földterület válik gazda­gon termővé a Kunságon át a Körösökig húzódó nagykunsági és a Jászságon áthaladó jász­sági, együttesen 200 kilométer hosszú főcsatorna-rendszer megépítésével. A dunavölgyi vízrend­szert alakítja majd ki a mintegy 60—80 kilométer hosszúra tervezett új kis­kunsági főcsatorna. A tassi zsilip fölött veszik majd ki az elképzelések szerint a so­roksári Dunaág vizét, másod­percenként 33 köbmétert. A csatornarendszer megépítésével 78 ezer hold válik öntözhetővé. A szakemberek véleménye szerint öntözőrendszerünk fej­lesztése sürgős feladat. Hosszú idő tapasztalatai igazolják, hogy általában hét csapadékos évet hét száraz esztendő követ. Most legutóbb 1950—51-ben volt a „szárazság-rekord”. Az esősebb évek 1954-ben kezdőd­tek, s a tapasztalatok alapján 1959—62 között csaknem bizo­nyosan várható egy-két nagyon száraz év. S majd ezt akarják enyhíteni, a távolabbi jövőben pedig megszüntetni az új öntö­zőrendszerek építésével. Lantos László Mosoranagyaróvárott és Badacsonyban jártak ma a szovjet tudósok Mosonmagyaróvár, okt. 31. (Tudósítónktól.) Nyolcadik napja tanulmá­nyozzák a szovjet tudósok a magyar mezőgazdaságot. Út­jaik során legutóbb a Bábol­nai Állami Gazdaságban jár­tak, onnan Sopronba utaztak, majd megtekintették a Sopron- horpácsi-fertődi Mezőgazdasági Kutató Intézetet. Ma Magyari András, a földművelésügyi mi­niszter első helyettesének kí­séretében megtekintették a Mosonmagyaróvári Mezőgaz­dasági Kísérleti Intézetet. A vendégek a gazdaságban a helyszínen tekintették meg a tenyészállatokat, majd meg­ismerkedtek az eddigi kísérle­tek eredményeivel. Az intézet és a gazdaság megtekintése után a vendégek ellátogattak a Mosonma­gyaróvári Mezőgazdasági Gép­gyárba. A küldöttség egy cso­portja a délutáni órákban el­látogatott Badacsonyba, ahol a szőlészeti kísérleti gazdaság munkáját ismerték meg. Fegyveres összecsapások, növekvő politikai feszültség Törökországban Isztanbul, október 31. A vasárnapi választások után Törökországban kirob­bant összecsapások részben folytatódnak s a politikai fe­szültség növekszik. Ma dél­előtti jelentés szerint a kelet-törökországi Basz- kale közelében két fegyve­res törzs összetűzésénél. több ember megsebesült. Az összecsapás oka a választások­kal volt kapcsolatos. A végleges választási ered­mények még nem kerültek nyilvánosságra. A nem hivata­los jelentések szerint a Mende- resz-féle kormánypárt nem kapott abszolút többséget és az összes szavazatoknak 48,4 szá­zalékát szerezte meg. Számsze­rű adatok azt mutatják, míg a Menderesz vezette de­mokraták 4 427 000 szava­zatot nyertek, az Izmet Inonü vezette köztársasá­giak 3 712 000 szavazót mondhatnak magukénak. Több mint egymillió szavazat a kisebb pártok között oszlik meg. Bár az adatokból látha­tóan a szavazatkülönbség nem túlságosan nagy, a demokraták mégis két és félszer annyi mandátumot kapnak a parla­mentben. Az ellenzék számos helyen az eredmények megsemmisíté­sét kérte és a dél-törökországi Dijabarkirban a helybeli vá­lasztási bizottság el is fogadta ezt az indítványt. Ha a legfelső választási bizottság is jóvá­hagyja a határozatot, új vá­lasztásokat tartanak a tarto­mányban. Isztanbulban viszont elutasították az ellenzék köve­telését. Az AP jelentése szerint, diplomaták és politikai megfigyelők úgy értékelik, hogy a feszültség ma na­gyobb méreteket ölt, mint bármikor eddig Törökor­szág háborúutáni törté­netében. Az utolsó 24 órában ugyan újabb incidensekről csak szór­ványosan érkezett jelentés, nem tudni viszont, hogy ez a bizonyosíokú hírzárlat követ­kezménye-e, vagy pedig való­ban csendesedik-e a választá­sok után kirobbant összeütkö­zés. Megérkezett a szovjet [ilmdelegáció Ma délben a Ferihegyi repü­lőtérre megérkezett a szovjet filmdelegáció két tagja, Julij Rajzman rendező és Irina Szkobceva filmszínésznő. A szovjet filmművészeket Aczél Oyörgy, művelődésügyi minisz­terhelyettes fogadta. A delegá­ció nevében Julij Rajzman kö­szönte meg a szívélyes fogad­tatást. Még néhány napig tart a jó idő Már egy hete tart a „pót vénasszonyok nyara”, az időjá­rás ajándéka. A vénasszonyok nyara búcsúzik — mert már csak néhány napig sütkérezhe­tünk mosolyában. Az NDK-küldöttségSzegeden A Német Demokratikus Köztársaság Népi Kamarájá­nak Magyarországon tartóz­kodó küldöttsége Pécs megte­kintése után ma délben Sze­gedre látogatott. A városi ta­nács kapujában a szegedi út­törők virágcsokorral üdvözöl­ték a vendégeket. Ebéd után a küldöttség Szeged nevezetessé­geinek megtekintésére indul. A pót vénasszonyok nyara előreláthatólag nálunk még né­hány napig tart. A hőmérsék­let nappali alakulása a helyi ködképződéstől függ. Ahol nem lesz köd, ott a nappali hőmér­séklet 15 fok fölé is emelke­dik, a ködösebb helyeken azon­ban még a 10 fokot sem éri el­várható időjárás: kevés fel­hő, párás, a reggeli órákban ködös idő, eső nélkül. Az éj­szakai lehűlés 5 fok, a nappali hőmérséklet 15 fok körül. Bu­dapesten ma délelőtt a hőmér­séklet 13 fok. Köztársaság-tér, 1957. október 30-án (MTI Foto; Sziklai felv.) F Ü G GET LE N P Q 11 TI KA 1 NAPILA P

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents