Esti Hirlap, 1957. november (2. évfolyam, 256-281. szám)

1957-11-01 / 256. szám

FILM tizennyolcévesek (Közepes) Ez a csehszlovák film gim­nazistákról szól, akik kopott hónapos szobájukban a szebb életről ábrándoznak, az élet igazi értelmét keresik. A min­dent megszépítő romantika szárnyain repülnek messzi földrészekre, a vélt tudás bi­rodalmába, az álmok világába. A film nagyon szép vidékek és városképek romantikus fo­tográfiáit sorakoztatja feL ro­mantikus mondanivalójához. Nem hinnénk, hogy rendezői­kig különösképpen sikerült al­kotás lenne a „Tizennyolcéve­sek”. Egyes kortörténeti té­nyek vitathatók, és vitatható az a kissé szirupos cselek- ménybonyolítási módszer is, amelyet a film alkalmaz. Csak néhány szereplő valóban őszinte játékában tudunk gyö­nyörködni. Köztük is a fiatal Cupák remekel az egyéniségé­nek és külsejének kitűnően megfelelő főszerepben. Part- nemője a bájos Jana Rybarová egy-két jelenetben még őt is felülmúlja. A fiatal mozilátogatók a hi­bák ellenére is jól fognak szó­rakozni,; Döntött a Gazdasági Bizottság: Fel lehet építeni a velencei biennale magyar pavilonját Minden este színházba megyünk... Beszélgetés Fritz Erpenbeck német kritikussal Néhány nap óta Budapesten dartózikodik Fritz Erpenbeck, a Német Demokratikus Köz­társaság egyik legkiválóbb színházi kritikusa, a nálunk is jól ismert és színházi körök­ben népszerű folyóirat, a Theater der Zeit főszerkesztő­je. Vele együtt jött hazánkba Bruno Henschel, a legnagyobb német színpadi kiadóvállalat igazgatója. — Eddig két színházi elő­adást láttunk — mondotta ne­künk Fritz Erpenbeck. — Ked­den este a Katona József Szín­házban megnéztük Karinthy Ferenc: Szellemidézés című színművét..A darabot érdekes­nek találtam és elismeréssel beszélhetek a kiváló színészek­ről, nagyszerű művészi játé­kukról. Szerdán, este az Álla­mi Operaházban hallgattuk végig Gluck Orfeuszát. Jó elő­adás tanúi voltunk. Szépek a díszletek, kitűnőek a magán- szereplők, a tánckar. — Minden este színházba megyünk. Pénteken valószínű­leg a Budapesten színre kerü­lő német újdonságot, A nevető ember balladáját nézzük meg. Tíznapos budapesti tartózko­dásunk alatt teljes képet sze- reftnénk nyerni a magyar fő­város színházi életéről. Remé­lem alkalmunk lesz arra is, hogy közelebbről megismer­kedjünk színészekkel, írókkal, rendezőkkel, színigazgatókkal. (K) Színházak csütörtöki műsora: Operaház: A köpeny; Arany meg az asszony: Gianni Schicchi (Ney-bérlet, 2. előadás, 7). — 0pe- raház Enkel Színháza: Temnhau- eer (7). — Nemzeti Színház; Egy éjszaka (Jászai- és Pethes-bérlet, 1. előadás, 7). — Katona József Színház: Szellemidézés {Oüry­bénlet, 1. előadás 7). — Madách Színház: A kaméliás hölgy (7). — Madách Színház Kamaraszín- háza: Milliomos Nápoly (7). — A Macjyar Néphadsereg Színháza: A hattyú (7). — Petőfi Színház: A nevető ember balladája (7). — Jókai Színház: Trisztán (7). — József Attila Színház: Megper­zselt lányok (7). — Fővárosi Operettszínház: Valahol Délen 17). — Blaha Lujza Színház: Ipa- lai lakodalom (7). — Vidám Színpad; „Oszfólyonf elüli” ka­baré (7). — Kis Színpad: A dok­tor úr (8). — Állami Bábszínház: Hamupipőke (3). Az ember ko­médiája (fél 8). — Bartók-terem: Beethoven-bérlet (mtkrohar. hangi, előadás. 1. hangverseny, fél 6): Hurvinek és Spejbl (cseh­szlovák bábszínház, fél 8). — Kamara Varieté; Kihúzzuk a lut­rit (6 és fél 9). — Budapest Va­rieté: Utazás a világzürben (7). — Fővárosi Nagycirkusz: Párizsi Jégrevü (4 és 8). □ GYEREKEK! A távbeszélő mesemondó (427 — 960) műsora 1-én, pénteken: Benedek Elek: Kolduló dervis (elmondja: Benkő Gyula). A második világháború előtt a magyar képző- és iparművé­szet sok szép sikert ért el a velencei biennálékon. A ma­gyar pavilon azonban a hábo­rús harcokban súlyosan meg­rongálódott, s ezért 1945. óta nem vettünk részt a két éven- kint sorrakerülő reprezenta­tív nemzetközi kiállításon. Minthogy a kiállítás területén megrongálódott épületek jó­részét már helyreállították, Velence városa a magyar kor­mányhoz felhívással fordult, kérve az építkezés mielőbbi megkezdését. A pavilonépítkezés ügyét a művelődésügyi miniszter a Gazdasági Bizottság elé ter­jesztette, amely határozatot hozott. Elvi döntése értelmé­ben a velencei épületet késede­lem nélkül rendbe kell hoz­ni. A kért deviza összeg azonban — állapította meg a Gazdasá­gi Bizottság határozata — túl­ságosan nagy: az ország mai devizahelyzetében a kox-mány csak szerényebb összeget tud rendelkezésre bocsátani. A kérdés most az, hogy ebből a kisebb —, de jelentékíhy ösz- szegből —, fel lehet-e építeni a pavilont? Magyar szakemberek szerint, valószínűleg igen. Igaz, hogy mérnökeink közül egy sem járt a helyszínen, pontos kár­becslést nem végezhetett. Az olasz vállalatoktól megkül­dött tervekből azonban kitű­nik, hogy a főfalak nem rongálódtak meg túlságosan, s hogy egyszerűsítés az épü­let esztétikai hatásának és tar­tósságának sérelme nélkül ke­resztülvihető. A megoldást ne­hezíti, hogy az új épület ter­veit Velence város tanácsá­nak, mint a kiállítás rendező­jének és a terület tulajdono­sának jóvá kell hagynia. Némi bonyodalom támadt, amikor a velencei illetékesek kijelentették, hogy a megron­gálódott vas-tetőszerkezet he­lyére szánt lapostetö-megoldás számukra elfogadhatatlan. Bár az álláspont vitatható, mégis eleget teszünk a vendéglátó kérésének. Most olyan tető­szerkezet-megoldást keresnek, amely nem lapos, ugyanakkor mégis kiküszöböli a drága és nehezen kezelhető vasszerke­zetet. A Művelődésügyi Mi­nisztérium megbízásából a kö­zeljövőben valószínűleg Olasz­országba utazik egy magyar építészmérnök, aki a helyszínen az épületkár és a lehetőségek ismeretében tárgyal majd az olasz vállalatokkal és Velence városa építési hivatalával. Re­méljük, hogy a megállapodás mielőbb létrejön, s a velencei biennale magyar pavilonja a rendelkezésre álló csekélyebb összegből is tető alá kerül. Ha döntés születik, a mun­kálatokat már decemberben megkezdik, hogy az új pavilon 1958. májusának végére, ami­korra a soronlevő biennale megnyitását tervezik, elkészül­jön, s a magyar képző- és ipar­művészek alkotásainak méltó otthona lehessen. Dersi Tamás Budapestet étkezett a Hteppeczsdi táuyaU s<zivzé{t A József Attila Színház már a Megperzselt lányok bemuta­tójára meghívta a darab szer­zőjét, Jan Paulo Callegarit. A neves olasz drámaíró akkor a meghívásnak nem tudott ele­get tenni, de megígérte, hogy eljön Budapestre. Tegnap este meg is érkezett, és megnézi darabja mai előadását. A Meg­perzselt lányok Olaszország­ban nem kerülhetett színre, a témának a Montesi-üggyel va­ló hasonlósága miatt a cenzú­ra betiltotta. A budapesti be­mutató: — ősbemutató, amelyet a szerző közlése szerint a mű prágai és varsói előadása kö­vet majd. Callegari ismertette készülő komédiája témáját a József Attila Színház igazgató­jával, Fodor Imrével, és meg­állapodtak, hogy amint elké­szül, Callegari megküldi új darabját a színháznak. Miközben a Néphadsereg Színházában si­kerrel játsszák John Patrick amerikai író darabját, amelynek címe Teaház az augusz­tusi holdhoz, az Egyesült Államokban film íkészül belőle. A főszerepet a kiváló ameri­kai jellemszínész. Marion Brando alakítja, Budapesten ugyanezt a szerepet Páger Antal játssza. Fővárosi mozik műsora □ NAGYON MEGÖRVEN­DEZTETTE a „Valahol Délen” című operett szerzőit az a le­vél, amelyet Jurij Sismonyin moszkvai író és műfordító írt e héten nekik arról, hogy a Sztanyiszlavszkij Színház mű­vészei meghallgatták a dara­bot, amelyet már eddig is több szovjet színház játszik. A szín­ház vezetősége tervezi a „Vala­hol Délen” műsorra tűzését. A Sztanyiszlavszkij Színház ope­raegyüttese játszaná el a „Va­lahol Délen”-t. csak a harma­dik felvonás zeneanyagához kémek még kiegészítést. □ KOLLÁNYI ÁGOSTON rövidesen befejezi „Egy má­sodperc története“ című kis- filmjét. A kiváló rendező már újabb érdekes téma filmrevite- lén dolgozik. A Holdról akar felvételeket készíteni. □ KÉT DARAB próbáit kez­dik meg rövidesen a Néphad­sereg Színházban. Az egyik Gerhart Hauptmann „Naple­mente előtt” című színműve Ajtay Andor, Bulla Elma, Rutt- kay Éva, Szakáts Miklós és Földényi László főszereplésé­vel. A másik darab az „Úri társaság”. Szerzője Balázs Sán­dor, akinek Mikszáth-dramati- zálása, a „Mindenki lépik egyet”, és Szabó Pállal írt „Da- rázsfészek”-je emlékezetes si­JUa kaLL&ttuk kér volt. Az „Úri társaság” fő- I szereplői: Sulyok Mária, Bér- ] ky Lili, Ruttkay Éva, Szakáts Miklós és Pálos György. □ A NÉMET DEMOKRA­TIKUS KÖZTÁRSASÁG ha­zánkban tartózkodó parlamen­ti küldöttsége tiszteletére ma este a szegedi Nemzeti Szín­ház díszelőadás keretében hoz­za színre Johann Strauss „Egy éj Velencében” című nagyope­rettjét. □ PABLO CASALS mesélte legutóbb Párizsban, az ott le­zajlott zenei versenyen a kö­vetkező történetet a magyar küldöttség tagjainak: „Amikor egyszer együtt voltam Popper Dáviddal, a világhírű magyar csellistával, egy gyanús külse­jű és nyüzsgő zenész tolakodott hozzánk, nagyban dicsekedve sikereivel. Fölényes gőggel kér­dezte Poppert: — Mit gondol, mester, mennyit kerestem leg­utóbbi hangversenyemmel? — Popper csöndesen felelte: — A tizedét annak, amit mondani fog.. □ „ANNA FRANK NAPLÓ­JA“ címmel a Fox-gyár Hol­landiában filmet kezd forgatni a nagysikerű napló-színdarab­ból. A film főszerepét Audrey Hepburn játssza. 'TTVTTTTTVTTTTVYTTTVTTTTYTTTTTTTVTVTTTTTTTTTTTYTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTVTTTTTYWYTTT’j AZ ANYA MAGYARUL BESZELŐ SZÍNES SZOVJET FILM. BEMUTATÓ: A SZOVJET FILM ÜNNEPÉN. □ MEGHALT HOLLY­WOODBAN Loúis Bert Mayer, a Metro-gyár társtulajdonosa, aki 800 filmet készített. Mayer 72 éves volt, az oroszországi Minszkben született. 'Az ő sztárja volt a többi között Gre­ta Garbo is. □ SZÁZ! Századszor kerül színre november elsején Ope­raházunkban Csajkovszkij „Anyégin“ című operája, amelynek első előadása 1902. január 30-án volt magyar nyel­ven. A jubileumi előadás ér­dekessége, hogy a televízió is közvetíti. □ ALBERT CAMUS decem­ber 10-én veszi át az irodalmi Nobel-díjat Stockholmban. Amikor az újságírók megkér­dezték tőle, mit szól a neki jut­tatott díjhoz, ezt felelte: „Rend­kívül meglepett a bizottság döntése. Én a szavazatomat André Malraux-ra adtam vol­na.” □ ERICH KÄSTNER kapta meg Darmstadtban az 5000 márkás Georg Büchner-díjat. A most 58 éves író az összeget öt fiatal költő között osztotta szét. □ ARANY JÁNOS emlékün­nepélyt tartott az Engels téri kultúrház szerdán este. Polgár Judit szavalta a Toldit, Hege­dűs Éva, Egressy István és Ga­lamb Zoltán szavaltak Arany­verseket. és Gaál Gabriella énekelt, Rajcs István zongora­kíséretével Arany-dalokat. A szünetben Polgár Judit el­mondta, hogy az utóbbi napok­ban többször elszavalta az egész Toldit, legutóbb Ceglé­den. négyszáz diák előtt. október 31-töl november 2-Nj: (A *-<jal jelzett fi Imeik csak 16 éven felülieknek.) TI ZEN NYOLCÉV ESEK (csehszlo­vák) MŰVÉSZ (Lenin krt. 88.) flO, fi 2, h2, 4. n7, f9. FÉNY (Újpest) f i, h6 8. — CSIGALÉPCSŐ (ma­gyar) PUSKIN 9. 11 1. MÁJUS 1. 4. n7 f9, URANIA f5. h7, 9. SZA­BADSÁG (Bartók Béla út 64.) flO, f 12, h2, 4, n7 Í9. HUNYADI (Kis­pest) f4, h6, 8. JÓZSEF ATTILA (Rákospalota) f6, h8. — LÁZ (magyar) PUSKIN f4. h6. 8. ELŐ­RE (Delej u. 41.) f4, h6. 8. REGE (SzéC’hemyi-hegy) h6, h8, csüt. szünnap. KOSSUTH (Pesterzsébet) f4, h6, 8. VILÁG (Rákosszentmi­hály) f6, h8. szombat f4-kor is. HOFFMANN MESÉI (angol) CORVIN f4, 6. f9. ZUGLÓI (An­gol u. 26.) 4. n7 f9. MADÁCH (Pestlőrinc) n6, h8. szombaton 3- kor is. DÓZSA (Róbert Károly krt 59.> M. h.6. 8. — ÖRÖK VISSZATÉRÉS* (francia) SZIKRA [10. fl2, h2, 4. n-7, f9. VÖRÖS­MARTY (Üllői út 4.) 9. 11, nű. f4, h6, 8. UGOCSA (Ugocsa u. 10.) f4, h6, 8. ANGYALFÖLDI JÓZSEF ATTILA KULTURHAZ 1l6, f8. — A SZERELMES TROMBITÁS (bol­gár) DUNA fő. h7. 9. SPORT (Thö­köly út 56.) 4. n7. f9. — MOULIN ROUGE* (.angol) TOLDI (Bajcsy- Zsilhiszky út 36.) f4. 6, f9. BÁS­TYA (Lenin krt. 8.) csak délelőtt: hlO 12, n3. TÁNCSICS (Csepel) f4, 6 f9 — KOLDUSDIAK (német) FELSZABADULÁS (Flórián tér 3.) f4. h6, 8. — VÁGYAKOZÁS* (francia—mexikói) ALKOTMÁNY (Újpest) pro!. f4, h6, 8. MUNKÁS (Kápolna u. 3.) prol. f4, h6, 8. — VETÉLYTARSAK (német) TATRA (Pesterzsébet) 4, n7 f9, VERSENY (Pataki István tér 14.) f6. f8. — MAGYAR HÍRADÓ. 1. sz. VILÁG- HÍRADÓ, UTONÁLLÖK, GÓLYA, HANGSZEREK ÉS HANGSZ1NEK: IIIRADú 9-től 22 óráig. A csodacsatár (magyar) BÁS­TYA f5, f7, f9. BÉKE (Mautner Sándor u. 48.) 4, n7, f9, SZÉ­CHENYI (Pestújhely) f4 h6, 8. CSILLAG (Csillaghegy) h6, 8. — GeroIsteini kaland (magyar) BEM (Mártírok útja 5.) 4. r.7. f9. ADY (Kispest) f6, h8, KULTÚRA (Pest- hidegkút) n6, f8, estit, szünnap. BALASSI (Pestimre) 16 h8, csüt. szünnap PAMUTTEXTIL MŰVE­LŐDÉSHÁZ 2-án h5 7. 3-án h3, hő. 7. — A kötekedő Lla (szovjet) GORKIJ (Akácfa u. 4.) f4. h6. 8. — A Feketeerdőtől a Fekete-ten­gerig HALADÁS (Bartók Béla út 130.) f4. h6, 8. — Gyermekbíró­ság (francia) BETHLEN 4, n7. f9, MEDOSZ MÓRICZ ZSIGMOND KULTURHÁZA okt. 31.. nov. 1.. 2-án qj6, f3, 3-án. Gyermekek ré­szére rajz- és kieíilm-sorozat du. fő. — A pillanat embere (an­gol) BEM (Mártírok útja 5.) flO, fi2, h2. HAZAM (Váci út 150.) 4. n7, f9, KELEN (Kelenvölgy) 6, 3. csüt. szünnap. — Ba.karuhá­ba,p (magyar) TANÁCS (Szent Ist­ván krt. 16.) flO. f 12, h2 4. ra7, fn : MARX (Landler Jenő u. 39.) f4', he, 8. ÉPÍTŐK ROZSA FERENC KULTUR1IAZA Október 24-től mindennap 3 előadást tartunk! nov. 6-án 3, r.6, f8. — Aida (olasz.) TINÓDI (Nagymező U. 8.) n4, f6, 8. — Megosztott szív (.an­gol) AKADÉMIA (Üllői út 101.) f4, hö. 8. CSABA (Rákoscsaba) f6, h8, csüt. szünnap. MOM MŰVE­LŐDÉSHÁZ nov 2-án n6’. f8. — Ali Baba* (francia) BÁNYÁSZ flO, fl2, h2, 4. n7, f9. — Rejtett folyosó (csehszlovák) BÁNYÁSZ f4, h6, 8. — Tengerparti találko­zás (német) CSOKONAI (Népszín­ház u. 13.) 9 11. m2. f4, h6. 8. — Hetet egy csapásra (német) JÓZSEF ATTILA (Kálvária tér 7.) f4. h6, 8. — Ez történt Belg- rádbarv (jugoszláv) KÖLCSEY (Kispest) f4, h6, 8. — Királylány a feleségem* (francia) MATRA (Lenin krt. 39.) flO. fl2, f2, h4, 6, n9. — Egy kerékpáros halála (spanyol) ÓBUDA (Selmeci u. 14.) 4, n7 f9. — Külvárosi szálloda* (francia) RÁKÓCZI (Rákóczi út 68.) 9. 11, n2, f4. hO. 8 ÁRPÁD (Budafok) h6. 8. _ öt barát* (franci,a) RÁKÓCZI (Csepel) tj. h6 8 — A két Lotti (nyugatné­met) SZABADSÁG (Újpest) h6, 8. ÚJVILÁG (Rákosszentmihály) h6. g _ Nevetés a paradicsomban (angol) TAVASZ (Rákospalota) h6 8 — Gázolás (magyar) ZRÍNYI (Lenin. krt. 26.) flO. Í12. h2. 4. n7, f9. — Graciela (argentin) ALKOTÁS (Alkotás u. 11.) {4. h6, 8. — Az áruló jel DIADAL (Krisztina krt. 87.) f4, h6, 8. ÁR­PÁD (Soroksár) h6 8, PAMUT­TEXTIL MŰVELŐDÉSHÁZ okt. 31-én hő, 7. — Ha a világon min­denki ílyerv volna (francia) ÉVA (Erzsébet királyné útja 36.) f4. h6, 8. KULTUR (Kinizsi u. 28.) f4 h6, 8 — Beszterce ostroma (magyar) FORUM (Pestlőrinc) f6, h8 — Till Ulenspiegel (francia — német) HONVÉD (Rákóczi út 82.) 9. 11, n2. f4 h6, 8. PETŐFI (Pongrácz út 9.) f6, h8. — Rómeó és Júlia (angol) IPOLY (Hegedűs Gyula u. 65.) f4, h6, 8. — Ku­ruzsló (francia) MIKSZÁTH (Sas­halom) 4. 6. 8. — Dankó Pista (magyar) NAP (Népszínház u. 31.) f4 h8, 8. — A holt tárna tit­ka (lengyel) OTTHON (Beniczky u. 3.) f4 h6. 8. — Titokzatos ha­jóroncs (német) SZABADSÁG (Ceá. kyliget) f6. h8, — Cár és ács (német) SZIGET (Csepel) f6, h8. — Puccini (színes olasz film) TÜNDÉR (Újpest) f6, f8, csüt. szünnap. — Hintónjá-ó szerelem (magyar) ÚJLAKI (Bécsi út 69.) f4, h6, 8. — Hajnalodik (francia —clasz) VASVARI (Kerepesi út 44.) h4, h6, 8. — Pipó 7 éjszaká­ja (francia) VILÁGOSSÁG (Pest­erzsébet) h6. 8. — Boszorkány (francia) ÁRPÁD (Kerepesi út 146.) f6 h8, csüt. szünnap; SZI- GETHY (Albertfalva) f4, h6, 8. _ Egy ember frakkban (lengyel) BÉKE (Rákospalota) f6. h8, szombaton f4-kor is. — Expressz­szerelem (szovjet) JÓKAI (Buda- tétény) 2-án 5. 7. — Tánc és szerelem (.argentin) JÓKAI (Rá- kosihegy) h6. 8. — Elveszett nyom (csehszlovák) KOSSUTH (Cinko- ta) n6, f8. — Vörös kocsma* (francia) PETŐFI (Nagytétény) n6, f8. — Olmzr bűn® (csehszlovák) SZABADSÁG (Rákcsliget) 6, n9. csüt. szünnap. — Körhinta (ma­gyar) TERV (Pestújhely) h6, 8. — A kölni kapitány (német) OTT­HON (Soroksár) f6. h8. — A féle­lem bén» (francia) ÉPÍTŐK RO­ZSA FERENC KULTURHAZA Ok­tóber 24-tő| mindennap 3 elő­adást tartunk! Okt. 31-én 3. n6. f8. Törvényenkívüli lovag nov. 1- én 3, n6, f8. Visszaélés: nov. 2- án (csak 2 előadási) 3, n6. Kar­neváli éjszaka (filmmatiné) nov. 3- án de. fii; Különös házasság 3. n6 Lilioméi nov. 4-én. 3. n6, f8. Egy pikoló világos nov. 5- én 3, iv6 — A szív újra dobog MAGYAR OPTIKAI MÜVEK nov. 3-án. 6-án 3. n6, f& — Va­rázsból! NYOMDA- ÉS PAPÍR­IPARI DOLGOZOK SZAKSZERVE. ZETE (Kölcsey u. 2.) okt. 31-éri f6, nov. 2—3-án csak f4. nov, 4., 5., 6-án, fö. Othello: okt 31- én f8. nov 1-én f6 nov. 3-án f6, f8. nov. 4..5., 6-án f8 — Film­múzeum (Tanács krt. 3.) 10, 12, 2, 4, 6, 8. 31-én Románc (német) 1-én Kölcsönkért kastély (ma­gyar) 2-án Maga lesz a férjem (magyar). Vállalatok, intézmények, magánszemélyek! IDŐT PÉNZT TAKARÍT MEG a SAJTÓFIGYELŐ A megadott szempontok alapján megküldi a lapki­vágásokat, illetve közlemé­nyeket az összes magyar la­pokból, külföldi sajtóból és' a Magyar Rádió adásaiból. MAGYAR HIRDETŐ SAJTÓFIGYELŐ Budapest, V., Petőfi Sándor u. 17. Tel.: 188—286, 188—307. Színes szovjet film Bemutató: A szovjet film ünnepén Az ország számos filmszínházában normál, a budapesi Corvin-moziban szélesvásznú változatban.

Next

/
Thumbnails
Contents