Esti Hirlap, 1958. április (3. évfolyam, 77-100. szám)

1958-04-01 / 77. szám

III. évfolyam, 77. szám T958. április 1, kedd Ára GO fillér 201 millió forint nyereség az állami gazdaságokban Csaknem ugyanannyit fizet a 11-es, mint a 12-es találat Élelmiszerszállítmányok az üzletekbe a hármas ünnepre Új évnegyed küszöbén Üj negyedév! Még fülünkben a szilveszteri felköszöntő po­hár csengése, s már elsuhant három hónap az esztendőből, reggelre kelve kezdjük a má­sodik hármat. Mögöttünk az első negyed minden sikerével, gondjával, s előttünk a máso­dik, új, nagyobb, gazdagabb feladataival és lehetőségeivel. A statisztikusokra vár most, hogy megvonják esztendőnk első három hónapjának mér­legét. Számoszlopaik megmu­tatják majd, hogyan dolgoz­tunk, hogyan gazdálkodtunk, hogyan forgatta szerszámát a magyar munkás és mérnök. De néhány fontos eseményére anélkül is emlékezünk. Meg­érkeztek az első idei vasérc­szállítmányok a Szovjetunióból a sztálinvárosi uszálykikötőbe. Ebben az évnegyedben Írtak alá fontos gazdasági szerződést Moszkvában, amelynek ered­ményeként a magyar ipar újabb hitelt, nélkülözhetetlen alkotásainak felépítéséhez be­ruházási segítséget kap. Ebből épül tovább egész iparunk szer­kezeti átalakításában oly nagy jelentőségű két új hengermű­vünk, ebből fejlődhet tovább — egyebek között — a magyar műszer-, erősáramú- és hír­adástechnikai ipar. Az elmúlt három hónapban kezdett ára­mot termelni a második nagy tiszapalkonyai gép, s most in­dult meg az energia a Jugo­szláviát és Magyarországot összekötő új távvezetéken. Si­kerek az üzemekben, erőfeszí­tések a nép tulajdonának vé­delmében. bőség a boltokban, nyereségrészesedés a legtöbb üzemben — körülbelül ez jel­lemezte esztendőnk első negye­dét. Gazdasági életünk kibonta­kozásának útján további lépé­sekkel jutottunk előre. S új állomásokhoz értünk műszaki­tudományos eredményekben is. Eszünkbe jut két Magyarorszá­gon járt szovjet delegáció. Az egyik a magyar mezőgazdaság legfontosabb gondjait ismerte meg, átadta otthoni gazdag ta­pasztalatait, segítségül prob­lémáink megoldásához. A má­sik a nemrég lezajlott gépipari hét alkalmából tartózkodott itt. s élén P. P. Berg professzorral nemcsak tanácsot adott, ha­nem bejelentette: a Szovjet­unió a lehető legnagyobb tá­mogatást adja gépiparunk fej­lődéséhez. A szovjet—magyar gazdasági kapcsolatok bővültek, növe­kedtek az év első három hó­napjában. S még valami. Most, márciusban csendben és külö­nösebb szervezés nélkül, a munkások önakaratából ver­seny indult a gyárakban ápri­lis t megünneplésére. A fel- szabadulási műszakok ered­ménye — az eddigi jelentések szerint — Diósgyőrött és Sztá- linvárosban, Budapesten és Szegeden új sikerek forrása. S a következő negyed küszö­bén ugyan mi más lehetne a legfontosabb tennivaló, mint a legújabb eredmények gyara­pítása? Nem várnak ránk most ünnepi cselekedetek; egy­szerű, hétköznapi tetteken van a sor: takarékosabban, meg­fontoltabban dolgozni, tervezni, alkotni — ez a program. Egyszerű és világos. A né­pért van, s a nép lesz végre­hajtója. Ma nagyjelentőségű szovjet javaslat várható a nukleáris kísérletek beszü ntetése érdekében A szovjet közvélemény helyesléssel fogadja a Legfelsőbb Tanács határozatait Moszkva, március 31. A Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa ma folytatja tanács­kozásait, s délután a szövet­ségi és a nemzetiségi tanács együttes ülésén sor kerül az új kormány megalakítására — amelyben előreláthatólag csak kisebb módosítások lesznek —, valamint a nukleáris kísérle­tekkel foglalkozó bejelentésre. A nemzetközi közvélemény érdeklődése különösen élénk, ugyanis — az MTI tudósítójá­nak értesülései szerint is — várható, hogy a Szovjet­unió újabb kezdeményező erőfeszítést tesz az atom­kísérletek megszüntetése érdekében. Hírügynökségi értesülések sze­rint a szovjet kormány eset­leg kötelezettséget vállal ma­gára, és meghatározott időszakra egyoldalúan felfüggeszti a nukleáris fegyverekkel folyhatott kísérleteket. Ez a várható bejelentés annál is nagyobb érdeklődésre tart számot, mert az amerikai kül­ügyminisztérium bejelentette, hogy a szovjet tiltakozó jegy­zék ellenére is, április 5-én a Csendes-óceán térségében megkezdik a nukleáris robban­tási kísérleteket. Nyilvánvaló, hogy az ezzel kapcsolatban várható újabb szovjet lépés nagy visszhangot vált majd ki a világon, s még inkább sa­rokba szorítja a nukleáris kí­sérleti robbantások megszünte­tésének ellenzőit. A Szovjetunióban a közvéle­mény változatlan érdeklődés­sel kíséri a Legfelsőbb Tanács ülését, s élénken kommentál­ják az eddigi határozatokat, a mezőgazdasági reformról ho­zott intézkedéseket, és Hrus­csov megválasztását a mi­nisztertanács elnökévé. A Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa minden jel szerint fokozottan kívánja megva­lósítani irányító szerepét a szovjet külpolitikában, Erre mutat az a tény Is, hogy megerősítették a Legfelsőbb Tanács két házának külügyi bizottságát. A szövetségi ta­nács külügyi bizottságának élére, Szuszlov, a központi bi­zottság titkára, a nemzetiségi tanács külügyi bizottságának élére pedig Muhitdinov, a köz­ponti bizottság titkára került A Legfelsőbb Tanács fokozot­tan kíván részt venni ae In­terparlamentáris Unió munká­jában is, amelyben a szovjet csoport elnöke Kuusinen, az SZKP Központi Bizottsága el­nökségének tagja lett. Természetesen a legnagyobb visszhangot Hruscsov minisz­terelnökké választása váltotta ki. A szovjet közvélemény he­lyesléssel fogadta ezt a ha­tározatot, amelyet — mint a Pravda be­számol róla — az ország vá­rosaiban, falvaiban, gyűlése­ken méltattak. A leningrádi mechanikai gyár gyűlésén A. Gyemesko lakatos például ki­jelentette: „A kommnista párt és a szovjet nép nagy alkotó munkájában Hruscsov elvtárs­nak kimagasló szerepe van. Mi jól tudjuk ezt a tényt, és szívből üdvözöljük Hruscsov elvtárs kinevezését a Szov­jetunió Minisztertanácsának elnökévé." Hruscsov kinevezésével kap­csolatban Moszkvában rámu­tatnak arra. hogy a külföldi burzsoá sajtó igyekszik elfer­díteni a valóságot. A polgári lapok egyfelől megállapítják, hogy Hruscsov kétségtelen te­kintélye alkalmassá teszi öt arra, hogy a tervezett csúcsértekezleten a Szov- j jetunió nevében beszéljen. j Másfelől viszont hangsúlyoz­zák, hogy ugyanakkor nem I mond le a pártban viselt ve- j zető funkciójáról sem, s ebből I arra következtetnek, hogy a kollektív vezetés ezzel meg­szűnt volna. Az ilyen híresz­telésekkel kapcsolatban moszkvai körökben rámutat­nak arra, hogy ennek kizáró­lag propagandiszti.kus célja van, és annak a kampánynak kereteibe tartozik, amely ta­gadni kívánja a szovjet rend­szer demokratikus jellegét. Nem vesznek tudomást arról az új helyzetről, amely az utób­bi esztendők folyamán kiala­kult az ország vezető szervei­ben, a lenini módszerek, a kollektív vezetés érvényrejut- tatása során. Moszkvában ez­Ülést tärt ä külügyi bizottság Az otszággyűlés külügyi bi­zottsága Kiss Károly elnökleté­vel ma tárgyalja a parlament­ben a külügyi tárca idei költ­ségvetési tervezetét, amelynek előadója dr. Sik Endre kül­ügyminiszter. A külügyminiszteri beszá­moló ismerteti azokat az új, illetve megnövekedett felada­tokat, melyek a jelenlegi nem­zetközi helyzetben a magyar Külügyminisztériumra és a külföldön működő magyar kül­képviseletekre hárulnak. A külügyi szervek és diplomáciai képviseletek fő feladata — hangsúlyozza dr. Sik Endre — a szocialista országok, elsősor­ban a Szovjetunió békekezde­ményezéseinek aktív támogatá­sa, a szocialista országokhoz, elsősorban a Szovjetunióhoz fűződő baráti kapcsolataink to­vábbi mélyítése. Ugyancsak fontos feladatuk: Magyaror­szág diplomáciai, gazdasági és kulturális kapcsolatainak nor­malizálása és fejlesztése a ka­pitalista államokkal, valamint zel kapcsolatban idézik Hrus­csov csütörtöki beszámolóját, amelyben az új miniszterelnök kijelentette, „konkrétan valóra kell váltani a demokratikus vezetés lenini elveit". Lapzártakor érkezett: Hétfőn délelőtt megkezdő­dött a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa nemzetiségi tanácsá­nak ülése. Az ülésen folytat­ják a vitát Hruscsovnak a kol­hozrendszer továbbfejlesztésé­ről és a gépállomások megszer­vezéséről mondott beszámolója felett. A Szövetségi Tanács, mint már jelentettük, befejezte a kérdés megvitatását. Ma délután 15 órakor a Szö­vetségi Tanács és a Nemzeti­ségi Tanács együttes ülésére kerül sor. az imperializmus igája alól nemrég felszabadult országok ügyének aktív támogatása. A külügyi munka egyik további fontos területe a külállamok kormányainak és népeinek rendszeres tájékoztatása a ma­gyar népi demokrácia életéről* politikai, gazdasági és kulturá­lis eredményeiről. Jelentéke­nyen megnövekedett tenniva­lókat követel meg a nemzetkö­zi szervezetekben végzendő munka is. Mindezek a felada­tok teszik szükségessé a Kül­ügyminisztérium ez évi költ­ségvetésének a tervezetben feltüntetett néhány százalékos emelését a tavalyihoz viszo­nyítva. Az ülésen — amely lapzárta­kor tart — o külügyminiszter beszámolóját vita követi, amelyben a külügyi bizottság tagjai teszik meg észrevételei- két a külügyi tárca költségve- tési tervezetét illetően. L. L. E. Tanáf^kozá« sí Hazafias Xt'pfront munkájáról A Hazafias Népfront köz­pontjában hétfőn délelőtt Or- tutay Gyula főtitkár vezetésé­vel tanácskozást tartottak a szervezet megyei titkárai és elnökei. Első előadó Harmati Sándor országos titkár volt. Beszámolt a Hazafias Népfront Bulgáriában járt öttagú kül­döttségének útjáról. Ezután Ortutay Gyula, a népfront bi­zottságainak kiegészítése, s az új keretek között megkezdődő népfront-munka feladatairól tartott ezután előadást. Útépítés, közi ekedésíejlesztés, új orvosi rendelők a főváros tervében A fővárosi tanács a második negyedévre nagy munkaprog­ramot állított össze. Az állan­dó bizottságok részére segítsé­get nyújtanak a társadalmi tu­lajdon védelmének ellenőrzé­séhez, a házkezelési bizottsá­gok helyes munkamódszerének kialakításához, a társadalmi ellenőri hálózat megerősítésé­hez. Minden kerületben meg­alakítják a vendéglátóipari al­bizottságot. Javaslatot terjesz­tenek a tanács elé a tanácsta­gok interpellációs jogának gya­korlására. Ebben a negyedévben a la­kossággal történő megvitatás nyomán elkészül a községf >j- lesztési alap idei programja. A csatornahálózat fejlesztésé­re megindítják a Rákospalotai mélyzóna gyűjtőcsatornájának, valamint a Könyves Kálmán körúti gyűjtőcsatorna építé­sét. A közlekedésfejlesztés ér­dekében meghosszabbítják a 69-es autóbuszvonalat, javít­ják a Rómaipart közlekedé­sét, megkezdik a Nagykőrösi úton az 54-es villamosvonal meghosszabbítását. Folytatják a Léke’ úton a villamosvágá nyolc középre fektetését és autóbűsztárolót létesítenek a Nagykőrösi úton. Újabb rév Járatokat is indítanak. Az út­építési munkák során ebben a negyedévben a 111. Vörös had­sereg út, IV.,. Váci út, Fóti út. VII. Wesselényi utca, a XI. Bu­dafoki út, XII. Orbánhegyi és Istenhegyi út, a XIII Vám út, a XVI. Baross Gábor utca, a XVII., Rákoscsaba utca a XVLI Nagykőrösi út, a XXI'.. Ady Endre út burkolatát ja­vítják meg, illetve építik át. Az egészségügyi ellátás ja­vasára, a III., IV, XI. és X fii. kerületekben újabb trauma­tológiai állomásokat szervez­nek. A X., XI. és XIV. kerü­letekben egy-egy új körzeti orvost rendelő létesül és bő­vítik a szakorvosi hálózatot, el­sős: iban a munkáslakia pe­remkerületekben. Májusban a fővárosi tanács ülést tart és ez alkalomma! tárgyalja az 1958. évi tervet, költségvetés4, valamint a köz- ségfejlesztési alap Jelosztását. Ezen a tanácsülésen terjesztik elő a jelentést a fővárosi tör­vény előkészítéséről és a tár­sadalmi tulajdon védelmétől. A végrehajtó bizottság elé is sok, fontos javaslat kerül a má­sodik negyedév üléseinek ke­retében. G. J. Húsz vagon tojás A Nagyvásártelepre vasár­nap és ma reggel 74 vagon és 12 tehergépkocsi áru érkezett, ebből 25 vagon burgonya, 20 vagon tojás, 6 vagon zöldáru, 15 vagon narancs és manda­rin. A KÖZÉRT és a földmű­vesszövetkezeti zöldségesbol­tokban a fejeskáposztát kilón­ként 3,40—4, a kelkáposztát 3,40—3,60, az egyiptomi faj­tájú céklarépát 2—2,20, a téli karalábét 1,40—1,70, az édes­nemes tormát pedig 13,60 fo­rintért árusították. A földmű­vesszövetkezeti húsboltok na­gyobb mennyiségű kötözött- sonkát kaptak, kilónként 41 forintért hozták forgalomba. A primőrök szállításába bekap­csolódtak a környékbeli ter­melőszövetkezetek is. A salá­ta fejenként 2—3,40, a piros hónaposretek ára csomónként 1,50—3,60. A Daily Worker az angol pártkiildöttség magyarországi látogatásáról Loníon, március 31. (Tudósítónktól.) A Daily Worker, Nagy-Bri- tannia Kommunista Pártjának központi lapja mai számában első oldalon, kiemelkedő he­lyen közli Nagy-Britannia Kommunista Pártjának és a Magyar Szocialista Munkás* párt közös nyilatkozatát. A Daily Worker egyben két fény, képet is közöl a brit pártkül­döttség magyarországi látoga­tásáról. Az egyik fénykép a küldöttség tagjait ábrázolja a kelenföldi Beloiannisz Hír­adástechnikai Gyárban, a má­sik pedig John GoHamt, a párt főtitkárát az angyalföldi Gheorghiu-Dej Hajógyárban. Ontani csapda — hritvUnch Damaszkusz, március 31. Az ománi harcosok a nizvaí úton csapdát állítottak. Az úton elhelyezett aknákon fel­robbant öt tehergépkocsi száz brit katonával, akik valameny- nyien meghaltak. Nemzetközi építészeti kiállítás nyílik a Magyar Építőművészek Szövetségének rendezésé­ben. Tizennyolc ország több mint ezer képben mutatja be itt építőművészetének fejlődését Képünkön: a moszkvai Szmolenszk-rakpart új házainak látképe. (MTI Foto: Fény« felv.)

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents